Odbor životního prostředí

Organizační struktura odboru

Pracovník Kontakt Adresa
Odbor životního prostředí
Mgr. Zbyněk Hrnčíř
vedoucí odboru životního prostředí
+420 542 526 157
zbynek.hrncir@brno-stred.cz
Měnínská 4
Oddělení veřejné zeleně a odpadového hospodářství
Ing. Radka Pazourková
vedoucí oddělení veřejné zeleně a odpadového hospodářství, zábory zeleně
+420 542 526 163
radka.pazourkova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Pavel Bylinský
referent ochrany zvířat
+420 542 526 158
pavel.bylinsky@brno-stred.cz
Měnínská 4
Bc. Tereza Chytilová
rybářské lístky, zemědělští podnikatelé, svod zvířat, myslivost
+420 542 526 165
tereza.chytilova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Anna Jarošová
referent oddělení veřejné zeleně a odpadového hospodářství
+420 542 526 151
anna.jarosova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Irena Kučerová
referentka údržby zeleně
+420 542 526 161
irena.kucerova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Jiří Macháček
referent
+420 542 526 166
jiri.machacek@brno-stred.cz
Měnínská 4
Bohumila Strnadová
referentka údržby zeleně - poplatky ze psů
+420 542 526 160
bohumila.strnadova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Zdeňka Ševčíková
referentka hodnocení staveb a kácení dřevin
+420 542 526 154
zdenka.sevcikova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Oddělení čistoty komunikací
Lucie Strnadová
vedoucí oddělení čistoty komunikací
+420 542 526 162
lucie.strnadova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Kateřina Jenerálová
referentka čistoty komunikací a volných neudržovaných ploch
+420 542 526 155
katerina.jeneralova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Petr Mazálek
referent čistoty komunikací a městského mobiliáře (odpadkové koše a lavičky)
+420 542 526 159
petr.mazalek@brno-stred.cz
Měnínská 4
Libuše Nevědělová
referentka čistoty komunikací
+420 542 526 156
libuse.nevedelova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Stanislav Tomeček
referent čistoty komunikací a OPP
+420 542 526 164
stanislav.tomecek@brno-stred.cz
Měnínská 4

Oddělení veřejné zeleně a odpadového hospodářství

V samostatné působnosti

 1. Vytváří a realizuje koncepci péče o životní prostředí MČ BS v návaznosti na koncepci životního prostředí města, ke které se vyjadřuje a v souvislosti s tím zabezpečuje racionální využívání přírodních zdrojů.
 2. Zajišťuje správu ploch zeleně veřejné a omezeně přístupné na území MČ BS kromě parků Lužánky, Tyršův sad, Koliště - část u Domu umění, Denisovy sady, Studánka, Špilberk, části Wilsonova lesa a mimo uliční stromořadí.
 3. Vydává za vlastníka souhlas ke kácení dřevin, podává žádost o povolení ke kácení dřevin/oznámení o kácení dřevin a zabezpečuje jejich kácení, to vše na plochách dle čl. 37, bod 37.1., v samostatné působnosti, odst. 2 a dále na plochách dle čl. 37, bod 37.1., v samostatné působnosti, odst. 15.
 4. Přejímá nově vybudované plochy zeleně v majetku města a uplatňuje za vlastníka práva a povinnosti s tím spojené (např. reklamace).
 5. Vede a aktualizuje evidenci ploch veřejné a omezeně přístupné zeleně na území MČ BS a poskytuje tyto údaje pro celoměstskou evidenci vedenou městem.
 6. Zřizuje výběhy pro psy.
 7. Zajišťuje deratizaci v územním obvodu městské části na veřejných prostranstvích ve správě nebo údržbě městské části s charakterem veřejné zeleně.
 8. Zabezpečuje řádné hospodaření s majetkem statutárního města Brna ve správě MČ BS vč. jeho evidence a inventarizace, v rámci své působnosti.
 9. Zpracovává podklady pro nabývání nebo odnětí majetku vč. podkladů pro zápis do katastru nemovitostí, v rámci své působnosti.
 10. Eviduje a kontroluje platby a výnosy z pronájmů majetku spravovaného odborem.
 11. Zabezpečuje provoz vodních prvků ve správě MČ BS.
 12. Vyjadřuje se k návrhům a změnám obecně závazných vyhlášek a nařízení statutárního města Brna ve své působnosti.
 13. Vyjadřuje se ke koncepci odpadového hospodářství města, k místům odkládání využitelných složek komunálních odpadů, vyjadřuje se k obecnímu systému odpadového hospodářství v souladu se zvláštními předpisy.
 14. Koordinuje činnost všech subjektů při řešení ekologických problémů v MČ BS.
 15. Zajišťuje údržbu volných neudržovaných ploch na území MČ BS.
 16. Zajišťuje dohled nad prováděním údržby ploch zeleně všech vlastníků pozemků na území MČ BS, a to ve spolupráci s Městskou policií Brno.
 17. Vyjadřuje se k posuzování vlivů na životní prostředí podle zvláštních předpisů a zajišťuje místo pro veřejné projednávání posudku na území MČ BS.
 18. Zajišťuje plnění původce odpadů vznikající z vlastní činnosti MČ BS.
 19. Zajišťuje správu a údržbu kontejnerových stání určených pro nádoby na komunální odpad, umístěných na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna; v rámci této činnosti je MČ BS oprávněna uzavírat smlouvy k těmto kontejnerovým stáním se třetími osobami.
 20. Odstraňuje nezákonně soustředěný odpad (nelegální skládky odpadu) na veřejných prostranstvích městské části o objemu do 5m3.

