Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Seniorský program pro nájemce

 1. Identifikační číslo
  ----------
 2. Kód
  ZVB_01
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Seniorský program
 4. Základní informace k životní situaci
  Vzhledem k deregulaci nájemného ve městě Brně se Úřad městské části Brno-střed rozhodl vytvořit Seniorský program pro nájemce – seniory, kteří bydlí v bytech v domech ve správě městské části Brno-střed, aby pomohl občanům při řešení bytové situace vyplývající z užívání vícepokojových bytů nebo bytů, kde v případě dalšího nárůstu nájemného postupně nebudou schopni v plné výši hradit nájemné a služby spojené s užíváním bytu. Projekt Seniorského programu vychází z celostátních statistických údajů, které ukazují jednak na stárnoucí populaci a jednak na zvyšující se podíl domácností obsazených občany pouze v důchodovém věku. Podle těchto statistických výstupů se též potvrzuje, že občané v důchodovém věku obývají obvykle byty vícepokojové a s větší plošnou výměrou. Nezbytná úprava nájemného proto nejvíce zasáhne právě seniory, kteří již zásadně nemohou ovlivnit své současné i budoucí příjmy.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Principem programu je pomoc při hledání vhodného směnitele z řad nájemců bydlících v domech ve správě městské části Brno-střed pro seniora, který obývá větší a nákladnější obecní byt v domě ve správě městské části Brno-střed. Bytový odbor povede seznam seniorů žádajících o pomoc při výměně bytu a zaeviduje kartu seniora a také povede seznam zájemců o výměnu bytu a zaeviduje kartu zájemce. Pro potřeby tohoto programu je za seniora považován nájemce, který pobírá starobní důchod.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Senior obdrží jeden kontakt od pověřeného pracovníka bytového odboru ze seznamu zájemců o výměnu bytu. Seniorovi bude stanoven termín 7 dnů na uzavření dohody se zájemcem, termín lze na požádání 1x prodloužit o dalších 7 dnů. V tomto termínu je senior povinen na bytový odbor oznámit, zda se výměna bytu uskuteční. V případě, že dojde k dohodě seniora a zájemce, bude projednávána výměna bytu standardním způsobem. Jestliže k dohodě nedojde nebo marně uplyne 7denní lhůta, bude kontakt předán dalšímu seniorovi. Senioři a zájemci jsou povinni ke každému 30. 11. potvrdit zájem o zařazení do Seniorského programu, případně aktualizovat data. Zároveň platí povinnost, že v případě jakékoliv změny související se zařazením v Seniorském programu, je senior nebo zájemce povinen ji oznámit městské části Brno-střed bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. V případě nesplnění povinnosti, popřípadě při uvedení nepravdivých údajů, bude senior či zájemce ze Seniorského programu vyřazen. Pořadí vyřizování žádostí seniorů je dáno datem přihlášení do Seniorského programu.
  V případě, že o zařazení do databáze Seniorského programu žádají manželé (nebo v nájemní smlouvě je uvedeno více osob), je nezbytné, aby žádost o zařazení do Seniorského programu i další dokumenty týkající se zařazení do databáze Seniorského programu podepsali oba manželé (všichni nájemci).
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Doručit písemnou žádost na podatelnu ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno. Poskytnuté údaje budou zaneseny do seznamu žadatelů o výměnu bytu z řad seniorů a seznamu zájemců o výměnu bytu za byt obývaný seniorem ve správě městské části Brno-střed. Senioři i zájemci o výměnu (menšího bytu za větší) budou vyzváni, aby se dostavili na Odbor bytový Úřadu městské části Brno-střed, upřesnili své požadavky, podepsali souhlas s nakládáním s osobními údaji a s poskytnutím dalších nutných údajů pro komunikaci.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Úřad městské části Brno-střed, Odbor bytový, Dominikánská 2, 601 69 Brno
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: ÚMČ Brno-střed, Odbor bytový, Dominikánská 2, 601 69 Brno
  S kým: Bc. Veronika Žilková, tel.: +420 542 526 297
  Žádost je možné doručit:
  • poštou na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno
  • osobně na podatelnu MČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Písemnou žádost o zařazení do Seniorského programu.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář Žádost o zařazení do Seniorského programu lze získat buď na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Odbor bytový, dv. č. 21 nebo je možné si jej stáhnout z internetových stránek ÚMČ Brno-střed.
  Žádost o zařazení do Seniorského programu – senior
  Žádost o zařazení do seniorského programu – zájemce
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Nejsou stanoveny.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Nejsou stanoveny.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Písemné dotazy lze zasílat s ověřeným elektronickým podpisem na adresu podatelna.stred@brno.cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Seniorský program se řídí Občanským zákoníkem a dále zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy
  ----------
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  ----------
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  V případě nesplnění povinnosti oznámení jakékoliv změny městské části Brno-střed, Odboru bytovému nejpozději do 30 dnů od dne, kdy ke změně došlo, bude senior či zájemce ze Seniorského programu vyřazen.
 21. Nejčastější dotazy
  ----------
 22. Další informace
  ----------
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Telefonicky na ÚMČ Brno-střed, Odbor bytový, tel.: +420 542 526 297
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Výměna bytu
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor bytový, ÚMČ Brno-střed
 26. Kontaktní osoba
  Bc. Veronika Žilková, Oddělení nájmu bytů a nebytových prostor odboru bytového,
  ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, tel.: +420 542 526 297
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  30. 1.  2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  30. 1.  2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace