Žádost o povolení odstranění komunikační stavby

 1. Název úkonu
  Žádost o povolení odstranění komunikační stavby
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb uvedených v § 103 nebo stavbu, v níž je obsažen azbest.
 3. Charakteristika úkonu
  Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení je upraveno v § 128 stavebního zákona.
 4. Výsledek úkonu
  Souhlas s odstraněním nebo pravomocné povolení k odstranění stavby.
 5. Kdy věc řešit
  Jsou-li splněny zákonné podmínky (např. že se odstranění netýká práv třetích osob), stavební úřad do 30 dnů ode dne ohlášení vydá souhlas s odstraněním. V opačném případě vydá usnesení, že záměr odstranit stavbu bude projednán v řízení. Jestliže stavební úřad stanoví, že k odstranění je třeba povolení, sdělí zároveň, jaké podklady je nutno předložit. Dnem předložení dokladů bude zahájeno řízení o povolení odstranění a jeho výsledkem bude povolení k odstranění stavby.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Ohlášení se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Formuláře lze stáhnout z webových stránek městské části Brno-střed.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Ohlášení se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Formuláře lze získat na sekretariátu stavebního úřadu nebo je možné si je stáhnout z webových stránek městské části Brno-střed.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Ohlášení s uznávaným elektronickým podpisem lze podat na elektronickou adresu: podatelna.stred@brno.cz, nebo datovou schránkou, ID: qykbwe7, přílohy následně doložit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Ohlášení na příslušném formuláři doloženém přílohami podat osobně na podatelnu nebo zaslat poštou na Úřad městské části Brno-střed, stavební úřad, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Za souhlas s odstraněním nebo povolení k odstranění stavby se vyměřují správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. Poplatek je možné uhradit v hotovosti i kartou v automatu u vstupu do objektu Měnínská 4, Brno.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Za souhlas s odstraněním stavby nebo povolení k odstranění se vyměřují správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění + poštovné (je-li ohlášení doručováno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb). Poplatek je možné uhradit v hotovosti i kartou v automatu u vstupu do objektu Měnínská 4, Brno.     
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení vlastníkovi. Proti rozhodnutí o povolení k odstranění stavby mohou podat účastníci řízení odvolání do 15 dnů od oznámení k odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna prostřednictvím stavebního úřadu Úřadu městské části Brno-střed, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.
 14. Často kladené dotazy
  ----------
 15. Sankce
  Sankční postih je uveden v § 179 odst. 1 a) a 5 b) stavebního zákona.
 16. Působnost
  Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
 17. Oblast
  Stavební a správní právo.
 18. Klíčová slova
  Ohlášení odstranění stavby, komunikační stavba.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  1. 9. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém  informačním systému
  Souhlas s odstaněním stavby, povolení k odstranění stavby.

Důležité odkazy