Stavební úřad

Svoje dotazy na stavební úřad můžete směřovat na e-mailovou adresu stavebni.urad@brno-stred.cz. Adresa slouží výhradně pro dotazy týkající se stavebního úřadu městské části Brno-střed. Nejsme schopni zajistit informace týkající se stavebních řízení v jiných městských částech nebo městech.  

Nahlížet do spisu lze po předchozí telefonické domluvě na tel.čísle +420 542 526 409 případně +420 542 526 402 nebo prostřednictvím e-mailu gabriela.svobodova@brno-stred.cz, a to na stavebním úřadě, Měnínská 4, 601 92 Brno.

Organizační struktura odboru

Pracovník Kontakt Adresa
Stavební úřad
Ing. Ivana Hlávková
vedoucí stavebního úřadu
+420 542 526 400
ivana.hlavkova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Mgr. Monika Žídková
zástupkyně vedoucí odboru, právnička stavebního úřadu
+420 542 526 398
monika.zidkova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Andrea Plesníková
zástupkyně vedoucí odboru, referentka stavebního úřadu
+420 542 526 415
andrea.plesnikova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Oddělení územního řízení
Ing. Helena Škarohlídová
vedoucí oddělení územního řízení
+420 542 526 427
helena.skarohlidova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Monika Hofmanová
referentka stavebního úřadu
+420 542 526 412
monika.hofmanova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. arch. Martina Chovancová
referentka stavebního úřadu
+420 542 526 422
martina.chovancova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Michal Kotyza
referent stavebního úřadu
+420 542 526 414
michal.kotyza@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Eva Martochová
referentka stavebního úřadu
+420 542 526 406
eva.martochova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. arch. Jana Srbová
referentka stavebního úřadu
+420 542 526 416
jana.srbova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Gabriela Škorničková
referentka stavebního úřadu
+420 542 526 421
gabriela.skornickova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. arch. Kateřina Zemánková
referentka stavebního úřadu
+420 542 526 403
katerina.zemankova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Oddělení stavebního řádu
Ing. Lucie Procházková
vedoucí oddělení stavebního řádu
+420 542 526 404
lucie.prochazkova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ivana Daawa
referentka stavebního úřadu
+420 542 526 408
ivana.daawa@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Pavlína Henniová
referentka stavebního úřadu
+420 542 526 424
pavlina.henniova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Martina Kašparcová
referentka stavebního úřadu
+420 542 526 407
martina.kasparcova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Renata Látalová
referentka stavebního úřadu
+420 542 526 426
renata.latalova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Danica Vilímková
referentka stavebního úřadu
+420 542 526 411
danica.vilimkova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Oddělení reklam a jiných staveb dočasných
Ing. arch. Irena Šáchová
vedoucí oddělení reklam a jiných staveb dočasných
+420 542 526 399
irena.sachova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. arch. Ivana Hýsková
referentka stavebního úřadu
+420 542 526 413
ivana.hyskova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Adriána Komarovská
referentka stavebního úřadu
+420 542 526 417
adriana.komarovska@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Jakub Slomek
referent stavebního úřadu
+420 542 526 429
jakub.slomek@brno-stred.cz
Měnínská 4
Karolína Čejková
archivářka
+420 542 526 428
karolina.cejkova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Oddělení právní a organizační stavebního úřadu
JUDr. Claudia Klímová
vedoucí oddělení právního a organizačního, právnička stavebního úřadu
+420 542 526 405
claudia.klimova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Vlasta Aujeská
pisárna
+420 542 526 423
vlasta.aujeska@brno-stred.cz
Měnínská 4
Hana Konečná
sekretariát
+420 542 526 401
hana.konecna@brno-stred.cz
Měnínská 4
Gabriela Svobodová
referentka stavebního úřadu
+420 542 526 409
gabriela.svobodova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Oddělení revize Katastru nemovitostí, RUIAN, statistika
Ing. Vladimíra Chytková
pověřena vedením oddělení revize Katastru nemovitostí, RUIAN, statistiky
+420 542 526 420
vladimira.chytkova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Michaela Krejčí
evidence a rozdělení žádostí, RUIAN
+420 542 526 402
michaela.krejci@brno-stred.cz
Měnínská 4
Oddělení speciálního stavebního úřadu a silniční správní orgán
Miloslav Adam, DiS.
pověřen vedením oddělení speciálního stavebního úřadu a silničního správního orgánu
+420 542 526 419
miloslav.adam@brno-stred.cz
Měnínská 4
Kateřina Smílková, DiS.
referentka stavebního úřadu
+420 542 526 425
katerina.smilkova@brno-stred.cz
Měnínská 4

