Žádost o posouzení komunikační stavby autorizovaným inspektorem

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  SSU_09
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o posouzení komunikační stavby autorizovaným inspektorem
 4. Základní informace k životní situaci
  Dle ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, je speciální stavební úřad orgánem příslušným ve věcech stavebního řádu. Komunikační stavby (a jejich změny), které nejsou zahrnuty v § 103 a 104 stavebního zákona je možno realizovat pouze na základě stavebního povolení. Uzavře-li stavebník s autorizovaným inspektorem smlouvu o provedení kontroly projektové dokumentace pro stavbu, kterou hodlá provést, může takovou stavbu stavebnímu úřadu pouze oznámit. K předmětné stavbě musí být opatřena souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření osob, které by byly účastníky řízení. Stavba nesmí být zvláštním právním předpisem, územně plánovací dokumentací nebo rozhodnutím orgánu územního plánování přímo označena jako nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, popř. jejich zplnomocněný zástupce.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podání musí být provedeno na formuláři předepsaném vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu – příloha č. 3 vyhl.
  Oznámení musí být doloženo přílohami uvedenými v části B formuláře.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podáním oznámení na příslušném vyplněném formuláři doloženém přílohami osobně na podatelnu nebo poštou na ÚMČ Brno-střed, Stavební úřad, Měnínská 4, 601 92 Brno.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, Stavební úřad, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, Stavební úřad, oddělení speciální stavební úřad a silniční správní orgán, pracoviště Měnínská 4, 2. patro, Miloslav Adam, DiS. tel.: +420 542 526 419 a Ing. Adéla Kainráthová tel.: +420 542 526 425 v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Žádost včetně předepsaných příloh. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce k nahlédnutí originál plné moci a doklad totožnosti.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formuláře dle Stavebního zákona lze získat na sekretariátě Stavební úřadu nebo je možné si je stáhnout z internetových stránek ÚMČ Brno-střed.
  Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Výše poplatku se řídí zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Platba se provádí na pokladně, složenkou nebo převodem.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Stavební úřad bere oznámení na vědomí. V případě uplatnění námitek o nich rozhodne, zajistí jejich vypořádání postupem podle § 114 stavebního zákona nebo usnesením rozhodne o nezpůsobilosti stavby pro zkrácené řízení.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Okruh účastníků řízení je definován ust. § 109 stavebního zákona. Hlavním účastníkem je stavebník.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Oznámení stavby posuzované autorizovaným inspektorem s ověřeným elektronickým podpisem lze podat. na el. adresu podatelna.stred@brno.cz, přílohy doložit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy
  • vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění
  • vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Odvolání je možné podat proti usnesení o námitkách nebo usnesení o nezpůsobilosti stavby pro zkrácené řízení do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru dopravy Magistrátu města Brna prostřednictvím Stavebního úřadu ÚMČ Brno-střed, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Možnost a výše sankcí se posuzuje podle ust. § 178 až § 183 stavebního zákona
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Osobně na ÚMČ Brno-střed, Stavebním úřadě, oddělení speciální stavební úřad a silniční správní orgán, Měnínská 4, Brno, 2. patro, v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin nebo telefonicky na čísle +420 542 526 419 a +420 542 526 425.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Stavební úřad, ÚMČ Brno-střed.
 26. Kontaktní osoba
  Miloslav Adam, DiS., odborný referent Stavebního úřadu, ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4, 601 69 Brno, tel.: +420 542 526 419
  Ing. Adéla Kainráthová, odborná referentka Stavebního úřadu, ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4, 601 69 Brno, tel.: +420 542 526 425
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 1. 2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  18. 5. 2020
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------