Odbor ekonomický

Organizační struktura odboru

Pracovník Kontakt Adresa
Odbor ekonomický
Ing. Tomáš Matejov
vedoucí ekonomického odboru
+420 542 526 134
tomas.matejov@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení účtárna
Ing. Petra Mifková
vedoucí oddělení účtárny
+420 542 526 142
petra.mifkova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Blažena Bukovská
pokladní
+420 542 526 140
blazena.bukovska@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Eva Fajtová
samostatná účetní
+420 542 526 141
eva.fajtova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Radomíra Kovářová
samostatná účetní
+420 542 526 137
radomira.kovarova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Martina Letecká
samostatná účetní
+420 542 526 138
martina.letecka@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Vlasta Lórová
samostatná účetní
+420 542 526 135
vlasta.lorova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Iva Ondráčková
samostatná účetní
+420 542 526 136
iva.ondrackova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Eva Švejdová
finanční referentka
+420 542 526 131
eva.svejdova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení financování rozpočtu
Mgr. Jana Klementová
finanční referentka
+420 542 526 139
jana.klementova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Lenka Slaninová
finanční referentka – administrátorka dotací
+420 542 526 133
lenka.slaninova@brno-stred.cz
Dominikánská 2

Oddělení financování a rozpočtu

V samostatné působnosti

 • Sestavuje návrh rozpočtu městské části Brno-střed v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, a se Statutem. Zabezpečuje projednání rozpočtu v samosprávných orgánech. Dále sestavuje střednědobý výhled rozpočtu příjmů a výdajů v horizontu 5 let v souladu s požadavky statutárního města Brna.
 • Sleduje hospodaření městské části Brno-střed dle schváleného rozpočtu a zabezpečuje provádění rozpočtových opatření.
 • Vyčísluje finanční vypořádání, sestavuje závěrečné účty a zabezpečuje jejich projednání v samosprávných orgánech.
 • Kontroluje čerpání finančních prostředků a předkládá čtvrtletní plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů Zastupitelstvu městské části Brno-střed na vědomí.
 • Vede evidenci podpisových vzorů a dohod o hmotné odpovědnosti, pokladních limitů a povolených stálých záloh. Vede evidenci podpisových pravomocí v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Předkládá městu výsledky přezkumu hospodaření.
 • Přijímá žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Brno-střed, kontroluje formální náležitosti žádostí, předkládá je k rozhodnutí Radě městské části Brno-střed a Zastupitelstvu městské části Brno-střed a informuje žadatele o výsledku rozhodnutí. Vyhotovuje návrh smlouvy o poskytnutí dotace a předkládá ji k podpisu starostovi městské části Brno-střed a následně zajišťuje proplacení dotace na účet příjemce.
 • Vykonává správu agendy záštit městské části Brno-střed nad konáním společenských, kulturních, sportovních a jiných akcí.

V přenesené působnosti

 • Vede evidenci poplatků za Úřad městské části Brno-střed. Čtvrtletně předkládá Finančnímu výboru Zastupitelstva městské části Brno-střed na vědomí přehled pohledávek

Oddělení účtárna

V samostatné působnosti

 • Zabezpečuje vedení účetnictví hlavní činnosti a vedlejší hospodářské činnosti, včetně pomocné účetní evidence – kniha došlých faktur, evidence odběratelských faktur, společenství vlastníků jednotek, dlouhodobého majetku aj. a předává účetní výkazy pro účely zpracování účetnictví města.
 • Zabezpečuje hospodaření s peněžními fondy. Předkládá zprávu o hospodaření s peněžními fondy v rámci závěrečného účtu Zastupitelstvu městské části Brno-střed na vědomí.
 • Zabezpečuje hospodaření s mimorozpočtovými prostředky (mimo vedlejší hospodářské činnosti – bytového hospodářství). Předkládá zprávu o hospodaření s prostředky vedlejší hospodářské činnosti za čtvrtletí účetního roku Zastupitelstvu městské části Brno-střed a finančnímu výboru za každý měsíc na vědomí.
 • Poskytuje konzultační činnost v oblasti účetnictví organizacím, jejichž zřizovatelem a zakladatelem je městská část Brno-střed.
 • Vede účetní evidenci všech poplatků, dotací, úvěrů a zápůjček městské části Brno-střed.
 • Je platebním a zúčtovacím místem všech finančních operací.
 • Kontroluje oprávněnost podpisů na účetních dokladech.
 • Zabezpečuje správu pokladen.

V přenesené působnosti

 • Nevykonává

Důležité odkazy