Seniorský program pro nájemce

 1. Název úkonu
  Seniorský program
 2. V jakém případě ve věci jednat
  V případě, že nájemcem bytu je senior, který obývá vícepokojový byt s větší výměrou a z finančních, popřípadě zdravotních či jiných důvodů, potřebuje byt s menší dispozicí a výměrou.
 3. Charakteristika úkonu
  Vzhledem k deregulaci nájemného ve městě Brně vytvořil Úřad městské části Brno-střed Seniorský program pro nájemce – seniory, kteří bydlí v bytech v domech ve správě městské části Brno-střed, aby pomohl občanům při řešení bytové situace vyplývající z užívání vícepokojových bytů nebo bytů, kde v případě dalšího nárůstu nájemného postupně nebudou schopni v plné výši hradit nájemné a služby spojené s užíváním bytu.
  Principem programu je nabídnout seniorům pomoc při hledání vhodného směnitele z řad nájemců bydlících v domech ve správě městské části Brno-střed. Bytový odbor vede seznam seniorů žádajících o pomoc při výměně bytu a eviduje kartu seniora. Pro potřeby tohoto programu je za seniora považován nájemce, který pobírá starobní důchod a také povede seznam zájemců o výměnu bytu.
  Senior obdrží jeden kontakt od pověřeného pracovníka bytového odboru ze seznamu zájemců o výměnu bytu. Seniorovi bude stanoven termín 7 dnů na uzavření dohody se zájemcem, termín lze na požádání 1 x prodloužit o dalších 7 dnů. V tomto termínu je senior povinen na odboru bytovém oznámit, zda se výměna bytu uskuteční. V případě, že dojde k dohodě seniora a zájemce, bude projednávána výměna bytu standardním způsobem. Jestliže k dohodě nedojde, příp. marně uplyne 7denní lhůta, bude kontakt předán dalšímu seniorovi. Senioři a zájemci jsou povinni vždy k 30. 11. kalendářního roku potvrdit zájem o zařazení do Seniorského programu, případně aktualizovat sdělená data. Zároveň platí povinnost, že v případě jakékoliv změny související se zařazením v Seniorském programu, je senior nebo zájemce povinen ji oznámit městské části Brno-střed bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. V případě nesplnění povinnosti, popř. při uvedení nepravdivých údajů, bude senior či zájemce ze Seniorského programu vyřazen. Pořadí vyřizování žádostí seniorů je dáno datem přihlášení do Seniorského programu.
  V případě, že o zařazení do databáze Seniorského programu žádají manželé (nebo v nájemní smlouvě je uvedeno více osob), je nezbytné, aby žádost o zařazení do Seniorského programu i další dokumenty týkající se zařazení do databáze Seniorského programu podepsali oba manželé (všichni nájemci).
 4. Výsledek úkonu
  Směna bytu.
 5. Kdy věc řešit
  V průběhu nájemního vztahu.
 6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Písemnou žádost s elektronicky ověřeným podpisem nájemce. Formuláře ,,Žádost o zařazení do seniorského programu – senior“, ,,Žádost o zařazení do seniorského programu – zájemce“ včetně formulářů „Karta seniora“ a „Karta zájemce“ jsou ke stažení na webových stránkách městské části.
 7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Písemnou žádost opatřenou podpisem nájemce. Formuláře ,,Žádost o zařazení do seniorského programu – senior“, ,,Žádost o zařazení do seniorského programu – zájemce“ včetně formulářů „Karta seniora“ a „Karta zájemce“ jsou k dispozici na Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, odbor bytový, dveře č. 19a nebo ke stažení na webových stránkách městské části.
 8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
  Žádost je možné zaslat elektronicky (s elektronickým podpisem) na adresu: podatelna.stred@brno.cz nebo do datové schránky, ID: qykbwe7.
 9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
  Řádně vyplněný formulář lze doručit osobně na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, případně zaslat poštou na adresu Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
  Kontaktní osoba:
  Petra Kafková, tel.: +420 542 526 293, kancelář č. 19a.
  Oddělení nájmu bytů, odbor bytový Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
 10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
  Bez poplatku.
 11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
  Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.
 12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
  ----------
 13. Opravné prostředky
  ----------
 14. Časté dotazy
  ----------
 15. Sankce
  ----------
 16. Působnost
  Samostatná.
 17. Oblast
  Nájem bytů.
 18. Klíčová slova
  Senior, zájemce, nájem.
 19. Počátek platnosti popisu úkonu
  20. 5. 2021
 20. Konec platnosti popisu úkonu
  Bez omezení.
 21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
  ----------

Důležité odkazy