ZŠ a MŠ Křenová 21

Základní a mateřská škola Brno, Křenová 21 je úplná základní škola s 1. a 2. stupněm, tedy s 1. až 9. ročníkem, školní družinou a mateřskou školou Mlýnská 27. Škola je spádovou školou městské části Brno-střed. Je zaměřena na vzdělávání dětí ze sociálně vyloučené lokality. Na škole je zřízeno 10 tříd běžných a 7 tříd zřízených dle § 16, odst. 9 ŠZ, ve kterých jsou vzděláváni žáci s lehkým mentálním postižením. Dále máme zřízeny dvě přípravné třídy pro děti s odkladem školní docházky. Neodmyslitelnou součástí školy je školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) s rozšířenou působností, které nabízí služby školních psychologů, výchovného poradce, speciálních pedagogů, sociálních pedagogů a školního metodika prevence. Škola vyučuje podle vzdělávacích programů: ŠVP ZV Pojďme se učit. Výuka se podle ŠVP zaměřuje především na získávání znalostí a dovedností uplatnitelných v praktickém životě, činnostní a kooperativní učení a zavádění výuky výpočetní techniky napříč různými předměty. Škola se řadí mezi komunitní školy, které uplatňují ve výuce inkluzivní vzdělávání.

Škola je zapojena do celé řady projektů. Na škole je realizován projekt ESF Šablony zaměřený na posílení ŠPP, práci s rodiči a doučování žáků. Dlouhodobou aktivitou je zapojení do projektu Síť brněnských otevřených škol (SBOŠ) – Otevřená škola. Z projektu je hrazená zájmová činnost. Dále je škola partnerem projektech: Grammy Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, Kreativní partnerství Univerzity Palackého a Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s. Olomouc, Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně a projekt MŠMT Vzdělávací programy paměťových institucí do škol. Realizátor Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze.

Škola představuje komplexní zařízení pro základní vzdělávání a předškolní výchovu. Toto spojení umožňuje výchovnou péči o děti ze sociálně problematičtějšího prostředí, kterých je v naší lokalitě poměrně hodně.

Škola přijala zásady komunitního vzdělávání a snaží se je realizovat širokou nabídkou aktivit určených nejen pro žáky, ale i jejich rodiče a širší veřejnost v lokalitě.

Zaměření MŠ:

Zdravá mateřská škola – MŠ Mlýnská 27

Do plánu jsou pravidelně zařazovány výchovně vzdělávací akce pořádané různými institucemi.

 1. Kulturní akce
  • Koncerty a pořady v Bílém domě,
  • divadelní představení v loutkovém divadle Radost a v Divadle Bolka Polívky,
  • divadelní představení v Mahenově divadle, 
  • výstavy v Moravské galerii a Domě umění.
 2. Vzdělávací akce
  • v CVČ (Lískovec, Lužánky) – pořady literární, přírodopisné, zeměpisné a vlastivědné, dopravní výchova.
 3. Návštěvy pořadů a akcí
  • Planetárium,
  • ZOO Brno,
  • Moravské zemské muzeum Brno,
  • Policie ČR – prevence, dopravní výchova, besedy,
  • K-centrum Sládkova – protidrogová problematika,
  • vycházky do okolí Brna a po městě Brně: Hády, Stránská skála, Kohoutovice, Líšeň, Bílá hora,
  • zeměpisné exkurze pro žáky 2. stupně,
  • exkurze v rámci profesní výchovy (SOU) ISŠ Olomoucká, OU Lomená.

webové stránky: www.zskrenova.cz
e-mail: zskrenova@zskrenova.cz

Důležité odkazy