Odbor dopravy

Organizační struktura odboru

Pracovník Kontakt Adresa
Odbor dopravy
Jiří Urban
vedoucí odboru dopravy
+420 542 526 180
jiri.urban@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ivana Cejpková
správa místních poplatků za užívání veřejného prostranství vydané OD MMB, poplatků ze vstupného, z pobytu
+420 542 526 170
ivana.cejpkova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Daniela Janečková
zvláštní užívání komunikace: stavební zábory, výkopy, uložení inženýrských sítí, uzavírky
+420 542 526 185
daniela.janeckova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Silvie Licková
zvláštní užívání komunikace: stavební zábory, výkopy, uložení inženýrských sítí, uzavírky
+420 542 526 169
silvie.lickova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Gabriela Lösslová
zvláštní užívání komunikace: prodejní stánky, předsunuté prodeje, havárie, veřejné sbírky, reklamní zařízení
+420 542 526 173
gabriela.losslova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Mgr. Iveta Maruščáková
zástup vedoucího, ZUK: kulturní, sportovní, prezentační, gastro akce, filmová a televizní tvorba, koordinace akcí, povolení k umístění herního prostoru, ohlášení tombol
+420 542 526 183
iveta.maruscakova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Lenka Polánková
zvláštní užívání komunikace: stavební zábory, výkopy, uložení inženýrských sítí, uzavírky, opatření obecné povahy: blokové čištění komunikací
+420 542 526 172
lenka.polankova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Mgr. Eva Sedláková
kontrolní činnost, deklaratorní rozhodnutí, omezení přístupu, odstraňování vraků
+420 542 526 177
eva.sedlakova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Roman Sehnal
správa veřejně přístupných účelových komunikací, vyjádření ke stavbám v případě dotčení účelových komunikací
+420 542 526 184
roman.sehnal@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Barbara Šebková
kontrolní činnost, zvláštní užívání komunikace: vyhrazená parkovací stání
+420 542 526 182
barbara.sebkova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Mgr. Bc. Zdeněk Tomáš Štěpanovský
referent
+420 542 526 176
zdenek.stepanovsky@brno-stred.cz
Měnínská 4
Mgr. Jitka Vaněčková
zvláštní užívání komunikace: restaurační zahrádky, veřejné sbírky
+420 542 526 174
jitka.vaneckova@brno-stred.cz
Měnínská 4

Odbor dopravy

V samostatné působnosti

 1. Podílí se na koordinaci oprav komunikací místního významu s opravami a výstavbou technických sítí na území MČ BS.
 2. Vyjadřuje se ke stavu technických sítí, pokud jsou tyto v majetku města.
 3. Předkládá změny v pasportu na Brněnské komunikace a.s.
 4. Vede evidenci veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch v majetku města svěřených MČ BS a spolupracuje při zpracování evidence s příslušnými orgány.
 5. Zajišťuje správu a zabezpečuje výkon povinností vlastníka svěřených veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch svěřených MČ BS.
 6. Kontroluje a vede evidenci oprav veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch včetně záručních lhůt.
 7. Zastupuje MČ BS jako účastníka řízení v územním a stavebním řízení v případě veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch svěřených MČ BS.
 8. Navrhuje v součinnosti s MČ BS zařazení dopravně významných veřejně přístupných účelových komunikací do sítě místních komunikací
 9. Koordinuje s MČ BS návrhy na úpravu a omezení veřejného přístupu na veřejně přístupné účelové komunikace.
 10. Uděluje souhlas s uzavírkami veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch ve správě MČ BS.
 11. Uděluje souhlas se stavebními pracemi (uložení inženýrských sítí, připojení sjezdu apod.) v případě dotčení veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch ve vlastnictví města svěřených MČ BS a zajišťuje jejich převzetí a předání zpět od stavebníka včetně záručních lhůt.
 12. Zajišťuje prohlídky, údržbu a opravy veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch.
 13. Navrhuje nové dopravní značení, jeho doplnění a změny na veřejně přístupných účelových komunikacích a dopravních plochách svěřených MČ BS a zajišťuje jejich instalaci, odstranění a údržbu.
 14. V rámci údržbových prací, oprav a staveb veřejně přístupných účelových komunikací a ostatních záležitostí týkajících se dopravy vyhodnocuje v souladu s příslušnou směrnicí pro zadávání veřejných zakázek MČ BS nabídky dodavatelů, zajišťuje předání či odeslání výzev k podání cenových nabídek vybraným dodavatelům, vystavuje objednávky na dodávky, služby a stavební práce.
 15. Provádí průběžně kontrolu realizace údržbových prací, oprav a staveb veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch ve správě MČ BS ve vztahu k zadávací dokumentaci případně ke schválené projektové dokumentaci.
 16. Zajišťuje bezodkladně provedení opravy havarijního stavu veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch ve správě MČ BS tak, aby nedošlo k ohrožení života nebo zdraví osob a zvířat, anebo majetku třetích osob.
 17. Vede evidenci žádostí o nájem a výpůjčku veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch a zabezpečuje projednání těchto žádostí v orgánech samosprávy MČ BS. Zajišťuje výkon jejich rozhodnutí.
 18. Zpracovává návrhy smluv o nájmu a výpůjčce veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch a zabezpečuje jejich projednání v orgánech samosprávy MČ BS. Zajišťuje výkon jejich rozhodnutí.
 19. Zabezpečuje zveřejňování záměrů na pronájem a výpůjčku veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch ve správě odboru podle zvláštního zákona.
 20. Vede evidenci příjmů z pronájmu svěřeného majetku MČ BS ve správě odboru a zpracovává podklady pro vymáhání dlužných částek.
 21. Účastní se jednání v souvislosti s realizací rezidentního parkování ve městě Brně.
 22. Dohlíží na provoz, realizaci a koordinaci akcí na veřejných prostranstvích.
 23. Podílí se na realizaci koncepce využití veřejných prostranství v návaznosti na koncepci využití veřejných prostranství města.
 24. Vyjadřuje se k návrhům a změnám obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna v působnosti Odboru dopravy.

