Žádost o povolení odstranění komunikační stavby

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  SSU_04
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o povolení odstranění komunikační stavby
 4. Základní informace k životní situaci
  Žádost o povolení odstranění stavby lze podat na podatelně Úřadu městské části Brno-střed (dále jen ÚMČ Brno-střed), poštou na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, nebo zaslat elektronicky. O vydání povolení rozhodne Stavební úřad ve správním řízení.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žadatel, tj. právnická osoba (jednatel společnosti) nebo fyzická osoba, popř. jejich zplnomocněný zástupce starší 18 let.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žádost o povolení odstranění stavby podává žadatel písemně na individuální žádost, ve které musí být uvedeno:
  • jméno a adresa žadatele (stavebníka)
  • IČ popř. rodné číslo
  • stavba, která má být odstraněna (pouze komunikační stavby)
  • termín odstranění
  • stavební povolení, na základě kterého byla stavba povolena
  • přílohy doložené k žádosti:
   • výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba) – nesmí být starší více než 3 měsíce, originál nebo úředně ověřená kopie nebo kopie živnostenského listu (fyzická osoba)
   • popř. plná moc k vyřizování úředních záležitostí (originál nebo úředně ověřená kopie)
   • stanoviska vlastníků dotčených pozemků a dotčených orgánů
   • souhlas Brněnských komunikací a. s.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Doručením písemné žádosti s veškerými přílohami poštou, osobně přímo na podatelnu nebo elektronicky.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Jedná-li se o povolení odstranění stavby na území městské části Brno-střed, podává žadatel žádost na ÚMČ Brno-střed, Stavební úřad, Měnínská 4, 601 69 Brno.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, Stavební úřad, Miloslav Adam, DiS., tel.: +420 542 526 419 a Ing. Adéla Kainráthová, tel.: +420 542 526 425.

  Žádost o povolení odstranění stavby je možné zaslat:
  • poštou na ÚMČ Brno-střed, Stavební úřad, Měnínská 4, 601 69 Brno
  • osobně na podatelnu ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno
  • elektronicky na adresu: podatelna.stred@brno.cz
    
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Při ústním jednání ve věci doklad totožnosti, popř. zplnomocnění žadatele v dané věci jednat.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář lze získat buď na Stavebním úřadu ÚMČ Brno-střed, nebo na internetových stránkách ÚMČ Brno-střed.
  Ohlášení odstranění – stavby, terénních úprav, zařízení
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Je nutno uhradit správní poplatek dle zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění ve výši 100 Kč, doklad vystaví referent. Platba může být převodem, složenkou nebo na pokladně ÚMČ Brno-střed.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Účastníci:
  Brněnské komunikace a. s.

  Dotčení:
  Odbor dopravy Magistrátu města Brna (MMB)
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  podatelna.stred@brno.cz
  Žádost lze podat pouze se zaručeným elektronickým podpisem s tím, že veškeré přílohy budou doručeny dodatečně písemně nebo osobně, dále faxem s tím, že do 5 dnů bude žádost doložena písemně nebo osobně.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
  • vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
  • zákon č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne doručení odvolání k Odboru dopravy MMB, podáním učiněným na podatelně ÚMČ Brno-střed nebo přímo do protokolu u příslušného referenta, popř. lze odvolání odevzdat poštovní přepravě. Odvolání nemá odkladný účinek.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Dle stavební zákona - pro fyzické osoby (přestupek) i právnické osoby (správní delikt) až do výše 2 000 000 Kč.
 21. Nejčastější dotazy
  V jakém případě je nutné si povolení vyřídit?
  Kdykoliv je třeba odstranit stavbu.
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Telefonicky na ÚMČ Brno-střed, Stavební úřad, telefonní číslo +420 542 526 419 a +420 542 526 425.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Stavební úřad, ÚMČ Brno-střed
 26. Kontaktní osoba
  Miloslav Adam, DiS., odborný referent Stavebního úřadu ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4, 601 69 Brno, tel.: +420 542 526 419
  Ing. Adéla Kainráthová, odborná referentka Stavebního úřadu, ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4, 601 69 Brno, tel.: +420 542 526 425
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  31. 1. 2008
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  18. 5. 2020
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------