Odbor životního prostředí

Organizační struktura odboru

Pracovník Kontakt Adresa
Odbor životního prostředí
Mgr. Zbyněk Hrnčíř
vedoucí odboru životního prostředí
+420 542 526 157
zbynek.hrncir@brno-stred.cz
Měnínská 4
Petr Schuster
referent
+420 542 526 153
petr.schuster@brno-stred.cz
Měnínská 4
Oddělení veřejné zeleně a odpadového hospodářství
Anna Jarošová
vedoucí oddělení veřejné zeleně a odpadového hospodářství
+420 542 526 151
anna.jarosova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Pavel Bylinský
referent ochrany zvířat
+420 542 526 158
pavel.bylinsky@brno-stred.cz
Měnínská 4
Bc. Tereza Chytilová
rybářské lístky, zemědělští podnikatelé, svod zvířat, myslivost
+420 542 526 165
tereza.chytilova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Irena Kučerová
referentka údržby zeleně
+420 542 526 161
irena.kucerova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Radka Pazourková
referentka záborů zeleně a odpadového hospodářství
+420 542 526 163
radka.pazourkova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Bohumila Strnadová
referentka údržby zeleně - poplatky ze psů
+420 542 526 160
bohumila.strnadova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Zdeňka Ševčíková
referentka hodnocení staveb a kácení dřevin
+420 542 526 154
zdenka.sevcikova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Oddělení čistoty komunikací
Lucie Strnadová
vedoucí oddělení čistoty komunikací
+420 542 526 162
lucie.strnadova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Kateřina Jenerálová
referentka čistoty komunikací a volných neudržovaných ploch
+420 542 526 155
katerina.jeneralova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Petr Mazálek
referent čistoty komunikací a městského mobiliáře (odpadkové koše a lavičky)
+420 542 526 159
petr.mazalek@brno-stred.cz
Měnínská 4
Libuše Nevědělová
referentka čistoty komunikací
+420 542 526 156
libuse.nevedelova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Stanislav Tomeček
referent čistoty komunikací a OPP
+420 542 526 164
stanislav.tomecek@brno-stred.cz
Měnínská 4

Oddělení veřejné zeleně a odpadového hospodářství

V samostatné působnosti

 • Vytváří a realizuje koncepci péče o životní prostředí MČ BS v návaznosti na koncepci životního prostředí města, ke které se vyjadřuje a v souvislosti s tím zabezpečuje racionální využívání přírodních zdrojů.
 • Zajišťuje správu ploch zeleně veřejné a omezeně přístupné na území MČ BS kromě parků Lužánky, Tyršův sad, Koliště - část u Domu umění, Denisovy sady, Studánka, Špilberk, části Wilsonova lesa a mimo uliční stromořadí.
 • Vydává za vlastníka souhlas ke kácení dřevin, podává žádost o povolení ke kácení dřevin/oznámení o kácení dřevin a zabezpečuje jejich kácení, to vše na plochách dle čl. 37, bod 37.1., v samostatné působnosti, odst. 2 a dále na plochách dle čl. 37, bod 37.1., v samostatné působnosti, odst. 15.
 • Přejímá nově vybudované plochy zeleně v majetku města a uplatňuje za vlastníka práva a povinnosti s tím spojené (např. reklamace).
 • Vede a aktualizuje evidenci ploch veřejné a omezeně přístupné zeleně na území MČ BS a poskytuje tyto údaje pro celoměstskou evidenci vedenou městem.
 • Zřizuje výběhy pro psy.
 • Zajišťuje deratizaci v územním obvodu městské části na veřejných prostranstvích ve správě nebo údržbě městské části s charakterem veřejné zeleně.
 • Zabezpečuje řádné hospodaření s majetkem statutárního města Brna ve správě MČ BS vč. jeho evidence a inventarizace, v rámci své působnosti.
 • Zpracovává podklady pro nabývání nebo odnětí majetku vč. podkladů pro zápis do katastru nemovitostí, v rámci své působnosti.
 • Eviduje a kontroluje platby a výnosy z pronájmů majetku spravovaného odborem.
 • Zabezpečuje provoz vodních prvků ve správě MČ BS.
 • Vyjadřuje se k návrhům a změnám obecně závazných vyhlášek a nařízení statutárního města Brna ve své působnosti.
 • Vyjadřuje se ke koncepci odpadového hospodářství města, k místům odkládání nebezpečných složek komunálních odpadů, vyjadřuje se k systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního a stavebního odpadu v souladu se zvláštními předpisy.
 • Koordinuje činnost všech subjektů při řešení ekologických problémů v MČ BS.
 • Zajišťuje údržbu volných neudržovaných ploch na území MČ BS.
 • Zajišťuje dohled nad prováděním údržby ploch zeleně všech vlastníků pozemků na území MČ BS a to ve spolupráci s Městskou policií Brno.
 • Vyjadřuje se k posuzování vlivů na životní prostředí podle zvláštních předpisů a zajišťuje místo pro veřejné projednávání posudku na území MČ BS.
 • Zajišťuje plnění původce odpadů vznikající z vlastní činnosti MČ BS.
 • Zajišťuje správu a údržbu kontejnerových stání určených pro nádoby na komunální odpad, umístěných na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna; v rámci této činnosti je MČ BS oprávněna uzavírat smlouvy k těmto kontejnerovým stáním se třetími osobami.

