Odbor bytový

Organizační struktura odboru

Pracovník Kontakt Adresa
Odbor bytový
JUDr. Miroslava Fialová
vedoucí bytového odboru
+420 542 526 289
miroslava.fialova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Kamila Kotulanová
právnička odboru bytového
+420 542 526 291
kamila.kotulanova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Andrea Typltová
právnička odboru bytového
+420 542 526 295
andrea.typltova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Marta Vlachová
právnička odboru bytového
+420 542 526 290
marta.vlachova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení nájmu bytů
Bc. Miroslava Pelíšková
pověřena vedením oddělení nájmu bytů
+420 542 526 271
miroslava.peliskova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Hana Baldelli
referentka oddělení nájmu bytů
+420 542 526 298
hana.baldelli@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Petra Biberlová
referentka
+420 542 526 294
petra.biberlova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Kamila Honková
referentka - žádosti o byt
+420 542 526 296
kamila.honkova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Petra Kafková
referentka - změny nájemních smluv
+420 542 526 293
petra.kafkova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Miluše Loubalová
referentka oddělení nájmu bytů
+420 542 526 277
miluse.loubalova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Tereza Loubalová
referentka
+420 542 526 297
tereza.loubalova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Kamila Mrkosová
referentka oddělení nájmu bytů
+420 542 526 274
kamila.mrkosova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Kateřina Nováková
referentka - prodlužování nájemních smluv
+420 542 526 299
katerina.novakova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Petra Pivoňková
referentka oddělení nájmu bytů
+420 542 526 270
petra.pivonkova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Ilona Šťastná
referentka - žádosti o byt
+420 542 526 279
ilona.stastna@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Radka Šumberová, DiS.
referentka oddělení nájmu bytů
+420 542 526 276
radka.sumberova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Michaela Vojtěšková
referentka oddělení nájmu bytů
+420 542 526 278
michaela.vojteskova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení nájmu nebytových prostor
Martina Skalická
pověřena vedením oddělení nájmu nebytových prostor
+420 542 526 272
martina.skalicka@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Šarlota Karasová
referentka oddělení nájmu nebytových prostor
+420 542 526 292
sarlota.karasova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Kristýna Nováčková
referentka oddělení nájmu nebytových prostor
+420 542 526 273
kristyna.novackova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Hana Ranglová
referentka (předpis nájemného nebytových prostor)
+420 542 526 147
hana.ranglova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
David Strnad
technik - nebytové prostory
+420 542 526 148
david.strnad@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení kontroly užívání bytů a nebytových prostor
Vítězslav Nedbal
pověřen vedením oddělení kontroly užívání bytů a nebytových prostor
+420 542 526 288
vitezslav.nedbal@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Petra Dvořáková
referentka
+420 542 526 127
petra.dvorakova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Petr Krejčiřík
referent
+420 542 526 128
petr.krejcirik@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení předpisů nájmu bytů a ekonomických činností
Andrea Brožová
vedoucí oddělení předpisů nájmu bytů a ekonomických činností
+420 542 526 148
andrea.brozova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Marcela Myslivcová
pokladní oddělení předpisů nájmu bytů a ekonomických činností
+420 542 526 113
marcela.myslivcova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Veronika Opltová
referentka (pokladní, referentka pohledávek, dluhová poradkyně)
+420 542 526 119
veronika.opltova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Alexandra Rulíšková
referentka (předpis nájemného)
+420 542 526 143
alexandra.ruliskova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Tereza Skulilová
referentka (předpisy nájemného)
+420 542 526 112
tereza.skulilova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Jitka Slavíčková
referentka (předpis nájemného)
+420 542 526 149
jitka.slavickova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Gabriela Vrátničková
referentka (pokladní, referentka pohledávek, dluhová poradkyně)
+420 542 526 144
gabriela.vratnickova@brno-stred.cz
Dominikánská 2

