Stavební úřad

Svoje dotazy na stavební úřad můžete směřovat na e-mailovou adresu stavebni.urad@brno-stred.cz. Adresa slouží výhradně pro dotazy týkající se stavebního úřadu městské části Brno-střed. Nejsme schopni zajistit informace týkající se stavebních řízení v jiných městských částech nebo městech.  

Nahlížet do spisu lze po předchozí telefonické domluvě na tel.čísle +420 542 526 409 případně +420 542 526 402 nebo prostřednictvím e-mailu vera.findejsova@brno-stred.cz, a to na stavebním úřadě, Měnínská 4, 601 92 Brno.
Upozorňujeme, že v důsledku pandemie koronaviru je nutné nosit ochranu nosu a úst při styku s úřední osobou.

Organizační struktura odboru

Pracovník Kontakt Adresa
Stavební úřad
Ing. Ivana Hlávková
vedoucí stavebního úřadu
+420 542 526 400
ivana.hlavkova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Mgr. Monika Minaříková
zástupkyně vedoucí odboru, právnička stavebního úřadu
+420 542 526 398
monika.minarikova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Andrea Plesníková
zástupkyně vedoucí odboru, referentka stavebního úřadu
+420 542 526 415
andrea.plesnikova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Oddělení územního řízení
Ing. Helena Škarohlídová
vedoucí oddělení územního řízení
+420 542 526 427
helena.skarohlidova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Monika Hofmanová
referentka stavebního úřadu
+420 542 526 412
monika.hofmanova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. arch. Martina Chovancová
referentka stavebního úřadu
+420 542 526 422
martina.chovancova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Michal Kotyza
referent stavebního úřadu
+420 542 526 414
michal.kotyza@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Andrea Plesníková
zástupkyně vedoucí odboru, referentka stavebního úřadu
+420 542 526 415
andrea.plesnikova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. arch. Jana Srbová
referentka stavebního úřadu
+420 542 526 416
jana.srbova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Gabriela Škorničková
referentka stavebního úřadu
+420 542 526 421
gabriela.skornickova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. arch. Kateřina Zemánková
referentka stavebního úřadu
+420 542 526 403
katerina.zemankova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Oddělení stavebního řádu
Ing. Lucie Procházková
vedoucí oddělení stavebního řádu
+420 542 526 404
lucie.prochazkova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Pavlína Henniová
referentka stavebního úřadu
+420 542 526 424
pavlina.henniova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Jana Kaloudová
referentka stavebního úřadu
+420 542 526 418
jana.kaloudova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Renata Látalová
referentka stavebního úřadu
+420 542 526 426
renata.latalova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Irena Strmisková
referentka stavebního úřadu
+420 542 526 406
irena.strmiskova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Danica Vilímková
referentka stavebního úřadu
+420 542 526 411
danica.vilimkova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Oddělení reklam a jiných staveb dočasných
Ing. arch. Irena Šáchová
vedoucí oddělení reklam a jiných staveb dočasných
+420 542 526 399
irena.sachova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. arch. Ivana Hýsková
referentka stavebního úřadu
+420 542 526 413
ivana.hyskova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Adriána Komarovská
referentka stavebního úřadu
+420 542 526 417
adriana.komarovska@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Jakub Slomek
referent stavebního úřadu
+420 542 526 429
jakub.slomek@brno-stred.cz
Měnínská 4
Karolína Čejková
archivářka
+420 542 526 428
karolina.cejkova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Oddělení právní a organizační stavebního úřadu
JUDr. Claudia Klímová
vedoucí oddělení právního a organizačního, právnička stavebního úřadu
+420 542 526 405
claudia.klimova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Vlasta Aujeská
pisárna
+420 542 526 423
vlasta.aujeska@brno-stred.cz
Měnínská 4
Věra Findejsová
vyznačení právní moci
+420 542 526 409
vera.findejsova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Hana Konečná
sekretariát
+420 542 526 401
hana.konecna@brno-stred.cz
Měnínská 4
Oddělení revize Katastru nemovitostí, RUIAN, statistika
Ing. Vladimíra Chytková
pověřena vedením oddělení revize Katastru nemovitostí, RUIAN, statistiky
+420 542 526 420
vladimira.chytkova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Michaela Krejčí
evidence a rozdělení žádostí, RUIAN
+420 542 526 402
michaela.krejci@brno-stred.cz
Měnínská 4
Oddělení speciálního stavebního úřadu a silniční správní orgán
Miloslav Adam, DiS.
pověřen vedením oddělení speciálního stavebního úřadu a silničního správního orgánu
+420 542 526 419
miloslav.adam@brno-stred.cz
Měnínská 4
Kateřina Smílková, DiS.
referentka stavebního úřadu
+420 542 526 425
katerina.smilkova@brno-stred.cz
Měnínská 4

