Odbor bytový

Organizační struktura odboru

Pracovník Kontakt Adresa
Odbor bytový
JUDr. Miroslava Fialová
pověřena vedením bytového odboru
+420 542 526 289
miroslava.fialova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení nájmu bytů a nebytových prostor
Bc. Veronika Žilková
vedoucí oddělení nájmu bytů a nebytových prostor
+420 542 526 297
veronika.zilkova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Lenka Hegrová
referentka oddělení nájmu bytů a nebytových prostor
+420 542 526 270
lenka.hegrova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Kamila Honková
referentka - žádosti o byt
+420 542 526 296
kamila.honkova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Petra Kafková
referentka - změny nájemních smluv
+420 542 526 293
petra.kafkova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Lucie Lounková
referentka - prodlužování nájemních smluv
+420 542 526 298
lucie.lounkova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Kamila Mrkosová
referentka oddělení nájmu bytů a nebytových prostor
+420 542 526 274
kamila.mrkosova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Kristýna Nováčková
referentka oddělení nájmu bytů a nebytových prostor
+420 542 526 273
kristyna.novackova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Martina Skalická
referentka - nebytové prostory
+420 542 526 272
martina.skalicka@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Ilona Šťastná
referentka - žádosti o byt
+420 542 526 279
ilona.stastna@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Světlana Weiss
referentka - prodlužování nájemních smluv
+420 542 526 299
svetlana.weiss@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení správy pohledávek
Mgr. Andrea Typltová
vedoucí oddělení správy pohledávek
+420 542 526 295
andrea.typltova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Šarlota Karasová
referentka oddělení správy pohledávek
+420 542 526 292
sarlota.karasova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Miluše Loubalová
referentka oddělení správy pohledávek
+420 542 526 277
miluse.loubalova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Lucie Nováčková
referentka oddělení správy pohledávek
+420 542 526 288
lucie.novackova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Bc. Miroslava Pelíšková
referentka oddělení správy pohledávek
+420 542 526 271
miroslava.peliskova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Iveta Rudolfová
referentka oddělení správy pohledávek
+420 542 526 294
iveta.rudolfova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Radka Šumberová, DiS.
referentka oddělení správy pohledávek
+420 542 526 276
radka.sumberova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Michaela Vojtěšková
referentka oddělení správy pohledávek
+420 542 526 278
michaela.vojteskova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení právní odboru bytového
Mgr. Kamila Kotulanová
právnička odboru bytového
+420 542 526 291
kamila.kotulanova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Marta Vlachová
právnička odboru bytového
+420 542 526 290
marta.vlachova@brno-stred.cz
Dominikánská 2

