Společné povolení

 1. Název úkonu
  Společné povolení
 2. V jakém případě ve věci jednat
  U staveb v působnosti speciálního stavebního úřadu, staveb vymezených v § 15 odst. 1 písm. c) lze vydat společné povolení. Příslušným k vydání společného povolení je stavební úřad, příslušný k povolení stavby podle § 13 odst. 1 písm. b) až d) nebo § 16 odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
 3. Charakteristika úkonu
  Společné řízení je upraveno v § 94j až 94p stavebního zákona.
 4. Výsledek úkonu
  Společné řízení končí vydáním pravomocného společného povolení, které opravňuje stavebníka zahájit stavbu.
 5. Kdy věc řešit
  Řízení je zahájeno dnem podání žádosti u příslušného stavebního úřadu.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Formuláře lze stáhnout z webových stránek městské části Brno-střed.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Formuláře lze získat na sekretariátu stavebního úřadu nebo je možné si je stáhnout z webových stránek městské části Brno-střed.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Žádost o společné povolení s uznávaným elektronickým podpisem lze podat na elektronickou adresu podatelna.stred@brno.cz, nebo datovou schránkou, ID: qykbwe7, přílohy následně doložit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Žádost o společné povolení na příslušném formuláři doloženém přílohami podat osobně na podatelnu nebo zaslat poštou na Úřad městské části Brno-střed, stavební úřad, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Za vydání společného povolení se vyměřují správní poplatky dle z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. Poplatek je možné uhradit v hotovosti i kartou v automatu u vstupu do objektu Měnínská 4, Brno.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Za vydání společného povolení se vyměřují správní poplatky dle z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění + poštovné (je-li žádost doručována prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb). Poplatek je možné uhradit v hotovosti i kartou v automatu u vstupu do objektu Měnínská 4, Brno.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Proti rozhodnutí je možné podle ust. § 83 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění podat odvolání do 15 dnů od jeho oznámení a to k Odboru dopravy Magistrátu města Brna prostřednictvím stavebního úřadu Úřadu městské části Brno-střed, speciální stavební úřad, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.
 14. Často kladené dotazy
  ----------
 15. Sankce
  Sankční postih je uveden v § 178–183 stavebního zákona.
 16. Působnost
  Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
 17. Oblast
  Stavební a správní právo.
 18. Klíčová slova
  Společné povolení, právní moc.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  30. 7. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Eviduje se v agendovém informačním systému.

Důležité odkazy