Odbor majetku

Organizační struktura odboru

Pracovník Kontakt Adresa
Odbor majetku
Mgr. Marta Sukupová
vedoucí odboru majetku
+420 542 526 361
marta.sukupova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Mgr. Hana Čermáková
právnička odboru majetku
+420 542 526 366
hana.cermakova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Pavlína Kousalíková
odborná referentka odboru majetku
+420 542 526 364
pavlina.kousalikova@brno-stred.cz
Měnínská 4
David Lepiař
referent
david.lepiar@brno-stred.cz
Měnínská 4
Kateřina Řehořková
odborná referentka odboru majetku
+420 542 526 360
katerina.rehorkova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Mgr. Brigita Štadlerová
právnička odboru majetku
+420 542 526 365
brigita.stadlerova@brno-stred.cz
Měnínská 4

Odbor majetku

V samostatné působnosti

 • Vede evidenci majetku města svěřeného městské části Brno-střed a spolupracuje při zpracování jeho evidence s příslušnými orgány.
 • Zajišťuje správu svěřeného majetku ve správě oddělení a dispozice s ním v rozsahu stanoveném Statutem, včetně pohledávek a závazků z těchto dispozic vyplývajících, předává podklady Odboru ekonomickému a zasílá příslušným orgánům za účelem evidence provedené dispozice se svěřeným majetkem města.
 • Zpracovává návrhy smluv kupních, darovacích a o pronájmu (popř. výpůjčce, zápůjčce či pachtu), jejichž předmětem je svěřený majetek ve správě oddělení, a zabezpečuje jejich projednání v orgánech samosprávy městské části Brno-střed, případně statutárního města Brna. Zajišťuje výkon jejich rozhodnutí.
 • Zpracovává návrhy i jiných smluv, jejichž předmětem je svěřený majetek ve správě oddělení, podle zvláštních předpisů v rozsahu stanoveném Statutem.
 • Zpracovává návrhy na svěření majetku statutárního města Brna, městské části Brno-střed nebo na odnětí svěřeného majetku a zabezpečuje jejich projednání v orgánech samosprávy městské části Brno-střed a statutárního města Brna. Zabezpečuje výkon jejich rozhodnutí.
 • Zabezpečuje zveřejňování záměrů městské části Brno-střed ve správě oddělení podle zvláštního zákona.
 • Zabezpečuje organizaci vyhlášení, průběhu a vyhodnocení nabídkových řízení u svěřeného majetku ve správě oddělení a stanovuje ekonomické podmínky pro výběrová řízení investorů a dodavatelů, a to v rozsahu oprávnění stanovených městem Brnem.
 • Spravuje svěřený majetek městské části Brno-střed, který je ve správě oddělení, zajišťuje ekonomické využití svěřeného majetku a kontroluje jeho účelné a ekonomické využívání.
 • Zajišťuje doklady a podklady o svěřeném majetku ve správě oddělení pro potřeby Úřadu městské části Brno-střed a městské části Brno-střed.
 • Spolupracuje s Odborem ekonomickým při inventarizaci ostatního obecního majetku svěřeného městské části Brno-střed.
 • Vede evidenci žádostí o pronájem (výpůjčku) nebo koupi obecního majetku, spolupracuje při vypracování návrhů na jejich řešení s příslušnými orgány a institucemi. Zabezpečuje projednání těchto žádostí v orgánech samosprávy městské části Brno-střed, případně statutárního města Brna. Zajišťuje výkon jejich rozhodnutí.
 • Posuzuje a zajišťuje doklady o majetkoprávních vztazích pro zápis do katastru nemovitostí, poskytuje příslušným orgánům podklady pro změnu zápisu v katastru nemovitostí, pokud skutečný stav nemovitosti neodpovídá zápisu v katastru nemovitostí, zejména zápisu druhu a způsobu využití, dle pokynů příslušných orgánů odstraňuje další nedostatky.
 • Zabezpečuje organizaci realizace záměru statutárního města Brna v oblasti prodeje obecního bytového a nebytového fondu po jednotkách v součinnosti s Odborem bytovým, Odborem investičním a správy bytových domů a Správou nemovitostí městské části Brno-střed.
 • Zabezpečuje organizaci převodu pozemku zastavěného domem s jednotkami a pozemku souvisejícího, příp. podílu na těchto pozemcích.
 • Zpracovává podklady pro zápis do katastru nemovitostí za Úřad městské části Brno-střed.
 • Zpracovává a předává Magistrátu města Brna podklady pro zápisy údajů o právních vztazích a jiných údajů do katastru nemovitostí.
 • Zabezpečuje zastupování vlastníka obecních vymezených jednotek v právnických osobách Společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“), vzniklých podle zvláštního předpisu (zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, a občanského zákoníku).
 • Zabezpečuje právní rámec právnických osob SVJ vzniklých podle zvláštního předpisu (občanského zákoníku), včetně metodické a právní součinnosti v případě majority statutárního města Brna v SVJ.
 • Zabezpečuje zpracování a předložení návrhů na územní změny městské části Brno-střed a změny katastrálního území na území městské části Brno-střed Zastupitelstvu městské části Brno-střed a následně Zastupitelstvu města Brna k projednání.
 • Vede evidenci svěřeného majetku městské části Brno-střed, včetně potřebných podkladů, mimo bytových domů a obecního majetku (ŽP – mobiliář) a pozemků.
 • Zabezpečuje výkon péče o svěřený majetek městské části Brno-střed ve správě oddělení.
 • Zabezpečuje výkon povinností vlastníka svěřeného majetku městské části Brno-střed ve správě oddělení.
 • Vede evidenci příjmů z pronájmu svěřeného majetku městské části Brno-střed ve správě oddělení a zpracovává podklady pro vymáhání dlužných částek.
 • Zastupuje městskou část Brno-střed jako účastníka řízení v územním a stavebním řízení v případě svěřeného majetku městské části Brno-střed ve správě oddělení.
 • Předkládá Komisi majetkové Rady městské části Brno-střed návrhy a žádosti související s privatizací bytových domů. V součinnosti s Odborem investičním a správy bytových domů kompletuje stanoviska všech dotčených komisí v uvedené záležitosti a předkládá návrh na dispozici s majetkem k projednání v Radě městské části Brno-střed, Zastupitelstvu městské části Brno-střed a Zastupitelstvu města Brna.

V přenesené působnosti

 • Nevykonává

Důležité odkazy