Oddělení nájmu bytů a nebytových prostor

V samostatné působnosti

 • Zabezpečuje v souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a Pravidly pronájmu bytů v městské části Brno-střed a s Kritérii a způsobem výběru žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed pronájem bytů v domech svěřených městské části Brno-střed (s výjimkou bytů pro oblast školství).
 • Vede evidenci hlášenek volných bytů předaných ze Správy nemovitostí městské části Brno-střed a zajišťuje zveřejnění volných bytů dle rozhodnutí Rady městské části Brno-střed.
 • Vede evidenci žadatelů o byt v souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a Pravidly pronájmu bytů v městské části Brno-střed a s Kritérii a způsobem výběru žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed.
 • Předkládá Komisi bytové Rady městské části Brno-střed a následně Radě městské části Brno-střed k projednání podání a podklady ve věcech pronájmu bytů svěřených městské části Brno-střed (s výjimkou bytů pro oblast školství).
 • Předkládá Komisi bytové Rady městské části Brno-střed a následně Radě městské části Brno-střed k řešení podání a podklady ve věcech prodlužování nájemních smluv uzavřených na dobu určitou.
 • Předkládá Komisi bytové Rady městské části Brno-střed a následně Radě městské části Brno-střed k projednání podání a podklady k vyhotovení a uzavření nájemních smluv ke zkolaudovaným půdním vestavbám.
 • Předkládá Komisi bytové Rady městské části Brno-střed a následně Radě městské části Brno-střed k projednání žádosti a podklady ve věcech změny jména a příjmení v nájemní smlouvě a dále ve věcech společného nájmu bytu manželů.
 • Předkládá Komisi bytové Rady městské části Brno-střed a následně Radě městské části Brno-střed k projednání podání a podklady ve věcech podnájmu bytů.
 • Předkládá Komisi bytové Rady městské části Brno-střed a následně Radě městské části Brno-střed k projednání podání a podklady ve věcech postoupení práv a povinností z nájemních smluv.
 • Předkládá Komisi bytové Rady městské části Brno-střed a následně Radě městské části Brno-střed k projednání podání a podklady ve věcech změny nájemní smlouvy v subjektech nájmu, v předmětu nájmu apod. (s výjimkou zúžení předmětu nájemní smlouvy z technických důvodů).
 • Předkládá Komisi bytové Rady městské části Brno-střed a následně Radě městské části Brno-střed k projednání podání a podklady ve věcech dohod o společném nájmu bytu.
 • Předkládá Komisi bytové Rady městské části Brno-střed a následně Radě městské části Brno-střed k projednání podání a podklady ve věcech přechodu nájmu bytu.
 • Předkládá Komisi bytové Rady městské části Brno-střed a následně Radě městské části Brno-střed k projednání podání a podklady ve věcech snížení nájemného (s výjimkou případů souvisejících s opravami, popř. s technickým stavem bytu).
 • Předkládá Komisi bytové Rady městské části Brno-střed a následně Radě městské části Brno-střed k projednání podání a podklady ve věcech slučování, popř. rozdělování bytů.
 • Předkládá Komisi bytové Rady městské části Brno-střed a následně Radě městské části Brno-střed k projednání podání a podklady ve věcech výpovědí nájmu bytu ze strany nájemců, popř. ukončení nájmu bytu dohodou.
 • Předkládá Komisi bytové Rady městské části Brno-střed a následně Radě městské části Brno-střed k projednání podklady týkající se přidělení bytových náhrad.
 • Na základě žádosti dává podnět k zahájení správního řízení o zrušení trvalého pobytu bývalých uživatelů bytů v domech svěřených městské části Brno-střed.
 • Vede evidenci žadatelů a zájemců v rámci Seniorského programu.
 • Zabezpečuje v souladu s platnými právními předpisy pronájem nebytových prostorů v domech svěřených městské části Brno-střed.
 • Vede evidenci hlášenek volných nebytových prostorů předaných ze Správy nemovitostí městské části Brno-střed a zajišťuje zveřejnění volných nebytových prostorů dle rozhodnutí Rady městské části Brno-střed.
 • Předkládá Komisi dislokační Rady městské části Brno-střed a následně Radě městské části Brno-střed k projednání podání a podklady ve věcech pronájmu nebytových prostorů.
 • Předkládá Komisi dislokační Rady městské části Brno-střed a následně Radě městské části Brno-střed k projednání podání a podklady ve věcech změny nájemní smlouvy v subjektu nájmu, v předmětu nájmu, v účelu nájmu apod. (s výjimkou zúžení předmětu nájemní smlouvy z technických důvodů).
 • Předkládá Komisi dislokační Rady městské části Brno-střed a následně Radě městské části Brno-střed k projednání podání a podklady ve věcech snížení nájemného (s výjimkou případů souvisejících s opravami, popř. technickým stavem prostoru).
 • Předkládá Komisi dislokační Rady městské části Brno-střed a následně Radě městské části Brno-střed k projednání podání a podklady ve věcech výpovědí nájmu nebytových prostorů ze strany nájemců, popř. ukončení nájmu nebytových prostorů dohodou.
 • Zpracovává podněty a žádosti občanů související s činností Odboru bytového, které se týkají užívání bytů a nebytových prostorů v domech svěřených městské části Brno-střed.
 • V souladu s rozhodnutím Rady městské části Brno-střed zpracovává výpovědi z nájmu nebytových prostorů podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Předkládá Komisi dislokační Rady městské části Brno-střed a následně Radě městské části Brno-střed k projednání podání a podklady ve věcech zpětvzetí výpovědi.
 • Předkládá Komisi dislokační Rady městské části Brno-střed a následně Radě městské části Brno-střed, popř. Zastupitelstvu městské části Brno-střed k projednání podání a podklady ve věcech uzavření dohod o splátkách týkajících se pohledávek vyplývajících z činnosti tohoto oddělení.
 • Předává Oddělení právnímu Odboru bytového, popř. externím advokátům, podklady pro soudní, popř. jiná řízení, zejména pak předává podklady pro podání žalob a návrhů soudu týkajících se vyklizení nebytových prostorů, dlužného nájemného a úhrad za plnění spojených s užíváním nebytových prostorů, dlužného příslušenství a jiných dlužných pohledávek vyplývajících z činnosti tohoto oddělení.
 • Předkládá příslušné komisi Rady městské části Brno-střed a následně Radě městské části Brno-střed, popř. Zastupitelstvu městské části Brno-střed k projednání podání a podklady týkající se činností vykonávaných tímto oddělením.
 • Předkládá Komisi dislokační Rady městské části Brno-střed a následně Radě městské části Brno-střed, popř. Zastupitelstvu městské části Brno-střed k rozhodnutí žádosti o prominutí pohledávek vyplývajících z činnosti tohoto oddělení, popř. jejich postoupení.
 • Zpracovává návrhy smluv a dodatků v rámci činnosti tohoto oddělení.
 • Vystavuje doklady při platbě v hotovosti na pokladně Úřadu městské části Brno-střed v rámci činnosti tohoto oddělení.
 • Zpracovává pro příslušné orgány městské části Brno-střed podklady pro odpis pohledávek týkajících se nebytových prostorů v domech svěřených městské části Brno-střed, vyplývajících z činnosti tohoto oddělení.
 • Plní další úkoly, kterými jej pověří samosprávné orgány městské části Brno-střed nebo tajemník.

