Dohoda o postoupení nájemní smlouvy k bytu (směna bytu)

 1. Název úkonu
  Dohoda o postoupení nájemní smlouvy k bytu (směna bytu)
 2. V jakém případě ve věci jednat
  V případě zájmu o směnu bytu. O souhlas s dohodou o postoupení nájemní smlouvy k bytu (směna bytu) žádají pronajímatele nájemci obecních bytů či jimi pověřená osoba.
 3. Charakteristika úkonu
  Doručení písemné žádosti. Žádost podává nájemce písemně na příslušném formuláři vydaném Úřadem městské části Brno-střed, odborem bytovým. K žádosti je třeba přiložit:
  • kopie nájemních smluv k směňovaným bytům,
  • doklady o bezdlužnosti nájemců,
  • potvrzení o zaplacení komunálního odpadu.
 4. Výsledek úkonu
  Rozhodnutí orgánů samosprávy městské části Brno-střed.
 5. Kdy věc řešit
  V průběhu nájemního vztahu.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Úkon nelze iniciovat elektronicky.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Originál řádně vyplněné písemné dohody opatřené úředně ověřenými podpisy nájemců. Formulář „Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu podle § 1895 a násl. občanského zákoníku (směna bytů)“ lze získat buď na odboru bytovém Úřadu městské části Brno-střed nebo je ke stažení na webových stránkách městské části.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Úkon nelze iniciovat elektronicky.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Řádně vyplněný formulář lze doručit osobně na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, případně zastat poštou na adresu Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
  Kontaktní osoba:
  Petra Kafková, tel.: +420 542 526 293, kancelář č. 19a.
  Oddělení nájmu bytů, odbor bytový Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  ----------
 14. Časté dotazy
  ----------
 15. Sankce
  ----------
 16. Působnost
  Samostatná.
 17. Oblast
  Nájem bytů.
 18. Klíčová slova
  Směna bytu, výměna, směnitel.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  20. 5. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  ----------

Důležité odkazy