Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Povolení zvláštního užívání komunikace (stavební zábory, výkopy, restaurační zahrádky apod.)

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  SDK_01
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Povolení zvláštního užívání komunikace (např. stavební zábory - kontejner, stavební výtah apod., výkopové práce, zřízení restaurační zahrádky, vyhrazené parkovací stání, umístění reklamního zařízení, umístění mobilního prodejního zařízení, předsunutého prodeje, pevného stánku, aj.)
 4. Základní informace k životní situaci
  Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace lze podat osobně na podatelně Úřadu městské části Brno-střed (dále jen ÚMČ Brno-střed) nebo zaslat poštou, dále prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. O vydání povolení rozhodne Odbor dopravy ÚMČ Brno-střed.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žadatel, tj. právnická osoba (jednatel společnosti), fyzická osoba podnikající nebo fyzická osoba, popř. jejich zplnomocněný zástupce starší 18 let.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace podává žadatel písemně, a to buď na příslušném formuláři vydaném ÚMČ Brno-střed, Odborem dopravy, nebo individuální žádostí, ve které musí být uvedeno:
  • jméno a adresa žadatele
  • IČ, popř. datum narození
  • komunikace, kde má být povoleno zvláštní užívání komunikace (konkrétní úsek komunikace)
  • termín záboru
  • rozsah záboru
  • investor
  • jméno zodpovědného pracovníka žadatele, datum narození, telefon a adresa (u právnických osob jejich obchodní jméno, sídlo a IČ)
  • přílohy doložené k žádosti:
   • výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba) nebo kopie živnostenského listu (fyzická osoba)
   • popř. plná moc k vyřizování úředních záležitostí (originál nebo úředně ověřená kopie)
   • okótovaný situační nákres záboru – 2x (neplatí pro sezónní prodej)
   • souhlas Brněnských komunikací, a. s., Renneská tř. 1a, Brno, popř. majitele pozemku, na kterém je zvláštní užívání komunikace požadováno – originál
   • souhlas PČR, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializovaného pracoviště dopravního inženýrství Brno-město a Brno-venkov, Kounicova 24, 602 00 (v případě zvláštního užívání komunikace ve vozovce) – originál
   • stanovení přechodné úpravy silničního provozu dle Odboru dopravy MMB, Kounicova 67, Brno (v případě zvláštního užívání komunikace ve vozovce či parkovacího stání) – originál
   • doklad o zaplacení správního poplatku
  v případě
  • pevného stánku také případně
   • rozhodnutí o umístění stavby dočasné (vyřízené prostřednictvím ÚMČ Brno-střed, Odbor výstavby a územního plánování, Měnínská 4, Brno)
  • výkopových prací také
   • souhlas se ZUK od Odboru investičního MMB, Kounicova 67, Brno při výkopových prací nad 20 m2 či 10 m podélných
   • technologické podmínky zapravení povrchu komunikace Brněnských komunikací a. s., Renneská tř. 1a, 657 68 Brno
  • zřízení restaurační zahrádky také
   • kolaudační rozhodnutí provozovny za účelem provozování hostinské činnosti
   • doklad o nahlášení provozovny na Živnostenském úřadě
  • povolení vyhrazeného parkovacího stání také
  • umístění reklamního zařízení také
   • druh a obsah reklamy
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Doručit písemnou žádost s veškerými přílohami poštou nebo osobně přímo na podatelnu, popř. lze žádost podat elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem s tím, že přílohy žádosti budou doručeny poštou nebo osobně.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Jedná-li se o povolení zvláštního užívání komunikace na území městské části Brno-střed, podává žadatel žádost na ÚMČ Brno-střed, Odbor dopravy, Dominikánská 2, příp. Měnínská 4, 601 69 Brno nebo elektronicky na adresu: podatelna.stred@brno.cz.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  • ÚMČ Brno-střed, Odbor dopravy
  • 30 dní před dnem požadovaného zvláštního užívání komunikace

   Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace je možné zaslat:
  • poštou na ÚMČ Brno-střed, Odbor dopravy, Dominikánská 2, 601 69 Brno
  • osobně na podatelnu ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, pracoviště Měnínská 4, Brno
  • elektronicky na adresu: podatelna.stred@brno.cz
  • prostřednictvím datové schránky
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Při ústním jednání ve věci doklad totožnosti, popř. zplnomocnění v dané věci jednat.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář „Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace dle ust. § 25 zák. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění“ a formulář „Přihlášení (oznamovací povinnost) k záboru veřejného prostranství“ lze získat buď na Odboru dopravy ÚMČ Brno-střed, nebo je možné jej získat na internetových stránkách ÚMČ Brno-střed.
  Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace – reklamní zařízení
  Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace – restaurační zahrádky
  Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace – zábory, výkopové práce
  Žádost o vyhrazené parkovací stání
  Žádost o povolení parkovacího stání pro osobu s průkazem ZTP, ZTP/P
  Žádost o povolení částečné nebo úplné uzavírky
  Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace – stánkový prodej, předsunutý prodej
  Přihlášení (oznamovací povinnost) k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  • správní poplatek dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
  • místní poplatek dle zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích.
  Poplatky lze uhradit hotově, popř. platební kartou na pokladně ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, příp. Měnínská 4, Brno nebo bankovním převodem, popř. složenkou.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Účastníci:
  Brněnské komunikace, a. s.

  Dotčení:
  MMB Odbor dopravy
  PČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno-město a Brno-venkov, Kounicova 24, 602 00

  V případě zvláštního užívání komunikace ve vozovce i:
  Hasičský záchranný sbor JmK ÚO Brno město
  Územní středisko záchranné služby v Brně
  Dopravní podnik města Brna, a. s.
  Městská policie
  Zdravotnická záchraná služba JMK Brno
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Před zvláštním užíváním komunikace požádat správce komunikace (Brněnské komunikace a. s.) o fyzické předání komunikace a jejích součástí v obvodu plochy záboru. Po vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace do vozovky min. 3 dny před realizací uzavírky oznámit Středisku územní a záchranné služby, Hasičskému záchrannému sboru města Brna, Policii ČR a Městské policii termín zahájení.
  Dopravní značení osadit 7 dnů před termínem zahájení.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  podatelna.stred@brno.cz
  Žádost lze podat pouze se zaručeným elektronickým podpisem s tím, že veškeré přílohy budou doručeny dodatečně písemně nebo osobně, dále faxem s tím, že do 5 dnů bude žádost doložena písemně nebo osobně.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
  • vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
  • zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění
  • nařízení SMB č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, v aktuálním znění
 18. Jaké jsou související předpisy
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  • vyhláška č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, v platném znění
  • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
  • zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
  • aktuální vyhláška o místních poplatcích
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne doručení odvolání k Odboru dopravy MMB, podáním učiněným na podatelně ÚMČ Brno-střed nebo přímo do protokolu u příslušného referenta, popř. lze odvolání odevzdat poštovní přepravě. Odvolání nemá odkladný účinek.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Za zábor komunikace bez povolení nebo nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutí lze udělit pokutu až do výše 500 000 Kč.
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Telefonicky na ÚMČ Brno-střed, Odboru dopravy, telefonní čísla: Vyhrazená parkovací stání
  Ing. Petra Štěpánková, tel.: +420 542 526 176
  Mgr. Eva Sedláková, tel.: +420 542 526 177
  Mgr. Jiřina Fischerová, tel.: +420 542 526 182

  Umístění stavebního záboru na komunikaci, výkopové práce
  Daniela Janečková, tel.: +420 542 526 185
  Lenka Polánková, tel.: +420 542 526 172

  Inženýrské sítě
  Lenka Polánková, tel.: +420 542 526 172 (zástup Daniela Janečková, tel. +420 542 526 185)

  Restaurační zahrádky
  Mgr. Jitka Vaněčková, tel.: +420 542 526 174 (zástup Ludmila Kaloudová, tel. +420 542 526 169)

  Stánkový a předsunutý prodej
  Gabriela Lösslová, tel.: +420 542 526 173 (zástup Mgr. Iveta Maruščáková, tel.: +420 542 526 183)

  Zábory a akce v historickém centru Brna (Moravské nám., nám. Svobody, Dominikánské nám.)
  Mgr. Iveta Maruščáková, tel.: +420 542 526 183

  Kontrola
  Ludmila Kaloudová, tel.: +420 542 526 169
  Mgr. Eva Sedláková, tel.: +420 542 526 177  
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Agenda ÚMČ Brno-střed
  Žádost o povolení částečné nebo úplné uzavírky a zvláštního užívání komunikace

  Agenda MMB
  Žádosti o zvláštní užívání komunikace ZAKOs (Základní komunikační systém – komunikace spadající do výkonu státní správy MMB – téměř veškeré komunikace, po kterých jezdí MHD, popř. je možno získat seznam na ÚMČ Brno-střed nebo MMB) je zapotřebí si vyřídit povolení na Odboru dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno (info: www.brno.cz > potřebuji si vyřídit > další postupy k vyřízení).
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor dopravy ÚMČ Brno-střed
 26. Kontaktní osoba
  ----------
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 1. 2020
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1. 7. 2020
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------