Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 1. Název
  Statutární město Brno, městská část Brno-střed
  Úřad městské části města Brna, Brno-střed
   
 2. Důvod a způsob založení
  Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je město Brno územně členěným statutárním městem. Městská část Brno-střed je zřízena jako jedna z 29 městských částí na základě obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.
   
 3. Organizační struktura
  Nejvyšším orgánem samostatné působnosti je Zastupitelstvo městské části Brno-střed, které má 45 členů. Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti je jedenáctičlenná Rada městské části Brno-střed v čele se starostou. Nadřízeným všech pracovníků Úřadu městské části je tajemník Úřadu městské části Brno-střed, který plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele dle zvláštních předpisů. Řízení ÚMČ Brno-střed je rozděleno dle organizačního schématu.
   
 4. Kontaktní spojení
  Přehled kontaktních spojení a telefonní seznam všech pracovníků Úřadu městské části Brno-střed.
   
 5. Případné platby můžete poukázat
  Komerční banka, a.s.
  číslo účtu: 43-8206670217/0100
   

 6. 44992785
   
 7. DIČ
  CZ44992785
   
 8. Dokumenty
  Programové prohlášení Rady městské části Brno-střed
  Závěrečný účet
  Rozpočet
  Střednědobý výhled rozpočtu
  Rozpočtová opatření
   
 9. Žádosti o informace
  Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat:
  • ústně: na kterémkoliv odboru Úřadu městské části Brno-střed v úředních hodinách (není-li informace poskytnuta, je nutno podat žádost písemně)
  • písemně: prostřednictvím podatelny, příp. poštou na adresu:
   Úřad městské části města Brna, Brno-střed
   Dominikánská 2
   601 69, Brno
  • elektronicky: na adresu elektronické podatelny podatelna.stred@brno.cz (není nutný zaručený elektronický podpis)
  • prostřednictvím datové schránky: qykbwe7
  • prostřednictvím tohoto formuláře Žádost o poskytnutí informace
   
 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Ostatní žádosti a další podání lze podat:
  • ústně: na kterémkoliv odboru Úřadu městské části Brno-střed v úředních hodinách
  • písemně: prostřednictvím podatelny, příp. poštou na adresu:
   Úřad městské části města Brna, Brno-střed
   Dominikánská 2
   601 69 Brno
  • elektronicky: na adresu elektronické podatelny podatelna.stred@brno.cz (není nutný zaručený elektronický podpis)
  • prostřednictvím datové schránky: qykbwe7
   
 11. Opravné prostředky
  Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání je třeba podat k povinnému subjektu. Odvolání musí obsahovat náležitosti dle ust. § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízeným orgánem je Magistrát města Brna.
  Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem.

  Na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace může podat stížnost žadatel,
  • který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 zákona (odkaz na zveřejněnou informaci),
  • kterému po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne přijetí nebo doplnění žádosti nebo po uplynutí prodloužené lhůty nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  • který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 zákona nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2 zákona, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

  Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů od dne:
  • doručení sdělení údajů umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, sdělení o odložení žádosti v případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti osloveného povinného subjektu, nebo ode dne doručení oznámení o výši požadované úhrady,
  • uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

  O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. Nadřízeným orgánem je Magistrát města Brna. Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.  
   
 12. Formuláře
  Všechny potřebné formuláře naleznete u jednotlivých životních situací. Formuláře je také možné si vyzvednout na příslušných odborech úřadu.
   
 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
  ÚMČ Brno-střed
  Portál občana městské části Brno-střed
  Magistrát města Brna
  Portál veřejné správy
   
 14. Předpisy
  Nejdůležitější předpisy
   
 15. Úhrady za poskytování informací
  Sazebník úhrad za poskytování informací:
  Sazebník úhrad v souvislosti s poskytováním osobních údajů (GDPR)
  Sazebník úhrad v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

  Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:  
  Rozhodnutí dle § 16a odst. 7 - MMB/0133582/2020
  Rozhodnuti dle § 16a odst. 7 - MMB/0361896/2019
  Rozhodnuti dle § 16a odst. 7 - MMB/0093384/2018
  Rozhodnuti dle § 16a odst. 7 - MMB/0052136/2018
  Rozhodnuti dle § 16a odst. 7 - MMB/0207817/2017
   
 16. Licenční smlouvy
  ---

   
 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/99 Sb.
  Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací:

  Výroční zpráva za rok 2019
  Výroční zpráva za rok 2018
  Výroční zpráva za rok 2017
  Výroční zpráva za rok 2016
  Výroční zpráva za rok 2015
  Výroční zpráva za rok 2014
  Výroční zpráva za rok 2013
  Výroční zpráva za rok 2012
  Výroční zpráva za rok 2011
  Výroční zpráva za rok 2010
  Výroční zpráva za rok 2009
  Výroční zpráva za rok 2008
  Výroční zpráva za rok 2007
  Výroční zpráva za rok 2006

  Nepovinný údaj:
  Seznam organizací všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjekterm zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:
  Základní a mateřské školy
  Kávéeska
  Sportovní a rekreační areál Kraví hora