Prodej spoluvlastnického podílu k pozemku/ům pod bytovým domem a k funkčně spjatým pozemkům

 1. Název úkonu
  Prodej spoluvlastnického podílu k pozemku/ům pod bytovým domem a k funkčně spjatým pozemkům
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Koupil/a jste v minulosti byt nebo nebytový prostor a součástí koupě nebyl podíl na pozemku pod domem či podíl k funkčně spjatému pozemku/ům a máte zájem je nyní dokoupit.
 3. Charakteristika úkonu
  Jedná se o doprodej spoluvlastnického podílu/ů na pozemku/pozemcích pod domem či funkčně spjatých pozemků vlastníkům bytových a nebytových jednotek.
  Cena za spoluvlastnické podíly bude stanovena jako cena obvyklá dle znaleckého posudku.
  Žádost o doprodej spoluvlastnického podílu/ů musí mít písemnou formu. Žádost může podat vlastník jednotky, nebo jím pověřená osoba na základě ověřené plné moci.
 4. Výsledek úkonu
  Posouzení žádosti samosprávnými orgány městské části Brno-střed.
 5. Kdy věc řešit
  V případě zájmu o koupi spoluvlastnického podílu k pozemku.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Elektronická žádost musí být podána do datové schránky městské části Brno-střed, ID: qykbwe7.
  Žádost musí obsahovat:
  • jméno, příjmení, bydliště, je-li podnět podáván fyzickou osobou
  • obchodní jméno, IČ a sídlo, je-li podnět podáván právnickou osobou
  • specifikace předmětu pronájmu (katastrální území, parcelní čísla, výše spoluvlastnického podílu vztahující se k jednotce žadatele)
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Žádost musí být podána v originále na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno nebo Měnínská 4, 601 92 Brno.
  Žádost musí obsahovat:
  • jméno, příjmení, bydliště, je-li podnět podáván fyzickou osobou
  • obchodní jméno, IČ a sídlo, je-li podnět podáván právnickou osobou
  • specifikace předmětu pronájmu (katastrální území, parcelní čísla, výše spoluvlastnického podílu vztahující se k jednotce žadatele)
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Elektronická žádost musí být podána do datové schránky městské části Brno-střed, ID: qykbwe7.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Zasláním písemné žádosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb v originále na adresu ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno nebo Měnínská 4, 601 92 Brno nebo podáním písemné žádosti v originále osobně na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno nebo Měnínská 4, 601 92 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  Nejsou.
 14. Časté dotazy
  Nejsou. V případě dotazu řešeno individuálně z úrovně odboru majetku Úřadu městské části Brno-střed.
 15. Sankce
  Nejsou.
 16. Působnost
  Samostatná působnost.
 17. Oblast
  Dispozice s majetkem.
 18. Klíčová slova
  Prodej, spoluvlastnický podíl.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  5. 5. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Smlouva o převodu po podpisu je uveřejněna v souladu se zákonem 340/2015 Sb. v registru smluv.

Důležité odkazy