Odbor investiční a správy bytových domů

Organizační struktura odboru

Pracovník Kontakt Adresa
Odbor investiční a správy bytových domů
Petr Pacal
vedoucí odboru investičního a správy bytových domů
+420 542 526 281
petr.pacal@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Ing. Veronika Gruberová
právnička odboru investičního a správy bytových domů
+420 542 526 263
veronika.gruberova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení veřejných zakázek
Ing. Iveta Němcová
vedoucí oddělení veřejných zakázek
+420 542 526 286
iveta.nemcova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Zdeňka Chlápková
investiční referentka
+420 542 526 287
zdenka.chlapkova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Denisa Kopečková
investiční referentka
+420 542 526 269
denisa.kopeckova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Jaroslava Kůrová
referentka majetkové správy
+420 542 526 261
jaroslava.kurova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení správy bytových domů
Ing. Martin Štěrba, Ph.D.
vedoucí oddělení správy bytových domů
+420 542 526 265
martin.sterba@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ing. Renata Čadová
referentka oddělení správy bytových domů
+420 542 526 280
renata.cadova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ing. Petra Hrazdírová
referentka majetkové správy
+420 542 526 262
petra.hrazdirova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ivo Hroš
referent oddělení správy bytových domů
+420 542 526 268
ivo.hros@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Hana Novotná
rozpočtářka
hana.novotna@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ondřej Pinkas
investiční referent
+420 542 526 260
ondrej.pinkas@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Radim Sláma
investiční referent
+420 542 526 282
radim.slama@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ivana Uhrová
investiční referentka
+420 542 526 121
ivana.uhrova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ing. Pavla Urbánková
referentka
+420 542 526 122
pavla.urbankova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ing. Kamil Žitník
energetický manažer
+420 542 526 267
kamil.zitnik@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení správy budov
Lic. Roman Viktorin
vedoucí oddělení správy budov
+420 542 526 285
roman.viktorin@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Romana Brzobohatá
referentka investic
+420 542 526 284
romana.brzobohata@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Martin Drdla
technik
Dominikánská 2
Marek Fišer
údržbář
+420 542 526 327
marek.fiser@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Alice Gajdošíková
technička
Dominikánská 2
Luděk Havlík
provozní elektrikář a revizní technik
+420 542 526 324
ludek.havlik@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Daniel Horák
technik
Dominikánská 2
Bc. Jakub Churý
technik
Dominikánská 2
Lubomír Jeřábek
správce Zelného trhu
+420 778 526 981
lubomir.jerabek@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ing. Tomáš Klusák
technik
Dominikánská 2
Martin Kohl
stavebně technický pracovník - údržbář
+420 778 761 706
martin.kohl@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Olga Křížová
referentka pro úklid domů
+420 778 004 153
olga.krizova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Radek Kupka
údržbář
radek.kupka@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Leona Macháňová
technička
Dominikánská 2
Radomír Marvan
technik
Dominikánská 2
Hana Píšková
referentka (kontaktní pracovnice pro nájemníky)
+420 542 526 118
hana.piskova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Petra Rubíčková
referentka majetkové správy
+420 542 526 245
petra.rubickova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Dalibor Volf
správce budovy Nádražní 4
+420 542 526 564
dalibor.volf@brno-stred.cz
Nádražní 4

Oddělení veřejných zakázek

V samostatné působnosti

 1. Provádí komplexní výkon specializovaných činností při zadávání veřejných zakázek související s obnovou a údržbou svěřeného majetku a budováním nových staveb v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy MČ BS.
 2. V souladu s platnými právními předpisy a příslušnou interní směrnicí pro zadávání veřejných zakázek zajišťuje administraci veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby nebo koncese.
 3. Připravuje podklady a návrhy rozhodnutí pro Komisi pro správu bytových domů RMČ BS a následně RMČ BS popř. i jiné poradní komise a dále i ZMČ BS.
 4. Zajišťuje ekonomickou agendu související s přípravou a plněním veřejných zakázek. V rámci této agendy spolupracuje s Odborem ekonomickým a Oddělením správy bytových domů.
 5. Vede evidenci veřejných zakázek a uzavřených smluvních vztahů a pravidelně provádí kontrolu plnění smluvních vztahů.
 6. Sleduje plnění smluvních vztahů a v případě porušení smluvních povinností uplatňuje příslušné sankce a ve spolupráci s Odborem právním a organizačním zabezpečuje jejich případné vymáhání. Vede evidence těchto pohledávek a stav jejich vymáhání.
 7. Poskytuje metodickou pomoc při zadávání veřejných zakázek.
 8. V případech, kdy je administrací veřejné zakázky pověřena externí fyzická nebo právnická osoba, zajišťuje komunikaci a koordinuje postup s vybraným administrátorem.

