Odbor obchodu a služeb

Organizační struktura odboru

Odbor obchodu a služeb

V samostatné působnosti

 1. Navrhuje lokality tržišť a způsob organizace jejich obsazování a provozování a návrhy předkládá ke schválení RMČ BS.
 2. Eviduje žádosti na změny nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, ve znění pozdějších nařízení a obecně závazných předpisů, navrhuje jeho změny a úpravy a předkládá je k projednání v samosprávných orgánech.
 3. Zajišťuje provoz tržiště na Zelném trhu, koordinuje a pořádá gastronomické, kulturní, společenské a osvětové akce v lokalitě Zelného trhu nebo na jiných místech, určených RMČ BS.
 4. Na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace (dále jen „ZUK“), vydaném Odborem dopravy, uzavírá smluvní vztahy.
 5. Zajišťuje a koordinuje chod tržišť zřizovaných a provozovaných MČ BS dle rozhodnutí samosprávných orgánů.
 6. Zabezpečuje konkrétní úkoly v oblasti turismu dle rozhodnutí RMČ BS nebo ZMČ BS.
 7. Vede evidenci majetku ve správě odboru.
 8. Předkládá příslušné komisi RMČ BS a následně RMČ BS, popř. ZMČ BS k projednání podání a podklady týkající se činností vykonávaných tímto odborem.
 9. Připravuje podklady pro vydání rozhodnutí o ZUK, zejména na tržních místech MČ BS.
 10. Vyjadřuje se k návrhům a změnám nařízení statutárního města Brna ve své působnosti.
 11. Zajišťuje přípravu a realizaci vánočních trhů na Zelném trhu.
 12. Vyjadřuje se k návrhům a změnám obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna ve své působnosti.

V přenesené působnosti

 1. Spravuje místní poplatky za užívání veřejného prostranství na tržišti Zelný trh a tržních místech dle aktuální obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích a dle smluv vydaných odborem.
 2. Kontroluje dodržování nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, ve znění pozdějších nařízení a obecně závazných předpisů, tj. zejména oprávnění prodejce, dodržování stanoveného sortimentu a doby prodeje.
 3. Zpracovává a vede evidenci tržních míst v GISmB na území MČ BS.
   

Životní situace a formuláře

Důležité odkazy