Žádost o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním komunikační stavby

 1. Název úkonu
  Žádost o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním komunikační stavby
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, u které postačí ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) nebo podle zvláštního právního předpisu, nebo pokud vyžaduje stavební povolení, a jedná-li se o:
  • stavbu veřejné infrastruktury,
  • stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit,
  • stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu,
  • změnu stavby, která je kulturní památkou,
  lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
 3. Charakteristika úkonu
  Kolaudace je upravena v § 119 až 122a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
 4. Výsledek úkonu
  Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, které opravňuje stavbu užívat.
 5. Kdy věc řešit
  Stavební úřad provede do 45 dnů ode dne doručení žádosti závěrečnou kontrolní prohlídku, je-li žádost úplná a dokončená stavba nebo její část splňuje zákonné podmínky, vydá stavební úřad do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas. Pokud žádost není úplná nebo nesplňuje podmínky pro vydání kolaudačního souhlasu, vede stavební úřad kolaudační řízení, jehož výsledkem je vydání kolaudačního rozhodnutí.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Formuláře lze stáhnout z webových stránek městské části Brno-střed.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Formuláře lze získat na sekretariátu stavebního úřadu nebo je možné si je stáhnout z webových stránek městské části Brno- střed.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Žádost o vydání kolaudačního souhlasu s uznávaným elektronickým podpisem lze podat na elektronickou adresu: podatelna.stred@brno.cz, nebo datovou schránkou, ID: qykbwe7, přílohy následně doložit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Žádost o vydání kolaudačního souhlasu na příslušném formuláři doloženém přílohami podat osobně na podatelnu nebo zaslat poštou na Úřad městské části Brno-střed, stavební úřad, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Za vydání kolaudačního rozhodnutí se vyměřují správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. Poplatek je možné uhradit v hotovosti i kartou v automatu u vstupu do objektu Měnínská 4, Brno.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Za vydání kolaudačního rozhodnutí se vyměřují správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění + poštovné (je-li ohlášení doručováno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb). Poplatek je možné uhradit v hotovosti i kartou v automatu u vstupu do objektu Měnínská 4, Brno.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Kolaudační souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Proti kolaudačnímu rozhodnutí je možné podle ust. § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění podat odvolání do 15 dnů od jeho oznámení a to k odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna prostřednictvím stavebního úřadu Úřadu městské části Brno-střed, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.
 14. Často kladené dotazy
  ----------
 15. Sankce
  Sankční postih je uveden v § 178 odst. 1 a 3 stavebního zákona.
 16. Působnost
  Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
 17. Oblast
  Stavební a správní právo.
 18. Klíčová slova
  Kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí, právní účinky, právní moc.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  1. 9. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém  informačním systému
  Kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí.

Důležité odkazy