MŠ Mlýnská 27

Mateřská škola Mlýnská 27 je součástí ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21. Jde o jednotřídní, věkově smíšenou školu s celodenním provozem a kapacitou 24 dětí. Děti jsou do mateřské školy přijímány ve věku 3–6 let.

Škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu, který je zpracovaný v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem „Kam patřím“. Hlavním prostředkem výchovně vzdělávacího působení je hra, prožitkové učení, individuální a skupinové učení zaměřené na jednotlivé oblasti rozvoje dítěte – biologickou, psychologickou, interpersonální, sociálně-kulturní a enviromentální. 

Zaměření školy
Ve výchovně vzdělávací práci se zaměřuje na všestranný rozvoj dítěte s přihlédnutím na jeho individuální schopnosti.

  • Zaměřuje se na rozvoj komunikativních spochností a dovedností dětí.
  • Dětem a rodičům ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí, dětem s odkladem školní docházky se dostává pedagogické podpory.
  • Jsou společně určena pravidla soužití v mateřské škole.
  • Vytváří s dětmi zdravé životní návyky a postoje.
  • Režim dne je přizpůsoben individuálním potřebám dětí.
  • Škola nezapomíná na úzkou spolupráci s rodinou, základní školou, přípravnými třídami a první třídou základní školy.
  • Děti se účastní kulturních akcí a výletů ve městě Brně a drobných třídních i celoškolních akcí.

Cílem mateřské školy je připravovat děti na úspěšný vstup do první třídy. Zábavnou a hravou formou rozvíjí nejen sociální a hygienické návyky, ale také řečové, sluchové a zrakové vnímání, předmatematické dovednosti, procvičuje hrubou a jemnou motoriku i grafomotoriku samotnou. Každý týden střídá různá témata na základě třídního vzdělávacího plánu a seznamujeme děti se světem kolem nás.

Za dobu existence prošla mateřskou školou již dlouhá řada dětí a v mnoha případech nastupují také potomoci bývalých školáků.

webové stránky: http://www.zskrenova.cz/navigace/materskaskola.php
e-mail: zskrenova@zskrenova.cz

Důležité odkazy