V přenesené působnosti

 1. Na úseku ochrany přírody a krajiny:
  • vydává povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a je oprávněn k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení takových dřevin, ukládá náhradní výsadbu, vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě a ukládá provedení nezbytných zásahů včetně pokácení dřevin;
  • vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách ve svém správním obvodu;
  • navrhuje zřizování nebo rušení účelových komunikací, stezek a pěšin ve svém správním obvodu;
  • projednává v 1. stupni přestupky na úseku poškození a nepovoleného kácení dřevin rostoucích mimo les dle zvláštních předpisů;
  • ukládá pokuty v 1. stupni za neprovedení uložené náhradní výsadby dřevin;
  • vykonává dozor v ochraně památných stromů a jejich ochranných pásem před škodlivými vlivy z okolí a dozor v registrovaných významných krajinných prvcích.
 2. Na úseku ochrany zvířat:
  • projednává v 1. stupni přestupky na úseku ochrany zvířat proti týrání včetně ukládání zákazu chovu zvířat, propadnutí týraného zvířete nebo zabrání týraného zvířete;
  • zajišťuje odborné vyjádření orgánů veterinární správy, vede a uchovává evidenci osob, které se dopustily přestupku;
  • provádí „zvláštní opatření“ na návrh Krajské veterinární správy a zajišťuje předběžnou náhradní péči;
  • projednává všechny podněty podané Krajskou veterinární správou;
  • vede evidenci pořádání veřejných vystoupení zvířat a povoluje svod zvířat podle zvláštních předpisů, v souladu s příslušnou vyhláškou statutárního města Brna.
 3. Na úseku ochrany ovzduší:
  • zpřístupňuje informace o úrovni znečištění ovzduší města;
  • ukládá pokuty za porušení obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna;
  • projednává přestupky za pálení na otevřeném ohništi jiného materiálu než suchého rostlinného materiálu neznečištěného chemickými látkami.
 4. Vykonává v 1. stupni státní správu na úseku veterinární péče, která přísluší obecním úřadům, rostlinolékařské péče, která přísluší obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností včetně projednávání přestupků a zemědělství podle zákona o zemědělství, která přísluší obecním úřadům obcí s rozšířenou působností včetně projednávání přestupků.
 5. Spravuje místní poplatky za užívání veřejného prostranství s charakterem veřejné zeleně.
 6. Eviduje a kontroluje placení poplatků a pokut vyměřených odborem, vymáhá jejich placení.
 7. Vede evidenci psů a spravuje místní poplatky ze psů.
 8. Vydává a odebírá rybářské lístky a vede jejich evidenci.
 9. Vede evidenci zemědělských podnikatelů a vydává o zápisu do této evidence osvědčení.
 10. Projednává v 1. stupni některé přestupky podle § 4, § 5 odst. 1 písm. f), g), § 5 odst. 2 písm. b), c) ZOP.
 11. Projednává v 1. stupni přestupky fyzických osob na úseku obecného užívání lesů, myslivosti a rybářství.
 12. Vede evidenci včelstev.
 13. Na úseku odpadového hospodářství:
  • vykonává v 1. stupni státní správu;
  • projednává přestupky v 1. stupni;
  • ukládá opatření k nápravě;
  • ukládá pokuty za porušení obecně závazných vyhlášek.
 14. Eviduje a kontroluje placení poplatků a pokut vyměřených odborem, vymáhá jejich placení.
 15. Projednává v 1. stupni některé přestupky podle § 4, § 5 odst. 1 písm. f), g), § 5 odst. 2 písm. b), c) ZOP.
 16. Projednává v 1. stupni přestupky podle § 66d odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b) zákona o obcích.
 17. Projednává v 1. stupni přestupky podle § 26 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Vyjadřuje se ve stavebním řízení u drobných staveb z hlediska ochrany životního prostředí.
 19. Na úseku nakládání s vybranými výrobky s ukončenou životností:
  • zajišťuje agendu spojenou s odstraněním odstavených vozidel mimo komunikace;
  • projednává přestupky v 1. stupni spojené s odstraněním odstavených vozidel mimo komunikace.

 

Oddělení čistoty komunikací

V samostatné působnosti

 1. Zabezpečuje čištění všech vozovek komunikací mimo dálnic a dálničních ramp na území MČ BS; zabezpečuje zimní údržbu vozovek místních komunikací mimo základní komunikační systém.
 2. Zabezpečuje čištění a zimní údržbu na chodnících a ostatních dopravních plochách (např. schody, cyklistické stezky, cesty apod.) včetně ploch, které nejsou zařazeny do sítě místních komunikací, pokud není čištění a zimní údržba povinností jiného vlastníka (správce) nemovitosti.
 3. Zabezpečuje výkon trestu obecně prospěšných prací na území MČ BS.
 4. Zajišťuje údržbu silniční zeleně podél místních komunikací vyjma stromořadí.
 5. Vede evidenci, zadává a kontroluje práce realizované na veřejných prostranstvích v rámci výkonu veřejně prospěšných prací.


V přenesené působnosti
Nevykonává

Důležité odkazy