Postup při nabídce předkupního práva – posouzení samosprávnými orgány městské části Brno-střed

 1. Název úkonu
  Postup při nabídce předkupního práva – posouzení samosprávnými orgány městské části Brno-střed
 2. V jakém případě ve věci jednat
  Vlastníte-li stavbu (garáž, rodinný dům apod.) na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna nebo pozemek pod stavbou ve vlastnictví statutárního města Brna a hodláte jej prodat třetí osobě.
 3. Charakteristika úkonu
  V případě, že jste vlastníkem stavby (garáž, rodinný dům apod.) na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna nebo pozemku pod stavbou ve vlastnictví statutárního města Brna a hodláte jej prodat třetí osobě, má dle občanského zákona § 3056, vlastník pozemku, na němž je zřízena stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku a nestala se součástí pozemku ke dni nabytí účinnosti NOZ k 1. 1. 2014, ke stavbě předkupní právo a vlastník stavby má předkupní právo k pozemku.
  Na základě uvedeného ustanovení vznikly ke dni 1. 1. 2014 statutárnímu městu Brnu, jakožto vlastníkovi pozemků, předkupní práva ze zákona ke stavbám, které jsou na pozemcích obce umístěny, a vlastníkům budov vzniklo vůči statutárnímu městu Brnu předkupní právo k pozemku, na kterém je budova umístěna.
  Předkupní právo spočívá v povinnosti vlastníka věci nabídnout věc osobě oprávněné z ;předkupního práva (předkupníkovi) ke koupi, pokud by ji chtěl vlastník prodat třetí osobě (koupěchtivému).
  Prodávající učiní nabídku předkupníkovi tím, že mu ohlásí prodej za týchž podmínek, jaké dohodl s koupěchtivým.
  Zákonná lhůta pro přijetí nabídky je tříměsíční s tím, že v případě využití nabídky je nutno v dané lhůtě uhradit prodávajícímu kupní cenu, pokud není ujednána jiná lhůta (viz § 2148).
  Písemná nabídka se podává na Magistrát města Brna, Majetkový odbor, JUDr. Josef Krejčíř, +420 542 173 188 nebo Hana Štolfová, +420 542 173 206. Magistrát města Brna následně zajistí vyjádření městské části Brno-střed.
 4. Výsledek úkonu
  Posouzení nabídky samosprávnými orgány městské části Brno-střed.
 5. Kdy věc řešit
  Hodláte-li prodat třetí osobě stavbu na pozemku města nebo pozemek pod stavbou města.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Elektronická žádost musí být podána do datové schránky Magistrátu města Brna, ID datové schránky: a7kbrrn.
  Žádost musí obsahovat:
  • jméno, příjmení, bydliště, je-li podnět podáván fyzickou osobou,
  • obchodní jméno, IČ a sídlo, je-li podnět podáván právnickou osobou,
  • nabídka předkupního práva (specifikace stavby nebo pozemku),
  • kupní smlouva s koupěchtivým.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Žádost musí být podána v originále na Magistrát města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.
  Písemná žádost musí obsahovat:
  • jméno, příjmení, bydliště, je-li podnět podáván fyzickou osobou,
  • obchodní jméno, IČ a sídlo, je-li podnět podáván právnickou osobou,
  • nabídka předkupního práva (specifikace stavby nebo pozemku),
  • kupní smlouva s koupěchtivým.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Elektronická žádost musí být podána do datové schránky Magistrátu města Brna, ID datové schránky: a7kbrrn.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Zasláním písemné nabídky prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb v originále na adresu Magistrát města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, nebo podáním písemné žádosti v originále osobně na podatelnu Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  Nejsou.
 13. Opravné prostředky
  Nejsou.
 14. Časté dotazy
  V případě dotazu řešeno individuálně z úrovně Majetkového odboru Magistrátu města Brna, JUDr. Josef Krejčíř, +420 542 173 188, Hana Štolfová, +420 542 173 206, případně z úrovně odboru majetku Úřadu městské části Brno-střed.
 15. Sankce
  Nejsou.
 16. Působnost
  Samostatná
 17. Oblast
  Dispozice s majetkem.
 18. Klíčová slova
  Nabídka, prodej, koupě, nemovitá věc, pozemek, část pozemku, stavba, koupěchtivý, předkupní právo.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  2. 7. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.

Důležité odkazy