Odbor majetku

Organizační struktura odboru

Pracovník Kontakt Adresa
Odbor majetku
Mgr. Marta Sukupová
vedoucí odboru majetku
+420 542 526 361
marta.sukupova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Mgr. Hana Čermáková
právnička odboru majetku
+420 542 526 366
hana.cermakova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Pavlína Kousalíková
odborná referentka odboru majetku
+420 542 526 364
pavlina.kousalikova@brno-stred.cz
Měnínská 4
David Lepiař
referent
david.lepiar@brno-stred.cz
Měnínská 4
Bc. Ivona Novotná
odborná referentka
+420 542 526 363
ivona.novotna@brno-stred.cz
Měnínská 4
Bc. Lucie Opálková
právnička odboru majetku
+420 542 526 365
lucie.opalkova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Kateřina Řehořková
odborná referentka odboru majetku
+420 542 526 360
katerina.rehorkova@brno-stred.cz
Měnínská 4

Odbor majetku

V samostatné působnosti

 1. Vede evidenci majetku města svěřeného MČ BS a spolupracuje při zpracování jeho evidence s příslušnými orgány.
 2. Zajišťuje správu svěřeného majetku ve správě odboru a dispozice s ním v rozsahu stanoveném Statutem, včetně pohledávek a závazků z těchto dispozic vyplývajících, předává podklady Odboru ekonomickému a zasílá příslušným orgánům za účelem evidence provedené dispozice se svěřeným majetkem města.
 3. Zpracovává návrhy smluv kupních, darovacích a o pronájmu (popř. výpůjčce, zápůjčce či pachtu), jejichž předmětem je svěřený majetek ve správě odboru, a zabezpečuje jejich projednání v orgánech samosprávy MČ BS, případně statutárního města Brna. Zajišťuje výkon jejich rozhodnutí.
 4. Zpracovává návrhy i jiných smluv, jejichž předmětem je svěřený majetek ve správě odboru, podle zvláštních předpisů v rozsahu stanoveném Statutem.
 5. Zpracovává návrhy na svěření majetku MČ BS nebo na odnětí svěřeného majetku a zabezpečuje jejich projednání v orgánech samosprávy MČ BS a statutárního města Brna. Zabezpečuje výkon jejich rozhodnutí.
 6. Zabezpečuje zveřejňování záměrů MČ BS ve správě odboru podle zvláštního zákona.
 7. Zabezpečuje organizaci vyhlášení, průběhu a vyhodnocení nabídkových řízení u svěřeného majetku ve správě odboru a stanovuje ekonomické podmínky pro výběrová řízení investorů a dodavatelů, a to v rozsahu oprávnění stanovených městem Brnem.
 8. Spravuje svěřený majetek MČ BS, který je ve správě odboru, zajišťuje ekonomické využití svěřeného majetku a kontroluje jeho účelné a ekonomické využívání.
 9. Zajišťuje doklady a podklady o svěřeném majetku ve správě odboru pro potřeby ÚMČ BS a MČ BS.
 10. Spolupracuje s Odborem ekonomickým při inventarizaci ostatního obecního majetku svěřeného MČ BS.
 11. Vede evidenci žádostí o pronájem, výpůjčku, koupi nebo směnu obecního majetku, spolupracuje při vypracování návrhů na jejich řešení s příslušnými orgány a institucemi. Zabezpečuje projednání těchto žádostí v orgánech samosprávy MČ BS, případně statutárního města Brna. Zajišťuje výkon jejich rozhodnutí.
 12. Vede evidenci žádostí k využití předkupního práva ke stavbám na obecních pozemcích, spolupracuje při vypracování návrhů na jejich řešení s příslušnými orgány a institucemi. Zabezpečuje projednání těchto žádostí v orgánech samosprávy MČ BS.
 13. Vede evidenci žádostí o zřízení služebností k služebným pozemkům ve vlastnictví města dotčeným stavbami inženýrských sítí, spolupracuje při vypracování návrhů na jejich řešení s příslušnými orgány a institucemi. Zabezpečuje projednání těchto žádostí v orgánech samosprávy MČ BS.
 14. Posuzuje a zajišťuje doklady o majetkoprávních vztazích pro zápis do katastru nemovitostí, poskytuje příslušným orgánům podklady pro změnu zápisu v katastru nemovitostí, pokud skutečný stav nemovitosti neodpovídá zápisu v katastru nemovitostí, zejména zápisu druhu a způsobu využití; dle pokynů příslušných orgánů odstraňuje další nedostatky.
 15. Zabezpečuje organizaci realizace záměru statutárního města Brna v oblasti prodeje obecního bytového a nebytového fondu po jednotkách v součinnosti s Odborem bytovým, Odborem investičním a správy bytových domů.
 16. Zabezpečuje organizaci převodu pozemku zastavěného domem s jednotkami a pozemku souvisejícího, příp. podílu na těchto pozemcích.
 17. Zpracovává podklady pro zápis do katastru nemovitostí za MČ BS.
 18. Zpracovává a předává MMB podklady pro zápisy údajů o právních vztazích a jiných údajů do katastru nemovitostí.
 19. Zabezpečuje zastupování vlastníka obecních vymezených jednotek v právnických osobách Společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“).
 20. Zabezpečuje právní rámec právnických osob SVJ vzniklých podle zvláštního předpisu (občanského zákoníku), včetně metodické a právní součinnosti v případě majority statutárního města Brna v SVJ.
 21. Zabezpečuje zpracování a předložení návrhů na územní změny MČ BS a změny katastrálního území na území MČ BS ZMČ BS a následně Zastupitelstvu města Brna k projednání.
 22. Vede evidenci svěřeného majetku MČ BS, včetně potřebných podkladů, mimo bytových domů a obecního majetku (ŽP – mobiliář) a pozemků.
 23. Zabezpečuje výkon péče o svěřený majetek MČ BS ve správě odboru.
 24. Zabezpečuje výkon povinností vlastníka svěřeného majetku MČ BS ve správě odboru.
 25. Vede evidenci příjmů z pronájmu svěřeného majetku MČ BS ve správě odboru a zpracovává podklady pro vymáhání dlužných částek.
 26. Zastupuje MČ BS jako účastníka řízení v územním a stavebním řízení v případě svěřeného majetku MČ BS ve správě odboru.
 27. Předkládá Komisi majetkové RMČ BS návrhy a žádosti související s privatizací bytových domů. V součinnosti s Odborem investičním a správy bytových domů kompletuje stanoviska všech dotčených komisí v uvedené záležitosti a předkládá návrh na dispozici s majetkem k projednání v RMČ BS, ZMČ BS a Zastupitelstvu města Brna.
 28. Zajišťuje agendu týkající se zahrad a dalších pozemků v zahrádkářských koloniích, včetně drobných staveb.
 29. Vede agendu spojenou s provozováním mobiliáře (přístřešky MHD a citylight vitríny - s reklamními a informačními zařízeními) na základě aktuálně účinné smlouvy uzavřené z úrovně MČ BS.

V přenesené působnosti

Nevykonává

Důležité odkazy