Přenesená působnost odboru je dána stavebním zákonem, příslušnost Stavebního úřadu určuje ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona.

Oddělení územního řízení

V samostatné působnosti

Nevykonává

V přenesené působnosti

 1. Poskytuje podle ust. § 21 odst. 1 písm. b), c) stavebního zákona jako předběžné informace územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí a vydání územního souhlasu.
 2. Vede v souladu s ust. § 76 a násl. stavebního zákona územní řízení nebo zjednodušené územní řízení a posuzuje soulad záměru žadatele s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů.
 3. Vydává územní rozhodnutí nebo územní souhlas pro umísťování staveb nebo zařízení, o změně stavby a změně vlivu stavby na využití území, o změně využití území, o dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu dle přísl. ustanovení stavebního zákona.
 4. Se souhlasem dotčených orgánů uzavírá s žadatelem veřejnoprávní smlouvu, která nahradí územní rozhodnutí, a to za zákonem stanovených podmínek.
 5. Na žádost žadatele vydává společné územní a stavební povolení.
 6. Na žádost oprávněného vydává rozhodnutí o změně územního rozhodnutí.
 7. Vydává souhlas dle ust. § 15 stavebního zákona, speciálním stavebním úřadům k vydání povolení pro vyjmenované stavby v jejich působnosti a ověřuje dodržení podmínek územního rozhodnutí.
 8. Rozhoduje o výjimce z ustanovení vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, pro územní řízení, v němž je příslušný rozhodnout ve věci.
 9. Rozhoduje o výjimce z ustanovení vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v němž je příslušný rozhodnout ve věci.
 10. Vykonává státní dozor ve věcech územního řízení a provádí kontrolní prohlídky.
 11. Rozhoduje o výjimce z ustanovení vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.


Oddělení stavebního řádu

V samostatné působnosti

Nevykonává

V přenesené působnosti

 1. Vydává souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru a společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru pro jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení dle ust. § 104 stavebního zákona.
 2. Na základě podané žádosti posuzuje a vydává vyjádření pro stavby, terénní úpravy, zařízení, stavební úpravy a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení dle ust. § 103 stavebního zákona.
 3. Vede stavební řízení a vydává stavební povolení.
 4. Vede společné územní a stavební řízení a vydává společné povolení.
 5. Vede řízení o dodatečném povolení stavby a vydává rozhodnutí o dodatečném povolení stavby.
 6. Při oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora postupuje dle ust. § 117 stavebního zákona.
 7. Uzavírá s žadatelem veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení dle příslušných ustanovení stavebního zákona (§ 116 stavebního zákona).
 8. Povoluje změnu stavby před jejím dokončením rozhodnutím vydaným na místě při kontrolní prohlídce stavby, vede řízení nebo společné řízení o změně stavby před jejím dokončením.
 9. Na základě závěrečné kontrolní prohlídky stavby, nebo po předložení odborného posudku autorizovaného inspektora (certifikátu), vydává kolaudační souhlas, provádí kolaudační řízení, místní šetření a vydává kolaudační rozhodnutí za použití přechodných ustanovení stavebního zákona.
 10. Povoluje předčasné užívání stavby, zkušební provoz, vydává souhlas nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby.
 11. Ověřuje dokumentaci skutečného provedení stavby nebo zjednodušenou dokumentaci (pasport).
 12. Povoluje a nařizuje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení.
 13. Ve veřejném zájmu nařizuje neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy, údržbu stavby, vyklizení stavby a dále ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě.
 14. Rozhoduje o poskytnutí stavebního příspěvku na úhradu části nákladů při nařízení nezbytných úprav dle zákonem stanovených podmínek.
 15. Rozhoduje o výjimce z ustanovení vyhlášky o technických požadavcích na stavby, v němž je příslušný rozhodnout ve věci.
 16. Vykonává státní dozor ve věcech stavebního řádu, provádí kontrolní prohlídky stavby, vydává opatření a rozhodnutí ke zjednání nápravy závady zjištěné při kontrolní prohlídce stavby.
 17. Uplatňuje mimořádné postupy dle ust. § 177 stavebního zákona pro odvrácení nebo zmírnění možných dopadů mimořádné události nebo situace dle zákonných podmínek.


