Pronájem pozemku pod nemovitou věcí ve vlastnictví třetích osob

 1. Název úkonu
  Pronájem pozemku pod nemovitou věcí ve vlastnictví třetích osob
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Pokud vlastníte garáž nebo rodinný dům na pozemku, který má ve správě městská část Brno-střed, můžete si zažádat o pronájem tohoto pozemku.
 3. Charakteristika úkonu
  Jedná se pronájem pozemku pod nemovitou věcí (garáž nebo rodinný dům), který má ve správě městská část Brno-střed.
  Žádost je potřeba podat písemně.
 4. Výsledek úkonu
  Posouzení žádosti samosprávnými orgány městské části Brno-střed.
 5. Kdy věc řešit
  V případě zájmu o pronájem pozemku, který má ve správě městská část Brno-střed.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Elektronická žádost musí být podána do datové schránky městské části Brno-střed, ID: qykbwe7.
  Žádost musí obsahovat:
  • jméno, příjmení, bydliště, je-li podnět podáván fyzickou osobou
  • obchodní jméno, IČ a sídlo, je-li podnět podáván právnickou osobou
  • specifikace předmětu pronájmu (katastrální území, parcelní čísla, důvod žádosti)
  • kopii nabývacího titulu nemovitosti stojící na pozemku statutárního města Brna, tedy kupní či darovací smlouvy nebo rozhodnutí o dědictví
  • výpis z listu vlastnictví
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Žádost musí být podána v originále na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno nebo Měnínská 4, 601 92 Brno.
  Žádost musí obsahovat:
  • jméno, příjmení, bydliště, je-li podnět podáván fyzickou osobou
  • obchodní jméno, IČ a sídlo, je-li podnět podáván právnickou osobou
  • specifikace předmětu pronájmu (katastrální území, parcelní čísla, důvod žádosti)
  • kopii nabývacího titulu nemovitosti stojící na pozemku statutárního města Brna, tedy kupní či darovací smlouvy nebo rozhodnutí o dědictví
  • výpis z listu vlastnictví
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Elektronická žádost musí být podána do datové schránky městské části Brno-střed, ID: qykbwe7.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Zasláním písemné žádosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb v originále na adresu ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno nebo Měnínská 4, 601 92 Brno nebo podáním písemné žádosti v originále osobně na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno nebo Měnínská 4, 601 92 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Nejsou.
 14. Časté dotazy
  Nejsou. V případě dotazu řešeno individuálně z úrovně odboru majetku Úřadu městské části Brno-střed.
 15. Sankce
  Nejsou.
 16. Působnost
  Samostatná působnost.
 17. Oblast
  Dispozice s majetkem.
 18. Klíčová slova
  Pronájem, garáž, rodinný dům.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  5. 5. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  V případě, že se jedná o právnickou osobu na straně nájemce je nájemní smlouva po podpisu uveřejněna v souladu se zákonem 340/2015 Sb. v registru smluv.
  V případě, že se jedná o fyzickou osobu na straně nájemce není nájemní smlouva vedena v základním registru nebo v agendovém informačním systému.

Důležité odkazy