Odbor investiční a správy bytových domů

Organizační struktura odboru

Pracovník Kontakt Adresa
Odbor investiční a správy bytových domů
Petr Pacal
vedoucí odboru investičního a správy bytových domů
+420 542 526 281
petr.pacal@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Ing. Veronika Gruberová
právnička odboru investičního a správy bytových domů
+420 542 526 263
veronika.gruberova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení veřejných zakázek
Mgr. Eva Jachymiáková
investiční referentka
+420 542 526 287
eva.jachymiakova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Jaroslava Kůrová
referentka majetkové správy
+420 542 526 261
jaroslava.kurova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ing. Iveta Němcová
investiční referentka
+420 542 526 286
iveta.nemcova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení správy bytových domů
Ing. Martin Štěrba, Ph.D.
vedoucí oddělení správy bytových domů
+420 542 526 265
martin.sterba@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Romana Brzobohatá
referentka oddělení správy bytových domů
+420 542 526 284
romana.brzobohata@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ing. Renata Čadová
referentka oddělení správy bytových domů
+420 542 526 280
renata.cadova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ing. Petra Hrazdírová
referentka majetkové správy
+420 542 526 262
petra.hrazdirova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ivo Hroš
referent oddělení správy bytových domů
+420 542 526 268
ivo.hros@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Hana Novotná
rozpočtářka
+420 542 526 269
hana.novotna@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Jiří Olšanský
investiční referent
+420 542 526 283
jiri.olsansky@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ondřej Pinkas
investiční referent
ondrej.pinkas@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Petr Schuster
referent oddělení správy bytových domů
+420 542 526 269
petr.schuster@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Radim Sláma
investiční referent
+420 542 526 282
radim.slama@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ivana Uhrová
investiční referentka
+420 542 526 121
ivana.uhrova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ing. Pavla Urbánková
referentka
+420 542 526 122
pavla.urbankova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ing. Kamil Žitník
referent majetkové správy - zahrádky k pěstitelským účelům
+420 542 526 267
kamil.zitnik@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení správy budov
Lic. Roman Viktorin
vedoucí oddělení správy budov
+420 542 526 285
roman.viktorin@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Marek Fišer
údržbář
+420 542 526 327
marek.fiser@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Luděk Havlík
provozní elektrikář a revizní technik
+420 542 526 324
ludek.havlik@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Lubomír Jeřábek
správce Zelného trhu
+420 778 526 981
lubomir.jerabek@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Radek Kupka
údržbář
radek.kupka@brno-stred.cz
Dominikánská 2

Oddělení veřejných zakázek

V samostatné působnosti

 • Provádí komplexní výkon specializovaných činností při zadávání veřejných zakázek související s obnovou a údržbou svěřeného majetku a budováním nových staveb v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy MČ BS.
 • V souladu s platnými právními předpisy a příslušnou interní směrnicí pro zadávání veřejných zakázek zajišťuje administraci veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby nebo koncese.
 • Připravuje podklady a návrhy rozhodnutí pro Komisi pro správu bytových domů RMČ BS a následně RMČ BS popř. i jiné poradní komise a dále i ZMČ BS.
 • Zajišťuje ekonomickou agendu související s přípravou a plněním veřejných zakázek. V rámci této agendy spolupracuje s Odborem ekonomickým a Oddělením správy bytových domů.
 • Vede evidenci veřejných zakázek a uzavřených smluvních vztahů a pravidelně provádí kontrolu plnění smluvních vztahů.
 • Sleduje plnění smluvních vztahů a v případě porušení smluvních povinností uplatňuje příslušné sankce a ve spolupráci s Odborem právním a organizačním zabezpečuje jejich případné vymáhání. Vede evidence těchto pohledávek a stav jejich vymáhání.
 • V případech, kdy je administrací veřejné zakázky pověřena externí fyzická nebo právnická osoba, zajišťuje komunikaci a koordinuje postup s vybraným administrátorem.