Oddělení reklam a jiných staveb dočasných

V samostatné působnosti

Nevykonává

V přenesené působnosti ve vztahu k reklamním zařízením, stavbám pro reklamu a dočasné stavby

 1. Vede v souladu s ust. § 87 a násl. stavebního zákona pro reklamní zařízení, stavby pro reklamu a dočasné stavby územní řízení nebo zjednodušené územní řízení a posuzuje soulad záměru žadatele s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů.
 2. Vede stavební řízení pro reklamní zařízení, stavby pro reklamu a dočasné stavby.
 3. Vydává územní souhlas nebo územní rozhodnutí pro umístění reklamních zařízení, staveb pro reklamu a dočasných staveb.
 4. Vydává stavební povolení nebo souhlas s provedením staveb pro reklamu a dočasných staveb.
 5. Na žádost žadatele vydává společné územní a stavební povolení.
 6. Na žádost oprávněného vydává rozhodnutí o změně územního rozhodnutí.
 7. Při oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora postupuje dle ust. § 117 stavebního zákona.
 8. Uzavírá s žadatelem veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení dle příslušných ustanovení stavebního zákona (§ 116 stavebního zákona).
 9. Rozhoduje o výjimce z ustanovení vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, pro územní řízení, v němž je příslušný rozhodnout ve věci.
 10. (10) Rozhoduje o výjimce z ustanovení vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v němž je příslušný rozhodnout ve věci.
 11. Vykonává samostatnou agendu vodoprávního úřadu podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, která přísluší obecním úřadům a pověřeným obecním úřadům.
 12. Provádí kontrolní prohlídky staveb a zařízení.
 13. Na žádost stavebníka vede řízení o změně stavby před dokončením.
 14. Na základě závěrečné kontrolní prohlídky nebo po předložení odborného posudku autorizovaného inspektora, vydává souhlas s užíváním stavby nebo kolaudační souhlas.
 15. Povoluje předčasné užívání stavby, zkušební provoz.
 16. Povoluje a nařizuje odstranění reklamních zařízení, staveb pro reklamu a dočasných staveb.
 17. Ve veřejném zájmu nařizuje neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy, údržbu stavby, vyklizení stavby a dále ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě.
 18. Rozhoduje o poskytnutí stavebního příspěvku na úhradu části nákladů při nařízení nezbytných úprav dle zákonem stanovených podmínek.
 19. Vykonává státní dozor ve věcech stavebního řádu.
 20. Uplatňuje mimořádné postupy dle ust. § 177 stavebního zákona pro odvrácení nebo zmírnění možných dopadů mimořádné události nebo situace dle zákonných podmínek.


