ZŠ a MŠ Husova 17

Úplná škola s devíti postupnými ročníky, součástmi školy jsou také jednotřídní mateřská škola a školní družina o sedmi odděleních. Škola sestává ze tří pracovišť (Rašínova 3 (1.–4. ročník)Husova 17 (5.–9. ročník) a Jánská 22 (MŠ)) rozmístěných v centru města Brna s výbornou dopravní obslužností. Mateřská škola je jednotřídní, na prvním stupni je zpravidla po třech třídách v ročníku, na druhém stupni po dvou paralelních třídách.

Vize školy

Chceme:

 • vytvářet bezpečné prostředí, pečovat o harmonické vztahy a být přátelští k sobě navzájem, k žákům, k rodičům i svému okolí,
 • respektovat jedinečné potřeby každého žáka a účelně rozvíjet jeho potenciál,
 • učit kompetence pro život v 21. století, rozvíjet tvořivost, kritické myšlení, komunikační dovednosti a týmovou spolupráci žáků,
 • vychovávat samostatné, respektující, podnikavé a zodpovědné mladé lidi.

Jsme:

 • modelovou školou projektu Pomáháme školám k úspěchu pro Jihomoravský kraj, v souladu s vizí projektu, aby se každý žák na škole učil naplno a s radostí, se zaměřujeme zejména na kritickou gramotnost u žáků,
 • fakultní školou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, v průběhu školního roku zajišťujeme učitelskou praxi studentům fakulty a spolupracujeme s fakultou na různých vzdělávacích projektech,
 • certifikovanou českou i mezinárodní daltonskou školou, žáky vedeme k samostatné práci a zodpovědnosti za výsledky své práce, učíme je spolupracovat v týmech. Každoročně pořádáme mezinárodní konferenci zaměřenou na daltonské a inovativní vzdělávání.

Nabízíme:

 • Ve školním vzdělávacím programu Na Husovu chodíme rádi vyučujeme angličtinu od 1. ročníku. Jsme zařazeni do projektu Výuka angličtiny na vybraných školách ve městě Brně.
 • Spolupracujeme s řadou zahraničních škol, každoročně pořádáme výměnné pobyty žáků s našimi partnerskými školami v Německu a Španělsku.
 • Zajišťujeme v součinnosti s PPP odbornou péči o žáky se specifickými poruchami chování a učení a o mimořádně nadané žáky. Práci s těmito žáky koordinuje školní poradenské pracoviště, které pracuje ve složení: školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence a speciální pedagog.
 • Školní rok zpestřují různé projektové dny, například English Week, Člověk v ohrožení života, sportovní dny, street art atd.
 • Výstupem devítileté práce žáků je tvorba vlastní ročníkové práce v posledním ročníku a její prezentace na školní konferenci.
 • Škola žákům nabízí pestrou škálu nepovinných předmětů a zájmových útvarů, např. náboženství, házená, basketbal, judo, šachy, tanečně-pohybový kroužek, Playtime in English, keramika, florbal, zobcová flétna, klub deskových her, aerobic hrou, Koumálek, robotika, přírodovědný kroužek, šperkohraní aj.
 • Na prvním stupni organizujeme školy v přírodě, druhý stupeň vedle lyžařského výchovně vzdělávacího zájezdu a školních výletů absolvuje také několik tematických exkurzí.
 • Zajišťujeme po stránce pedagogické výuku plavání pro více než desítku brněnských základních škol. Z naší školy se výuky plavání účastní žáci 2. a 3. ročníku.
 • Tradiční je výuka bruslení pro žáky 3. a 4. ročníku, která probíhá v krasohale na Křídlovické ulici, a dopravní výchova pro žáky 1. stupně na dopravním hřišti v Komíně.
 • Pořádáme řadu akcí otevřených rodičovské veřejnosti, např. Vánoční jarmark, Letní slavnost, tematické rodičovské kavárny aj. Při škole působí Klub rodičů a přátel školy.

webové stránky: www.zshusovabrno.cz
e-mail: reditel@zshusovabrno.cz

Důležité odkazy