Odbor investiční a správy bytových domů

Organizační struktura odboru

Pracovník Kontakt Adresa
Odbor investiční a správy bytových domů
Petr Pacal
vedoucí odboru investičního a správy bytových domů
+420 542 526 281
petr.pacal@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ing. Veronika Gruberová
právnička odboru investičního a správy bytových domů
+420 542 526 263
veronika.gruberova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení investic
Petr Pacal
pověřen vedením oddělení investic
+420 542 526 281
petr.pacal@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Eva Jachymiáková
investiční referentka
+420 542 526 287
eva.jachymiakova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Jaroslava Kůrová
referentka majetkové správy
+420 542 526 261
jaroslava.kurova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ing. Iveta Němcová
investiční referentka
+420 542 526 286
iveta.nemcova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení správy bytových domů
Ing. Martin Štěrba
vedoucí oddělení správy bytových domů
+420 542 526 265
martin.sterba@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Romana Brzobohatá
referentka oddělení správy bytových domů
+420 542 526 287
romana.brzobohata@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Jiří Daler
investiční referent
+420 542 526 121
jiri.daler@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Petra Hebká
referentka majetkové správy
+420 542 526 280
petra.hebka@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ing. Petra Hrazdírová
referentka majetkové správy
+420 542 526 262
petra.hrazdirova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ivo Hroš
referent oddělení správy bytových domů
+420 542 526 268
ivo.hros@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Hana Novotná
rozpočtářka
+420 542 526 269
hana.novotna@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Jiří Olšanský
investiční referent
+420 542 526 283
jiri.olsansky@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Radim Sláma
investiční referent
+420 542 526 282
radim.slama@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ing. Hana Slomková
investiční referentka
+420 542 526 284
hana.slomkova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Tomáš Sus
referent oddělení správy bytových domů
+420 542 526 122
tomas.sus@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ing. Kamil Žitník
referent majetkové správy - zahrádky k pěstitelským účelům
+420 542 526 267
kamil.zitnik@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení správy budov
Lic. Roman Viktorin
vedoucí oddělení správy budov
+420 542 526 285
roman.viktorin@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Veronika Bradáčová
vrátná
+420 542 526 323
vratnice@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Marek Fišer
údržbář
+420 542 526 327
marek.fiser@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Luděk Havlík
provozní elektrikář a revizní technik
+420 542 526 324
ludek.havlik@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Lubomír Jeřábek
správce Zelného trhu
+420 778 526 981
lubomir.jerabek@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Edita Korduliaková
referentka správy majetku
+420 542 526 266
edita.korduliakova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Vít Křivánek
vrátný
+420 542 526 323
vratnice@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Vítězslav Nedbal
referent správy majetku - pronájmy klubů a sálů
+420 542 526 264
vitezslav.nedbal@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Olga Plchová
referentka oddělení správy budov
+420 542 526 260
olga.plchová@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Marie Pučanová
vrátná
+420 542 526 323
vratnice@stred.brno.cz
Dominikánská 2
Eva Šalbabová
vrátná
+420 542 526 120
vratnice@brno-stred.cz
Měnínská 4
Jana Zemanová
referentka správy majetku
+420 542 526 322
jana.zemanova@brno-stred.cz
Dominikánská 2

Oddělení investic

V samostatné působnosti

 • Zajišťuje svou činností v rámci působnosti městské části Brno-střed investice do obnovy majetku a nových staveb.
 • Zpracovává plány související se zajištěním plynulé obnovy majetku a budováním nových staveb v rámci působnosti městské části Brno-střed.
 • Vykonává funkci investora veřejných staveb hrazených z prostředků městské části Brno-střed, a to i u staveb, které jsou realizovány z pověření Magistrátu města Brna. Současně zajišťuje jejich věcnou a technickou koordinaci.
 • Vykonává technický dozor na stavbách u investiční výstavby městské části Brno-střed a veřejných zakázek v rámci uzavřených smluv o dílo bytových domů svěřených městské části Brno-střed.
 • Koordinuje s Odborem bytovým ekonomickou agendu spojenou s bytovými domy.
 • Vede v součinnosti s Odborem ekonomickým ekonomickou agendu související se správou, investicemi a opravami bytových domů v rámci věcné působnosti Odboru investičního a správy bytových domů.
 • Zpracovává podklady v oblasti poskytování půjček z fondu rozvoje bydlení města Brna.
 • Zajišťuje agendu spojenou s půdními vestavbami/nástavbami realizovanými ve svěřených bytových domech. Zejména pak řešení smluvních závazků, kontrolu prováděných prací, řešení stížností souvisejících s výstavbou.
 • Schvaluje a vyjadřuje se k dokumentaci k řízením dle zákona č. 183/200  Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) v rámci agend svěřených k řešení Odboru investičnímu a správy bytových domů (zejm. půdní vestavby/nástavby, opravy bytů a nebytových prostorů nájemci).
 • Zpracovává podklady pro jednání Komise pro správu bytových domů Rady městské části Brno-střed.
 • Zastupuje městskou část Brno-střed jako účastníka řízení v územním a stavebním řízení v rámci bytových domů (včetně jednotlivých jednotek) svěřených městské části Brno-střed.

