Odbor dopravy

Organizační struktura odboru

Pracovník Kontakt Adresa
Odbor dopravy
Jiří Urban
vedoucí odboru dopravy
+420 542 526 180
jiri.urban@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ivana Cejpková
správa místních poplatků za užívání veřejného prostranství vydané OD MMB, poplatků ze vstupného, z pobytu
+420 542 526 170
ivana.cejpkova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Daniela Janečková
zvláštní užívání komunikace: stavební zábory, výkopy, uložení inženýrských sítí, uzavírky
+420 542 526 185
daniela.janeckova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Silvie Licková
zvláštní užívání komunikace: stavební zábory, výkopy, uložení inženýrských sítí, uzavírky
+420 542 526 169
silvie.lickova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Gabriela Lösslová
zvláštní užívání komunikace: prodejní stánky, předsunuté prodeje, havárie, veřejné sbírky, reklamní zařízení
+420 542 526 173
gabriela.losslova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Mgr. Iveta Maruščáková
zástup vedoucího, ZUK: kulturní, sportovní, prezentační, gastro akce, filmová a televizní tvorba, koordinace akcí, povolení k umístění herního prostoru, ohlášení tombol
+420 542 526 183
iveta.maruscakova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Lenka Polánková
zvláštní užívání komunikace: stavební zábory, výkopy, uložení inženýrských sítí, uzavírky, opatření obecné povahy: blokové čištění komunikací
+420 542 526 172
lenka.polankova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Mgr. Eva Sedláková
kontrolní činnost, deklaratorní rozhodnutí, omezení přístupu, odstraňování vraků
+420 542 526 177
eva.sedlakova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Roman Sehnal
správa veřejně přístupných účelových komunikací, vyjádření ke stavbám v případě dotčení účelových komunikací
+420 542 526 184
roman.sehnal@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Barbara Šebková
kontrolní činnost, zvláštní užívání komunikace: vyhrazená parkovací stání
+420 542 526 182
barbara.sebkova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Mgr. Bc. Zdeněk Tomáš Štěpanovský
referent
+420 542 526 176
zdenek.stapanovsky@brno-stred.cz
Měnínská 4
Mgr. Jitka Vaněčková
zvláštní užívání komunikace: restaurační zahrádky, veřejné sbírky
+420 542 526 174
jitka.vaneckova@brno-stred.cz
Měnínská 4

Odbor dopravy

V samostatné působnosti

 • Podílí se na koordinaci oprav komunikací místního významu s opravami a výstavbou technických sítí na území městské části.
 • Vyjadřuje se ke stavu technických sítí, pokud jsou tyto v majetku města.
 • Předkládá změny v pasportu na Brněnské komunikace a. s.
 • Vede evidenci veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch v majetku města svěřených městské části Brno-střed a spolupracuje při zpracování evidence s příslušnými orgány.
 • Vede evidenci žádostí o nájem a výpůjčku veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch a zabezpečuje projednání těchto žádostí v orgánech samosprávy městské části Brno-střed. Zajišťuje výkon jejich rozhodnutí.
 • Zpracovává návrhy smluv o nájmu a výpůjčce veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch a zabezpečuje jejich projednání v orgánech samosprávy městské části Brno-střed. Zajišťuje výkon jejich rozhodnutí.
 • Zabezpečuje zveřejňování záměrů na pronájem a výpůjčku veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch ve správě oddělení podle zvláštního zákona.
 • Zajišťuje podklady o svěřeném majetku ve správě oddělení pro potřeby městské části Brno-střed.
 • Zajišťuje správu a zabezpečuje výkon povinností vlastníka svěřených veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch svěřených městské části Brno-střed.
 • Kontroluje a vede evidenci oprav veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch včetně záručních lhůt.
 • Vede evidenci příjmů z pronájmu svěřeného majetku městské části Brno-střed ve správě oddělení a zpracovává podklady pro vymáhání dlužných částek.
 • Zastupuje městsko část Brno-střed jako účastníka řízení v územním a stavebním řízení v případě veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch svěřených městské části Brno-střed.
 • Koordinuje a účastní se jednání v souvislosti s realizací rezidentního parkování ve městě Brně.
 • Navrhuje v součinnosti s městskou částí Brno-střed zařazení dopravně významných veřejně přístupných účelových komunikací do sítě místních komunikací.
 • Koordinuje s městskou částí Brno-střed návrhy na úpravu a omezení veřejného přístupu na veřejně přístupné účelové komunikace.
 • Uděluje souhlas s uzavírkami veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch ve správě městské části Brno-střed.
 • Uděluje souhlas se stavebními pracemi (uložení inženýrských sítí, připojení sjezdu apod.) v případě dotčení veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch ve vlastnictví města svěřených městské části Brno-střed a zajišťuje jejich převzetí a předání zpět od stavebníka včetně záručních lhůt.
 • Zajišťuje prohlídky, údržbu a opravy veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch.
 • Navrhuje nové dopravní značení, jeho doplnění a změny na veřejně přístupných účelových komunikacích a dopravních plochách svěřených městské části Brno-střed a zajišťuje jejich instalaci, odstranění a údržbu.
 • V rámci údržbových prací, oprav a staveb veřejně přístupných účelových komunikací a ostatních záležitostí týkajících se dopravy vyhodnocuje v souladu s příslušnou směrnicí pro zadávání veřejných zakázek městské části Brno-střed nabídky dodavatelů, zajišťuje předání či odeslání výzev k podání cenových nabídek vybraným dodavatelům, vystavuje objednávky na dodávky, služby a stavební práce, připravuje příslušné smlouvy s vybranými uchazeči a předává k podpisu zástupci samosprávy.
 • Provádí průběžně kontrolu realizace údržbových prací, oprav a staveb veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch ve správě městské části Brno-střed ve vztahu k zadávací dokumentaci případně ke schválené projektové dokumentaci.
 • Zajišťuje bezodkladně provedení opravy havarijního stavu veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch ve správě městské části Brno-střed tak, aby nedošlo k ohrožení života nebo zdraví osob a zvířat, anebo majetku třetích osob.

