Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Žádost o pronájem obecního bytu

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  BYT_02
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o pronájem obecního bytu
 4. Základní informace k životní situaci
  Odbor bytový prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Brno-střed přijímá žádosti o pronájem běžných obecních bytů na předepsaném formuláři a vede jejich evidenci. Žádosti jsou přijímány a evidovány dle platných Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a dle platných Pravidel pronájmu bytů v městské části Brno-střed a Kritérií a způsobu výběru žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žadatel o obecní byt musí být zletilý. Žadatel ani jeho manžel(ka) nesmí na území ČR vlastnit bytový či rodinný dům, nebo byt. Žádost může podat i ten, kdo je nájemce obecního bytu ve správě městské části Brno-střed, který je vzhledem k finanční a sociální situaci, nebo k věku nebo zdravotnímu stavu žadatele nebo člena jeho domácnosti nevyhovující a nabídne jeho uvolnění. O byt může požádat jiný státní příslušník, který má na území ČR trvalý pobyt v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců na území ČR.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žadatel musí splnit podmínky, které jsou uvedeny v Pravidlech pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a v Pravidlech pronájmu bytů v městské části Brno-střed. O výběru nejvhodnějšího žadatele rozhoduje Rada městské části Brno-střed.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Doručením písemné žádosti na předtištěném formuláři s veškerými náležitostmi poštou, nebo osobně na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Žádost o byt se podává na městské části, kterou si žadatel zvolí. Žadatel pravdivě vyplní všechny údaje. Jejich změnu žadatel písemně oznamuje městské části bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Žadatel může od 1. 11. 2014 podat žádost o byt na více městských částech. Žadatel každoročně do 30. 11. písemně oznamuje městské části, zda na žádosti o byt trvá, pokud tak neučiní, je z evidence žadatelů vyřazen. Toto nemusí učinit v roce, v němž byl žadatel zaregistrován.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, odbor bytový, dv. č. 20.
  Zařazení do evidence žadatelů o pronájem obecního bytu a zpracování žádostí o přidělení konkrétních bytů - Mgr. Ilona Šťastná, tel.: +420 542 526 279 a Kamila Honková, tel.: +420 542 526 296.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Při osobním jednání platný doklad totožnosti, popř. zplnomocnění v dané věci jednat.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář „Žádost o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu“ je k dispozici na podatelně ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, nebo na internetových stránkách ÚMČ Brno-střed.
  Žádost o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu
  Oznámení o trvání na zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu
  Doplnění či změna skutečností k Žádosti zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu
  Žádost o běžný obecní byt k pronájmu
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  ----------
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Městská část Brno-střed oznámí do 30 dnů po obdržení žádosti žadateli o byt, zda byl zařazen do evidence žadatelů o pronájem obecního bytu, případně z jakého důvodu nebude jeho žádost evidována.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Písemné dotazy lze zasílat s ověřeným elektronickým podpisem na adresu podatelna.stred@brno.cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna
  • Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed
  • Kritéria a způsob výběru žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed
 18. Jaké jsou související předpisy
  ----------
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  ----------
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Vyřazení z evidence
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Telefonicky na ÚMČ Brno-střed, Odbor bytový:
  Zařazení do evidence žadatelů o pronájem obecního bytu a zpracování žádostí o přidělení konkrétních bytů - Mgr. Ilona Šťastná, tel.: +420 542 526 279 a Kamila Honková, tel.: +420 542 526 296.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  ÚMČ Brno-střed, Odbor bytový
 26. Kontaktní osoba
  Mgr. Ilona Šťastná, tel.: +420 542 526 279 a Kamila Honková, tel.: +420 542 526 296, Oddělení nájmu bytů a nebytových prostor, Odbor bytový ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, dv. č. 20.
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  3. 9. 2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  3. 9. 2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------