Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

Organizační struktura odboru

Pracovník Kontakt Adresa
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
Mgr. Petra Ondrašíková
vedoucí odboru školství, sportu, kultury a mládeže
+420 778 752 405
petra.ondrasikova@brno-stred.cz
Starobrněnská 7
Romana Benešová
referentka majetkové správy odboru školství, sportu, kultury a mládeže
+420 778 752 412
romana.benesova@brno-stred.cz
Starobrněnská 7
Oddělení technicko-ekonomické odboru školství, sportu, kultury a mládeže
Ing. Milada Bucňáková
ekonomka odboru školství, sportu, kultury a mládeže
+420 778 752 411
milada.bucnakova@brno-stred.cz
Starobrněnská 7
Ing. Jarmila Hlavoňová
investiční referentka odboru školství, sportu, kultury a mládeže
+420 778 752 409
jarmila.hlavonova@brno-stred.cz
Starobrněnská 7
Radek Chvátal
technický pracovník odboru školství, sportu, kultury a mládeže
+420 778 765 613
radek.chvatal@brno-stred.cz
Starobrněnská 7
Jiří Mazel
investiční referent odboru školství, sportu, kultury a mládeže
+420 775 430 792
jiri.mazel@brno-stred.cz
Starobrněnská 7
Soňa Mrkvicová
investiční referentka odboru školství, sportu, kultury a mládeže
+420 725 525 960
sona.mrkvicova@brno-stred.cz
Starobrněnská 7
Oddělení organizačně-právní odboru školství, sportu, kultury a mládeže
Ing. Dominika Košková
referentka vzdělávání pro MŠ, ZŠ a ŠJ
+420 778 752 406
dominika.koskova@brno-stred.cz
Starobrněnská 7
Olga Kučerová
referentka pro kulturu a sport
+420 770 149 296
olga.kucerova@brno-stred.cz
Starobrněnská 7
Mgr. Monika Syrovátková
právnička odboru školství, sportu, kultury a mládeže
+420 778 752 404
monika.syrovatkova@brno-stred.cz
Starobrněnská 7

Oddělení technicko-ekonomické

V samostatné působnosti

 1. Zabezpečuje provoz škol a školských zařízení zřizovaných MČ BS.
 2. V rámci schváleného rozpočtu MČ BS stanovuje konkrétní výši příspěvků na provoz z rozpočtu zřizovatele příspěvkovým organizacím – základním školám, mateřským školám a školským zařízením v návaznosti na jejich náklady a výnosy, vyžaduje k tomu podklady od těchto příspěvkových organizací, zpracovává údaje podle účetních výkazů, projednává s řediteli těchto příspěvkových organizací přípravu rozpočtu a materiální podmínky pro činnost. Po celý rozpočtový rok sleduje a vyhodnocuje hospodaření těchto příspěvkových organizací, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.
 3. Spolupracuje při výkonu veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích – základních školách, mateřských školách a školských zařízeních, zřizovaných MČ BS. Navrhuje opatření na základě výsledků provedených kontrol a auditů.
 4. Kontroluje evidenci nemovitého majetku svěřeného pro školství MČ BS.
 5. Zabezpečuje řádné hospodaření se svěřeným majetkem.
 6. Vyhodnocuje a navrhuje řešení prostorových podmínek základních škol, mateřských škol a školských zařízení, zřizovaných MČ BS, v souladu s platnými předpisy.
 7. Zpracovává podklady pro technickou dokumentaci a pasporty svěřeného majetku a tyto dokumenty spravuje.
 8. Plní úkoly ve věcech veřejných zakázek a výběrových řízení na zhotovitele udržovacích prací, oprav a rekonstrukcí týkajících se nemovitostí svěřených MČ BS pro školství a užívaných školami a školskými zařízeními v souladu s příslušnou směrnicí o zadávání veřejných zakázek. Plní i úkoly ve věcech veřejných zakázek a výběrových řízení na dodavatele vybavení školních jídelen a výdejen a nábytkového vybavení škol a školských zařízení.
 9. Zajišťuje údržbu a opravy a rekonstrukce nemovitostí svěřených MČ BS pro školství (s výjimkou bytů v těchto nemovitostech) a užívaných školami a školskými zařízeními v rámci přidělených rozpočtových prostředků. Sumarizuje a posuzuje požadavky škol a školských zařízení na údržbu a jiné úpravy, vyhodnocuje stavebně-technický stav a poskytuje součinnost a podklady dalším příslušným odborům ÚMČ BS.
 10. Spolupracuje s příslušnými odbory, útvary a orgány MČ BS a statutárního města Brna v oblasti hospodaření se svěřeným majetkem.
 11. Kontroluje a usměrňuje nakládání základních škol, mateřských škol a školských zařízení, zřizovaných MČ BS s movitým majetkem v souladu se zvláštními předpisy a se zřizovacími listinami.
 12. Podílí se na tvorbě návrhu rozpočtu příspěvkových organizací z oblasti sportu a kultury, zřizovaných MČ BS.
 13. Příspěvkovým organizacím z oblasti sportu a kultury, zřizovaným MČ BS, vyplácí příspěvky v souladu s rozpočtem MČ BS, schváleným ZMČ BS, a dohlíží na čerpání rozpočtu těchto organizací.
 14. Podílí se na výkonu veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích z oblasti kultury a sportu, zřizovaných MČ BS. Navrhuje opatření na základě výsledků provedených kontrol a auditů.
 15. Zveřejňuje na webových stránkách MČ BS návrhy rozpočtů, schválené rozpočty, střednědobý výhled a návrhy střednědobých výhledů rozpočtů za příspěvkové organizace zřizované MČ BS.

