Prodej obecní vymezené jednotky nájemci

 1. Název úkonu
  Prodej obecní vymezené jednotky nájemci
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Pokud nájemce bytu nebo nebytového prostoru v domě, který byl zařazen do prodeje po jednotkách z úrovně městské části Brno-střed má zájem byt nebo nebytový prostor získat do vlastnictví/spoluvlastnictví/společného jmění manželů.
 3. Charakteristika úkonu
  Jedná se o doprodej bytových a nebytových jednotek nájemci/nájemcům s platnou nájemní smlouvou ve svěřených bytových domech, vyplývající z obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek. Cena takto prodávaných jednotek bude stanovena jako cena obvyklá dle znaleckého posudku. Žádost o odprodej obecní vymezené jednotky může podat nájemce obecní vymezené jednotky s platnou nájemní smlouvou, nebo jím pověřená osoba na základě ověřené plné moci. Žádost o odprodej obecní vymezené jednotky musí mít písemnou formu.
 4. Výsledek úkonu
  Posouzení žádosti samosprávnými orgány městské části Brno-střed.
 5. Kdy věc řešit
  V případě zájmu o koupi bytu nebo nebytového prostoru, který byl zařazen do prodeje z úrovně městské části Brno-střed.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Elektronická žádost musí být podána do datové schránky městské části Brno-střed, ID datové schránky: qykbwe7.
  Písemná žádost musí obsahovat:
  • jméno, příjmení, bydliště, je-li podnět podáván fyzickou osobou,
  • obchodní jméno, IČ a sídlo, je-li podnět podáván právnickou osobou,
  • specifikace jednotky.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Žádost musí být podána v originále na Podatelnu Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 nebo Měnínská 4, 601 92 Brno.
  Písemná žádost musí obsahovat:
  • jméno, příjmení, bydliště, je-li podnět podáván fyzickou osobou,
  • obchodní jméno, IČ a sídlo, je-li podnět podáván právnickou osobou,
  • specifikace jednotky.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Elektronická žádost musí být podána do datové schránky městské části Brno-střed, ID datové schránky: qykbwe7.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Zasláním písemné žádosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb v originále na adresu Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, Měnínská 4, 601 92 nebo podáním písemné žádosti v originále osobně na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 nebo Měnínská 4, 601 92 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  Nejsou.
 13. Opravné prostředky
  Nejsou.
 14. Časté dotazy
  Veškeré informace naleznete také na Portálu občana.
 15. Sankce
  Nejsou.
 16. Působnost
  Samostatná působnost.
 17. Oblast
  Dispozice s majetkem.
 18. Klíčová slova
  Prodej, byt, nebytová jednotka
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  21. 4. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Smlouva o převodu po podpisu je uveřejněna v souladu se zákonem 340/2015 Sb. v registru smluv.

Důležité odkazy