Žádost o zúžení nájemní smlouvy po trvalém odstěhování nájemce bytu

 1. Název úkonu
  Žádost o zúžení nájemní smlouvy po trvalém odstěhování nájemce bytu
 2. V jakém případě ve věci jednat
  V případě, že došlo k trvalému odstěhování jednoho ze společných nájemců (týká se pouze manželů), a to na základě rozsudku o rozvodu manželství, případně dohody o trvale odděleném bydlení manželů uzavřené dle § 743 obč. zákoníku.
 3. Charakteristika úkonu
  Doručení písemné žádosti. Žádost podává nájemce, který byt nadále užívá, na příslušném formuláři vydaném Úřadem městské části Brno-střed, odborem bytovým. K žádosti je třeba přiložit:
  • kopii nájemní smlouvy k bytu,
  • rozsudek o rozvodu manželství a dohoda o vypořádání majetkových poměrů manželů,
  • v době po rozvodu manželství, popř. dohoda o trvale odděleném bydlení manželů,
  • uzavřené dle § 743 obč. zákoníku s úředně ověřenými podpisy manželů.
 4. Výsledek úkonu
  Rozhodnutí orgánů samosprávy městské části Brno-střed.
 5. Kdy věc řešit
  Po opuštění rodinné domácnosti jedním ze společných nájemců bytu – manželů.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Písemnou žádost s elektronicky ověřeným podpisem. Formulář ,,Žádost o zúžení nájemní smlouvy po trvalém odstěhování nájemce bytu“ je ke stažení na webových stránkách městské části.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Originál řádně vyplněné písemné žádosti opatřené podpisem nájemce. Formulář ,,Žádost o zúžení nájemní smlouvy po trvalém odstěhování nájemce bytu“ je k dispozici na podatelně Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno nebo ke stažení na webových stránkách městské části.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Žádost je možné zaslat elektronicky (s elektronickým podpisem) na adresu: podatelna.stred@brno.cz nebo do datové schránky, ID: qykbwe7.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Řádně vyplněný formulář lze doručit osobně na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, případně zaslat poštou na adresu Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
  Kontaktní osoba:
  Petra Kafková, tel.: +420 542 526 293, kancelář č. 19a
  Oddělení nájmu bytů, odbor bytový Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  ----------
 14. Časté dotazy
  ----------
 15. Sankce
  ----------
 16. Působnost
  Samostatná
 17. Oblast
  Nájem bytů
 18. Klíčová slova
  Zúžení nájemní smlouvy, odstěhování.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  20. 5. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  ----------

Důležité odkazy