Odbor právní a organizační

Organizační struktura odboru

Pracovník Kontakt Adresa
Odbor právní a organizační
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí odboru právního a organizačního
+420 542 526 380
jana.plechlova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Táňa Pavlincová
administrativní pracovnice
+420 542 526 377
tana.pavlincova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení právní
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí oddělení právního
+420 542 526 380
jana.plechlova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Petra Harwotová
referentka – agenda shromáždění a veřejnosti přístupných akcí
+420 542 526 371
petra.harwotova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ing. Alois Linha
odborný referent
+420 542 526 339
alois.linha@brno-stred.cz
Koliště 29
Libuše Linhová
agenda voleb
+420 542 526 375
libuse.linhova@brno-stred.cz
Koliště 29
Mgr. Bc. Veronika Michnová
právnička odboru právního
+420 542 526 374
veronika.michnova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Tereza Václavíková
právnička odboru právního
+420 542 526 373
tereza.vaclavikova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Miroslava Válková
referentka – organizační zajištění Rady a Zastupitelstva MČ Brno-střed
+420 542 526 370
miroslava.valkova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení přestupkové
Bc. Hana Valová
pověřena vedením přestupkového oddělení
+420 542 526 257
hana.valova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Bc. Kateřina Hálová
referentka pro přestupky
+420 542 526 254
katerina.halova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Bc. Monika Orság
referentka přestupkového oddělení
+420 542 526 259
monika.orsag@brno-stred.cz
Měnínská 4
Eva Pichová
referentka pro vymáhání pohledávek
+420 542 526 251
eva.pichova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Roman Píška
referent přestupkového oddělení
+420 542 526 252
roman.piska@brno-stred.cz
Měnínská 4
Mgr. Zuzana Ptáčková
právnička přestupkového oddělení
+420 542 526 258
zuzana.ptackova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Bc. Lucie Řeháková
referentka pro přestupky
+420 542 526 257
lucie.rehakova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Mgr. Aneta Šafránová
právnička přestupkového oddělení
+420 542 526 257
aneta.safranova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Libor Tesařík
referent pro přestupky
+420 524 526 255
libor.tesarik@brno-stred.cz
Měnínská 4
Bc. Jana Trubáková
referentka pro vymáhání pohledávek
+420 542 526 256
jana.trubakova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Bc. Kristýna Žáková
referentka přestupkového oddělení
+420 542 526 253
kristyna.zakova@brno-stred.cz
Měnínská 4

Oddělení právní

V samostatné působnosti

 1. Vytváří a spravuje ucelenou soustavu organizačních a řídících norem.
 2. Zpracovává, ve spolupráci s odbornými útvary OŘ a ostatní vnitřní předpisy spadající do jeho kompetence.
 3. Poskytuje metodickou pomoc ostatním odborům při přípravě vnitřních předpisů týkajících se jejich kompetencí.
 4. Koordinuje připomínkové řízení k vyhláškám statutárního města Brna.
 5. Zabezpečuje agendu stížností, oznámení a podnětů vyjma podnětů, které zpracovávají jiné odbory dle znění tohoto OŘ, a zajišťuje vyřizování petic v souladu s příslušnými zákony a vnitřními předpisy ÚMČ BS.
 6. Zabezpečuje agendu poskytování informací podle informačního zákona a odpovídá za zpracování podkladů o činnosti MČ BS za předcházející kalendářní rok a zveřejnění výroční zprávy o činnosti MČ BS v oblasti poskytování informací.
 7. Přezkoumává rozhodnutí příspěvkových organizací a organizačních složek zřizovaných MČ BS, podle informačního zákona, včetně stížností na postup při vyřizování žádosti o informace.
 8. Koordinuje dodržování zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a GDPR v rámci ÚMČ BS. V rámci této činnosti úzce spolupracuje s pověřencem pro ochranu osobních údajů.
 9. Přijímá oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů. Oznámení následně vyhodnocuje s cílem určit příčinu výskytu incidentu a přijmout nápravné opatření. O tomto postupu vede evidenci.
 10. Eviduje karty zpracování a záznamy o činnostech dle GDPR.
 11. Zabezpečuje vyřízení žádostí subjektů údajů, které se týkají více příslušných útvarů.
 12. Poskytuje právní asistenci na schůzích RMČ BS a zasedáních ZMČ BS a na vyžádání a po předchozím projednání s tajemníkem i na zasedáních výborů ZMČ BS či komisí RMČ BS.
 13. Kontroluje formální a právní správnost usnesení navrhovaných k přijetí v rámci jednání RMČ BS a ZMČ BS, provádí kontrolu předkládaných materiálů.
 14. Kontroluje formální a právní správnost podkladů k usnesením v rámci jednání RMČ BS a ZMČ BS předkládaných útvary, v rámci kterých není zřízeno funkční místo právníka, případně není toto místo obsazeno, nebo není zajištěn výkon činnosti v rámci tohoto místa (čerpání řádné dovolené, nemocenská, mateřská dovolená apod.) příslušným pracovníkem (především navrhovaných smluv, dodatků ke smlouvám apod.).
 15. Kontroluje formální a právní správnost zápisů z RMČ BS a ZMČ BS, včetně jednotlivých usnesení.
 16. Kontroluje formální a právní správnost smluv, schválených RMČ BS či ZMČ BS a určených k podpisu starostovi MČ BS, předkládaných útvary, v rámci kterých není zřízeno funkční místo právníka, případně není toto místo obsazeno, nebo není zajištěn výkon činnosti v rámci tohoto místa (čerpání řádné dovolené, nemocenská, mateřská dovolená apod.) příslušným pracovníkem.
 17. Zajišťuje právní servis pro starostu MČ BS.
 18. Zajišťuje kompletní právní servis pro MČ BS a ÚMČ BS vyjma odborů s vlastním nebo určeným právním oddělením či právníkem; spolupracuje a zajišťuje komunikaci a součinnost s případnými externími právními subjekty spolupracujícími s MČ BS.
 19. Podává za MČ BS žaloby a další návrhy a podání k soudům či správním orgánům, popř. zajišťuje jejich podávání tak, že zpracovává podklady pro podávání těchto žalob externími advokáty a předává advokátům pokyny vyplývající zejména z rozhodnutí orgánů samosprávy, s výjimkou případů, kdy je k těmto úkonům určen tímto OŘ jiný odbor.
 20. Zastupuje MČ BS v řízení před soudy a správními orgány, popř. zajišťuje zastupování tak, že připravuje podklady pro toto zastupování externími advokáty s výjimkou případů, kdy je k zastupování určen tímto OŘ jiný odbor.
 21. Zabezpečuje organizačně schůze RMČ BS a zasedání ZMČ BS.
 22. Zabezpečuje distribuci materiálů určených k projednání v RMČ BS a ZMČ BS členům těchto orgánů.
 23. Připravuje a zpracovává dle pokynů tajemníka a starosty potřebné materiály.
 24. Pořizuje zápis ze schůzí RMČ BS a zasedání ZMČ BS.
 25. Zajišťuje nezbytnou anonymizaci a zveřejnění zápisů ze schůzí RMČ BS a zasedání ZMČ BS na oficiálních webových stránkách MČ BS.
 26. Ve spolupráci s Odborem informatiky zabezpečuje zveřejnění zvukového a audiovizuálního záznamu ze zasedání ZMČ BS na webových stránkách MČ BS.
 27. Ukládá a archivuje materiály z jednání RMČ BS a ZMČ BS.
 28. Zabezpečuje zpracování materiálů a předložení návrhů na pojmenování ulic a veřejných prostranství na území MČ BS ZMČ BS k projednání a jejich následné předložení Zastupitelstvu města Brna.
 29. Plní administrativní a organizační servis pro starostu MČ BS, tajemníka ÚMČ BS a uvolněné členy ZMČ BS.
 30. Zajišťuje zasílání zápisů z jednání RMČ BS a ZMČ BS v elektronické podobě na Organizační odbor MMB.
 31. Poskytuje metodickou pomoc při výkladu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
 32. Zabezpečuje dodržování platné legislativy a platných standardů při strukturování a zveřejňování informací na oficiálních webových stránkách MČ BS.
 33. Zabezpečuje organizačně agendu místních referend.