Oddělení nájmu bytů

V samostatné působnosti

 1. Zabezpečuje v souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a s Pravidly pronájmu bytů v městské části Brno-střed a s Kritérii a způsobem výběru žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed pronájem bytů v domech svěřených MČ BS (s výjimkou bytů pro oblast školství).
 2. Zajišťuje zveřejnění volných bytů na úřední desce MČ BS.
 3. Vede evidenci žadatelů o byt v souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a s Pravidly pronájmu bytů v městské části Brno-střed a s Kritérii a způsobem výběru žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed.
 4. Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání a podklady ve věcech pronájmu bytů svěřených MČ BS (s výjimkou bytů pro oblast školství).
 5. Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS k řešení podání a podklady ve věcech prodlužování nájemních smluv k bytům uzavřených na dobu určitou. V rámci delegované pravomoci dle Pravidel pro prodlužování nájemních vztahů k bytům prodlužuje nájemní vztahy.
 6. Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání a podklady k vyhotovení a uzavření nájemních smluv ke zkolaudovaným půdním vestavbám.
 7. Bere na vědomí žádosti ve věcech změny jména a příjmení v nájemní smlouvě k bytu, dále o rozšíření subjektů nájmu o manžela/ku, změny subjektu nájmu po úmrtí společného nájemce a změny subjektu nájmu po trvalém odstěhování společného nájemce, a následně o tom, že žádosti byly vzaty na vědomí žadatele informuje.
 8. Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání a podklady ve věcech podnájmu bytů.
 9. Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání a podklady ve věcech postoupení práv a povinností z nájemních smluv k bytům.
 10. Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání a podklady ve věcech změny nájemní smlouvy k bytu v subjektech nájmu, v předmětu nájmu apod. (s výjimkou zúžení předmětu nájemní smlouvy z technických důvodů).
 11. Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání a podklady ve věcech přechodu nájmu bytu.
 12. Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání a podklady ve věcech snížení nájemného za užívání bytu (s výjimkou případů souvisejících s opravami, popř. s technickým stavem bytu).
 13. Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání a podklady ve věcech slučování, popř. rozdělování bytů.
 14. Podává výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby v případech porušení povinností zvlášť závažným způsobem (nezaplacení nájemného a nákladů za služby za dobu alespoň tří měsíců a nejedná se o bytovou jednotku zbudovanou v půdních prostorách a nejedná se o bytovou jednotku pronajatou na opravu vlastním nákladem nájemce).
 15. Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podklady týkající se přidělení náhradních bytů.
 16. Na základě žádosti dává podnět k zahájení správního řízení o zrušení trvalého pobytu bývalých uživatelů bytů v domech svěřených MČ BS
 17. Vede evidenci žadatelů a zájemců v rámci Seniorského programu.
 18. Předává externím advokátům podklady pro soudní, popř. jiná řízení, zejména pak předává podklady pro podání žalob a návrhů soudu týkajících se vyklizení bytů, dlužného nájemného a úhrad za plnění spojených s užíváním bytů, dlužného příslušenství a jiných nároků vyplývajících z činnosti tohoto oddělení.
 19. Zajišťuje za MČ BS podávání žalob a dalších návrhů a podání k soudům či správním orgánům ve věcech týkajících se vyklizení bytů, dlužného nájemného a úhrad za plnění spojených s užíváním bytů, dlužného příslušenství a jiných nároků vyplývajících z činnosti tohoto oddělení tak, že zpracovává podklady pro podávání těchto žalob externími advokáty a předává advokátům pokyny vyplývající zejména z rozhodnutí orgánů samosprávy.
 20. Zastupuje MČ BS v řízení před soudy a správními orgány, popř. připravuje podklady pro toto zastupování externími advokáty ve věcech týkajících se vyklizení bytů, dlužného nájemného a úhrad za plnění spojených s užíváním bytů, dlužného příslušenství a jiných nároků vyplývajících z činnosti tohoto oddělení.
 21. Podává za MČ BS návrhy na opravu rozhodnutí či jiná obdobná podání k soudům či správním orgánům ve věcech týkajících se vyklizení bytů, dlužného nájemného a úhrad za plnění spojených s užíváním bytů, dlužného příslušenství a jiných nároků vyplývajících z činnosti tohoto oddělení.
 22. Zpracovává a podává návrhy na výkon rozhodnutí zaplacením či vyklizením, a to vše ve věci pohledávek vyplývajících z činnosti tohoto oddělení.
 23. V souladu s rozhodnutím RMČ BS zpracovává výpovědi nájmu bytu podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání a podklady ve věcech zpětvzetí výpovědí.
 24. Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS, popř. ZMČ BS k projednání podání a podklady ve věcech uzavření dohod o splátkách týkajících se pohledávek vyplývajících z činnosti tohoto oddělení.
 25. Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS, popř. ZMČ BS k rozhodnutí žádosti o prominutí pohledávek vyplývajících z činnosti tohoto oddělení, popř. jejich postoupení.
 26. Zpracovává pro příslušné orgány MČ BS podklady pro odpis pohledávek týkajících se bytů v domech svěřených MČ BS, vyplývajících z činnosti Odboru bytového.
 27. Zpracovává podněty a žádosti občanů související s činností Odboru bytového, které se týkají užívání bytů v domech svěřených MČ BS.
 28. Předkládá příslušné komisi RMČ BS a následně RMČ BS, popř. ZMČ BS k projednání podání a podklady týkající se činností vykonávaných tímto oddělením.
 29. Zpracovává návrhy smluv a dodatků v rámci činnosti tohoto oddělení.
 30. Vystavuje doklady při platbě v hotovosti na pokladně ÚMČ BS v rámci činnosti tohoo oddělení.
 31. Plní další úkoly, kterými jej pověří samosprávné orgány MČ BS nebo tajemník.

