Žádost o povolení parkovacího stání pro osobu s průkazem ZTP, ZTP/P

 1. Název úkonu
  Žádost o povolení parkovacího stání pro osobu s průkazem ZTP, ZTP/P
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Žádost o povolení parkovacího stání pro osobu s průkazem ZTP, ZTP/P může podat fyzická osoba starší 18 let, která je držitelem průkazu ZTP, ZTP/P nebo její zákonný zástupce.
 3. Charakteristika úkonu
  Úkon slouží k vydání povolení parkovacího stání pro osobu s průkazem ZTP, ZTP/P.
  Právní předpisy, podle kterých se postupuje:
  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění
  • Zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném zněníí
  • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  • Vyhláška č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, v platném znění
  • Metodické doporučení pro udělování souhlasu k vyhrazenému parkování pro osoby se zdravotním postižením
 4. Výsledek úkonu
  Vydání rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro osobu s průkazem ZTP, ZTP/P.
 5. Kdy věc řešit
  Žádost podává žadatel písemně 30 dní před uplynutím doby platnosti stávajícího rozhodnutí. Úkon je zahájen podáním žádosti a správní orgán jej vyřídí do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  • formulář Žádost o povolení parkovacího stání pro osobu s průkazem ZTP, ZTP/P, který je ke stažení na webových stránkách městské části
  • kopii průkazu ZTP, ZTP/P
  • kopii parkovacího průkazu ZTP, ZTP/P
  • kopii technického průkazu vozidla
  • kopii způsobilosti k řízení motorových vozidel (osoby starší 68 let)
  • majitel vozidla (pokud není žadatel) kopii občanského průkazu a technického průkazu vozidla
  • řidič vozidla (pokud není žadatel) kopii občanského průkazu, řidičského průkazu, od 68 let kopii způsobilosti k řízení motorových vozidel
  • situační nákres + stanovení přechodné úpravy silničního provozu dle odboru dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno
  • příp. plná moc k vyřizování úředních záležitostí (originál nebo úředně ověřená kopie)
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  • formulář Žádost o povolení parkovacího stání pro osobu s průkazem ZTP, ZTP/P, který je ke stažení na webových stránkách městské části
  • k nahlédnutí průkazu ZTP, ZTP/P
  • k nahlédnutí parkovací průkaz ZTP, ZTP/P
  • k nahlédnutí technický průkaz vozidla
  • Způsobilosti k řízení motorových vozidel (osoby starší 68 let)
  • majitel vozidla (pokud není žadatel) k nahlédnutí občanský průkaz a technický průkaz vozidla
  • řidič vozidla (pokud není žadatel) k nahlédnutí, popř. kopii občanského průkazu, řidičského průkazu, od 68 let kopii způsobilosti k řízení motorových vozidel
  • situační nákres + stanovení přechodné úpravy silničního provozu dle odboru dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno
  • příp. plná moc k vyřizování úředních záležitostí (originál nebo úředně ověřená kopie)
  • při ústním jednání je třeba předložit doklad totožnosti
 8. Kde a jakým způsobem lze iniciovat úkon elektronicky
  Žádost s přílohami je možné zaslat elektronicky (s elektronickým podpisem) na adresu: podatelna.stred@brno.cz nebo do datové schránky, ID: qykbwe7.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Žádost s přílohami je možné zaslat prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu: ÚMČ Brno-střed, odbor dopravy, Dominikánská 2, 601 69 Brno nebo podáním osobně na podatelně Dominikánská 2, 601 69 Brno nebo Měnínská 4, 601 92 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeného elektronicky
  Dle čl. 36 zákona 634/2004Sb., o správních poplatcích, jsou od poplatku osvobozenu držitelé průkazů ZTP a ZTP/P.
 11. Výše poplatku při iniciaci provedené jinak než elektronicky
  Dle čl. 36 zákona 634/2004Sb., o správních poplatcích, jsou od poplatku osvobozenu držitelé průkazů ZTP a ZTP/P. Platí se pouze poštovné, je-li podání učiněno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb).
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  -----
 13. Opravné prostředky
  Proti rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace lze podat do 15 dnů ode dne doručení odvolání k odboru dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno prostřednictvím podání k Úřadu městské části Brno-střed, odbor dopravy, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
 14. Časté dotazy
  -----
 15. Sankce
  Za zábor komunikace bez povolení nebo nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutí lez udělit pokutu až do výše 500 000 Kč. V případě nedodržení podmínek rozhodnutí může Úřad městské části Brno-střed rozhodnutí odejmout.
 16. Působnost
  Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
 17. Oblast
  Doprava, pozemní komunikace.
 18. Klíčová slova
  Povolení, komunikace, vyhrazené parkovací stání, ZTP, ZTP/P.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  4. 5. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo agendovém informačním systému
  Agendový informační systém.

Důležité odkazy