Žádost o předčasné užívání komunikační stavby

 1. Název úkonu
  Žádost o předčasné užívání komunikační stavby
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí.
 3. Charakteristika úkonu
  Předčasné užívání stavby je upraveno v § 123 zákona č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
 4. Výsledek úkonu
  Rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání.
 5. Kdy věc řešit
  Řízení je zahájeno dnem podání žádosti u příslušného stavebního úřadu. U stavby prováděné dodavatelsky stavebník připojí dohodu se zhotovitelem stavby obsahující jeho souhlas, popřípadě sjednané podmínky předčasného užívání stavby; u ostatních staveb navrhne stavebník podmínky předčasného užívání v žádosti. Nejsou-li splněny zákonné podmínky, stavební úřad žádost zamítne.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Formuláře lze stáhnout z webových stránek městské části Brno-střed.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Formuláře lze získat na sekretariátu stavebního úřadu nebo je možné si je stáhnout z webových stránek městské části Brno-střed.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Žádost o povolení předčasného užívání stavby s uznávaným elektronickým podpisem lze podat na elektronickou adresu podatelna.stred@brno.cz, nebo datovou schránkou, ID: qykbwe7, přílohy následně doložit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Žádost o povolení předčasného užívání stavby na příslušném formuláři doloženém přílohami podat osobně na podatelnu nebo zaslat poštou na Úřad městské části Brno-střed, Stavební úřad, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Za vydání rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání se vyměřují správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. Poplatek je možné uhradit v hotovosti i kartou v automatu u vstupu do objektu Měnínská 4, Brno.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Za vydání rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání se vyměřují správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění + poštovné (je-li podání doručováno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb). Poplatek je možné uhradit v hotovosti i kartou v automatu u vstupu do objektu Měnínská 4, Brno.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Proti rozhodnutí je možné podle ust. § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění podat odvolání do 15 dnů od jeho oznámení a to k Odboru dopravy Magistrátu města Brna prostřednictvím Stavebního úřadu Úřadu městské části Brno-střed, speciální stavební úřad, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.
 14. Často kladené dotazy
  ----------
 15. Sankce
  Sankční postih je uveden v § 178 odst. 1 a 3 stavebního zákona.
 16. Působnost
  Speciální stavební úřad vykovává státní správu v přenesené působnosti.
 17. Oblast
  Stavební a správní právo.
 18. Klíčová slova
  Povolení k předčasnému užívání, právní moc.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  3. 9. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Eviduje se v agendovém informačním systému.

Důležité odkazy