V přenesené působnosti

 • Na úseku ochrany přírody a krajiny:
  - vydává povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a je oprávněn k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení takových dřevin, ukládá náhradní výsadbu, vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě a ukládá provedení nezbytných zásahů včetně pokácení dřevin;
  - vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách ve svém správním obvodu;
  - navrhuje zřizování nebo rušení účelových komunikací, stezek a pěšin ve svém správním obvodu;
  - projednává v 1. stupni přestupky na úseku poškození a nepovoleného kácení dřevin rostoucích mimo les dle zvláštních předpisů;
  - ukládá pokuty v 1. stupni za neprovedení uložené náhradní výsadby dřevin;
  - vykonává dozor v ochraně památných stromů a jejich ochranných pásem před škodlivými vlivy z okolí a dozor v registrovaných významných krajinných prvcích.
 • Na úseku ochrany zvířat:
  - projednává v 1. stupni přestupky na úseku ochrany zvířat proti týrání včetně ukládání zákazu chovu zvířat, propadnutí týraného zvířete nebo zabrání týraného zvířete;
  - zajišťuje odborné vyjádření orgánů veterinární správy, vede a uchovává evidenci osob, které se dopustily přestupku;
  - provádí „zvláštní opatření“ na návrh Krajské veterinární správy;
  - projednává všechny podněty podané Krajskou veterinární správou;
  - vede evidenci pořádání veřejných vystoupení zvířat a povoluje svod zvířat podle zvláštních předpisů, v souladu s příslušnou vyhláškou statutárního města Brna.
 • Na úseku ochrany ovzduší:
  - zpřístupňuje informace o úrovni znečištění ovzduší města;
  - ukládá pokuty za porušení obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna;
  - projednává přestupky za pálení na otevřeném ohništi jiného materiálu než suchého rostlinného materiálu neznečištěného chemickými látkami.
 • Vykonává v 1. stupni státní správu na úseku veterinární péče, která přísluší obecním úřadům, rostlinolékařské péče, která přísluší obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností včetně projednávání přestupků a zemědělství podle zákona o zemědělství, která přísluší obecním úřadům obcí s rozšířenou působností včetně projednávání přestupků.
 • Spravuje místní poplatky za užívání veřejného prostranství s charakterem veřejné zeleně.
 • Eviduje a kontroluje placení poplatků a pokut vyměřených odborem, vymáhá jejich placení.
 • Vede evidenci psů a spravuje místní poplatky ze psů.
 • Vydává a odebírá rybářské lístky a vede jejich evidenci.
 • Vede evidenci zemědělských podnikatelů a vydává o zápisu do této evidence osvědčení.
 • Projednává v 1. stupni některé přestupky podle § 4, § 5 odst. 1 písm. f), g), § 5 odst. 2 písm. b), c) ZOP.
 • Projednává v 1. stupni přestupky fyzických osob na úseku obecného užívání lesů, myslivosti a rybářství.
 • Vede evidenci včelstev.
 • Na úseku odpadového hospodářství:
  - vykonává v 1. stupni státní správu;
  - projednává přestupky v 1. stupni;
  - ukládá opatření k nápravě;
  - ukládá pokuty za porušení obecně závazných vyhlášek.
 • Eviduje a kontroluje placení poplatků a pokut vyměřených odborem, vymáhá jejich placení.
 • Projednává v 1. stupni některé přestupky podle § 4, § 5 odst. 1 písm. f), g), § 5 odst. 2 písm. b), c) ZOP.
 • Projednává v 1. stupni přestupky podle § 66d odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b) zákona o obcích.
 • Vyjadřuje se ve stavebním řízení u drobných staveb z hlediska ochrany životního prostředí.

 

Oddělení čistoty komunikací

 

V samostatné působnosti

 • Zabezpečuje čištění všech vozovek komunikací mimo dálnic a dálničních ramp na území MČ BS; zabezpečuje zimní údržbu vozovek místních komunikací mimo základní komunikační systém.
 • Zabezpečuje čištění a zimní údržbu na chodnících a ostatních dopravních plochách (např. schody, cyklistické stezky, cesty apod.) včetně ploch, které nejsou zařazeny do sítě místních komunikací, pokud není čištění a zimní údržba povinností jiného vlastníka (správce) nemovitosti.
 • Zabezpečuje výkon trestu obecně prospěšných prací na území MČ BS.
 • Zajišťuje údržbu silniční zeleně podél místních komunikací vyjma stromořadí.
 • Vede evidenci, zadává a kontroluje práce realizované na veřejných prostranstvích v rámci výkonu veřejně prospěšných prací.


V přenesené působnosti
nevykonává

Důležité odkazy