Odbor právní a organizační

Organizační struktura odboru

Pracovník Kontakt Adresa
Odbor právní a organizační
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí odboru právního a organizačního
+420 542 526 380
jana.plechlova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Táňa Pavlincová
administrativní pracovnice
+420 542 526 377
tana.pavlincova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení právní
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí oddělení právního
+420 542 526 380
jana.plechlova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Petra Harwotová
referentka – agenda shromáždění a veřejnosti přístupných akcí
+420 542 526 371
petra.harwotova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ing. Alois Linha
odborný referent
+420 542 526 339
alois.linha@brno-stred.cz
Koliště 29
Libuše Linhová
agenda voleb
+420 542 526 375
libuse.linhova@brno-stred.cz
Koliště 29
Mgr. Bc. Veronika Michnová
právnička odboru právního
+420 542 526 374
veronika.michnova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Tereza Václavíková
právnička odboru právního
+420 542 526 373
tereza.vaclavikova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Miroslava Válková
referentka – organizační zajištění Rady a Zastupitelstva MČ Brno-střed
+420 542 526 370
miroslava.valkova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení přestupkové
Bc. Hana Valová
pověřena vedením přestupkového oddělení
+420 542 526 257
hana.valova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Bc. Kateřina Hálová
referentka pro přestupky
+420 542 526 254
katerina.halova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Bc. Monika Orság
referentka přestupkového oddělení
+420 542 526 259
monika.orsag@brno-stred.cz
Měnínská 4
Eva Pichová
referentka pro přestupky
+420 542 526 251
eva.pichova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Roman Píška
referent přestupkového oddělení
+420 542 526 252
roman.piska@brno-stred.cz
Měnínská 4
Mgr. Zuzana Ptáčková
právnička přestupkového oddělení
+420 542 526 258
zuzana.ptackova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Bc. Lucie Řeháková
referentka pro přestupky
+420 542 526 257
lucie.rehakova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Bc. Nikola Šnajdrová, DiS.
právnička přestupkového oddělení
+420 542 526 255
nikola.snajdrova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Bc. Jana Trubáková
referentka pro vymáhání pohledávek
+420 542 526 256
jana.trubakova@brno-stred.cz
Měnínská 4