V přenesené působnosti

 1. Vykonává působnost silničního správního úřadu I. stupně a státní odborný dozor na místních a účelových komunikacích na území MČ BS (mimo základní komunikační systémy – dále jen „ZKS“) dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a pasportního informačního systému vedeného městem.
 2. Vede sankční řízení ve věci přestupků dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a za porušení podmínek nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, ve znění pozdějších nařízení, daňového řádu a zvláštních právních předpisů.
 3. Kontroluje dodržování nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, ve znění pozdějších nařízení a obecně závazných předpisů, tj. zejména oprávnění prodejce, dodržování stanoveného sortimentu a doby prodeje. Poskytuje konzultační činnost v rámci odborné způsobilosti odboru pro jednání samosprávných orgánů.
 4. Vydává rozhodnutí o uzavírkách místních komunikací a veřejně přístupných komunikací a zadává je do centrální evidence uzavírek Jednotného systému dopravních informací pro ČR.
 5. Vydává opatření obecné povahy na dočasný zákaz stání pro blokové čištění na území MČ BS a pro realizaci dopravního značení v souvislosti se zřizováním oblastí parkovacích stání.
 6. Vydává rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace (dále jen „ZUK“) (např. stavební zábory, uložení inženýrských sítí, výkopové práce, havárie inž. sítí, zřízení restauračních zahrádek, vyhrazených parkovacích stání, předsunutého prodeje, pevného stánku, dočasných staveb, pořádání kulturních a sportovních akcí, umístění reklamního zařízení, umístění mobilního prodejního zařízení, aj.) na místních komunikacích na území MČ BS (mimo ZKS).
 7. Poskytuje podklady a žádá MČ BS o souhlas se ZUK v případě souběhu dvou a více žádostí.
 8. Poskytuje podklady a žádá MČ BS o souhlas se ZUK – vyhrazená parkovací stání a vyhrazená parkovací stání – ZTP a ZTP/P a na umístění restauračních zahrádek.
 9. Provádí zapečetění a odpečetění pokladniček veřejných sbírek konaných v územním obvodu MČ BS a kontroluje vyúčtování sbírky dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů.
 10. Vyjadřuje se k návrhům a změnám nařízení statutárního města Brna.
 11. Přijímá ohlášení hazardních her a povoluje umístění herního prostoru v územním obvodu MČ BS dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a vykonává státní dozor.
 12. Vydává rozhodnutí o odstranění vraku z místních a veřejně přístupných účelových komunikací na základě oprávněné žádosti správce komunikace.
 13. Zařazuje dopravně významné veřejně přístupné účelové komunikace do sítě místních komunikací.
 14. Vyřazuje dopravně nevýznamné místní komunikace ze sítě místních komunikací.
 15. Rozhoduje o úpravě nebo omezení veřejného přístupu na veřejně přístupné účelové komunikace.
 16. Vede řízení dle ust. § 142 správního řádu o určení právního vztahu v oblasti účelových komunikací.
 17. Provádí kontrolu parkování na účelových komunikacích ve správě MČ BS (vnitrobloky) ve spolupráci s MP Brno a OD MMB.
 18. Spravuje místní poplatky dle aktuální obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství v rámci agendy odboru a dále:
  • z pobytu,
  • ze vstupného.
 19. Eviduje a kontroluje úhradu správních poplatků a pokut vyměřených odborem.
 20. Vede daňová řízení podle daňového řádu.
 21. Připravuje podklady pro exekuci.
 22. Provádí vidimaci a legalizaci v rámci odboru.

 

Životní situace a formuláře

Důležité odkazy