V přenesené působnosti

 • Nevykonává

Oddělení správy bytových domů

V samostatné působnosti

 • Zabezpečuje podklady pro statutární město Brno pro prodej domů, bytů a nebytových prostorů.
 • Zabezpečuje správu bytových domů, s nimi funkčně spjatých pozemků, které byly svěřeny MČ BS, a pozemků svěřených Odboru investičnímu a správy bytových domů.
 • Vyřizuje podání týkající se správy a údržby bytových domů, s nimi funkčně spjatých pozemků, které byly svěřeny městské části Brno-střed, a pozemků svěřených Odboru investičnímu a správy bytových domů.
 • Vede evidenci bytových domů svěřených městské části Brno-střed.
 • Zpracovává rozbory stavu bytového fondu.
 • Vede v součinnosti s Odborem ekonomickým ekonomickou agendu související se správou, investicemi a opravami bytových domů v rámci věcné působnosti Odboru investičního a správy bytových domů.
 • Vede evidenci všech pojistných smluv za Úřad městské části Brno-střed.
 • Poskytuje statutárnímu městu Brnu potřebné informace a podklady za účelem zpracovávání koncepce bydlení ve městě, rozborů stavu bytového fondu v majetku města svěřeného městské části Brno-střed. Poskytuje Komisi bytové Rady městské části Brno-střed a Komisi pro správu bytových domů Rady městské části Brno-střed informace a podklady týkající se dlouhodobé koncepce rozvoje bytového fondu v rámci městské části Brno-střed.
 • Vyhodnocuje v souladu s příslušnou směrnicí pro zadávání veřejných zakázek městské části Brno-střed nabídky dodavatelů a vystavuje objednávky na dodávky, služby a stavební práce v rámci bytových domů. Připravuje podklady a návrhy rozhodnutí pro Komisi pro správu bytových domů Rady městské části Brno-střed.
 • V souladu s příslušnou směrnicí pro zadávání veřejných zakázek zajišťuje předání či odeslání výzev k podání cenových nabídek vybraným dodavatelům, připravuje příslušné smlouvy s vybranými uchazeči a předává k podpisu zástupci samosprávy.
 • Zpracovává, v součinnosti se Správou nemovitostí městské části Brno-střed a Komisí pro správu bytových domů Rady městské části Brno-střed, plány oprav v rámci údržby, modernizace a rozvoje bytového fondu.
 • Vydává za městskou část Brno-střed jako vlastníka, po předchozím souhlasu starosty městské části Brno-střed, souhlas v rámci řízení dle stavebního zákona.
 • Zabezpečuje tepelné hospodářství ve svěřených bytových domech a připravuje k projednání v Komisi pro správu bytových domů Rady městské části Brno-střed a Radě městské části Brno-střed příslušné smlouvy. Po schválení Radou městské části Brno-střed předkládá k podpisu zástupci samosprávy.
 • Předkládá Komisi pro správu bytových domů Rady městské části Brno-střed záležitosti spojené se žádostmi o pronájem štítových zdí domů svěřených městské části Brno-střed za účelem reklamy, umístění antén zejm. mobilních operátorů a pronájem pozemků funkčně spjatých s bytovými domy, pozemků k pěstitelským účelům, pozemků pod garážemi a pozemků pod stavbou jiného vlastníka svěřených Odboru investičnímu a správy bytových domů. Na základě rozhodnutí Rady městské části Brno-střed uzavírá příslušné smlouvy a předává k podpisu zástupci samosprávy.
 • Zpracovává podklady pro Komisi pro správu bytových domů Rady městské části Brno-střed a následně Radě městské části Brno-střed nebo Zastupitelstvu městské části Brno-střed, týkající se svěřených bytových domů městské části Brno-střed.
 • Spolupracuje se Správou nemovitostí městské části Brno-střed v rozsahu věcné působnosti Odboru investičního a správy bytových domů.
 • Připravuje k projednání v Komisi pro správu bytových domů Rady městské části Brno-střed a Radě městské části Brno-střed smlouvy se spoluvlastníky domů, po schválení Radou městské části Brno-střed předkládá smlouvy k podpisu zástupci samosprávy. Kontroluje plnění těchto smluv.
 • Poskytuje Odboru dopravy a majetku podklady ke zpracování prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v bytových domech s již prodanými byty.
 • Vyřizuje, v součinnosti s Odborem bytovým, žádosti nájemců o provedení oprav v bytě. Připravuje, v součinnosti se Správou nemovitostí městské části Brno-střed, příslušnou inominátní smlouvu s nájemcem a předkládá ji k podpisu zástupci samosprávy.
 • Připravuje u bytů přidělovaných na opravu vlastním nákladem, v koordinaci s Odborem bytovým, v součinnosti se Správou nemovitostí městské části Brno-střed a po přidělení daného bytu Radou městské části Brno-střed, inominátní smlouvu s nájemcem a předává k podpisu zástupci samosprávy.
 • Vyřizuje, v součinnosti s Odborem bytovým a Správou nemovitostí městské části Brno-střed, žádosti nájemců o provedení oprav v nebytovém prostoru. Připravuje, v součinnosti s Odborem bytovým a Správou nemovitostí městské části Brno-střed, příslušnou inominátní smlouvu s nájemcem a předkládá ji k podpisu zástupci samosprávy.
 • Vyřizuje, v součinnosti s Odborem bytovým, žádosti nájemců o vyrovnání vložených finančních prostředků na opravy nebytového prostoru v nájemném. Tyto předkládá k projednání do Komise pro správu bytových domů Rady městské části Brno-střed a ke schválení Radě městské části Brno-střed.
 • Vyřizuje žádosti o umístění sídla právnické osoby v bytě a nebytovém prostoru ve správě městské části Brno-střed. Na základě rozhodnutí Rady městské části Brno-střed uděluje souhlasné či nesouhlasné stanovisko a uzavírá na dané umístění sídla příslušnou smlouvu.
 • Předkládá Komisi pro správu bytových domů Rady městské části Brno-střed návrhy či žádosti související s privatizací bytových domů.
 • Poskytuje Odboru právnímu a organizačnímu součinnost při zpracování návrhů změn a dodatků zřizovací listiny Správy nemovitostí městské části Brno-střed a při kontrole dodržování účinného znění zřizovací listiny Správy nemovitostí městské části Brno-střed.
 • Zpracovává agendu a eviduje materiály týkající se zahrad a dalších pozemků, jako majetku svěřeného městské části Brno-střed.
 • Předkládá k projednání v samosprávných orgánech návrh na nájem/pacht zahrad.

