Oznámení komunikačního stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

 1. Název úkonu
  Oznámení komunikačního stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Dle ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, je speciální stavební úřad orgánem příslušným ve věcech stavebního řádu. Komunikační stavby (a jejich změny), které nejsou zahrnuty v § 103 a 104, je možno realizovat pouze na základě stavebního povolení. Uzavře-li stavebník s autorizovaným inspektorem smlouvu o provedení kontroly projektové dokumentace pro stavbu, kterou hodlá provést, může takovou stavbu stavebnímu úřadu pouze oznámit. Stavba nesmí být zvláštním právním předpisem, územně plánovací dokumentací nebo rozhodnutím orgánu územního plánování přímo označena jako nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení.
 3. Charakteristika úkonu
  Postup pro oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora je upraven v § 117 stavebního zákona.
 4. Výsledek úkonu
  Oznámení stavebního záměru, certifikát, ověřenou projektovou dokumentaci stavby eviduje a ukládá stavební úřad.
 5. Kdy věc řešit
  Po vystavení certifikátu autorizovaným inspektorem.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Oznámení se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 10 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Formuláře lze stáhnout z webových stránek městské části Brno-střed.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Oznámení se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 10 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Formuláře lze získat na sekretariátu stavebního úřadu nebo je možné si je stáhnout z webových stránek městské části Brno-střed.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Oznámení s uznávaným elektronickým podpisem lze podat na elektronickou adresu podatelna.stred@brno.cz, datovou schránkou, ID: qykbwe7, přílohy následně doložit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Oznámení na příslušném formuláři doloženém přílohami podat osobně na podatelnu nebo zaslat poštou na Úřad městské části Brno-střed, stavební úřad, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Není předepsán.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Není předepsán. Plus poštovné, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Podání námitky nebo uplatnění výhrady podle § 117 odst. 4) stavebního zákona má odkladný účinek a právo provést stavbu nevznikne. Stavební úřad věc do 15 dnů věc předloží k rozhodnutí Odboru dopravy Magistrátu města Brna.
 14. Často kladené dotazy
  ----------
 15. Sankce
  Sankční postih je uveden v § 178–183 stavebního zákona.
 16. Působnost
  Speciální stavební úřad vykovává státní správu v přenesené působnosti.
 17. Oblast
  Stavební a správní právo.
 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Certifikát autorizovaného inspektora, stavební úřad, komunikační stavba.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  2. 8. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Eviduje se v agendovém informačním systému.

Důležité odkazy