Ohlášení drobné komunikační stavby

 1. Název úkonu
  Ohlášení drobné komunikační stavby
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení stavebnímu úřadu, jsou vymezeny v ustanovení § 104 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
 3. Charakteristika úkonu
  Postup pro ohlašované stavby je upraven v § 105 až 107 stavebního zákona.
 4. Výsledek úkonu
  Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru.
 5. Kdy věc řešit
  Ohlášení postačí u změn dokončených staveb uvedených v § 104 odst. 1 stavebního zákona, pokud jejich provedením nebudou překročeny uvedené parametry. Ohlášení nevyžadují stavby a terénní úpravy, u kterých to stavební úřad podle § 78 odst. 6 stanovil. Ohlášení je vyloučeno u záměrů, pro které je vyžadováno stanovisko k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Ohlášení se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Formuláře lze stáhnout z webových stránek městské části Brno-střed.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Ohlášení se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Formuláře lze získat na sekretariátu stavebního úřadu nebo je možné si je stáhnout z webových stránek městské části Brno-střed.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Ohlášení s uznávaným elektronickým podpisem lze podat na elektronickou adresu podatelna.stred@brno.cz, datovou schránkou, ID: qykbwe7, přílohy následně doložit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Ohlášení na příslušném formuláři doloženém přílohami podat osobně na podatelnu nebo zaslat poštou na Úřad městské části Brno-střed, stavební úřad, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Za souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru se vyměřují správní poplatky dle z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. Poplatek je možné uhradit v hotovosti i kartou v automatu u vstupu do objektu Měnínská 4, Brno.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyZa souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru se vyměřují správní poplatky dle z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění + poštovné (je-li ohlášení doručováno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb). Poplatek je možné uhradit v hotovosti i kartou v automatu u vstupu do objektu Měnínská 4, Brno.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.
 14. Často kladené dotazy
  ----------
 15. Sankce
  Sankční postih je uveden v § 178–183 stavebního zákona.
 16. Působnost
  Speciální stavební úřad vykovává státní správu v přenesené působnosti.
 17. Oblast
  Stavební a správní právo.
 18. Klíčová slova
  Ohlášení, komunikační stavba, stavební úřad.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  2. 8. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Eviduje se v agendovém informačním systému.

Důležité odkazy