ZŠ Hroznová 1

Základní škola Brno, Hroznová 1 se nachází na okraji městské části Brno-střed, u dopravního uzlu křižovatky Hlinky–Bauerova. Organizace je úplnou základní školou s I. a II. stupněm, školní družinou a výdejnou obědů. Hlavní budova sídlí na Hroznové 1, součástí areálu jsou samostatné pavilony tzv. školičky pro 1. a 2. ročník sousedící se školním hřištěm. Školní družina a výdejna obědů jsou umístěny v budově na ulici Hlinky.

Škola je založena na základních principech fungování demokratické společnosti. Učitelé vedou žáky k vzájemnému respektu, plnění povinností a dodržování etických pravidel. Vedení školy podporuje pedagogy v dalším vzdělávání, motivuje je k inovaci výukových metod a snaží se vytvořit prostředí akcentující dobré mezilidské vztahy. Rodiče jsou pravidelně informováni o průběhu vzdělávání svých dětí a dění ve škole.

Žáci se učí podle školního vzdělávacího programu Vzdělání pro život, který je zaměřen na poskytnutí kvalitního všeobecného vzdělání. Úroveň výuky odráží zájem o školu ze strany veřejnosti a vysoký počet dětí, které každý rok uspějí v přijímacím řízení na gymnázia a střední odborné školy. Vzdělávání je velmi kladně hodnoceno Českou školní inspekcí. V testech SCIO jsou vzdělávací výsledky žáků v rámci České republiky nadprůměrné.

Důraz je kladen na kvalitní výuku cizích jazyků. Škola je zapojena do projektu MMB Angličtina od 1. třídy, první dva ročníky mají zvýšený počet hodin anglického jazyka. Žáci mohou absolvovat mezinárodní jazykovou zkoušku z angličtiny YLE Movers. Výuka druhého cizího jazyka němčiny probíhá již od 6. ročníku. Škola podporuje jazykové kompetence každoročními výjezdy do zahraničí. Nabídku doplňuje cizojazyčná knihovna.

Škola dlouhodobě spolupracuje s Divadelní fakultou JAMU na rozvoji dramatické výchovy žáků I. stupně. Pravidelně se uskutečňují vzájemné návštěvy partnerské školy v německém Stuttgartu. Ve škole funguje žákovský parlament, který zapojuje žáky do chodu organizace. Také se mimo jiné podílí na pořádání pravidelných školních akcí (Halloween v rámci výuky angličtiny, charitativní Jarní jarmark nebo celoškolní soutěž Barevné jaro a další).

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami se věnuje školní poradenské pracoviště

Projekty školy:

  • Šablony pro ZŠ II,
  • Podpora výuky anglického jazyka MMB,
  • Prevence školní neúspěšnosti MMB.

webové stránky: www.zshroznova.cz
e-mail: vedeni@zshroznova.cz

Důležité odkazy