Přenesená působnost odboru je dána stavebním zákonem, příslušnost Stavebního úřadu určuje ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona.

Oddělení územního řízení

V samostatné působnosti

 • Nevykonává

V přenesené působnosti

 • Poskytuje podle ust. § 21 odst. 1 písm. b), c) stavebního zákona jako předběžné informace územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí a vydání územního souhlasu.
 • Vede v souladu s ust. § 76 a násl. stavebního zákona územní řízení nebo zjednodušené územní řízení a posuzuje soulad záměru žadatele s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů.
 • Vydává územní rozhodnutí nebo územní souhlas pro umísťování staveb nebo zařízení, o změně stavby a změně vlivu stavby na využití území, o změně využití území, o dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu dle přísl. ustanovení stavebního zákona.
 • Se souhlasem dotčených orgánů uzavírá s žadatelem veřejnoprávní smlouvu, která nahradí územní rozhodnutí, a to za zákonem stanovených podmínek.
 • Na žádost žadatele vydává společné územní a stavební povolení.
 • Na žádost oprávněného vydává rozhodnutí o změně územního rozhodnutí.
 • Vydává souhlas dle ust. § 15 stavebního zákona, speciálním stavebním úřadům k vydání povolení pro vyjmenované stavby v jejich působnosti a ověřuje dodržení podmínek územního rozhodnutí.
 • Rozhoduje o výjimce z ustanovení vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, pro územní řízení, v němž je příslušný rozhodnout ve věci.
 • Rozhoduje o výjimce z ustanovení vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v němž je příslušný rozhodnout ve věci.
 • Vykonává státní dozor ve věcech územního řízení a provádí kontrolní prohlídky.

Oddělení stavebního řádu

V samostatné působnosti

 • Nevykonává

V přenesené působnosti

 • Vydává souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru a společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru pro jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení dle ust. § 104 stavebního zákona.
 • Na základě podané žádosti posuzuje a vydává vyjádření pro stavby, terénní úpravy, zařízení, stavební úpravy a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení dle ust. § 103 stavebního zákona.
 • Vede stavební řízení a vydává stavební povolení.
 • Vede společné územní a stavební řízení a vydává společné povolení.
 • Vede řízení o dodatečném povolení stavby a vydává rozhodnutí o dodatečném povolení stavby.
 • Při oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora postupuje dle ust. § 117 stavebního zákona.
 • Uzavírá s žadatelem veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení dle příslušných ustanovení stavebního zákona (§ 116 stavebního zákona).
 • Povoluje změnu stavby před jejím dokončením rozhodnutím vydaným na místě při kontrolní prohlídce stavby, vede řízení nebo společné řízení o změně stavby před jejím dokončením.
 • Na základě závěrečné kontrolní prohlídky stavby, nebo po předložení odborného posudku autorizovaného inspektora (certifikátu), vydává kolaudační souhlas, provádí kolaudační řízení, místní šetření a vydává kolaudační rozhodnutí za použití přechodných ustanovení stavebního zákona.
 • Povoluje předčasné užívání stavby, zkušební provoz, vydává souhlas nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby.
 • Ověřuje dokumentaci skutečného provedení stavby nebo zjednodušenou dokumentaci (pasport).
 • Povoluje a nařizuje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení.
 • Ve veřejném zájmu nařizuje neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy, údržbu stavby, vyklizení stavby a dále ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě.
 • Rozhoduje o poskytnutí stavebního příspěvku na úhradu části nákladů při nařízení nezbytných úprav dle zákonem stanovených podmínek.
 • Rozhoduje o výjimce z ustanovení vyhlášky o technických požadavcích na stavby, v němž je příslušný rozhodnout ve věci.
 • Vykonává státní dozor ve věcech stavebního řádu, provádí kontrolní prohlídky stavby, vydává opatření a rozhodnutí ke zjednání nápravy závady zjištěné při kontrolní prohlídce stavby.
 • Uplatňuje mimořádné postupy dle ust. § 177 stavebního zákona pro odvrácení nebo zmírnění možných dopadů mimořádné události nebo situace dle zákonných podmínek.

