Privatizace (odprodej) bytového domu dle „Postupu města při prodeji bytového fondu“ 

 1. Název úkonu
  Privatizace (odprodej) bytového domu dle „Postupu města při prodeji bytového fondu“ schváleného Zastupitelstvem města Brna na Z7/16 dne 15. 3. 2016 (dále jen „Postup města“).
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Právo žádat o privatizaci (odprodej) bytového domu mají stávající nájemci bytů a nebytových prostor v bytovém domě svěřeném městské části Brno-střed.
 3. Charakteristika úkonu
  Zastupitelstvo města Brna dne 15. 3. 2016 schválilo „Postup města při prodeji bytového fondu“, který stanovuje podmínky za jakých je možné domy privatizovat (odprodat). Dle tohoto postupu je nutné podat žádost o privatizaci bytového domu následujícím způsobem:
  • dle „Postupu města při prodeji bytového fondu“ mohou žádat o privatizaci (odprodej) bytového domu pouze stávající nájemci bytů a nebytových prostor v bytovém domě,
  • zájem musí prokázat minimálně 70 % nájemců bytů a nebytových prostor bytového domu.
 4. Výsledek úkonu
  Posouzení žádosti samosprávnými orgány městské části Brno-střed.
 5. Kdy věc řešit
  V případě zájmu o privatizaci bytového domu.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Nelze.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Písemná žádost musí být podána v originále na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno nebo Měnínská 4, 601 92 Brno.
  Žádost musí obsahovat:
  • specifikaci požadavku,
  • datum vyhotovení žádosti,
  • adresu bytového domu (ulice a číslo popisné a orientační),
  • kontaktní osobu pro doručování (jméno a příjmení, adresa, telefon, e-mail).
  Přílohou žádosti je originál seznamu nájemců předmětného domu obsahující:
  • číslo bytu nebo nebytového prostoru,
  • jméno a příjmení nájemce dle platné nájemní smlouvy, vlastnoruční podpis nájemce, včetně vyjádřeného souhlasu s privatizací předmětného domu (v případě manželů podpis obou),
  • datum vyhotovení seznamu.
  Seznam nájemců včetně jejich originálních vlastnoručních podpisů musí být aktuální, a to k datu vyhotovení žádosti.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Elektronická žádost musí být podána do datové schránky městské části Brno-střed, ID datové schránky: qykbwe7.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Zasláním písemné žádosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb v originále na adresu Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, Měnínská 4, 601 92 Brno nebo podáním písemné žádosti v originále osobně na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, nebo Měnínská 4, 601 92 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  Nejsou.
 13. Opravné prostředky
  Nejsou.
 14. Časté dotazy
  Veškeré informace naleznete také na Portálu občana.
 15. Sankce
  Nejsou.
 16. Působnost
  Samostatná
 17. Oblast
  Dispozice s majetkem.
 18. Klíčová slova
  Privatizace, odprodej, bytový dům
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  21. 4. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.

Důležité odkazy