Oddělení právní

V samostatné působnosti

 • Vytváří a spravuje ucelenou soustavu organizačních a řídících norem.
 • Zpracovává, ve spolupráci s odbornými útvary, organizační řád a ostatní vnitřní předpisy spadající do jeho kompetence.
 • Vede evidenci vnitřních předpisů a zajišťuje uložení jejich originálů. Poskytuje metodickou pomoc ostatním odborům při přípravě vnitřních předpisů týkajících se jejich kompetencí.
 • Koordinuje připomínkové řízení k vyhláškám a nařízením statutárního města Brna.
 • Provádí kontrolní činnost dodržování pracovněprávních předpisů na základě pokynů tajemníka.
 • Zabezpečuje agendu stížností, oznámení a podnětů a zajišťuje vyřizování petic v souladu s příslušnými zákony a vnitřními předpisy Úřadu městské části Brno-střed.
 • Zabezpečuje agendu poskytování informací podle informačního zákona a odpovídá za zpracování podkladů o činnosti městské části Brno-střed za předcházející kalendářní rok a jejich předložení Magistrátu města Brna pro zpracování a zveřejnění výroční zprávy o činnosti městské části Brno-střed v oblasti poskytování informací.
 • Přezkoumává rozhodnutí příspěvkových organizací a organizačních složek zřizovaných městskou částí Brno-střed, podle informačního zákona včetně stížností na postup při vyřizování žádosti o informace.
 • Koordinuje dodržování zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a GDPR v rámci Úřadu městské části Brno-střed. V rámci této činnosti úzce spolupracuje s pověřencem pro ochranu osobních údajů.
 • Přijímá oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů. Oznámení následně vyhodnocuje s cílem určit příčinu výskytu incidentu a přijmout nápravné opatření. O tomto postupu vede evidenci.
 • Eviduje karty zpracování a záznamy o činnostech dle GDPR.
 • Zabezpečuje vyřízení žádostí subjektů údajů, které se týkají více příslušných útvarů.
 • Poskytuje právní asistenci na zasedáních Rady městské části Brno-střed a Zastupitelstva městské části Brno-střed a na vyžádání a po předchozím projednání s tajemníkem i na zasedáních výborů Zastupitelstva městské části Brno-střed či komisí Rady městské části Brno-střed.
 • Kontroluje formální a právní správnost usnesení navrhovaných k přijetí v rámci jednání Rady městské části Brno-střed a Zastupitelstva městské části Brno-střed, provádí kontrolu předkládaných materiálů.
 • Kontroluje formální a právní správnost podkladů k usnesením v rámci jednání Rady městské části Brno-střed a Zastupitelstva městské části Brno-střed předkládaných útvary, v rámci kterých není zřízeno funkční místo právníka, případně není toto místo obsazeno, nebo není zajištěn výkon činnosti v rámci tohoto místa (čerpání řádné dovolené, nemocenská, mateřská dovolená apod.) příslušným pracovníkem (především navrhovaných smluv, dodatků ke smlouvám apod.).
 • Kontroluje formální a právní správnost zápisů z Rady městské části Brno-střed a Zastupitelstva městské části Brno-střed, včetně jednotlivých usnesení.
 • Kontroluje formální a právní správnost smluv, schválených Radou městské části Brno-sřed či Zastupitelstvem městské části Brno-střed a určených k podpisu starostovi městské části Brno-střed, předkládaných útvary, v rámci kterých není zřízeno funkční místo právníka, případně není toto místo obsazeno, nebo není zajištěn výkon činnosti v rámci tohoto místa (čerpání řádné dovolené, nemocenská, mateřská dovolená apod.) příslušným pracovníkem.
 • Zajišťuje právní servis pro starostu městské části Brno-střed.
 • Zajišťuje kompletní právní servis pro městskou část Brno-střed a Úřad městské části Brno-střed vyjma odborů s vlastním nebo určeným právním oddělením či právníkem, spolupracuje a zajišťuje komunikaci a součinnost s případnými externími právními subjekty spolupracujícími s městskou částí Brno-střed.
 • Podává za městskou část Brno-střed žaloby a další návrhy a podání k soudům či správním orgánům, popř. zpracovává podklady pro podávání těchto žalob externími advokáty s výjimkou případů, kdy je k těmto úkonům určen tímto organizačním řádem jiný odbor.
 • Zastupuje statutární město Brno, městskou část Brno-střed v řízení před soudy a správními orgány, popř. připravuje podklady pro toto zastupování externími advokáty s výjimkou případů, kdy je k zastupování určen tímto organizačním řádem jiný odbor.
 • Zpracovává návrhy změn a dodatků zřizovací listiny Správy nemovitostí městské části Brno-střed. Kontroluje dodržování účinného znění zřizovací listiny Správy nemovitostí městské části Brno-střed.
 • Vyřizuje oznámení o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték, dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku.
 • Zabezpečuje organizačně správní řízení o udělení výjimky dle obecně závazné vyhlášky města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku. Zpracované materiály předkládá k rozhodnutí Radě městské části Brno-střed.
 • Zabezpečuje organizačně zasedání Rady městské části Brno-střed a Zastupitelstva městské části Brno-střed.
 • Zabezpečuje distribuci materiálů určených k projednání v Radě městské části Brno-střed a Zastupitelstvu městské části Brno-střed členům těchto orgánů.
 • Připravuje a zpracovává dle pokynů tajemníka a starosty potřebné materiály.
 • Pořizuje zápis ze schůzí Rady městské části Brno-střed a zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed.
 • Zajišťuje nezbytnou anonymizaci a zveřejnění zápisů ze schůzí Rady městské části Brno-střed a zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed na oficiálních webových stránkách městské části Brno-střed.
 • Ve spolupráci s Odborem informatiky Úřadu městské části Brno-střed zabezpečuje zveřejnění zvukového a audiovizuálního záznamu ze zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed na webových stránkách městské části Brno-střed.
 • Ukládá a archivuje materiály z jednání Rady městské části Brno-střed a Zastupitelstva městské části Brno-střed.
 • Zabezpečuje zpracování materiálů a předložení návrhů na pojmenování ulic a veřejných prostranství na území městské části Brno-střed Zastupitelstvu městské části Brno-střed k projednání a jejich následné předložení Zastupitelstvu města Brna.
 • Plní administrativní a organizační servis pro starostu městské části Brno-střed, tajemníka Úřadu městské části Brno-střed a uvolněné členy Zastupitelstva městské části Brno-střed.
 • Zajišťuje zasílání zápisů z jednání Rady městské části Brno-střed a Zastupitelstva městské části Brno-střed v elektronické podobě na Organizační odbor Magistrátu města Brna.
 • Poskytuje metodickou pomoc při výkladu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
 • Poskytuje metodickou pomoc při zadávání veřejných zakázek.
 • Zodpovídá za dodržování platné legislativy a platných standardů při strukturování a zveřejňování informací na oficiálních webových stránkách městské části Brno-střed.

