Oddělení interního auditu a kontroly

Organizační struktura oddělení

Pracovník Kontakt Adresa
Oddělení interního auditu a kontroly
Mgr. Andrea Navrkalová
vedoucí oddělení interního auditu a kontroly
+420 542 526 348
andrea.navrkalova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Lenka Kolářová
interní audit - auditorka
+420 542 526 349
lenka.kolarova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Bc. Anna di Lenardo
veřejnosprávní kontrola - kontrolorka a datová analytička
+420 542 526 347
anna.dilenardo@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Barbora Plachá
veřejnosprávní kontrola – kontrolorka
+420 542 526 347
barbora.placha@brno-stred.cz
Měnínská 4

Je přímo řízeno starostou městské části.

V samostatné působnosti

 1. Sestavuje střednědobé a roční plány interního auditu a veřejnosprávní kontroly a předkládá je k posouzení a schválení starostovi.
 2. Zajišťuje konzultační a metodickou podporu při řízení rizik ÚMČ BS, vytváří katalog rizik a sleduje, zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění.
 3. Prověřuje, zda jsou plněna provozní a finanční kritéria pro zajištění ochrany veřejných prostředků proti nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu nakládání s nimi.
 4. Prověřuje a pravidelně nejméně jednou ročně hodnotí účinnost zavedeného vnitřního kontrolního systému a systému finanční kontroly.
 5. Pravidelně kontroluje a prověřuje, zda jsou v rámci ÚMČ BS dodržovány příslušné právní předpisy, přijatá opatření a veškeré interní řídící a organizační normy.
 6. Předkládá starostovi zprávy o zjištěných skutečnostech.
 7. Zpracovává roční hodnotící zprávu o stavu a výkonu řídící kontroly a interního auditu.
 8. Poskytuje ve své působnosti konzultační činnost řídícím a výkonným složkám ÚMČ BS.
 9. Zabezpečuje následnou veřejnosprávní kontrolu při vyúčtování neinvestičních transferů poskytnutých z rozpočtu MČ BS.
 10. Zabezpečuje veřejnosprávní kontrolu na místě u příspěvkových organizací, které jsou v působnosti MČ BS a následnou kontrolu nápravných opatření.
 11. Provádí kontrolu dodržování smluv uzavíraných se třetími osobami.
 12. Zabezpečuje výkon jednotlivých typů interního auditu v ÚMČ BS.
 13. Vede evidenci externích kontrol v přenesené a samostatné působnosti, záznamů o neshodách z těchto kontrol. Zabezpečuje agendu externích kontrol v samostatné působnosti.
 14. Vede evidenci podpisových pravomocí v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů.
 15. Předkládá zprávu o výsledcích finančních kontrol za uplynulý kalendářní rok Odboru interního auditu a kontroly MMB dle zákona o finanční kontrole a dle Statutu.

V přenesené působnosti

 1. Provádí výkon vnitřní kontroly veřejné správy v přenesené působnosti, zejména kontrolních prověrek na postup, chování či nečinnost u jednotlivých odborů ÚMČ BS.

 

Životní situace a formuláře

Důležité odkazy