Žádost o připojení sjezdu

 1. Název úkonu
  Žádost o připojení sjezdu
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Žádost o povolení připojení sjezdu nebo povolení zrušení sjezdu je třeba v případech vytvoření nového nebo zrušení stávajícího sjezdu, dále v případě posunutí nebo rozšíření sjezdu. O vydání povolení rozhoduje správní úřad ve správním řízení.
 3. Charakteristika úkonu
  Úkon je upraven v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (silniční zákon).
 4. Výsledek úkonu
  Rozhodnutí – povolení.
 5. Kdy věc řešit
  Žádost podává žadatel písemně s veškerými přílohami.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Žádost nemá předepsanou formu.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Žádost nemá předepsanou formu.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Žádost s uznávaným elektronickým podpisem lze podat na elektronickou adresu: podatelna.stred@brno.cz, nebo datovou schránkou, ID: qykbwe7, přílohy následně doložit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Žádost podat osobně na podatelnu nebo zaslat poštou na Úřad městské části Brno-střed, stavební úřad, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Za vydání rozhodnutí se vyměřují správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. Poplatek je možné uhradit v hotovosti i kartou v automatu u vstupu do objektu Měnínská 4, Brno.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Za vydání rozhodnutí se vyměřují správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění + poštovné (je-li žádost doručována prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb). Poplatek je možné uhradit v hotovosti i kartou v automatu u vstupu do objektu Měnínská 4, Brno.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Proti rozhodnutí je možné podle ust. § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění podat odvolání do 15 dnů od jeho oznámení a to k Odboru dopravy Magistrátu města Brna prostřednictvím stavebního úřadu Úřadu městské části Brno-střed, speciální stavební úřad, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.
 14. Často kladené dotazy
  ----------
 15. Sankce
  Sankční postih je uveden v § 42a a 42b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění.
 16. Působnost
  Speciální stavební úřad vykovává státní správu v přenesené působnosti.
 17. Oblast
  Zákon o pozemních komunikacích a správní právo.
 18. Klíčová slova
  Sjezd, žádost, stavební úřad.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  3. 9. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Eviduje se v agendovém informačním systému.

Důležité odkazy