V přenesené působnosti
Nevykonává
 

Oddělení správy bytových domů

V samostatné působnosti

 1. Schvaluje a vyjadřuje se k dokumentaci k řízením dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) v rámci agend svěřených k řešení Odboru investičnímu a správy bytových domů (zejm. půdní vestavby/nástavby, opravy domů, opravy bytů a nebytových prostorů nájemci).
 2. Zastupuje MČ BS jako účastníka řízení v územním a stavebním řízení a ve zvláštních řízeních [např. řízení podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] v rámci bytových domů (včetně jednotlivých jednotek) svěřených MČ BS.
 3. Vydává za MČ BS jako vlastníka, po předchozím souhlasu starosty MČ BS, souhlas v rámci řízení dle stavebního zákona. Případně v souladu se Statutem zajišťuje uzavření smluv o právu provést stavbu.
 4. Vydává plné moci k jednání s orgány státní správy a dotčenými subjekty v rámci projektové přípravy, přípravy udržovacích prací či zajištění podkladů pro územní a stavební řízení související se svěřenými bytovými domy MČ BS.
 5. Zabezpečuje technické podklady pro prodej domů, bytů a nebytových prostorů.
 6. Zabezpečuje opravy a údržbu bytových domů, s nimi funkčně spjatých pozemků, které byly svěřeny MČ BS, a pozemků svěřených Odboru investičnímu a správy bytových domů.
 7. Vyřizuje podání a zajišťuje agendu týkající se správy a údržby bytových domů, s nimi funkčně spjatých pozemků, které byly svěřeny MČ BS.
 8. Vede evidenci bytových domů svěřených MČ BS.
 9. Zpracovává rozbory stavu bytového fondu a plány na jejich opravy.
 10. Zajišťuje u bytů/nebytových prostorů opravovaných z úrovně Odboru investičního a správy bytových domů přihlášení k odběru energií.
 11. Vede v součinnosti s Odborem ekonomickým ekonomickou agendu související se správou, investicemi a opravami bytových domů v rámci věcné působnosti Odboru investičního a správy bytových domů.
 12. Poskytuje statutárnímu městu Brnu potřebné informace a podklady za účelem zpracovávání koncepce bydlení ve městě, rozborů stavu bytového fondu v majetku města svěřeného MČ BS. Poskytuje samosprávným orgánům a dotčeným odborům informace a podklady týkající se dlouhodobé koncepce rozvoje bytového fondu v rámci MČ BS.
 13. Zpracovává plány oprav a modernizace či rozvoje bytového fondu.
 14. Zajišťuje pronájem štítových zdí bytových domů svěřených MČ BS za účelem reklamy.
 15. Zajišťuje pronájem a umístění antén zejm. mobilních operátorů na bytových domech svěřených MČ BS.
 16. Vede agendu související se žádostmi o souhlas s umístěním sítí elektronických komunikací v bytových domech svěřených MČ BS.
 17. Připravuje podklady a návrhy rozhodnutí pro Komisi pro správu bytových domů RMČ BS a následně RMČ BS nebo ZMČ BS, týkající se svěřených bytových domů MČ BS.
 18. Vede evidenci smluv se spoluvlastníky domů. Kontroluje plnění těchto smluv.
 19. Poskytuje Odboru majetku podklady ke zpracování prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v bytových domech s již prodanými byty.
 20. Vyřizuje, v součinnosti s Odborem bytovým, žádosti nájemců o provedení oprav v bytech a nebytových prostorech v bytových domech svěřených MČ BS. Připravuje smlouvy o právu provést stavbu (inominátní smlouva).
 21. Zajišťuje agendu žádostí o vyrovnání technického zhodnocení související s bytovými domy svěřenými MČ BS.
 22. Ve spolupráci s Odborem bytovým připravuje technické podklady pro pronájem volných bytů v režimu oprav vlastním nákladem nájemce.
 23. Vyřizuje žádosti nájemců o slevu z nájmu s ohledem na technický stav pronajímaných nemovitostí.
 24. V součinnosti s Odborem majetku předkládá k vyjádření Komisi pro správu bytových domů RMČ BS návrhy či žádosti související s privatizací bytových domů.
 25. Zajišťuje agendu týkající se pronájmu (pachtu) zahrad a dalších pozemků funkčně spjatých se svěřenými bytovými domy.
 26. Vykonává funkci investora veřejných staveb hrazených z prostředků MČ BS nebo z jiných zdrojů, a to i u staveb, které jsou realizovány z pověření MMB. Současně zajišťuje jejich věcnou a technickou koordinaci.
 27. Vykonává technický dozor na stavbách u investiční výstavby MČ BS a veřejných zakázek v rámci uzavřených smluv o dílo - v součinnosti s Oddělením veřejných zakázek.
 28. V rámci přípravy veřejných zakázek zajišťuje kontrolu projektové dokumentace, soupisů prací, vypracovává odhady nákladů, stanovuje předpokládanou hodnotu veřejných zakázek.
 29. V souladu s příslušnou směrnicí pro zadávání veřejných zakázek vystavuje objednávky na dodávky, služby a stavební práce v rámci svěřených bytových domů.
 30. Zpracovává podklady v oblasti poskytování příspěvků a zápůjček z fondu bytové výstavby a fondu rozvoje bydlení města Brna.
 31. Zajišťuje agendu spojenou s půdními vestavbami/nástavbami realizovanými ve svěřených bytových domech. Zejména pak řešení smluvních závazků, kontrolu provádění prací, řešení stížností souvisejících s výstavbou apod.
 32. Vede ve spolupráci s Odborem právním a organizačním evidenci všech pojistných smluv za ÚMČ BS a zajišťuje ve spolupráci s Odborem ekonomickým úhradu pojistného.
 33. Sleduje plnění smluvních vztahů v rámci svěřených agend a v případě porušení smluvních povinností uplatňuje příslušné sankce a ve spolupráci s Odborem právním a organizačním zabezpečuje jejich případné vymáhání. Vede evidence těchto pohledávek a stav jejich vymáhání a pololetně předkládá jejich přehled Finančnímu výboru ZMČ BS na vědomí.

