Povolení zvláštního užívání komunikace – umístění restaurační zahrádky

 1. Název úkonu
  Povolení zvláštního užívání komunikace – umístění restaurační zahrádky
 2. V jakém případě ve věci jednat
  O povolení zvláštního užívání komunikace (ZUK) může požádat právnická osoba (jednatel společnosti), fyzická osoba nebo fyzická osoba podnikající, popř. jejich zplnomocněný zástupce starší 18 let.
 3. Charakteristika úkonu
  Úkon slouží k vydání povolení zvláštního užívání komunikace na základě předložené žádosti.
  Právní předpisy, podle kterých se postupuje:
  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
  • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
  • Nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, v aktuálním znění
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  • Vyhláška č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, v platném znění
 4. Výsledek úkonu
  Vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace.
 5. Kdy věc řešit
  Žádost podává žadatel písemně 30 dní před dnem požadovaného zvláštního užívání komunikace. Úkon je zahájen podáním žádosti a správní orgán jej vyřídí do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  • formulář Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace – restaurační zahrádky s podestou, s podestou a zastřešením, bez podesty, který je ke stažení na webových stránkách městské části
  • formulář Přihlášení (oznamovací povinnost) k záboru veřejného prostranství, který je ke stažení na webových stránkách městské části
  • souhlas Brněnských komunikací a. s., Renneská třída 1a, Brno, příp. souhlas majitele pozemku, na kterém je ZUK požadováno
  • okótovaný situační nákres v zákresu do katastrální mapy (např. v měřítku 1:200) s rozměry restaurační zahrádky a rozměry zachovaných průchodů 2x
  • doklad o nahlášení provozovny na živnostenském úřadě
  • souhlas Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializovaného pracoviště dopravního inženýrství Brno-město a Brno-venkov, Kounicova 24, 611 32 Brno
  • stanovení přechodné úpravy silničního provozu vydané odborem dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno (originál) – u restauračních zahrádek na vozovce, zasahujících do vozovky, parkovacích míst a na parkovacích místech na chodníku
  • závazné stanovisko odboru památokové péče Magistrátu města Brna – u restauračních zahrádek s podestou, s podestou a zastřešením umístěných v městské památkové rezervaci a u kulturních památek
  • povolení k umístění stavebního úřadu Úřadu městské části Brno-střed – u restauračních zahrádek se zastřešením (včetně podesty) – Kolaudační souhlas
  • příp. plná moc k vyřizování úředních záležitostí (originál nebo úředně ověřená kopie)
  • doklad o zaplacení správního poplatku
  • další doklady dle potřeby správního úřadu
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  • formulář Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace – restaurační zahrádky s podestou, s podestou a zastřešením, bez podesty, který je ke stažení na webových stránkách městské části
  • formulář Přihlášení (oznamovací povinnost) k záboru veřejného prostranství, který je ke stažení na webových stránkách městské části
  • souhlas Brněnských komunikací a. s., Renneská třída 1a, Brno, příp. souhlas majitele pozemku, na kterém je ZUK požadováno
  • okótovaný situační nákres v zákresu do katastrální mapy (např. v měřítku 1:200) s rozměry restaurační zahrádky a rozměry zachovaných průchodů 2x
  • doklad o nahlášení provozovny na živnostenském úřadě
  • souhlas Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializovaného pracoviště dopravního inženýrství Brno-město a Brno-venkov, Kounicova 24, 611 32 Brno
  • stanovení přechodné úpravy silničního provozu vydané odborem dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno (originál) – u restauračních zahrádek na vozovce, zasahujících do vozovky, parkovacích míst a na parkovacích místech na chodníku
  • závazné stanovisko odboru památokové péče Magistrátu města Brna – u restauračních zahrádek s podestou, s podestou a zastřešením umístěných v městské památkové rezervaci a u kulturních památek
  • povolení k umístění stavebního úřadu Úřadu městské části Brno-střed – u restauračních zahrádek se zastřešením (včetně podesty) – Kolaudační souhlas
  • příp. plná moc k vyřizování úředních záležitostí (originál nebo úředně ověřená kopie)
  • doklad o zaplacení správního poplatku
  • další doklady dle potřeby správního úřadu
  • při ústním jednání je třeba předložit doklad totožnosti
 8. Kde a jakým způsobem lze iniciovat úkon elektronicky
  Žádost s přílohami je možné zaslat elektronicky (s elektronickým podpisem) na adresu: podatelna.stred@brno.cz nebo do datové schránky, ID: qykbwe7.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Žádost s přílohami je možné zaslat prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu: ÚMČ Brno-střed, odbor dopravy, Dominikánská 2, 601 69 Brno nebo podáním osobně na podatelně Dominikánská 2, 601 69 Brno nebo Měnínská 4, 601 92 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeného elektronicky
  Správní poplatek dle zák. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.
  Poplatky lze hradit hotově, popř. platební kartou na pokladně Úřadu městské části Brno-střed Dominikánská 2, prostřednictvím platebního automatu na Úřadu městské části Brno-střed pracoviště Měnínská 4 nebo bankovním převodem, popř. složenkou.
 11. Výše poplatku při iniciaci provedené jinak než elektronicky
  Správní poplatek dle zák. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění + poštovné (je-li doručováno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb).
  Poplatky lze hradit hotově, popř. platební kartou na pokladně Úřadu městské části Brno-střed Dominikánská 2, prostřednictvím platebního automatu na Úřadu městské části Brno-střed pracoviště Měnínská 4 nebo bankovním převodem, popř. složenkou.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  Místní poplatek dle zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích, v platném znění.
 13. Opravné prostředky
  Proti rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace lze podat do 15 dnů ode dne doručení odvolání k odboru dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno prostřednictvím podání k Úřadu městské části Brno-střed odbor dopravy, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
 14. Časté dotazy
  -----
 15. Sankce
  Za zábor komunikace bez povolení nebo nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutí lez udělit pokutu až do výše 500 000 Kč.
 16. Působnost
  Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
 17. Oblast
  Doprava, pozemní komunikace.
 18. Klíčová slova
  Povolení, komunikace, restaurační zahrádka.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  4. 5. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo agendovém informačním systému
  Agendový informační systém.

Důležité odkazy