V přenesené působnosti

Nevykonává


Oddělení organizačně-právní

V samostatné působnosti

 1. Vypracovává podklady a předkládá návrhy na zřizování základních škol, mateřských škol a školských zařízení místního významu a na rušení základních škol, mateřských škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je MČ BS.
 2. Připravuje podklady pro zřizování mateřských škol, škol nebo školských zařízení, které jinak zřizuje podle zvláštních předpisů jiný zřizovatel, prokáže-li podmínky pro zajištění výchovně vzdělávací činnosti, zejména potřebné finanční, materiální a personální zabezpečení.
 3. Metodicky usměrňuje po odborné stránce základní školy, mateřské školy a školská zařízení, zřizované MČ BS, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
 4. Zpracovává návrhy zřizovacích listin příspěvkových organizací – základních škol, mateřských škol a školských zařízení, zřizovaných MČ BS, včetně návrhů změn a dodatků těchto zřizovacích listin. Kontroluje dodržování platných znění zřizovacích listin po obsahové stránce příspěvkovými organizacemi.
 5. Připravuje podklady pro zápisy, změny zápisů a výmazy příspěvkových organizací – základních škol, mateřských škol a školských zařízení, zřizovaných MČ BS, v obchodním rejstříku; požaduje při tom součinnost a doložení soudem vyžadovaných příloh od ředitelů těchto příspěvkových organizací.
 6. Při jmenování a odvolávání ředitelů základních škol, mateřských škol a školských zařízení, zřizovaných MČ BS připravuje pro RMČ BS návrhy, stanoviska a doporučení k udělení souhlasu městu. Dává podněty k odvolávání ředitelů při zjištění závažných nedostatků v činnosti těchto příspěvkových organizací.
 7. Sleduje stavy naplněnosti kapacity základních škol, mateřských škol a školských zařízení, zřizovaných MČ BS a požaduje při výkonu této činnosti závazné podklady od těchto škol a školských zařízení.
 8. Zajišťuje agendu školského rejstříku z hlediska působnosti MČ BS, zejména zpracovává návrhy na zápisy, změny zápisů a vyřazení ze školského rejstříku a je oprávněn při tom požadovat součinnost a doložení příloh podle zvláštních předpisů od ředitelů základních škol, mateřských škol a školských zařízení, kterých se zápis či změna zápisu týká.
 9. Připravuje podklady pro plnění úkolů zřizovatele podle zvláštních předpisů vůči základním školám, mateřským školám a školským zařízením, zřizovaným MČ BS a vyžaduje při výkonu této činnosti zprávy, vyjádření a dokumentaci od těchto škol a školských zařízení.
 10. Plní úkoly ve věcech zřizování přípravných tříd základních škol, které jsou zřízeny MČ BS, v souladu s příslušnými právním předpisy včetně zajištění souhlasu krajského úřadu.
 11. Navrhuje RMČ BS přijetí opatření na základě výsledků šetření České školní inspekce ve školách a školských zařízeních, jejichž zřizovatelem je MČ BS.
 12. Vyřizuje případy hrazení neinvestičních výdajů na žáka, jestliže žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené MČ BS, které je povinna hradit obec, v níž má žák trvalý pobyt, jestliže tato obec nemá zřízenu školu, ve které by měl žák zajištěny podmínky pro plnění povinné školní docházky.
 13. Navrhuje městu Brnu spádové obvody pro základní školy nacházející se na území MČ BS.