V přenesené působnosti

 • Vykonává působnost silničního správního úřadu I. stupně a státní odborný dozor na místních a účelových komunikacích na území městské části Brno-střed (mimo základní komunikační systémy) dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a pasportního informačního systému vedeného městem.
 • Vyjadřuje se k záměrům na rozvoj pozemních komunikací, parkovišť a odstavných ploch na území městské části, ke způsobu a rozsahu údržby místních komunikací, nad nimiž vykonává státní správu.
 • Kontroluje dodržování nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, ve znění pozdějších nařízení a obecně závazných předpisů, tj. zejména oprávnění prodejce, dodržování stanoveného sortimentu a doby prodeje.
 • Vede sankční řízení ve věci přestupků dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a za porušení podmínek nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, ve znění pozdějších nařízení, daňového řádu a zvláštních právních předpisů.
 • Vydává rozhodnutí o uzavírkách místních komunikací a veřejně přístupných komunikací a zadává je do centrální evidence uzavírek Jednotného systému dopravních informací pro ČR.
 • Vydává opatření obecné povahy na dočasný zákaz stání pro blokové čištění na území městské části Brno-střed dle harmonogramu.
 • Vydává rozhodnutí o odstranění vraku z místních a veřejně přístupných účelových komunikací na základě oprávněné žádosti správce komunikace.
 • Koordinuje s Odborem právním a organizačním Úřadu městské části Brno-střed konání shromáždění, kulturních a sportovních akcí na území městské části Brno-střed.
 • Zpracovává podklady a poskytuje odbornou konzultační činnost v rámci odborné způsobilosti oddělení pro jednání samosprávných orgánů.
 • Zařazuje dopravně významné veřejně přístupné účelové komunikace do sítě místních komunikací.
 • Vyřazuje dopravně nevýznamné místní komunikace ze sítě místních komunikací.
 • Rozhoduje o úpravě nebo omezení veřejného přístupu na veřejně přístupné účelové komunikace.
 • Vydává rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace (dále jen „ZUK“) (např. stavební zábory, uložení inženýrských sítí, výkopové práce, zřízení restaurační zahrádky, vyhrazené parkovací stání, umístění reklamního zařízení, umístění mobilního prodejního zařízení, předsunutého prodeje, pevného stánku, dočasných staveb, aj.) na místních komunikacích na území městské části Brno-střed (mimo základní komunikační systémy).
 • Vede řízení dle ust. § 142 správního řádu o určení právního vztahu v oblasti účelových komunikací.
 • Vyjadřuje se k návrhům a změnám obecně závazných vyhlášek a nařízení statutárního města Brna.
 • Zpracovává a vede evidenci povolených restauračních zahrádek v GISmB na území městské části Brno-střed.
 • Zpracovává a vede evidenci tržních míst v GISmB na území městské části Brno-střed.
 • Poskytuje podklady a žádá městskou část Brno-střed o souhlas se ZUK – vyhrazené parkovací stání – ZTP a ZTP/P, restauračních zahrádek a v případě souběhu dvou a více žádostí o ZUK.
 • Přijímá ohlášení tombol, u nichž výše herní jistiny činní více než 100 tis., a turnajů malého rozsahu a povoluje umístění herního prostoru v územním obvodu městské části Brno-střed dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a správního řádu a vykonává státní dozor.
 • Provádění zapečetění a odpečetění pokladniček veřejných sbírek konaných v územním obvodu městské části Brno-střed a kontroluje vyúčtování sbírky dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů.
 • Spravuje místní poplatky dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2018, o místních poplatcích, v platném znění:
  • za užívání veřejného prostranství,
  • z ubytovací kapacity,
  • za lázeňský a rekreační pobyt,
  • ze vstupného.
 • Eviduje a kontroluje úhradu správních poplatků a pokut vyměřených oddělením.
 • Vede daňová řízení podle daňového řádu.
 • Připravuje podklady pro exekuci.

 

Životní situace a formuláře

Důležité odkazy