Žádost o stavební povolení komunikační stavby

 1. Název úkonu
  Žádost o stavební povolení komunikační stavby
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Stavební povolení se vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní předpis jinak. Stavební povolení vyžadují změny staveb uvedených v § 104 zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon) jejichž provedení by mělo za následek překročení jejich parametrů. Stavební řízení se vede také tehdy, jestliže stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení.
 3. Charakteristika úkonu
  Stavební řízení je upraveno v § 108–115 stavebního zákona.
 4. Výsledek úkonu
  Stavební řízení končí vydáním pravomocného stavebního povolení, které opravňuje stavebníka zahájit stavbu.
 5. Kdy věc řešit
  Řízení je zahájeno dnem podání žádosti u příslušného stavebního úřadu.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Formuláře lze stáhnout z webových stránek městské části Brno-střed.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Formuláře lze získat na sekretariátu stavebního úřadu nebo je možné si je stáhnout z webových stránek městské části Brno-střed.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Žádost o vydání stavebního povolení s uznávaným elektronickým podpisem lze podat na elektronickou adresu: podatelna.stred@brno.cz, nebo datovou schránkou, ID: qykbwe7, přílohy následně doložit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Žádost o vydání stavebního povolení na příslušném formuláři doloženém přílohami podat osobně na podatelnu nebo zaslat poštou na Úřad městské části Brno-střed, Stavební úřad, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Za vydání stavebního povolení se vyměřují správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. Poplatek je možné uhradit v hotovosti i kartou v automatu u vstupu do objektu Měnínská 4, Brno.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Za vydání stavebního povolení se vyměřují správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění + poštovné (je-li ohlášení doručováno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb). Poplatek je možné uhradit v hotovosti i kartou v automatu u vstupu do objektu Měnínská 4, Brno.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Proti rozhodnutí je možné podle ust. § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění podat odvolání do 15 dnů od jeho oznámení a to k Odboru dopravy Magistrátu města Brna prostřednictvím Stavebního úřadu Úřadu městské části Brno-střed, speciální stavební úřad pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.
 14. Často kladené dotazy
  ----------
 15. Sankce
  Sankční postih je uveden v § 178–183 stavebního zákona.
 16. Působnost
  Speciální stavební úřad vykovává státní správu v přenesené působnosti.
 17. Oblast
  Stavební a správní právo.
 18. Klíčová slova
  Stavební povolení, právní moc.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  30. 8. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Eviduje e v agendovém informačním systému.

Důležité odkazy