Oddělení právní a organizační

V samostatné působnosti

Nevykonává

V přenesené působnosti

 1. Vyřizuje stížnosti dle ust. § 175 správního řádu proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.
 2. Vede příslušnou evidenci stížností ve své působnosti.
 3. Vede sankční řízení ve věci přestupku fyzických osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob.
 4. Provádí autoremeduru dle ust. § 87 správního řádu.
 5. Provádí obnovu řízení dle ust. § 100 správního řádu.
 6. Provádí přezkum dle ust. § 156 správního řádu, vyjádření, osvědčení nebo sdělení.
 7. Provádí exekuci na nepeněžitá plnění.
 8. Připravuje podklady pro exekuci na peněžitá plnění.
 9. Vypracovává stanoviska ke správním žalobám v rámci působnosti a činnosti Stavebního úřadu.
 10. Podává kasační stížnosti v rámci působnosti a činnosti Stavebního úřadu.
 11. Vede řízení dle ust. § 142 správního řádu o určení právního vztahu.
 12. Ukládá pořádkové pokuty dle ust. § 62 správního řádu.
 13. Ukládá pořádkové pokuty dle ust. § 173 stavebního zákona.
 14. Připravuje vedoucí odboru dle ust. § 14 správního řádu podklady pro rozhodnutí o vyloučení z projednávání a rozhodování věci.
 15. Zpracovává podklady pro potřeby statistiky v oblasti stavebního řádu.
 16. Podává statistická hlášení dle zvláštních předpisů o povolovaných stavbách a stavbách uvedených do užívání, a to místně příslušnému statistickému úřadu.
 17. Vede evidenci a přiděluje evidenční čísla objektům pro rekreaci na území MČ BS.
 18. Potvrzuje pravomocnost a vykonatelnost vydaných rozhodnutí a vede o tom evidenci.
 19. Postupuje odvolání včetně spisového materiálu k vyřízení na nadřízený orgán – Odbor územního a stavebního řízení MMB, a vypracovává stanoviska stavebního úřadu k odvolání.
 20. Na vyžádání soudů jim postupuje spisy a předkládá k nim stanoviska.
 21. Vede spisovou evidenci a připravuje skartační řízení podle příslušných předpisů.
 22. Vyhledává a poskytuje uloženou spisovou dokumentaci podle stanovených postupů.
 23. Ukládá vyřízené spisy do spisovny Stavebního úřadu.
 24. Vyřizuje administrativní agendu a vybavuje veškerou poštu za Stavební úřad.
 25. Vyhotovuje čistopisy všech písemností Stavebního úřadu.


Oddělení speciálního stavebního úřadu a silniční správní orgán

V samostatné působnosti

Nevykonává

V přenesené působnosti

 1. Plní funkci dotčeného orgánu v územním řízení z hlediska dopravy a komunikací dle zvláštních předpisů.
 2. Vykonává působnost stavebního úřadu na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích.
 3. Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu I. stupně na místních a účelových komunikacích (mimo základní komunikační systém – dále jen „ZKS“) dle pasportního informačního systému vedeného městem Brnem.
 4. Vykonává působnost silničního správního úřadu I. stupně na místních a účelových komunikacích (mimo ZKS) dle pasportního informačního systému vedeného městem Brnem.
 5. Vykonává státní dozor nad místními a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi v městské části (mimo ZKS), dle pasportního informačního systému vedeného městem Brnem.
 6. Vyjadřuje se k záměrům na rozvoj pozemních komunikací, parkovišť a odstavných ploch na území městské části, ke způsobu a rozsahu údržby místních komunikací, nad nimiž vykonává státní správu.


Oddělení revize katastru nemovitoství, registru RUIAN a statistika

V samostatné působnosti

Nevykonává

V přenesené působnosti

 1. Provádí nápravu nedostatků v evidenci nemovitostí.
 2. Provádí příslušné činnosti v rámci evidence RUIAN a ISUI dle účinných právních předpisů v této oblasti.
 3. Zpracovává podklady pro potřeby statistiky a podává statistická hlášení dle zvláštních právních předpisů.

Životní situace a formuláře

Důležité odkazy