Žádost o pronájem obecního bytu

 1. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o pronájem obecního bytu
 2. V jakém případě ve věci jednat
  V případě, že má občan zájem stát se nájemcem běžného obecního bytu.
 3. Charakteristika úkonu
  Doručení písemné žádosti na předtištěném formuláři „Žádost o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu“ s veškerými náležitostmi poštou, případně osobně na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed. Žádost o zařazení do evidence žadatelů bude poté zpracována dle platných ,,Pravidel pronájmu bytů v městské části Brno-střed” a ,,Kritérií a způsobu výběru žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed”, a to v souladu s ,,Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna“.
  V případě neúplné žádosti či jiných nejasností bude žadatel přesto do evidence žadatelů zařazen a současně bude písemně vyzván ke zjednání nápravy. Žádost o běžný obecní byt k pronájmu může podat pouze žadatel, který je zařazen do evidence a musí ke dni podání žádosti o přidělení konkrétního bytu splňovat podmínky dle výše uvedených pravidel.
  Odbor bytový prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Brno-střed přijímá žádosti o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu a žádosti o běžný obecní byt k pronájmu a eviduje je. Žádost o zařazení do evidence může podat pouze zletilý žadatel, který musí doložit pravdivě vyplněné formuláře včetně úředně ověřených podpisů a požadované přílohy. Žadatel/ka popř. jeho manžel/ka nesmí vlastnit na území ČR bytový či rodinný dům nebo byt. Žádost o zařazení do evidence může podat i ten, kdo je nájemcem obecního bytu ve správě městské části Brno-střed, který je vzhledem k finanční a sociální situaci nebo k věku či zdravotnímu stavu žadatele nevyhovující a nabídne jeho uvolnění. Žádost o zařazení do evidence žadatelů může podat i jiný státní příslušník, který má na území ČR trvalý pobyt v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců na území ČR.
  Žadatel, který je evidován a jehož žádost je platná, může žádat o pronájem běžného obecního bytu z nabídky volných bytů z aktuální úřední desky v termínu na ní uvedeném.
 4. Výsledek úkonu
  Podá-li žadatel „Žádost o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu“, odbor bytový žádost zpracuje ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed.
  Je-li žadatel zařazený v evidenci žadatelů a stav jeho žádosti je platný a aktuální, může podat žádost o pronájem běžného obecního bytu k pronájmu z aktuální úřední desky Úřadu městské části Brno-střed, přičemž tato žádost bude předložena k projednání orgánům samosprávy městské části Brno-střed.
 5. Kdy věc řešit
  V případě žádosti o běžný obecní byt.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Úkon nelze iniciovat elektronicky.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Při osobním jednání platný doklad totožnosti, popř. zplnomocnění v dané věci jednat. Písemnou žádost s úředně ověřeným podpisem žadatele. „Žádost o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu“ a ,,Žádost o běžný obecní byt k pronájmu” jsou k dispozici na podatelně Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69, Brno, nebo ke stažení na webových stránkách městské části.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Úkon nelze iniciovat elektronicky.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Řádně vyplněný formulář lze doručit osobně na podatelnu ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, příp. poštou na adresu ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno. Kontaktní osoby:
  Mgr. Ilona Šťastná, tel. +420 542 526 279, kancelář . č. 20
  Kamila Honková, tel. +420 542 526 296, kancelář . č. 20
  Petra Pivoňková, tel. +420 542 526 270, kancelář . č. 20
  Oddělení nájmu bytů, Odbor bytový ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  ----------
 14. Časté dotazy
  ----------
 15. Sankce
  ----------
 16. Působnost
  Samostatná.
 17. Oblast
  Nájem bytů.
 18. Klíčová slova
  Žádost o pronájem bytu, evidence žadatelů, zařazení.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  21. 3. 2022
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  Registr CEBY.

Důležité odkazy