Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Žádost o stanovisko MČ Brno-střed k navržené dispozici s nemovitým majetkem města Brna

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  DOM_04
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o stanovisko MČ Brno-střed k navržené dispozici s nemovitým majetkem města Brna
 4. Základní informace k životní situaci
  Jedná se o stanovisko MČ Brno-střed k odprodeji (pronájmu, zřízení služebnosti) nemovitých věcí, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žádost o odprodej (pronájem, zřízení služebnosti) nemovitých věcí může podat vlastník nemovité věci, nebo jím pověřená osoba na základě ověřené plné moci, a dále fyzická nebo právnická osoba, která má s požadovanou nemovitou věcí určitý záměr.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žádost o odprodej (pronájem, zřízení služebnosti) nemovité věci musí mít písemnou formu.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Písemná žádost se podává na adresu Úřadu městské části Brno-střed, Odbor majetku, Měnínská 4, 601 69 Brno (v případě nemovitých věcí svěřených do správy MČ Brno-střed), na Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno (v případě nemovitých věcí nesvěřených do správy městské části Brno-střed).
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  V případě svěřených nemovitých věcí na ÚMČ Brno-střed, v případě nesvěřených nemovitých věcí na Magistrátu města Brna.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Odbor majetku ÚMČ Brno-střed, Majetkový odbor, příp. Bytový odbor Magistrátu města Brna
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  V případě svěřených nemovitých věcí musí písemná žádost obsahovat:
  • jméno, příjmení, bydliště, je-li podnět podán fyzickou osobou
  • obchodní název, IČ a sídlo, je-li podnět podán právnickou osobou
  V případě nesvěřených nemovitých věcí musí žádost obsahovat náležitosti dle požadavku Magistrátu města Brna.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  V případě svěřených nemovitých věcí není formulář stanoven, u nesvěřených nemovitých věcí je třeba využít formuláře Majetkového odboru Magistrátu města Brna.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Nejedná se o správní řízení – poplatky se neúčtují
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůta pro vyřízení není stanovena.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  V případě svěřených nemovitých věcí nejsou.
  V případě nesvěřených nemovitých věcí se jedná o Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (tzv. OÚPR MMB), příp. o další dotčené odbory MMB.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  V případě svěřených nemovitých věcí uzavřít příslušnou nájemní smlouvu.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Podání s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, lze učinit na elektronické adrese podatelna.stred@brno.cz. Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu. Ve stejné lhůtě je třeba předložit veškeré požadované přílohy.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • Obecně závazná vyhláška č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek
 18. Jaké jsou související předpisy
  • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Nejsou
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Nejsou
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  ----------
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor majetku ÚMČ BS
 26. Kontaktní osoba
  Mgr. Marta Sukupová, pověřená vedením Odboru majetku ÚMČ BS, Měnínská 4, 601 69 Brno, tel. +420 542 526 361, e-mail: podatelna.stred@brno.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  10. 8. 2020
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  10. 8. 2020
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------