Žádost o podnájem bytu

 1. Název úkonu
  Žádost o podnájem bytu
 2. V jakém případě ve věci jednat
  V případě, že nájemce nemůže z vážných důvodů (např. studijního pobytu, pracovního pobytu v jiném městě nebo státě, či ze zdravotních důvodů) užívat předmětný byt.
 3. Charakteristika úkonu
  Doručení písemné žádosti doplněné o odůvodnění. Žádost podává nájemce písemně na příslušném formuláři vydaném Úřadem městské části Brno-střed, odborem bytovým.
 4. Výsledek úkonu
  Rozhodnutí orgánů samosprávy městské části Brno-střed.
 5. Kdy věc řešit
  30 dní před plánovaným začátkem podnájmu bytu.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Úkon nelze iniciovat elektronicky.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Originál řádně vyplněného formuláře „Smlouva o podnájmu bytu“ opatřené úředně ověřeným podpisem nájemce a podnájemce, a dále odůvodnění žádosti.
  Formulář „Smlouva o podnájmu bytu“ je k dispozici na podatelně ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, případně ke stažení na webových stránkách městské části..
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Úkon nelze iniciovat elektronicky.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Řádně vyplněný formulář lze doručit osobně na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, případně zaslat poštou na adresu Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
  Kontaktní osoba:
  Petra Kafková, tel.: +420 542 526 293, kancelář č. 19a
  Oddělení nájmu bytů, odbor bytový Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  ----------
 14. Časté dotazy
  ----------
 15. Sankce
  ----------
 16. Působnost
  Samostatná.
 17. Oblast
  Nájem bytů.
 18. Klíčová slova
  Podnájem bytu.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  20. 5. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  ----------

Důležité odkazy