Oddělení reklam a jiných staveb dočasných

V samostatné působnosti

 • Nevykonává

V přenesené působnosti ve vztahu k reklamním zařízením, stavbám pro reklamu a dočasné stavby

 • Vede v souladu s ust. § 87 a násl. stavebního zákona pro reklamní zařízení, stavby pro reklamu a dočasné stavby územní řízení nebo zjednodušené územní řízení a posuzuje soulad záměru žadatele s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů.
 • Vede stavební řízení pro reklamní zařízení, stavby pro reklamu a dočasné stavby.
 • Vydává územní souhlas nebo územní rozhodnutí pro umístění reklamních zařízení, staveb pro reklamu a dočasných staveb.
 • Vydává stavební povolení nebo souhlas s provedením staveb pro reklamu a dočasných staveb.
 • Na žádost žadatele vydává společné územní a stavební povolení.
 • Na žádost oprávněného vydává rozhodnutí o změně územního rozhodnutí.
 • Při oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora postupuje dle ust. § 117 stavebního zákona.
 • Uzavírá s žadatelem veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení dle příslušných ustanovení stavebního zákona (§ 116 stavebního zákona).
 • Rozhoduje o výjimce z ustanovení vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, pro územní řízení, v němž je příslušný rozhodnout ve věci.
 • Rozhoduje o výjimce z ustanovení vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v němž je příslušný rozhodnout ve věci.
 • Vykonává samostatnou agendu vodoprávního úřadu podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, která přísluší obecním úřadům a pověřeným obecním úřadům.
 • Provádí kontrolní prohlídky staveb a zařízení.
 • Na žádost stavebníka vede řízení o změně stavby před dokončením.
 • Na základě závěrečné kontrolní prohlídky nebo po předložení odborného posudku autorizovaného inspektora, vydává souhlas s užíváním stavby nebo kolaudační souhlas.
 • Povoluje předčasné užívání stavby, zkušební provoz.
 • Povoluje a nařizuje odstranění reklamních zařízení, staveb pro reklamu a dočasných staveb.
 • Ve veřejném zájmu nařizuje neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy, údržbu stavby, vyklizení stavby a dále ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě.
 • Rozhoduje o poskytnutí stavebního příspěvku na úhradu části nákladů při nařízení nezbytných úprav dle zákonem stanovených podmínek.
 • Vykonává státní dozor ve věcech stavebního řádu.
 • Uplatňuje mimořádné postupy dle ust. § 177 stavebního zákona pro odvrácení nebo zmírnění možných dopadů mimořádné události nebo situace dle zákonných podmínek.

