Odbor ekonomický

Organizační struktura odboru

Pracovník Kontakt Adresa
Odbor ekonomický
Ing. Tomáš Matejov
vedoucí ekonomického odboru
+420 542 526 134
tomas.matejov@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení účtárna
Ing. Petra Mifková
vedoucí oddělení účtárny
+420 542 526 142
petra.mifkova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Blažena Bukovská
pokladní
+420 542 526 140
blazena.bukovska@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Eva Fajtová
samostatná účetní
+420 542 526 141
eva.fajtova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Magdalena Helánová Klimentová
účetní
+420 542 526 146
magdalena.helanova.klimentova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Radomíra Kovářová
samostatná účetní
+420 542 526 137
radomira.kovarova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Martina Letecká
samostatná účetní
+420 542 526 138
martina.letecka@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Vlasta Lórová
samostatná účetní
+420 542 526 135
vlasta.lorova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Jakub Miloš
účetní
+420 542 526 150
jakub.miloš@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Iva Ondráčková
samostatná účetní
+420 542 526 136
iva.ondrackova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Eva Švejdová
finanční referentka
+420 542 526 131
eva.svejdova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení financování rozpočtu
Mgr. Jana Klementová
finanční referentka
+420 542 526 139
jana.klementova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Lenka Slaninová
finanční referentka – administrátorka dotací
+420 542 526 133
lenka.slaninova@brno-stred.cz
Dominikánská 2

Oddělení financování a rozpočtu

V samostatné působnosti

 1. Sestavuje návrh rozpočtu MČ BS v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a se Statutem. Zabezpečuje projednání návrhu rozpočtu v samosprávných orgánech. Dále sestavuje střednědobý výhled rozpočtu příjmů a výdajů v horizontu 5 let v souladu s požadavky statutárního města Brna.
 2. Sleduje hospodaření MČ BS dle schváleného rozpočtu a zabezpečuje provádění rozpočtových opatření.
 3. Vyčísluje finanční vypořádání, sestavuje závěrečný účet a zabezpečuje jeho projednání v samosprávných orgánech.
 4. Kontroluje čerpání finančních prostředků a předkládá čtvrtletní plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů (včetně zprávy o hospodaření s prostředky vedlejší hospodářské činnosti) ZMČ BS na vědomí.
 5. Vede evidenci podpisových vzorů a dohod o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování, pokladních limitů a povolených stálých záloh.
 6. Přijímá žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ BS, kontroluje formální náležitosti žádosti, předává je tajemníkům příslušných komisí RMČ BS k projednání a následně RMČ BS anebo ZMČ BS k rozhodnutí a informuje žadatele o výsledku rozhodnutí. Vyhotovuje návrh smlouvy o poskytnutí dotace a předkládá ji k podpisu starostovi MČ BS a následně zajišťuje proplacení dotace na účet příjemce.
 7. Vykonává správu agendy záštit MČ BS nad konáním společenských, kulturních, sportovních a jiných akcí.

V přenesené působnosti

 1. Vede evidenci poplatků za ÚMČ BS. Pololetně předkládá Finančnímu výboru ZMČ BS na vědomí přehled pohledávek.


Oddělení účtárna

V samostatné působnosti

 1. Zabezpečuje vedení účetnictví hlavní činnosti a vedlejší hospodářské činnosti, včetně pomocné účetní evidence – kniha došlých faktur, evidence odběratelských faktur, společenství vlastníků jednotek, dlouhodobého majetku aj. a předává účetní výkazy pro účely zpracování účetnictví města.
 2. Zabezpečuje hospodaření s peněžními fondy. Předkládá zprávu o hospodaření s peněžními fondy v rámci závěrečného účtu ZMČ BS na vědomí.
 3. Zabezpečuje hospodaření s mimorozpočtovými prostředky. Předkládá zprávu o hospodaření s prostředky vedlejší hospodářské činnosti na každé zasedání Finančního výboru ZMČ BS na vědomí.
 4. Poskytuje konzultační činnost v oblasti účetnictví ostatním odborům a organizacím, jejichž zřizovatelem a zakladatelem je MČ BS.
 5. Vede účetní evidenci všech poplatků, dotací, úvěrů a zápůjček MČ BS.
 6. Zpracovává přiznání k dani z přidané hodnoty a daň z příjmů právnických osob za MČ BS, podává Kontrolní hlášení a jiné výkazy související s převodem a zaúčtováním daní.
 7. Provádí kontrolu evidence majetku a metodické vedení inventur majetku MČ BS.
 8. Je platebním a zúčtovacím místem všech finančních operací.
 9. Zabezpečuje správu pokladen.
 10. Provádí evidenci v aplikaci SSB (případně jiné aktuální aplikaci), nahrávání službových faktur na jednotlivé domy a byty
 11. V součinnosti s Odborem investičním a správy bytových domů a Odborem bytovým zpracovává roční vyúčtování služeb – rozúčtování, kontroly nákladů v aplikaci SSB i v aplikaci GINIS (případně jiné aktuální aplikaci) vypořádání nedoplatků a přeplatků
 12. Tvoří měsíční sestavy předpisů za užívání bytů a nebytových prostor (předepsané nájmy, služby, odpisy, apod.).
 13. Eviduje a proplácí faktury na bytové domy, hradí měsíční zálohy na energie pro Odbor bytový.

V přenesené působnosti

 1. Zabezpečuje veškeré úkony, které vyplývají z vyúčtování voleb.

Důležité odkazy