  V přenesené působnosti
  Nevykonává

 

Oddělení správy budov

V samostatné působnosti

 1. Zpracovává návrh rozpočtu výdajů na zajištění údržby ÚMČ BS. Připravuje plány oprav a rekonstrukcí budov objektů ÚMČ BS.
 2. Spravuje stavebně technickou dokumentaci úřadoven ÚMČ BS včetně změnového řízení a archivace.
 3. Zabezpečuje správu a údržbu v objektech ÚMČ BS.
 4. Zúčastňuje se stavebního řízení za MČ BS v případě úřadoven ÚMČ BS.
 5. Zajišťuje údržbu občanských klubů.
 6. Zpracovává podklady pro RMČ BS nebo ZMČ BS týkající se svěřeného majetku MČ BS.
 7. Zabezpečuje objednávky na služby související s provozem a údržbou úřadu a bytových domů, vykonává ekonomickou agendu související s těmito službami.
 8. Zabezpečuje, ve spolupráci s Oddělením veřejných zakázek, výběrová řízení pro dodávky, služby a stavební práce související se zajištěním údržby dle platných právních a vnitřních předpisů.
 9. Zpracovává a vede veškerou agendu týkající se autoprovozu, včetně zajištění objednávek oprav, nákupu náhradních dílů a pojištění pro referentská vozidla.
 10. Zajišťuje technické záležitosti spojené s pořádáním kulturních a slavnostních akcí pořádaných v budovách úřadu.
 11. Spravuje orientační značení kanceláří a prostorů ve spolupráci s Oddělením vnějších vztahů.
 12. Zajišťuje údržbu a opravy vybavení pro místní referenda.
 13. Zabezpečuje veškeré úkony, které vyplývají z potřeb technického zabezpečení místních referend.
 14. Zabezpečuje veškeré revize v budovách ÚMČ BS a bytových domech svěřených MČ BS.
 15. Zabezpečuje technickou správu, úklidy a údržbu ve svěřených bytových domech.
 16. V souvislosti se zajištěním údržby v bytových domech zajišťuje evidenci požadavků nájemců a koordinaci domovníků.
 17. Vede v součinnosti s Odborem ekonomickým ekonomickou agendu související se správou, investicemi a opravami bytových domů v rámci věcné působnosti Odboru investičního a správy bytových domů.


V přenesené působnosti

 1. Zajišťuje údržbu a opravy vybavení pro volby a referenda (vyjma místních referend).
 2. abezpečuje veškeré úkony, které vyplývají z potřeb technického zabezpečení voleb a referend (vyjma místních referend).

 

Životní situace a formuláře

Důležité odkazy