Žádost o připojení sjezdu

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  SSU_05
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o připojení sjezdu
 4. Základní informace k životní situaci
  Žádost o povolení připojení sjezdu nebo povolení zrušení sjezdu je třeba v případech vytvoření nového nebo zrušení stávajícího sjezdu. Dále je o připojení třeba žádat v případech, kdy se sjezd posunuje nebo rozšiřuje. O vydání povolení rozhodne Stavební úřad ve správním řízení.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, popř. jejich zplnomocněný zástupce.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žádost o povolení sjezdu podává žadatel písemně na individuální žádost, ve které musí být uvedeno:
  • jméno a adresa žadatele (stavebníka)
  • IČ popř. rodné číslo
  • pozemky, ze kterých a na které se bude žadatel připojovat
  • přílohy doložené k žádosti:
   • popř. plná moc k vyřizování úředních záležitostí (originál nebo úředně ověřená kopie k nahlédnutí)
   • souhlas Dopravního inspektorátu Policie ČR, Kounicova 24, 602 00 Brno, požádá stavební úřad 
   • souhlas Brněnských komunikací a. s.
   • 2x (výkresovou část, příčný a podélný řez sjezdem)
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Doručit písemnou žádost s veškerými přílohami poštou, osobně přímo na podatelnu nebo elektronicky.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Jedná-li se o povolení připojení sjezdu na území městské části Brno-střed, podává žadatel žádost na ÚMČ Brno-střed, Stavební úřad, Měnínská 4, 601 69 Brno.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, Stavební úřad, oddělení speciální stavební úřad a silniční správní orgán, pracoviště Měnínská 4, 2. patro, Miloslav Adam, DiS. tel.: +420 542 526 419, Ing. Adéla Kainráthová tel.: +420 542 526 425 v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Žádost včetně předepsaných příloh. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce k nahlédnutí originál plné moci a doklad totožnosti.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádost nemá zákonem předepsanou formu.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Je nutno uhradit správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění ve výši 500 Kč, doklad vystaví referent. Platba může být převodem, složenkou nebo na pokladně ÚMČ Brno-střed.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Účastníci:
  Brněnské komunikace a. s.

  Dotčení:
  Policie ČR – Dopravní inspektorát
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Žádost o vydání stavebního povolení s ověřeným el. podpisem lze podat na el. adresu podatelna.stred@brno.cz, přílohy následně doložit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou. 
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
  • vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne doručení odvolání k Odboru dopravy MMB, podáním učiněným na podatelně ÚMČ Brno-střed nebo přímo do protokolu u příslušného referenta, popř. lze odvolání odevzdat poštovní přepravě. Odvolání nemá odkladný účinek.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Dle § 42a a § 42b, zákona č. 13/1997, Sb., v platném znění.
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Osobně na ÚMČ Brno-střed, Stavebním úřadě, oddělení speciální stavební úřad a silniční správní orgán, Měnínská 4, Brno, v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin nebo telefonicky na čísle +420 542 526 419 a +420 542 526 425.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Stavební úřad, ÚMČ Brno-střed.
 26. Kontaktní osoba
  Miloslav Adam, DiS., odborný referent Stavebního úřadu, ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4, 601 69 Brno, tel.: +420 542 526 419
  Ing. Adéla Kainráthová, odborná referentka Stavebního úřadu, ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4, 601 69 Brno, tel.: +420 542 526 425
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  20. 1. 2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  18. 5. 2020
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------