Odbor životního prostředí

Organizační struktura odboru

Pracovník Kontakt Adresa
Odbor životního prostředí
Mgr. Zbyněk Hrnčíř
vedoucí odboru životního prostředí
+420 542 526 157
zbynek.hrncir@brno-stred.cz
Měnínská 4
Oddělení odpadového hospodářství
Ing. Zdeňka Ševčíková
referentka hodnocení staveb a kácení dřevin
+420 542 526 154
zdenka.sevcikova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Oddělení péče o veřejnou zeleň
Anna Jarošová
vedoucí oddělení péče o veřejnou zeleň
+420 542 526 151
anna.jarosova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Pavel Bylinský
referent ochrany zvířat
+420 542 526 158
pavel.bylinsky@brno-stred.cz
Měnínská 4
Bc. Tereza Chytilová
rybářské lístky, zemědělští podnikatelé, svod zvířat, myslivost
+420 542 526 165
tereza.chytilova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Irena Kučerová
referentka údržby zeleně
+420 542 526 161
irena.kucerova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Radka Pazourková
referentka záborů zeleně a odpadového hospodářství
+420 542 526 163
radka.pazourkova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Bohumila Strnadová
referentka údržby zeleně - poplatky ze psů
+420 542 526 160
bohumila.strnadova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Oddělení čistoty komunikací
Lucie Strnadová
vedoucí oddělení čistoty komunikací
+420 542 526 162
lucie.strnadova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Kateřina Jenerálová
referentka čistoty komunikací a volných neudržovaných ploch
+420 542 526 155
katerina.jeneralova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Petr Mazálek
referent čistoty komunikací a městského mobiliáře (odpadkové koše a lavičky)
+420 542 526 159
petr.mazalek@brno-stred.cz
Měnínská 4
Libuše Mlynaříková
referentka čistoty komunikací
+420 542 526 156
libuse.mlynarikova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Stanislav Tomeček
referent čistoty komunikací a OPP
+420 542 526 164
stanislav.tomecek@brno-stred.cz
Měnínská 4

Oddělení odpadového hospodářství

V samostatné působnosti

 • Vytváří a realizuje koncepci péče o životní prostředí městské části Brno-střed v návaznosti na koncepci životního prostředí města, ke které se vyjadřuje a v souvislosti s tím zabezpečuje racionální využívání přírodních zdrojů. Zabezpečuje provoz sběrných středisek odpadu.
 • Vyjadřuje se ke koncepci odpadového hospodářství města, k místům odkládání nebezpečných složek komunálních odpadů, vyjadřuje se k systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního a stavebního odpadu v souladu se zvláštními předpisy.
 • Koordinuje činnost všech subjektů při řešení ekologických problémů v městské části Brno-střed.
 • Zajišťuje údržbu volných neudržovaných ploch na území městské části Brno-střed.
 • Zajišťuje dohled nad prováděním údržby ploch zeleně všech vlastníků pozemků na území městské části Brno-střed a to ve spolupráci s Městskou policií Brno.
 • Vyjadřuje se k posuzování vlivů na životní prostředí podle zvláštních předpisů a zajišťuje místo pro veřejné projednávání posudku na území městské části Brno-střed.
 • Zajišťuje plnění původce odpadů vznikající z vlastní činnosti městské části Brno-střed.
 • Zajišťuje správu a údržbu kontejnerových stání určených pro nádoby na komunální odpad, umístěných na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna, v rámci této činnosti je městská část Brno-střed oprávněna uzavírat smlouvy k těmto kontejnerových stáním se třetími osobami.

V přenesené působnosti

 • Na úseku odpadového hospodářství:
  • kontroluje využívání zavedeného systému pro nakládání s komunálním odpadem a kontroluje, zda se fyzická osoba zbavuje odpadu v souladu se zákonem,
  • ukládá pokuty právnickým a fyzickým osobám oprávněným podnikání,
  • ukládá pokuty fyzickým osobám v případě, že se zbaví autovraku v rozporu se zákonem nebo odloží elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo mimo místa jejich zpětného odběru,
  • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadů v souladu se zákone,
  • ukládá pokuty za porušení obecně závazných vyhlášek,
  • kontrolují u provozovatele skládky placení poplatků a ukládání poplatků na skládky.
 • Eviduje a kontroluje placení poplatků a pokut vyměřených odborem, vymáhá jejich placení.
 • Projednává v 1. stupni některé přestupky podle § 4, § 5 odst. 1 písm. f), g), § 5 odst. 2 písm. b), c) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, podle zákona o ochraně přírody, podle zákona na ochranu zvířat, podle zákona o odpadech a podle zákona o ochraně ovzduší.
 • Vyjadřuje se ve stavebním řízení u drobných staveb z hlediska ochrany životního prostředí.

