Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

Organizační struktura odboru

Pracovník Kontakt Adresa
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
Mgr. Petra Ondrašíková
vedoucí odboru školství, sportu, kultury a mládeže
+420 778 752 405
petra.ondrasikova@brno-stred.cz
Starobrněnská 7
Romana Benešová
referentka majetkové správy odboru školství, sportu, kultury a mládeže
+420 778 752 412
romana.benesova@brno-stred.cz
Starobrněnská 7
Oddělení technicko-ekonomické odboru školství, sportu, kultury a mládeže
Ing. Milada Bucňáková
ekonomka odboru školství, sportu, kultury a mládeže
+420 778 752 411
milada.bucnakova@brno-stred.cz
Starobrněnská 7
Ing. Jarmila Hlavoňová
investiční referentka odboru školství, sportu, kultury a mládeže
+420 778 752 409
jarmila.hlavonova@brno-stred.cz
Starobrněnská 7
Radek Chvátal
technický pracovník odboru školství, sportu, kultury a mládeže
+420 778 765 613
radek.chvatal@brno-stred.cz
Starobrněnská 7
Jiří Mazel
investiční referent odboru školství, sportu, kultury a mládeže
+420 775 430 792
jiri.mazel@brno-stred.cz
Starobrněnská 7
Soňa Mrkvicová
investiční referentka odboru školství, sportu, kultury a mládeže
+420 725 525 960
sona.mrkvicova@brno-stred.cz
Starobrněnská 7
Oddělení organizačně-právní odboru školství, sportu, kultury a mládeže
Ing. Dominika Košková
referentka vzdělávání pro MŠ, ZŠ a ŠJ
+420 778 752 406
dominika.koskova@brno-stred.cz
Starobrněnská 7
Olga Kučerová
referentka pro kulturu a sport
+420 770 149 296
olga.kucerova@brno-stred.cz
Starobrněnská 7
Mgr. Monika Syrovátková
právnička odboru školství, sportu, kultury a mládeže
+420 778 752 404
monika.syrovatkova@brno-stred.cz
Starobrněnská 7

Oddělení technicko-ekonomické

V samostatné působnosti

 • Zabezpečuje provoz škol a školských zařízení zřizovaných městskou částí Brno-střed.
 • V rámci schváleného rozpočtu městské části Brno-střed stanovuje konkrétní výši příspěvků na provoz z rozpočtu zřizovatele příspěvkovým organizacím – základním školám, mateřským školám a školským zařízením v návaznosti na jejich náklady a výnosy, vyžaduje k tomu podklady od těchto příspěvkových organizací, zpracovává údaje podle účetních výkazů, projednává s řediteli těchto příspěvkových organizací přípravu rozpočtu a materiální podmínky pro činnost. Po celý rozpočtový rok sleduje a vyhodnocuje hospodaření těchto příspěvkových organizací, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.
 • Spolupracuje při výkonu veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích – základních školách, mateřských školách a školských zařízeních, zřizovaných městskou částí Brno-střed. Navrhuje opatření na základě výsledků provedených kontrol a auditů.
 • Kontroluje evidenci nemovitého majetku svěřeného pro školství městské části Brno-střed.
 • Zabezpečuje řádné hospodaření se svěřeným majetkem.
 • Vyhodnocuje a navrhuje řešení prostorových podmínek základních škol, mateřských škol a školských zařízení, zřizovaných městskou částí Brno-střed, v souladu s platnými předpisy.
 • Zpracovává podklady pro technickou dokumentaci a pasporty svěřeného majetku a tyto dokumenty spravuje.
 • Plní úkoly ve věcech veřejných zakázek a výběrových řízení na zhotovitele udržovacích prací, oprav a rekonstrukcí týkajících se nemovitostí svěřených městské části Brno-střed pro školství a užívaných školami a školskými zařízeními v souladu s příslušnou směrnicí o zadávání veřejných zakázek. Plní i úkoly ve věcech veřejných zakázek a výběrových řízení na dodavatele vybavení školních jídelen a výdejen a nábytkového vybavení škol a školských zařízení.
 • Zajišťuje údržbu a opravy a rekonstrukce nemovitostí svěřených městské části Brno-střed pro školství (s výjimkou bytů v těchto nemovitostech) a užívaných školami a školskými zařízeními v rámci přidělených rozpočtových prostředků. Sumarizuje a posuzuje požadavky škol a školských zařízení na údržbu a jiné úpravy, vyhodnocuje stavebně-technický stav a poskytuje součinnost a podklady dalším příslušným odborům Úřasu městské části Brno-střed.
 • Spolupracuje s příslušnými odbory, útvary a orgány městské části Brno-střed a statutárního města Brna v oblasti hospodaření se svěřeným majetkem.
 • Kontroluje a usměrňuje nakládání základních škol, mateřských škol a školských zařízení, zřizovaných městskou částí Brno-střed s movitým majetkem v souladu se zvláštními předpisy a se zřizovacími listinami.
 • Podílí se na tvorbě návrhu rozpočtu příspěvkových organizací z oblasti sportu a kultury, zřizovaných městskou částí Brno-střed.
 • Příspěvkovým organizacím z oblasti sportu a kultury, zřizovaným městskou částí Brno-střed, vyplácí příspěvky v souladu s rozpočtem městské části Brno-střed, schváleným Zastupitelstvem městské části Brno-střed, a dohlíží na čerpání rozpočtu těchto organizací.
 • Podílí se na výkonu veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích z oblasti kultury a sportu, zřizovaných městskou částí Brno-střed. Navrhuje opatření na základě výsledků provedených kontrol a auditů.
 • Zveřejňuje na webových stránkách městské části Brno-střed návrhy rozpočtů, schválené rozpočty, střednědobý výhled a návrhy střednědobých výhledů rozpočtů za příspěvkové organizace zřizované městskou částí Brno-střed.

