ZŠ a MŠ Křídlovická 30b

Škola učí děti zodpovědnosti k sobě i druhým, samostatnosti a spolupráci.

ZŠ a MŠ Křídlovická umí:

 • maximálně rozvíjet potenciál každého jednotlivého dítěte,
 • pracovat s nadanými dětmi,
 • využívat daltonských principů ve výuce,
 • propojovat výuku s reálným životem prostřednictvím výukových programů a exkurzí,
 • realizovat projektové dny,
 • připravit žáky na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na střední školy,
 • vést žáky 9. ročníku při zpracování absolventských projektů,
 • připravovat neformální setkání s rodiči – kavárny pro rodiče, společenský večer, sportovní odpoledne, Odemykání adventu.

ZŠ a MŠ Křídlovická má:

 • mateřskou školu s edukativně-stimulačními skupinkami vedenými speciálním pedagogem a učitelkou MŠ,
 • na I. stupni základní školy třídy s rozšířenou výukou matematiky, logiky, angličtiny a programování a učební bloky pro děti s výukovým potenciálem v hodinách českého jazyka a matematiky,
 • na II. stupni základní školy třídy s rozšířenou výukou matematiky, informatiky a přírodovědných předmětů,
 • dělení vyučovacích hodin – navýšený počet vyučovacích hodin,
 • hodiny speciálně pedagogické péče pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • výuku anglického jazyka od 1. ročníku,
 • hodiny plavání ve 2. a 3. ročníku,
 • výuku programování od 4. ročníku,
 • hodiny bruslení s odborným trenérem v mateřské škole a na I. stupni základní školy,
 • lyžařské výcvikové kurzy na I. i II. stupni základní školy,
 • adaptační kurz pro žáky 6. ročníku,
 • matematická soustředění a výjezdy žáků II. stupně základní školy do zahraničí,
 • úspěšné řešitele v logické olympiádě a mnoha matematických, jazykových a dalších oborových soutěžích,
 • klub dětí a jejich rodičů,
 • českou i cizojazyčnou knihovnu,
 • zájmové kroužky v rámci mateřské školy, školní družiny i II. stupně základní školy,
 • školní poradenské pracoviště.

ZŠ a MŠ Křídlovická spolupracuje:

 • s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity,
 • s Mensou ČR,
 • se Světem vzdělání,
 • se školami zapojenými do daltonského plánu,
 • s Národním pedagogickým institutem,
 • se Sdružením rodičů Křídlo.

ZŠ a MŠ Křídlovická se snaží:

 • motivovat děti k vlastnímu vzdělávání,
 • respektovat individualitu dítěte,
 • dávat rovné příležitosti ke vzdělávání všem žákům,
 • dbát na prevenci rizikového chování,
 • poskytovat podporu a pomoc všem potřebným.

webové stránkywww.zskridlovicka.cz
e-mail: kancelar@zskridlovicka.cz

Důležité odkazy