V přenesené působnosti

 • Připravuje podklady a vyřizuje stížnosti na postup či chování vedoucích odborů dle ust. § 175 správního řádu.
 • Vyřizuje oznámení o konání shromáždění na území městské části Brno-střed.
 • Zabezpečuje organizačně agendu místního referenda.
 • Zabezpečuje organizačně průběh voleb.
 • Zajišťuje spisovou službu Úřadu městské části Brno-střed.

Oddělení přestupkové

V samostatné působnosti

 • Nevykonává

V přenesené působnosti

 • Rozhoduje v 1. stupni správního řízení o přestupcích podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (dále jen „ZOP“):
  • proti pořádku ve státní správě (vyskytující se na více úsecích státní správy) podle ust. § 2 ZOP,
  • na úseku všeobecné vnitřní správy podle ust. § 3 ZOP,
  • proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě podle ust. § 4 ZOP,
  • proti veřejnému pořádku podle ust. § 5 ZOP,
  • proti občanskému soužití podle ust. § 7 ZOP,
  • proti majetku dle ust. § 8 ZOP.
 • Rozhoduje v 1. stupni správního řízení o přestupcích spáchaných porušením vyhlášek a nařízení statutárního města Brna, pokud je dána pro jednání funkční příslušnost.
 • Rozhoduje v 1. stupni správního řízení o přestupcích proti právu shromažďovacímu podle § 14 zákona o právu shromažďovacím.
 • Projednává v 1. stupni správního řízení přestupky proti předpisům, kterými se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí, vyjma těch přestupků, jichž se dopustili zaměstnanci statutárního města Brna zařazení do Magistrátu města Brna.
 • Projednává v 1. stupni správního řízení přestupky podle ust. § 28 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
 • Projednává v 1. stupni přestupky podle ust. § 13 odst. 1 a 2 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zabezpečuje spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, s orgány Policie ČR a Městské policie Brno i s dalšími správními orgány a dalšími subjekty v rámci své působnosti v oblasti přestupkového řízení.
 • Vede příslušnou evidenci přestupků a poskytuje výpisy oprávněným subjektům a oprávněným orgánům státní správy.
 • Zpracovává roční statistický výkaz přestupků za Úřad městské části Brno-střed.
 • Provádí exekuci na peněžitá plnění podle hlavy XI. Díl 1.–2. správního řádu a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).

Důležité odkazy