V přenesené působnosti

 • Nevykonává

Oddělení správy pohledávek

V samostatné působnosti

 • V souladu s rozhodnutím Rady městské části Brno-střed zpracovává výpovědi nájmu bytu podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Předkládá Komisi bytové Rady městské části Brno-střed a následně Radě městské části Brno-střed k projednání podání a podklady ve věcech zpětvzetí výpovědí.
 • Předkládá Komisi bytové Rady městské části Brno-střed a následně Radě městské části Brno-střed, popř. Zastupitelstvu městské části Brno-střed k projednání podání a podklady ve věcech uzavření dohod o splátkách týkajících se pohledávek vyplývajících z činnosti tohoto oddělení.
 • Předává Oddělení právnímu Odboru bytového, popř. externím advokátům, podklady pro soudní, popř. jiná řízení, zejména pak předává podklady pro podání žalob a návrhů soudu týkajících se vyklizení bytů, dlužného nájemného a úhrad za plnění spojených s užíváním bytů, dlužného příslušenství a jiných dlužných pohledávek vyplývajících z činnosti tohoto oddělení.
 • Vykonává agendu související s podáváním návrhů na výkon rozhodnutí zaplacením či vyklizením, přihlášek do dražeb a likvidací, a to vše ve věci pohledávek vyplývajících z činnosti Odboru bytového.
 • Předkládá příslušné komisi Rady městské části Brno-střed a následně Radě městské části Brno-střed, popř. Zastupitelstvu městské části Brno-střed k projednání podání a podklady týkající se činností vykonávaných tímto oddělením.
 • Zpracovává návrhy smluv a dodatků v rámci činnosti tohoto oddělení.
 • Vystavuje doklady při platbě v hotovosti na pokladně Úřadu městské části Brno-střed v rámci činnosti tohoto oddělení.
 • Zpracovává pro příslušné orgány městské části Brno-střed podklady pro odpis pohledávek týkajících se bytů v domech svěřených městské části Brno-střed, vyplývajících z činnosti tohoto oddělení.
 • Předkládá Komisi bytové Rady městské části Brno-střed a následně Radě městské části Brno-střed, popř. Zastupitelstvu městské části Brno-střed k rozhodnutí žádosti o prominutí pohledávek vyplývajících z činnosti tohoto oddělení, popř. jejich postoupení.
 • Plní další úkoly, kterými jej pověří samosprávné orgány městské části Brno-střed nebo tajemník.

V přenesené působnosti

 • Nevykonává

Oddělení právní

V samostatné působnosti

 • Zpracovává návrhy smluv a dodatků v rámci Odboru bytového. Poskytuje právní servis Odboru bytovému.
 • Kontroluje formální a právní správnost materiálů zpracovávaných v rámci Odboru bytového a předkládaných k projednání samosprávným orgánům městské části Brno-střed.
 • Předkládá příslušné komisi Rady městské části Brno-střed a následně Radě městské části Brno-střed, popř. Zastupitelstvu městské části Brno-střed k projednání podání a podklady týkající se činností vykonávaných tímto oddělením.
 • Podává za městskou část Brno-střed žaloby a další návrhy a podání k soudům či správním orgánům, ve věcech předaných Oddělením nájmu bytů a nebytových prostor a Oddělením správy pohledávek Odboru bytového, tj. ve věcech týkajících se vyklizení bytů a nebytových prostorů, dlužného nájemného a úhrad za plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů, dlužného příslušenství a jiných dlužných pohledávek vyplývajících z činnosti Odboru bytového.
 • Zastupuje statutární město Brno, městskou část Brno-střed v řízení před soudy a správními orgány, popř. připravuje v součinnosti s Oddělením nájmu bytů a nebytových prostor a Oddělením správy pohledávek Odboru bytového podklady pro toto zastupování externími advokáty ve věcech týkajících se vyklizení bytů a nebytových prostorů, dlužného nájemného a úhrad za plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů, dlužného příslušenství a jiných dlužných pohledávek vyplývajících z činnosti Odboru bytového.
 • Podílí se na agendě související s podáváním návrhů na výkon rozhodnutí zaplacením či vyklizením ve věci pohledávek vzniklých z činnosti Odboru bytového, a to zejména zastupováním statutárního města Brna, městské části Brno-střed v řízeních před soudy ČR či v řízeních před jinými subjekty.
 • Plní další úkoly, kterými jej pověří samosprávné orgány městské části Brno-střed nebo tajemník.

V přenesené působnosti

 • Nevykonává

Životní situace a formuláře