V přenesené působnosti

 • Nevykonává

Oddělení organizačně-právní

V samostatné působnosti

 • Vypracovává podklady a předkládá návrhy na zřizování základních škol, mateřských škol a školských zařízení místního významu a na rušení základních škol, mateřských škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je městská část Brno-střed.
 • Připravuje podklady pro zřizování mateřských škol, škol nebo školských zařízení, které jinak zřizuje podle zvláštních předpisů jiný zřizovatel, prokáže-li podmínky pro zajištění výchovně vzdělávací činnosti, zejména potřebné finanční, materiální a personální zabezpečení.
 • Metodicky usměrňuje po odborné stránce základní školy, mateřské školy a školská zařízení, zřizované městskou částí Brno-střed, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
 • Zpracovává návrhy zřizovacích listin příspěvkových organizací – základních škol, mateřských škol a školských zařízení, zřizovaných městskou částí Brno-střed, včetně návrhů změn a dodatků těchto zřizovacích listin. Kontroluje dodržování platných znění zřizovacích listin po obsahové stránce příspěvkovými organizacemi.
 • Připravuje podklady pro zápisy, změny zápisů a výmazy příspěvkových organizací – základních škol, mateřských škol a školských zařízení, zřizovaných městskou částí Brno-střed, v obchodním rejstříku, požaduje při tom součinnost a doložení soudem vyžadovaných příloh od ředitelů těchto příspěvkových organizací.
 • Při jmenování a odvolávání ředitelů základních škol, mateřských škol a školských zařízení, zřizovaných městskou částí Brno-střed připravuje pro Radu městské části Brno-střed návrhy, stanoviska a doporučení k udělení souhlasu městu. Dává podněty k odvolávání ředitelů při zjištění závažných nedostatků v činnosti těchto příspěvkových organizací.
 • Sleduje stavy naplněnosti kapacity základních škol, mateřských škol a školských zařízení, zřizovaných městskou částí Brno-střed a požaduje při výkonu této činnosti závazné podklady od těchto škol a školských zařízení.
 • Zajišťuje agendu školského rejstříku z hlediska působnosti městské části Brno-střed, zejména zpracovává návrhy na zápisy, změny zápisů a vyřazení ze školského rejstříku a je oprávněn při tom požadovat součinnost a doložení příloh podle zvláštních předpisů od ředitelů základních škol, mateřských škol a školských zařízení, kterých se zápis či změna zápisu týká.
 • Připravuje podklady pro plnění úkolů zřizovatele podle zvláštních předpisů vůči základním školám, mateřským školám a školským zařízením, zřizovaným městskou částí Brno-střed a vyžaduje při výkonu této činnosti zprávy, vyjádření a dokumentaci od těchto školských zařízení.
 • Plní úkoly ve věcech zřizování přípravných tříd základních škol, které jsou zřízeny statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed, v souladu s příslušnými právním předpisy včetně zajištění souhlasu krajského úřadu.
 • Navrhuje Radě městské části Brno-střed přijetí opatření na základě výsledků šetření České školní inspekce ve školách a školských zařízeních, jejichž zřizovatelem je městská část Brno-střed.
 • Vyřizuje případy hrazení neinvestičních výdajů na žáka, jestliže žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené městskou částí Brno-střed, které je povinna hradit obec, v níž má žák trvalý pobyt, jestliže tato obec nemá zřízenu školu, ve které by měl žák zajištěny podmínky pro plnění povinné školní docházky.
