Oddělení interního auditu a kontroly

Organizační struktura oddělení

Pracovník Kontakt Adresa
Oddělení interního auditu a kontroly
Mgr. Andrea Navrkalová
vedoucí oddělení interního auditu a kontroly
+420 542 526 348
andrea.navrkalova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Barbora Plachá
veřejnosprávní kontrola – kontrolorka
+420 542 526 347
barbora.placha@brno-stred.cz
Měnínská 4
Bc. Anna di Lenardo
veřejnosprávní kontrola - kontrolorka a datová analytička
+420 542 526 347
anna.dilenardo@brno-stred.cz
Měnínská 4
Bc. Eva Nejezchlebová
interní audit - auditorka-asistentka
+420 542 526 349
eva.nejezchlebova@brno-stred.cz
Měnínská 4

Je přímo řízeno starostou městské části.

V samostatné působnosti

 • Sestavuje střednědobé a roční plány interního auditu a veřejnosprávní kontroly a předkládá je k posouzení a schválení starostovi.
 • Zajišťuje konzultační a metodickou podporu při řízení rizik Úřadu městské části Brno-střed, vytváří katalog rizik a sleduje, zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění.
 • Prověřuje, zda jsou plněna provozní a finanční kritéria pro zajištění ochrany veřejných prostředků proti nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu nakládání s nimi.
 • Prověřuje a pravidelně nejméně jednou ročně hodnotí účinnost zavedeného vnitřního kontrolního systému a systému finanční kontroly.
 • Pravidelně kontroluje a prověřuje, zda jsou v rámci Úřadu městské části Brno-střed dodržovány příslušné právní předpisy, přijatá opatření a veškeré interní řídící a organizační normy.
 • Předkládá starostovi zprávy o zjištěných skutečnostech.
 • Zpracovává roční hodnotící zprávu o stavu a výkonu řídící kontroly a interního auditu.
 • Poskytuje ve své působnosti konzultační činnost řídícím a výkonným složkám Úřadu městské části Brno-střed.
 • Zabezpečuje následnou veřejnosprávní kontrolu při vyúčtování neinvestičních transferů poskytnutých z rozpočtu městské části Brno-střed.
 • Zabezpečuje následnou veřejnosprávní kontrolu na místě u příspěvkových organizací, které jsou v působnosti městské části Brno-střed a následnou kontrolu nápravných opatření.
 • Provádí kontrolu dodržování smluv uzavíraných se třetími osobami.
 • Zabezpečuje výkon jednotlivých typů interního auditu v Úřadu městské části Brno-střed.
 • Vede evidenci externích kontrol v přenesené a samostatné působnosti, záznamů o neshodách z těchto kontrol. Zabezpečuje agendu externích kontrol v samostatné působnosti

V přenesené působnosti

 • Provádí výkon vnitřní kontroly veřejné správy v přenesené působnosti, zejména kontrolních prověrek na postup, chování či nečinnost u jednotlivých odborů Úřadu městské části Brno-střed.

 

Životní situace a formuláře

Důležité odkazy