V přenesené působnosti

 1. Připravuje podklady a vyřizuje stížnosti na postup či chování vedoucích odborů dle ust. § 175 správního řádu.
 2. Vyřizuje oznámení o konání shromáždění na území MČ BS.
 3. Vykonává funkci opatrovníka u osob, jejichž pobyt není znám, případně z jiného vážného důvodu, je-li to třeba k ochraně zájmů těchto osob nebo ve veřejném zájmu.
 4. Zabezpečuje organizačně průběh voleb a referend (s výjimkou místních referend).
 5. Zajišťuje spisovou službu ÚMČ BS.
 6. Zabezpečuje agendu poskytování informací podle informačního zákona a odpovídá za zpracování podkladů o činnosti MČ BS za předcházející kalendářní rok a zveřejnění výroční zprávy o činnosti MČ BS v oblasti poskytování informací.
 7. Koordinuje připomínkové řízení k nařízením statutárního města Brna.


Oddělení přestupkové

V samostatné působnosti

Nevykonává

V přenesené působnosti

 1. Rozhoduje v 1. stupni správního řízení o přestupcích podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOP“):
  • proti pořádku ve státní správě (vyskytující se na více úsecích státní správy) podle ust. § 2 ZOP,
  • na úseku všeobecné vnitřní správy podle ust. § 3 ZOP,
  • proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě podle ust. § 4 odst. 2 ZOP,
  • proti veřejnému pořádku podle ust. § 5 ZOP,
  • proti občanskému soužití podle ust. § 7 ZOP,
  • proti majetku dle ust. § 8 ZOP.
 2. Rozhoduje v 1. stupni správního řízení o přestupcích spáchaných porušením vyhlášek a nařízení statutárního města Brna, pokud je dána pro jednání funkční příslušnost.
 3. Rozhoduje v 1. stupni správního řízení o přestupcích proti právu shromažďovacímu podle § 14 zákona o právu shromažďovacím.
 4. Projednává v 1. stupni správního řízení přestupky proti předpisům, kterými se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí, vyjma těch přestupků, jichž se dopustili zaměstnanci statutárního města Brna zařazení do MMB.
 5. Projednává v 1. stupni správního řízení přestupky podle ust. § 28 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Projednává v 1. stupni přestupky podle ust. § 13 odst. 1 a 2 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Zabezpečuje spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, s orgány Policie ČR a Městské policie Brno i s dalšími správními orgány a dalšími subjekty v rámci své působnosti v oblasti přestupkového řízení.
 8. Vede příslušnou evidenci přestupků a poskytuje výpisy oprávněným subjektům a oprávněným orgánům státní správy.
 9. Provádí exekuci na peněžitá plnění podle hlavy XI. Díl 1. – 2. správního řádu a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).
 10. Projednává v 1. stupni přestupky podle § 66d odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a), b) zákona o obcích.

Důležité odkazy