ZŠ a MŠ náměstí 28. října 22

ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 se nachází v centru Brna. Škola se specializuje na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – se sociálním znevýhodněním. Podařilo se nám vytvořit a uvést do života komplexní výchovně vzdělávací program "Osmec" (odpovědnost, samostatnost, multikultura, elán, cílevědomost). Pilířem tohoto programu je idea školy s celodenním programem. Škola má připravenu nabídku pro všechny věkové kategorie: dvě MŠ, přípravný ročník, devět ročníků ZŠ a kurz pro získání základního vzdělání. Pracují zde asistenti pedagogů a školní poradenské pracoviště. Škola se cíleně věnuje rozvoji moderních vzdělávacích metod opírajících se o IT technologie. Ve škole máme kromě tří počítačových učeben i dvě učebny s interaktivní tabulí (1. i 2. stupeň), které využíváme i v odpoledních hodinách. Práce školy v oblasti IT byla v roce 2006 oceněna udělením čestného názvu Informační centrum SIPVZ. Škola nabízí celodenní program pro děti, žáky i rodiče (je v provozu od 7.40 do 16.00 hodin).

Škola spolupracuje se školami s podobným zaměřením v ČR (v rámci Ligy komunitních škol i mimo ni) i v zahraničí (Vídeň), s organizacemi pracujícími ve prospěch romské komunity (DROM, IQ Roma servis, Společenství Romů na Moravě) a dalšími institucemi (Romské muzeum). Škola se účastní různých grantových řízení (Program na podporu integrace romské komunity, evropské projekty OP RLZ, OP VK). Aktivně spolupracuje při řešení problémů romské komunity (Liga lidských práv, Člověk v tísni). 

Program školy:

Kluby

 • V klubech převažují aktivity relaxační, pro jejich fungování je charakteristická nízkoprahovost,
 • počítačový klub (počítačové učebny – příprava na vyučování, internet, relaxace),
 • sportovní klub (posilovna, tělocvična, hřiště – fotbal, florbal, stolní tenis),
 • hudební klub. 

Zájmové kroužky

 • V kroužcích převažují vzdělávací aktivity,
 • keramický a rukodělný kroužek,
 • čtení s radostí,
 • kroužek Nadaní žáci, Dyslektický kroužek, Doplňuji si angličtinu, Počítač a já,
 • taneční kroužek Jagori, Pohybové aktivity, Hudebně dramatický kroužek a Hudební kroužek,
 • Mediální kroužek (školní televizní a rozhlasové vysílání), Amaro Jilo (školní časopis).

Vzdělávací aktivity:

 • Doučování pro žáky se specifickými poruchami učení, vysokou absencí, žáky, kteří se vrací se svými rodiči ze zahraničí,
 • příprava na přijímací zkoušky.

Účast v projektech:

 • Projekt ARTinLAN,
 • Projekt Enlarge SEAS,
 • Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách,
 • Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně,
 • Projekt MMB: Síť brněnských otevřených škol (SBOŠ),
 • Projekt MPSV – město Brno obědy pro děti,
 • Vyhlášení pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol,
 • Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně,
 • Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Další aktivity školy:

 • Výstavy, koncerty, filmová a divadelní představení,
 • Besedy: besedy s Policií ČR (daktyloskopie, propojení policie a soudů, trestní zákon, prevence kriminality) a městskou policií (projekt Dalmatin, Program cílené prevence),
 • Dílny: dramatická výchova (IQ Roma servis, PedF MU),
 • Soutěže: Husovický skřivánek, Lehkoatletický trojboj, Olympijský den,
 • Výuka: Jak se žije s handicapem, Od nedůslednosti k záškoláctví (IQ Roma servis), volba povolání (IQ Roma servis), Výročí L. Janáčka, Osobnostní výchova (IQ Roma servis), výuka v planetáriu, adaptační program (6., 9.ročník), dny otevřených dveří SŠ a SOU, sexuální výchova (CVČ Lužánky), Amavet (dopravní výchova), čítárna U čerta (čtenářská gramotnost), přednášky (Romské muzeum), mediální výchova (Studio Lávka), Besip, Brněnské dny bez úrazu,
 • Výjezdy, zájezdy, exkurze: ZOO Brno,
 • Olympiády: dějepisná olympiáda,
 • Další akce: Brněnské Vánoce, Moravské Vánoce, Romský festival Amari Kereka, festival Jeden svět, Romský den, Mezinárodní taneční festival dětských neprofesionálních souborů, Brněnský den dětí,
 • Výzkumy: Sociolingvistický výzkum romštiny v ČR (MŠMT), Sociálně demografická analýza (Úřad vlády ČR).

webové stránky: www.osmec.cz
e-mail: info@osmec.cz

Důležité odkazy