 14. Připravuje podklady pro zřízení školských rad a plnění dalších úkolů zřizovatele vůči školským radám u základních škol, zřizovaných MČ BS. Plní úkoly podle platného volebního řádu těchto školských rad.
 15. Připravuje podklady pro povolení výjimek z počtu dětí a žáků ve třídách, studijních skupinách a odděleních škol, zřizovaných MČ BS, a to na základě údajů poskytnutých příslušnou školou.
 16. Připravuje a vyhotovuje podklady pro uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce, jejichž předmětem jsou nemovitosti svěřené městské části Brno-střed pro školství (s výjimkou bytů) nebo nemovitosti potřebné k zajištění činnosti škol a školních zařízení, zřizovaných MČ BS, a pro změny a ukončování těchto smluvních vztahů. Kontroluje a zabezpečuje plnění závazků z těchto smluvních vztahů, platby a výnosy z pronájmů včetně vymáhání těchto plateb.
 17. Vede evidenci nájemních smluv a dohod o krátkodobém a přechodném užívání nemovitého majetku svěřeného MČ BS pro školství. Požaduje od škol a školských zařízení soustavné a bezodkladné vydávání stejnopisů, uzavřených dohod a dokladů o ukončení platnosti těchto dohod do odborové evidence.
 18. Zpracovává podklady pro řešení sporů o svěřený majetek.
 19. Podporuje rozvoj sportovní a jiné zájmové činnosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních v působnosti MČ BS a optimální využití svěřeného školského majetku i v době mimo vyučování.
 20. Zajišťuje komunikaci a úřední styk mezi příspěvkovými organizacemi z oblasti sportu a kultury, zřizovanými MČ BS, a samosprávnými orgány zřizovatele, resp. ÚMČ BS.
 21. Poskytuje potřebnou metodickou součinnost příspěvkovým organizacím z oblasti sportu a kultury, zřizovaným MČ BS. Kontroluje dodržování platných znění zřizovacích listin po obsahové stránce příspěvkovými organizacemi.
 22. Kontroluje formální a právní správnost smluv příspěvkových organizací z oblasti sportu a kultury, zřizovaným MČ BS.
 23. Poskytuje potřebnou právní součinnost příspěvkovým organizacím z oblasti sportu a kultury, zřizovaným MČ BS.
 24. Zpracovává návrhy zřizovacích listin příspěvkových organizací z oblasti sportu a kultury, zřizovaných MČ BS, včetně návrhů změn a dodatků těchto zřizovacích listin.
 25. Připravuje podklady pro zápisy, změny zápisů a výmazy příspěvkových organizací z oblasti sportu a kultury, zřizovaných MČ BS, v obchodním rejstříku; požaduje při tom součinnost a doložení soudem vyžadovaných příloh od ředitelů těchto příspěvkových organizací.
 26. Vyřizuje oznámení o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték, dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku.
 27. Dohlíží na provoz, realizaci a koordinaci akcí na veřejných prostranstvích.
 28. Podílí se na realizaci koncepce využití veřejných prostranství v návaznosti na koncepci využití veřejných prostranství města.

V přenesené působnosti

 1. Projednává přestupky na úseku školství na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na úseku kultury na základě zákona o přestupcích a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“).
 2. Projednává správní delikty dle autorského zákona.
 3. Provádí namátkové kontroly zákazu kouření ve školách dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Provádí vidimaci a legalizaci v rámci odboru.

Důležité odkazy