Oddělení právní a organizační

V samostatné působnosti

 • Nevykonává

V přenesené působnosti

 • Vyřizuje stížnosti dle ust. § 175 správního řádu proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.
 • Vede příslušnou evidenci stížností ve své působnosti.
 • Vede sankční řízení ve věci přestupku fyzických osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob.
 • Provádí autoremeduru dle ust. § 87 správního řádu.
 • Provádí obnovu řízení dle ust. § 100 správního řádu.
 • Provádí přezkum dle ust. § 156 správního řádu, vyjádření, osvědčení nebo sdělení.
 • Provádí exekuci na nepeněžitá plnění.
 • Připravuje podklady pro exekuci na peněžitá plnění.
 • Vypracovává stanoviska ke správním žalobám v rámci působnosti a činnosti Stavebního úřadu.
 • Podává kasační stížnosti v rámci působnosti a činnosti Stavebního úřadu.
 • Vede řízení dle ust. § 142 správního řádu o určení právního vztahu.
 • Ukládá pořádkové pokuty dle ust. § 62 správního řádu.
 • Ukládá pořádkové pokuty dle ust. § 173 stavebního zákona.
 • Připravuje vedoucí odboru dle ust. § 14 správního řádu podklady pro rozhodnutí o vyloučení z projednávání a rozhodování věci.
 • Zpracovává podklady pro potřeby statistiky v oblasti stavebního řádu.
 • Podává statistická hlášení dle zvláštních předpisů o povolovaných stavbách a stavbách uvedených do užívání, a to místně příslušnému statistickému úřadu.
 • Vede evidenci a přiděluje evidenční čísla objektům pro rekreaci na území městské části Brno-střed.
 • Potvrzuje pravomocnost a vykonatelnost vydaných rozhodnutí a vede o tom evidenci.
 • Postupuje odvolání včetně spisového materiálu k vyřízení na nadřízený orgán – Odbor územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna, a vypracovává stanoviska stavebního úřadu k odvolání.
 • Na vyžádání soudů jim postupuje spisy a předkládá k nim stanoviska.
 • Vede spisovou evidenci a připravuje skartační řízení podle příslušných předpisů.
 • Vyhledává a poskytuje uloženou spisovou dokumentaci podle stanovených postupů.
 • Ukládá vyřízené spisy do spisovny Stavebního úřadu.
 • Vyřizuje administrativní agendu a vybavuje veškerou poštu za Stavební úřad.
 • Vyhotovuje čistopisy všech písemností Stavebního úřadu.

Oddělení speciálního stavebního úřadu a silniční správní orgán

V samostatné působnosti

 • Nevykonává

V přenesené působnosti

 • Plní funkci dotčeného orgánu v územním řízení z hlediska dopravy a komunikací dle zvláštních předpisů.
 • Vykonává působnost stavebního úřadu na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích.
 • Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu I. stupně na místních a účelových komunikacích (mimo základní komunikační systém – dále jen „ZKS“) dle pasportního informačního systému vedeného městem Brnem.
 • Vykonává působnost silničního správního úřadu I. stupně na místních a účelových komunikacích (mimo ZKS) dle pasportního informačního systému vedeného městem Brnem.
 • Vykonává státní dozor nad místními a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi v městské části (mimo ZKS), dle pasportního informačního systému vedeného městem Brnem.
 • Vyjadřuje se k záměrům na rozvoj pozemních komunikací, parkovišť a odstavných ploch na území městské části, ke způsobu a rozsahu údržby místních komunikací, nad nimiž vykonává státní správu.

Oddělení revize katastru nemovitoství, registru RUIAN a statistika

V samostatné působnosti

 • Nevykonává

V přenesené působnosti

 • Provádí nápravu nedostatků v evidenci nemovitostí.
 • Provádí příslušné činnosti v rámci evidence RUIAN a ISUI dle účinných právních předpisů v této oblasti.
 • Zpracovává podklady pro potřeby statistiky a podává statistická hlášení dle zvláštních právních předpisů.

Životní situace a formuláře

Důležité odkazy