Oddělení péče o veřejnou zeleň

V samostatné působnosti

 • Vytváří a realizuje koncepci péče o životní prostředí městské části Brno-střed v návaznosti na koncepci životního prostředí města, ke které se vyjadřuje a v souvislosti s tím zabezpečuje racionální využívání přírodních zdrojů. Zabezpečuje provoz sběrných středisek odpadu.
 • Zajišťuje správu ploch zeleně veřejné a omezeně přístupné na území městské části Brno-střed kromě parků Lužánky, Tyršův sad, Koliště – část u Domu umění, Denisovy sady, Studánka, Špilberk, části Wilsonova lesa a mimo uliční stromořadí.
 • Vydává za vlastníka souhlas ke kácení dřevin, podává žádost o povolení ke kácení dřevin/oznámení o kácení dřevin a zabezpečuje jejich kácení, to vše na plochách dle Směrnice č. 2 – Organizační řád čl. 38, bod 38.2., v samostatné působnosti, odst. 2 a dále na plochách dle Směrnice č. 2 – Organizační řád čl. 38, bod 38.1., v samostatné působnosti, odst. 4.
 • Přejímá nově vybudované plochy zeleně v majetku města a uplatňuje za vlastníka práva a povinnosti s tím spojené (např. reklamace).
 • Vede a aktualizuje evidenci ploch veřejné a omezeně přístupné zeleně na území městské části Brno-střed a poskytuje tyto údaje pro celoměstskou evidenci vedenou městem.
 • Zřizuje výběhy pro psy.
 • Zajišťuje deratizaci v územním obvodu městské části na veřejných prostranstvích ve správě nebo údržbě městské části s charakterem veřejné zeleně.
 • Zabezpečuje řádné hospodaření s majetkem statutárního města Brna ve správě městské části Brno-střed vč. jeho evidence a inventarizace, v rámci své působnosti.
 • Zpracovává podklady pro nabývání nebo odnětí majetku vč. podkladů pro zápis do katastru nemovitostí.
 • Eviduje a kontroluje platby a výnosy z pronájmů majetku spravovaného odborem.
 • Zabezpečuje provoz vodních prvků ve správě městské části Brno-střed.

V přenesené působnosti

 • Na úseku ochrany přírody a krajiny:
  • vydává povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a je oprávněn k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení takových dřevin, ukládá náhradní výsadbu, vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě a ukládá provedení nezbytných zásahů včetně pokácení dřevin,
  • vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách ve svém správním obvodu,
  • navrhuje zřizování nebo rušení účelových komunikací, stezek a pěšin ve svém správním obvodu,
  • projednává v 1. stupni přestupky na úseku poškození a nepovoleného kácení dřevin rostoucích mimo les dle zvláštních předpisů,
  • ukládá pokuty v 1. stupni za neprovedení uložené náhradní výsadby dřevin,
  • vykonává dozor v ochraně památných stromů a jejich ochranných pásem před škodlivými vlivy z okolí a dozor v registrovaných významných krajinných prvcích.
 • Na úseku ochrany zvířat:
  • projednává v I. stupni přestupky na úseku ochrany zvířat proti týrání včetně ukládání zákazu chovu zvířat, propadnutí týraného zvířete nebo zabrání týraného zvířete,
  • zajišťuje odborné vyjádření orgánů veterinární správy, vede a uchovává evidenci osob, které se dopustily přestupku,
  • provádí "zvláštní opatření" na návrh krajské veterinární správy,
  • projednává všechny podněty podané Krajskou veterinární správou,
  • vede evidenci pořádání veřejných vystoupení zvířat a povoluje svod zvířat podle zvláštních předpisů, v souladu s příslušnou vyhláškou statutárního města Brna.
    
 • Na úseku ochrany ovzduší:
  • zpřístupňuje informace o úrovni znečištění ovzduší města,
  • ukládá pokuty za porušení obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna,
  • projednává přestupky za pálení na otevřeném ohništi jiného materiálu než suchého rostlinného materiálu neznečištěného chemickými látkami.
 • Vykonává v 1. stupni stání správu na úseku veterinární péče, která přísluší obecním úřadům, rostlinolékařské péče, která příslušní obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností včetně projednávání přestupků a zemědělství, která přísluší obecním úřadům obcí s rozšířenou působností včetně projednávání přestupků.
 • Spravuje místní poplatky za užívání veřejného prostranství s charakterem veřejné zeleně.
 • Eviduje a kontroluje placení poplatků a pokut vyměřených odborem, vymáhá jejich placení.
 • Vede evidenci psů a spravuje místní poplatky ze psů.
 • Vydává a odebírá rybářské lístky a vede jejich evidenci.
 • Vede evidenci zemědělských podnikatelů a vydává o zápisu do této evidence osvědčení.
 • Projednává v 1. stupni některé přestupky podle § 4, § 5 odst. 1 písm. f), g), § 5 odst. 2 písm. b), c) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, podle zákona o ochraně přírody, podle zákona na ochranu zvířat, podle zákona o odpadech a podle zákona o ochraně ovzduší, příp. správní delikty dle výše uvedených právních předpisů.
 • Projednává v 1. stupni přestupky fyzických osob na úseku obecného užívání lesů, myslivosti a rybářství.
 • Vede evidenci včelstev.

Oddělení čistoty komunikací

V samostatné působnosti

 • Zabezpečuje čištění všech vozovek komunikací mimo dálnic a dálničních ramp na území městské části Brno-střed, zabezpečuje zimní údržbu vozovek místních komunikací mimo základní komunikační systém.
 • Zabezpečuje čištění a zimní údržbu na chodnících a ostatních dopravních plochách (např. schody, cyklistické stezky, cesty apod.) včetně ploch, které nejsou zařazeny do sítě místních komunikací, pokud není čištění a zimní údržba povinností jiného vlastníka (správce) nemovitosti.
 • Zabezpečuje výkon trestu obecně prospěšných prací na území městské části Brno-střed.
 • Zajišťuje údržbu silniční zeleně podél místních komunikací vyjma stromořadí.
 • Vede evidenci, zadává a kontroluje práce realizované na veřejných prostranstvích v rámci výkonu veřejně prospěšných prací.

V přenesené působnosti

 • Nevykonává