V přenesené působnosti

 1. Provádí vidimaci a legalizaci v rámci odboru.


Oddělení nájmu nebytových prostor

V samostatné působnosti

 1. Zabezpečuje v souladu s platnými právními předpisy pronájem nebytových prostorů v domech svěřených MČ BS.
 2. Zajišťuje zveřejnění volných nebytových prostorů dle rozhodnutí RMČ BS a na základě příslušné vnitřní směrnice MČ BS..
 3. Předkládá Komisi dislokační RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání a podklady ve věcech pronájmu nebytových prostorů.
 4. Předkládá Komisi dislokační RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání a podklady ve věcech změny nájemní smlouvy k nebytovým prostorům v subjektu nájmu, v předmětu nájmu, v účelu nájmu apod. (s výjimkou zúžení předmětu nájemní smlouvy z technických důvodů).
 5. Předkládá Komisi dislokační RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání a podklady ve věcech snížení nájemného za užívání nebytových prostorů (s výjimkou případů souvisejících s opravami, popř. technickým stavem prostoru).
 6. Předkládá Komisi dislokační RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání a podklady ve věcech výpovědí nájmu nebytových prostorů ze strany nájemců, pronajímatele, popř. skončení nájmu nebytových prostorů dohodou a v souladu s rozhodnutím RMČ BS zpracovává výpovědi z nájmu nebytových prostorů dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
 7. Předkládá Komisi dislokační RMČ BS a následně RMČ BS, popř. ZMČ BS k projednání podání a podklady týkající se nebytových prostorů, ve věcech uzavření dohod o splátkách týkajících se pohledávek vyplývajících z činnosti tohoto oddělení.
 8. Předkládá Komisi dislokační RMČ BS a následně RMČ BS, popř. ZMČ BS k rozhodnutí žádosti o prominutí pohledávek vyplývajících z činnosti tohoto oddělení popř. jejich postoupení.
 9. Připravuje a předává externím advokátům podklady pro soudní, popř. jiná řízení, zejména pak předává podklady pro podání žalob a návrhů soudu týkajících se vyklizení nebytových prostorů, dlužného nájemného a úhrad za plnění spojených s užíváním nebytových prostorů, dlužného příslušenství a jiných nároků vyplývajících z činnosti tohoto oddělení.
 10. Zajišťuje za MČ BS podávání žalob a dalších návrhů a podání k soudům či správním orgánům ve věcech týkajících se vyklizení nebytových prostorů, dlužného nájemného a úhrad za plnění spojených s užíváním nebytových prostorů, dlužného příslušenství a jiných nároků vyplývajících z činnosti tohoto oddělení tak, že zpracovává podklady pro podávání těchto žalob externími advokáty a předává advokátům pokyny vyplývající zejména z rozhodnutí orgánů samosprávy.
 11. Zastupuje MČ BS v řízení před soudy a správními orgány, popř. připravuje podklady pro toto zastupování externími advokáty ve věcech týkajících se vyklizení nebytových prostorů, dlužného nájemného a úhrad za plnění spojených s užíváním nebytových prostorů, dlužného příslušenství a jiných nároků vyplývajících z činnosti tohoto oddělení.
 12. Podává za MČ BS návrhy na opravu rozhodnutí či jiná obdobná podání k soudům či správním orgánům ve věcech týkajících se vyklizení nebytových prostorů, dlužného nájemného a úhrad za plnění spojených s užíváním nebytových prostorů, dlužného příslušenství a jiných nároků vyplývajících z činnosti tohoto oddělení.
 13. Zpracovává a podává návrhy na výkon rozhodnutí zaplacením či vyklizením, a to vše ve věci pohledávek vyplývajících z činnosti tohoto oddělení.
 14. Předkládá příslušné komisi RMČ BS a následně RMČ BS, popř. ZMČ BS k projednání podání a podklady týkající se činností vykonávaných tímto oddělením.
 15. Vede evidenci pohledávek spojených s užíváním nebytových prostor svěřených MČ BS a vyčísluje jejich výši.
 16. Zpracovává pro příslušné orgány MČ BS podklady pro odpis pohledávek týkajících se nebytových prostor v domech svěřených MČ BS, vyplývajících z činnosti Odboru bytového.
 17. Zpracovává návrhy smluv a dodatků v rámci činnosti tohoto oddělení.
 18. Vystavuje doklady při platbě v hotovosti na pokladně ÚMČ BS v rámci činnosti tohoto oddělení.
 19. Vyřizuje žádosti o umístění sídla právnické osoby v bytech, případně v nebytových prostorech ve správě MČ BS.
 20. Zpracovává podněty a žádosti související s činností Odboru bytového, které se týkají užívání nebytových prostorů v domech svěřených MČ BS.
 21. Zajišťuje předpisy nájmu nebytových prostorů.
 22. Trvale sleduje, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a podílí se na zabezpečení, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývajících, upomíná a vyzývá dlužníky k úhradě závazků z důvodu neplacení nájemného a služeb souvisejících s užíváním nebytových prostor. Zasílá nájemcům předžalobní a předvýpovědní výzvy.
 23. Zajišťuje odesílání ročního vyúčtování služeb spojených s užíváním nebytových prostorů v domech svěřených MČ BS.
 24. Vyřizuje příjem žádostí o změnu záloh a dalších změn souvisejících s nájmem nebytových prostorů v domech svěřených MČ BS.
 25. Zajišťuje předávání a přebíraní nebytových prostor ve správě MČ BS.
 26. Plní další úkoly, kterými jej pověří samosprávné orgány MČ BS nebo tajemník.