 • Navrhuje městu Brnu spádové obvody pro základní školy nacházející se na území městské části Brno-střed.
 • Připravuje podklady pro zřízení školských rad a plnění dalších úkolů zřizovatele vůči školským radám u základních škol, zřizovaných městskou částí Brno-střed. Plní úkoly podle platného volebního řádu těchto školských rad.
 • Připravuje podklady pro povolení výjimek z počtu dětí a žáků ve třídách, studijních skupinách a odděleních škol, zřizovaných městskou částí Brno-střed, a to na základě údajů poskytnutých příslušnou školou.
 • Připravuje a vyhotovuje podklady pro uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce, jejichž předmětem jsou nemovitosti svěřené městské části Brno-střed pro školství (s výjimkou bytů) nebo nemovitosti potřebné k zajištění činnosti škol a školních zařízení, zřizovaných městskou částí Brno-střed, a pro změny a ukončování těchto smluvních vztahů. Kontroluje a zabezpečuje plnění závazků z těchto smluvních vztahů, platby a výnosy z pronájmů včetně vymáhání těchto plateb.
 • Vede evidenci nájemních smluv a dohod o krátkodobém a přechodném užívání nemovitého majetku svěřeného městské části Brno-střed pro školství. Požaduje od škol a školských zařízení soustavné a bezodkladné vydávání stejnopisů, uzavřených dohod a dokladů o ukončení platnosti těchto dohod do odborové evidence.
 • Zpracovává podklady pro řešení sporů o svěřený majetek.
 • Podporuje rozvoj sportovní a jiné zájmové činnosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních v působnosti městské části Brno-střed a optimální využití svěřeného školského majetku i v době mimo vyučování.
 • Zajišťuje komunikaci a úřední styk mezi příspěvkovými organizacemi z oblasti sportu a kultury, zřizovanými městskou částí Brno-střed, a samosprávnými orgány zřizovatele, resp. Úřadu městské části Brno-střed.
 • Poskytuje potřebnou metodickou součinnost příspěvkovým organizacím z oblasti sportu a kultury, zřizovaným městskou částí Brno-střed. Kontroluje dodržování platných znění zřizovacích listin po obsahové stránce příspěvkovými organizacemi.
 • Kontroluje formální a právní správnost smluv příspěvkových organizací z oblasti sportu a kultury, zřizovaných městskou částí Brno-střed.
 • Poskytuje potřebnou právní součinnost příspěvkovým organizacím z oblasti sportu a kultury, zřizovaným městskou částí Brno-střed.
 • Zpracovává návrhy zřizovacích listin příspěvkových organizací z oblasti sportu a kultury, zřizovaných městskou částí Brno-střed, včetně návrhů změn a dodatků těchto zřizovacích listin.
 • Připravuje podklady pro zápisy, změny zápisů a výmazy příspěvkových organizací z oblasti sportu a kultury, zřizovaných městskou částí Brno-střed, v obchodním rejstříku, požaduje při tom součinnost a doložení soudem vyžadovaných příloh od ředitelů těchto příspěvkových organizací.

V přenesené působnosti

 • Projednává přestupky na úseku školství na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na úseku kultury na základě zákona o přestupcích a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“).
 • Projednává správní delikty dle autorského zákona.
 • Provádí namátkové kontroly zákazu kouření ve školách dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.

Důležité odkazy