Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Povolení zvláštního užívání zeleně (stavební zábory, výkopy, restaurační zahrádky apod.)

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  PVZ_02
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Zvláštní užívání veřejného prostranství s charakterem veřejné zeleně a s tím související místní poplatek
 4. Základní informace k životní situaci
  Veřejné prostranství může být dočasně užíváno v souvislosti s prováděním výkopových prací, umístěním stavebních zařízení, reklamních zařízení, pořádáním společenských akcí apod.
  Pod pojmem veřejné prostranství se rozumí prostory sloužící obecnému užívání bez omezení, a to bez ohledu na vlastnictví tohoto prostoru. Odbor životního prostředí řeší užívání veřejného prostranství charakteru veřejné zeleně, zejména parkové plochy, vyjadřuje se k užívání veřejných prostranství na území městské části Brno-střed, které je ve vlastnictví Statutárního města Brna (pokud není vlastníkem stanovený jiný správce). Pokud není vlastníkem nebo správcem veřejného prostranství Statutární město Brno, potom je třeba mít souhlas vlastníka, správce veřejného prostoru – městská část se k užívání veřejného prostranství v souvislosti s jeho povolením v tomto případě nevyjadřuje. Městská část je však správcem místního poplatku za užívání veřejného prostranství na území městské části bez závislosti na jeho vlastnictví.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Fyzická nebo právnická osoba (dále jen subjekt) v osobě jejího statutárního zástupce nebo osoby jím zmocněné, která by chtěla veřejné prostranství užívat výše uvedeným způsobem.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Pokud je vlastníkem veřejného prostranství Statutární město Brno, subjekt podá písemnou žádost o povolení užívání veřejného prostranství s uvedením důvodu, označením místa, rozsahu a doby užívání. Na žádosti bude uveden název (jméno), sídlo (adresa), IČ, (rodné číslo), DIČ, bankovní spojení subjektu. K žádosti bude přiložena situační mapka s vyznačením místa požadovaného dočasného užívání. V případě souvislosti se stavební činností je třeba doložit stavební povolení, příp. vyjádření stavebního úřadu. Organizace (právnická i fyzická osoba) přiloží i výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listinu, živnostenský list apod., doklad o její registraci, případně zmocnění statutárního orgánu pro svého zástupce, který žádost vyřizuje.
  Žádost o povolení užívání veřejného prostranství může sloužit i jako "Přihláška k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství".
  Pokud se jedná o užívání veřejného prostranství, ke kterému se městská část nevyjadřuje (mají jiného vlastníka či správce), je třeba podat samostatnou "Přihlášku k místnímu poplatku".
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podáním písemné žádosti o povolení užívání veřejného prostranství, případně přihlášky k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Na úřadu městské části, na jejímž území se veřejné prostranství nachází.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  • poštou na Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2, pracoviště Měnínská 4, Brno
  • elektronicky na adresu podatelna.stred@brno.cz s elektronicky ověřeným podpisem
  • přímým podáním na podatelnu ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, nebo Měnínská 4, Brno
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Viz postup pro řešení životní situace.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář k žádosti o dočasné užívání veřejného prostranství, který slouží i jako přihláška k místnímu poplatku (v případě, že vlastníkem je obec) i formulář "Přihláška k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství" lze stáhnout z internetových stránek ÚMČ Brno-střed.
  Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství s charakterem veřejné zeleně
  Přihlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Místní poplatek za užívání veřejného prostranství se vypočítá sazbou uvedenou v příloze vyhlášky Statutárního města Brna č. 17/2019 o místních poplatcích v platném znění.
  Poplatky lze uhradit na základě vystaveného předpisu buď v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, nebo bankovním převodem.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Místní poplatek je splatný nejpozději v den začátku zvláštního užívání veřejného prostranství, připadne-li tento den na sobotu, neděli nebo státem uznávaný svátek, potom je možné uhradit poplatek v nejbližším následném pracovním dni.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Podání s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, lze učinit na el. adrese podatelna.stred@brno.cz.
  Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu. Ve stejné lhůtě je nutno předložit veškeré požadované přílohy.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění
  • zákon 280/2009 Sb., daňový řád
  • obecně závazná vyhláška Statutárního města Brna č. 17/2019, o místních poplatcích v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy
  ----------
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí – platebnímu výměru – lze podat odvolání do 30 dnů ode dne jeho doručení k Odboru rozpočtu a financování Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, a to podáním učiněným prostřednictvím Odboru životního prostředí ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4, 601 92 Brno.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Za nesplnění poplatkové povinnosti může být místní poplatek podle § 11 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění zvýšen až na trojnásobek a ve smyslu § 148 zákona č. 280/2009Sb., daňový řád doměřen až do 3 let ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  Základní sazba za užívání veřejného prostranství (charakteru veřejné zeleně) – 10 Kč/m²/den
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Telefonicky na ÚMČ Brno-střed,odbor životního prostředí, tel.: +420 542 526 163.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor životního prostředí ÚMČ Brno-střed
 26. Kontaktní osoba
  Ing. Radka Pazourková, referentka odboru životního prostředí ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4, 601 92 Brno.
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 1. 2020
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1. 1. 2020
 29. Datum konce platnosti popisu
  bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------