Požadavky na opravy bytů, nebytových prostor a údržbu domů

 1. Název úkonu
  Požadavky na opravy a údržbu.
   
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Nájemce bytu nebo nebytového prostoru v domě svěřeném městské části Brno-střed shledá nějakou technickou závadu ve společných prostorách domu nebo v přímo v pronajímaném prostoru.
   
 3. Charakteristika úkonu
  Úkon slouží k nahlášení závady na zařízení nebo vybavení ve vlastnictví pronajímatele a směřuje k jejímu následnému odstranění. Závada je zaevidována do elektronického systému, kde je požadavek kontrolován včetně jeho vyřízení.
   
 4. Výsledek úkonu
  Oprava nebo výměna závadného vybavení nebo zařízení bytu, nebytového prostoru nebo domu ve vlastnictví městské části Brno-střed.
   
 5. Kdy věc řešit
  Neprodleně po zjištění závady.
   
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedeném elektronicky
  Žádost musí obsahovat co nejpřesnější popis závady, včetně její lokalizace a specifikace žadatele (uvedení předmětu nájmu a osoby nájemce). Dále kontaktní údaje oznamovatele (e-mail, telefon).
   
 7. Co je nutné doložit pro iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Písemnou žádost s co nejpřesnějším popisem závady včetně její lokalizace a specifikace žadatele (uvedení předmětu nájmu a osoby nájemce)., popřípadě informace nahlásit telefonicky či na záznamník.
   
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  e-mailem: pozadavky@brno-stred.cz nebo datovou schránkou: qykbwe7.
   
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Písemně na adresu Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno nebo osobně v úředních hodinách v kanceláři Evidence požadavků na Úřadu městské části Brno-střed na Dominikánské 2, a to v pondělí nebo ve středu od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin.
   
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku
   
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
   
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  Je-li předmětem úkonu instalace nového vybavení bytu, může být požadováno nájemné z tohoto předmětu nájmu. O jeho případné existenci a výši bude žadatel předem informován.
   
 13. Opravné prostředky
  Nejsou.
   
 14. Časté dotazy
  Výčet povinností pronajímatele a nájemce ve vztahu k opravám a údržbě pronajatých prostor v bytových domech je uveden v příloze každé nájemní smlouvy a v nařízení vlády č. 308/2015 Sb.
   
 15. Sankce
  Nejsou.
   
 16. Působnost
  Samostatná působnost obce.
   
 17. Oblast
  Správa obecního majetku.
   
 18. Klíčová slova
  Oprava, závada, byt, dům.
   
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  12. 1. 2024
   
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
   
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Není veden v základním registru ani agendovém informačním systému.

Důležité odkazy