V přenesené působnosti

 • Nevykonává

Oddělení správy budov

V samostatné působnosti

 • Organizuje, ve spolupráci s Odborem ekonomickým, inventarizaci vlastního majetku městské části Brno-střed.
 • Zpracovává návrh rozpočtu nákladů na provoz Úřadu městské části Brno-střed.
 • Vede evidenci vlastního majetku městské části Brno-střed, včetně potřebných podkladů.
 • Spravuje vlastní majetek městské části Brno-střed v působnosti Odboru investičního a správy bytových domů a kontroluje jeho účelné a ekonomické využívání.
 • Zabezpečuje nákup a dodávky kancelářského materiálu a předmětů operativní evidence, drobného dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku pro potřeby Úřadu městské části Brno-střed.
 • Provozuje sklad s kancelářským materiálem.
 • Spravuje stavebně technickou dokumentaci úřadoven městské části Brno-střed včetně změnového řízení a archivace.
 • Zabezpečuje provoz, údržbu a úklid úřadoven městské části Brno-střed.
 • Pro zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed zajišťuje rozmístění stolů ve společenském centru radnice a provoz šatny.
 • Zúčastňuje se stavebního řízení za městskou část Brno-střed v případě úřadoven městské části Brno-střed.
 • Pronajímá nebo dává do výpůjčky občanské kluby a společenské centrum.
 • Spravuje reklamní agendy Úřadu městské části Brno-střed – inzertní vitríny na matrice Úřadu městské části Brno-střed.
 • Zajišťuje vánoční výzdobu radnice městské části Brno-střed.
 • Zajišťuje chod vrátnice Úřadu městské části Brno-střed – Dominikánská 2, Měnínská 4.
 • Zajišťuje pronájem nebytových prostorů v objektech Úřadu městské části Brno-střed.
 • Zabezpečuje objednávky na služby, energie a tisk pro potřeby městské části Brno-střed a Úřadu městské části Brno-střed.
 • Zabezpečuje likvidaci faktur za dodané služby, energie a tisk pro potřeby městské části Brno-střed a Úřadu městské části Brno-střed.
 • Zabezpečuje výběrová řízení pro výše uvedené dodávky dle platných předpisů.
 • Zajišťuje vybavení úřadoven Úřadu městské části Brno-střed hygienickými potřebami.
 • Spravuje informační systém Úřadu městské části Brno-střed (označení kanceláří a prostorů, jmenovky).
 • Spravuje veškeré vybavení pro volby a referenda, provádí jeho údržbu, opravy a doplňování.
 • Zabezpečuje veškeré úkony, které vyplývají z potřeb materiálně-technického zabezpečení voleb a referenda.

V přenesené působnosti

 • Vykonává činnosti PO a BOZP.
 • Zabezpečuje činnost preventisty PO městské části Brno-střed dle Požárního řádu městské části Brno-střed, odpovídá za zabezpečení PO v úřadovnách městské části Brno-střed.

Životní situace a formuláře