V přenesené působnosti

Nevykonává


Oddělení kontroly užívání bytů a nebytových prostor

V samostatné působnosti

 1. Zajištuje místní šetření za účelem kontroly užívání bytů a nebytových prostor ve správě MČ BS zejména na základě stížností a podnětů.
 2. Zajišťuje pravidelné kontroly užívání bytů a nebytových prostor ve správě MČ BS.
 3. Zajišťuje bytové náhrady při vyklizení domů zejména při jejich odsvěření.
 4. Zajišťuje předávání a přebíraní bytů ve správě MČ BS.
 5. Zajištuje prohlídky volných obecních bytů zveřejněných na úřední desce MČ BS.

V přenesené působnosti

Nevykonává


Oddělení předpisů nájmu bytů a ekonomických činností

V samostatné působnosti

 1. Zajišťuje kompletní ekonomické činnosti související se správou bytových domů.
 2. Zajišťuje předpisy nájmu bytů.
 3. Zajišťuje dluhové poradenství.
 4. Zajišťuje podpisy nájemních smluv, dodatků a notářských zápisů.
 5. Rozhoduje o uzavírání dohod o skončení nájmu bytu vyjma dohod u bytů s nevypořádanou investicí ze strany nájemce, a to u bytů opravených vlastním nákladem nájemce, u nichž dochází k umořování nákladů formou snížení nájemného; u bytů vybudovaných z půdních prostor, u nichž dochází k odbydlování nákladů vynaložených nájemcem na vybudování bytu; u bytů s předplaceným nájemným (Francouzská 58, Brno a Milady Horákové 40, Brno) a dále u bytů, jejichž nájemcem je právnická osoba.
 6. Zajišťuje odesílání ročního vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů.
 7. Vyřizuje příjem žádostí o změnu záloh a dalších změn souvisejících s nájmem bytů.
 8. Rozhoduje o uzavírání nájemních smluv na dobu kratší než 30 dní.
 9. Rozhoduje o uzavírání smluv o výpůjčce na dobu kratší než 30 dní.
 10. Trvale sleduje, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a podílí se na zabezpečení, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývajících, upomíná a vyzývá dlužníky k úhradě závazků, z důvodu neplacení nájemného a služeb souvisejících s užíváním bytu. Zasílá nájemcům předžalobní a předvýpovědní výzvy.
 11. Vede evidenci pohledávek spojených s užíváním bytů ve správě MČ BS a vyčísluje jejich výši.
 12. Připravuje a předává podklady pro vymáhání pohledávek dle příslušného vnitřního předpisu MČ BS,
 13. Zajišťuje uzavírání nájemních smluv, popř. dodatků k nájemním smlouvám, z důvodu prodloužení nájemního vztahu, dle příslušného vnitřního předpisu MČ BS, příp. rozhodnutí RMČ BS. Dále rozhoduje o uzavírání dodatků k nájemním smlouvám, kterými se stanovují či ukončují práva a povinnosti výkonu domovnických činností, včetně úpravy výše nájemného ve výši dle rozhodnutí RMČ BS.
 14. Přijímá a bere na vědomí výpovědi nájmu bytu podané nájemcem bytu.
 15. Přijímá a vyřizuje žádosti nájemců bytů o přidělení nebo zrušení pronájmu sklepních kójí.
 16. Zajištuje vedení pokladny.

V přenesené působnosti

Nevykonává

Životní situace a formuláře

Důležité odkazy