V přenesené působnosti
nevykonává
 

Oddělení správy bytových domů

V samostatné působnosti

 • Schvaluje a vyjadřuje se k dokumentaci k řízením dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) v rámci agend svěřených k řešení Odboru investičnímu a správy bytových domů (zejm. půdní vestavby/nástavby, opravy domů, opravy bytů a nebytových prostorů nájemci).
 • Zastupuje MČ BS jako účastníka řízení v územním a stavebním řízení v rámci bytových domů (včetně jednotlivých jednotek) svěřených MČ BS.
 • Vydává za MČ BS jako vlastníka, po předchozím souhlasu starosty MČ BS, souhlas v rámci řízení dle stavebního zákona. Případně v souladu se Statutem zajišťuje uzavření smluv o právu provést stavbu.
 • Vydává plné moci k jednání s orgány státní správy a dotčenými subjekty v rámci projektové přípravy, přípravy udržovacích prací či zajištění podkladů pro územní a stavební řízení související se svěřenými bytovými domy MČ BS.
 • Zabezpečuje technické podklady pro prodej domů, bytů a nebytových prostorů.
 • Zabezpečuje opravy a údržbu bytových domů, s nimi funkčně spjatých pozemků, které byly svěřeny MČ BS, a pozemků svěřených Odboru investičnímu a správy bytových domů.
 • Vyřizuje podání a zajišťuje agendu týkající se správy a údržby bytových domů, s nimi funkčně spjatých pozemků, které byly svěřeny MČ BS, a pozemků svěřených do správy Odboru investičnímu a správy bytových domů (tj. pozemků k pěstitelským účelům, pozemků pod garážemi a pozemků pod stavbou jiného vlastníka).
 • Vede evidenci bytových domů svěřených MČ BS.
 • Zpracovává rozbory stavu bytového fondu a plány na jejich opravy.
 • Zajišťuje u bytů/nebytových prostorů opravovaných z úrovně Odboru investičního a správy bytových domů přihlášení k odběru energií.
 • Vede v součinnosti s Odborem ekonomickým ekonomickou agendu související se správou, investicemi a opravami bytových domů v rámci věcné působnosti Odboru investičního a správy bytových domů.
 • Poskytuje statutárnímu městu Brnu potřebné informace a podklady za účelem zpracovávání koncepce bydlení ve městě, rozborů stavu bytového fondu v majetku města svěřeného MČ BS. Poskytuje samosprávným orgánům a dotčeným odborům informace a podklady týkající se dlouhodobé koncepce rozvoje bytového fondu v rámci MČ BS.
 • Zpracovává plány oprav a modernizace či rozvoje bytového fondu.
 • Zajišťuje pronájem štítových zdí bytových domů svěřených MČ BS za účelem reklamy.
 • Zajišťuje pronájem a umístění antén zejm. mobilních operátorů na bytových domech svěřených MČ BS.
 • Vede agendu související se žádostmi o souhlas s umístěním sítí elektronických komunikací v bytových domech svěřených MČ BS.
 • Připravuje podklady a návrhy rozhodnutí pro Komisi pro správu bytových domů RMČ BS a následně RMČ BS nebo ZMČ BS, týkající se svěřených bytových domů MČ BS.
 • Vede evidenci smluv se spoluvlastníky domů. Kontroluje plnění těchto smluv.
 • Poskytuje Odboru majetku podklady ke zpracování prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v bytových domech s již prodanými byty.
 • Vyřizuje, v součinnosti s Odborem bytovým, žádosti nájemců o provedení oprav v bytech a nebytových prostorech v bytových domech svěřených MČ BS. Připravuje, v součinnosti se SNMČ BS, smlouvy o právu provést stavbu (inominátní smlouva).
 • Zajišťuje agendu žádostí o vyrovnání technického zhodnocení související s bytovými domy svěřenými MČ BS.
 • Ve spolupráci s Odborem bytovým připravuje technické podklady pro pronájem volných bytů v režimu oprav vlastním nákladem nájemce.
 • Vyřizuje žádosti nájemců o slevu z nájmu s ohledem na technický stav pronajímaných nemovitostí.
 • Vyřizuje žádosti o umístění sídla právnické osoby v bytě a nebytovém prostoru ve správě MČ BS. Na základě rozhodnutí RMČ BS uzavírá na dané umístění sídla příslušnou smlouvu.
 • V součinnosti s Odborem majetku předkládá k vyjádření Komisi pro správu bytových domů RMČ BS návrhy či žádosti související s privatizací bytových domů.
 • Zajišťuje agendu týkající se pronájmu (pachtu) zahrad a dalších pozemků funkčně spjatých se svěřenými bytovými domy.
 • Zajišťuje agendu týkající se zahrad a dalších pozemků v zahrádkářských koloniích.
 • Vykonává funkci investora veřejných staveb hrazených z prostředků MČ BS nebo z jiných zdrojů, a to i u staveb, které jsou realizovány z pověření MMB. Současně zajišťuje jejich věcnou a technickou koordinaci.
 • Vykonává technický dozor na stavbách u investiční výstavby MČ BS a veřejných zakázek v rámci uzavřených smluv o dílo - v součinnosti s Oddělením veřejných zakázek.
 • V rámci přípravy veřejných zakázek zajišťuje kontrolu projektové dokumentace, soupisů prací, vypracovává odhady nákladů, stanovuje předpokládanou hodnotu veřejných zakázek.
 • V souladu s příslušnou směrnicí pro zadávání veřejných zakázek vystavuje objednávky na dodávky, služby a stavební práce v rámci svěřených bytových domů.
 • Zpracovává podklady v oblasti poskytování příspěvků a zápůjček z fondu bytové výstavby a fondu rozvoje bydlení města Brna.
 • Zajišťuje agendu spojenou s půdními vestavbami/nástavbami realizovanými ve svěřených bytových domech. Zejména pak řešení smluvních závazků, kontrolu provádění prací, řešení stížností souvisejících s výstavbou apod.
 • Vede ve spolupráci s Odborem právním a organizačním evidenci všech pojistných smluv za ÚMČ BS a zajišťuje ve spolupráci s Odborem ekonomickým úhradu pojistného.
 • Sleduje plnění smluvních vztahů v rámci svěřených agend a v případě porušení smluvních povinností uplatňuje příslušné sankce a ve spolupráci s Odborem právním a organizačním zabezpečuje jejich případné vymáhání. Vede evidence těchto pohledávek a stav jejich vymáhání a pololetně předkládá jejich přehled Finančnímu výboru ZMČ BS na vědomí.


