Správa nemovitostí městské části Brno-střed

Nová adresa

Správa nemovitostí sídlí od 28. listopadu na nové adrese Dominikánská 2. Pracoviště Měnínská 4 je již pro klienty uzavřeno, vyjma platebního automatu v přízemí objektu.

Organizační struktura odboru

Pracovník Kontakt Adresa
Správa nemovitostí městské části Brno-střed
Andrea Brožová
pověřena vedením Správy nemovitostí městské části Brno-střed
+420 542 526 148
andrea.brozova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení ekonomické Správy nemovitostí MČ Brno-střed
Tereza Skulilová
referentka ekonomického oddělení Správy nemovitostí MČ Brno-střed
+420 542 526 112
tereza.skulilova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Magdalena Helánová Klimentová
účetní Správy nemovitostí MČ Brno-střed
+420 542 526 146
magdalena.helanova.klimentova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Olga Křížová
referentka ekonomického oddělení Správy nemovitostí MČ Brno-střed
+420 778 004 153
olga.krizova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Jakub Miloš
fakturant Správy nemovitostí MČ Brno-střed
+420 542 526 150
jakub.miloš@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Marcela Myslivcová
pokladní Správy nemovitostí MČ Brno-střed
+420 542 526 113
marcela.myslivcova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Veronika Opltová
referentka (pokladní, referentka pohledávek, dluhová poradkyně)
+420 542 526 119
veronika.opltova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Hana Ranglová
referentka (předpis nájemného nebytových prostor)
+420 542 526 147
hana.ranglova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Alexandra Rulíšková
referentka (předpis nájemného)
+420 542 526 143
alexandra.ruliskova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Jitka Slavíčková
referentka (předpis nájemného)
+420 542 526 149
jitka.slavickova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Gabriela Vrátničková
referentka (pokladní, referentka pohledávek, dluhová poradkyně)
+420 542 526 144
gabriela.vratnickova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení technické Správy nemovitostí MČ Brno-střed
Radomír Marvan
vedoucí oddělení technického Správy nemovitostí MČ Brno-střed
+420 542 526 116
radomir.marvan@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Martin Drdla
technik Správy nemovitostí MČ Brno-střed
+420 542 526 145
martin.drdla@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Bc. Jakub Churý
technik Správy nemovitostí MČ Brno-střed
+420 542 526 117
jakub.chury@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Alice Gajdošíková
technička Správy nemovitostí MČ Brno-střed
+420 542 526 117
alice.gajdosikova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Jitka Janečková
technička Správy nemovitostí MČ Brno-střed
+420 542 526 114
jitka.janeckova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Martin Kohl
technik Správy nemovitostí MČ Brno-střed
+420 778 761 706
martin.kohl@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Leona Macháňová
technička Správy nemovitostí MČ Brno-střed
+420 542 526 115
leona.machanova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Hana Píšková
technička Správy nemovitostí MČ Brno-střed
+420 542 526 118
hana.piskova@brno-stred.cz
Dominikánská 2

Oddělení ekonomické

V samostatné působnosti

 • Provádí předpis a evidenci nájemného z bytů a nebytových prostor v určených domech dle pokynů vlastníka.
 • Vystavuje nájemní smlouvy a výpočtové listy k bytům dle pokynů vlastníka.
 • Provádí předpis a evidenci nájemného/pachtovného z pozemků a zahrad, přináležejících k určeným nemovitostem dle pokynů vlastníka.
 • Provádí předpis slev z nájemného za byty a nebytové prostory dle pokynů vlastníka.
 • Zabezpečuje výběr nájemného a nákladů na služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor, prostřednictvím bankovních převodů, hotovostní pokladny, prostřednictvím služby SIPO České pošty.
 • Eviduje realizované půdní vestavby včetně předplaceného nájemného, ve spolupráci s ekonomickým odborem eviduje úmor technického zhodnocení a převody depozit.
 • Eviduje nedoplatky na nájemném a službách včetně jejich příslušenství a zpracovává podklady pro řešení dlužníků právní cestou.
 • Přihlašuje pohledávky za byty do dědických řízení, komunikuje s dědici a notáři ve věcech předání bytů či nebytových prostor.
 • Poskytuje dluhové poradenství v případě problémů s úhradou nákladů na bydlení v obecním bytě.
 • Uzavírá splátkové kalendáře v rozsahu stanoveném zřizovací listinou.
 • Provádí roční vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor.
 • Provádí vyúčtování spoluvlastnických podílů u spoluvlastnických domů a domů SVJ.
 • Vede hotovostní pokladny.
 • Vede ve spolupráci s odborem ekonomickým ekonomickou agendu související s prováděním oprav a údržby určeného bytového a nebytového fondu.
 • Zabezpečuje likvidaci faktur za dodané služby, energie a provedené opravy u určených nemovitostí.
 • Předkládá měsíčně přehled hospodaření na odbor ekonomický.
 • Zpracovává podklady pro statutární město Brno pro potřeby prodeje či směny nemovitostí, statistiku a generel bydlení.
 • Spravuje vlastní majetek městské části Brno-střed svěřený organizační složce a zajišťuje jeho účelné a ekonomické využívání.
 • Zpracovává mzdy/platy/odměny pro vlastní zaměstnance a pro zaměstnance realizované úklidové služby, vede personální složky vlastních zaměstnanců.
 • Plní další úkoly, kterými je pověří odbor bytový, investiční a správy bytových domů, ekonomický nebo Rada městské části Brno-střed.

V přenesené působnosti

 • Nevykonává

Oddělení technické

V samostatné působnosti

 • Průběžně sleduje a vyhodnocuje technický stav bytových i nebytových jednotek včetně společných částí v určených nemovitostech.
 • Provádí údržbu a opravy na určených nemovitostech a jejich částech v souladu s limity stanovenými zřizovací listinou a příslušnou směrnicí o zadávání veřejných zakázek.
 • Provádí výběrová řízení, průzkum trhu, uzavírá objednávku či smlouvu s vybraným dodavatelem a zajišťuje její zveřejnění.
 • Eviduje a udržuje platnost všech potřebných revizí a zkoušek na zařízeních v určených nemovitostech.
 • Zpracovává a překládá žádosti o pojistné plnění týkající se určených nemovitostí.
 • Provádí místní šetření v bytových a nebytových prostorách jak z vlastní činnosti, tak na žádost odboru bytového či jiného odboru.
 • Zpracovává hlášenky volných prostor.
 • Kontroluje provedení oprav u bytů opravovaných vlastním nákladem nájemce a připravuje podklady pro odbor bytový a Radu městské části Brno-střed ve věci uzavření následných nájemních smluv.
 • Realizuje úklidovou službu ve společných prostorách určených nemovitostí.
 • Plní další úkoly, kterými je pověří odbor bytový, investiční a správy bytových domů, ekonomický nebo Rada městské části Brno-střed.

V přenesené působnosti 

 • Nevykonává

Důležité odkazy