V přenesené působnosti
nevykonává

 

Oddělení správy budov

V samostatné působnosti

 • Zpracovává návrh rozpočtu výdajů na zajištění údržby ÚMČ BS. Připravuje plány oprav a rekonstrukcí budov objektů ÚMČ BS.
 • Spravuje stavebně technickou dokumentaci úřadoven ÚMČ BS včetně změnového řízení a archivace.
 • Zabezpečuje správu a údržbu v objektech ÚMČ BS.
 • Zúčastňuje se stavebního řízení za MČ BS v případě úřadoven ÚMČ BS.
 • Zajišťuje provoz a údržbu občanských klubů.
 • Pronajímá nebo dává do výpůjčky občanské kluby a společenské centrum.
 • Zpracovává podklady pro RMČ BS nebo ZMČ BS týkající se svěřeného majetku MČ BS.
 • Zabezpečuje objednávky na služby související s provozem a údržbou úřadu vykonává ekonomickou agendu související s těmito službami.
 • Zabezpečuje, ve spolupráci s oddělením veřejných zakázek, výběrová řízení pro dodávky, služby a stavební práce související se zajištěním údržby dle platných právních a vnitřních předpisů.
 • Zpracovává a vede veškerou agendu týkající se autoprovozu, včetně zajištění objednávek oprav, nákupu náhradních dílů a pojištění pro referentská vozidla.
 • Zajišťuje technické záležitosti spojené s pořádáním kulturních a slavnostních akcí pořádaných v budovách úřadu.
 • Spravuje orientační značení kanceláří a prostorů ve spolupráci s Oddělením vnějších vztahů.
 • Zajišťuje údržbu a opravy vybavení pro místní referenda.
 • Zabezpečuje veškeré úkony, které vyplývají z potřeb technického zabezpečení místních referend.


V přenesené působnosti

 • Zajišťuje údržbu a opravy vybavení pro volby a referenda (vyjma místních referend).
 • Zabezpečuje veškeré úkony, které vyplývají z potřeb technického zabezpečení voleb
 • a referend (vyjma místních referend).

 

Životní situace a formuláře

Důležité odkazy