Odbor bytový

Organizační struktura odboru

Pracovník Kontakt Adresa
Odbor bytový
JUDr. Miroslava Fialová
vedoucí bytového odboru
+420 542 526 289
miroslava.fialova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Kamila Kotulanová
právnička odboru bytového
+420 542 526 291
kamila.kotulanova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Andrea Typltová
právnička odboru bytového
+420 542 526 295
andrea.typltova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Marta Vlachová
právnička odboru bytového
+420 542 526 290
marta.vlachova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení nájmu bytů
Bc. Miroslava Pelíšková
pověřena vedením oddělení nájmu bytů
+420 542 526 271
miroslava.peliskova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Hana Baldelli
referentka oddělení nájmu bytů
+420 542 526 298
hana.baldelli@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Petra Biberlová
referentka
+420 542 526 294
petra.biberlova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Kamila Honková
referentka - žádosti o byt
+420 542 526 296
kamila.honkova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Petra Kafková
referentka - změny nájemních smluv
+420 542 526 293
petra.kafkova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Miluše Loubalová
referentka oddělení nájmu bytů
+420 542 526 277
miluse.loubalova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Tereza Loubalová
referentka
+420 542 526 297
tereza.loubalova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Kamila Mrkosová
referentka oddělení nájmu bytů
+420 542 526 274
kamila.mrkosova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Kateřina Nováková
referentka - prodlužování nájemních smluv
+420 542 526 299
katerina.novakova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Petra Pivoňková
referentka oddělení nájmu bytů
+420 542 526 270
petra.pivonkova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Ilona Šťastná
referentka - žádosti o byt
+420 542 526 279
ilona.stastna@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Radka Šumberová, DiS.
referentka oddělení nájmu bytů
+420 542 526 276
radka.sumberova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Michaela Vojtěšková
referentka oddělení nájmu bytů
+420 542 526 278
michaela.vojteskova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení nájmu nebytových prostor
Martina Skalická
pověřena vedením oddělení nájmu nebytových prostor
+420 542 526 272
martina.skalicka@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Šarlota Karasová
referentka oddělení nájmu nebytových prostor
+420 542 526 292
sarlota.karasova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Kristýna Nováčková
referentka oddělení nájmu nebytových prostor
+420 542 526 273
kristyna.novackova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
David Strnad
technik - nebytové prostory
+420 542 526 148
david.strnad@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení kontroly užívání bytů a nebytových prostor
Vítězslav Nedbal
pověřen vedením oddělení kontroly užívání bytů a nebytových prostor
+420 542 526 288
vitezslav.nedbal@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Petra Dvořáková
referentka
+420 542 526 127
petra.dvorakova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Petr Krejčiřík
referent
+420 542 526 128
petr.krejcirik@brno-stred.cz
Dominikánská 2

Odbor bytový

V samostatné působnosti

 • Zabezpečuje v souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a s Pravidly pronájmu bytů v městské části Brno-střed a s Kritérii a způsobem výběru žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed pronájem bytů v domech svěřených MČ BS (s výjimkou bytů pro oblast školství).
 • Zajišťuje zveřejnění volných bytů dle rozhodnutí RMČ BS, a to na základě hlášenek volných bytů předaných ze SNMČ BS.
 • Vede evidenci žadatelů o byt v souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a s Pravidly pronájmu bytů v městské části Brno-střed a s Kritérii a způsobem výběru žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed.
 • Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání a podklady ve věcech pronájmu bytů svěřených MČ BS (s výjimkou bytů pro oblast školství).
 • Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS k řešení podání a podklady ve věcech prodlužování nájemních smluv k bytům uzavřených na dobu určitou.
 • Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání a podklady k vyhotovení a uzavření nájemních smluv ke zkolaudovaným půdním vestavbám.
 • Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS k projednání žádosti a podklady ve věcech změny jména a příjmení v nájemní smlouvě k bytu a dále ve věcech společného nájmu bytu manželů.
 • Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání a podklady ve věcech podnájmu bytů.
 • Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání a podklady ve věcech postoupení práv a povinností z nájemních smluv k bytům.
 • Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání a podklady ve věcech změny nájemní smlouvy k bytu v subjektech nájmu, v předmětu nájmu apod. (s výjimkou zúžení předmětu nájemní smlouvy z technických důvodů).
 • Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání a podklady ve věcech přechodu nájmu bytu.
 • Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání a podklady ve věcech snížení nájemného za užívání bytu (s výjimkou případů souvisejících s opravami, popř. s technickým stavem bytu).
 • Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání
 • a podklady ve věcech slučování, popř. rozdělování bytů.
 • Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání a podklady ve věcech výpovědí nájmu bytu ze strany nájemců, popř. skončení nájmu bytu dohodou.
 • Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podklady týkající se přidělení náhradních bytů.
 • Na základě žádosti dává podnět k zahájení správního řízení o zrušení trvalého pobytu bývalých uživatelů bytů v domech svěřených MČ BS.
 • Vede evidenci žadatelů a zájemců v rámci Seniorského programu.
 • Zabezpečuje v souladu s platnými právními předpisy pronájem nebytových prostorů v domech svěřených MČ BS.
 • Zajišťuje zveřejnění volných nebytových prostorů dle rozhodnutí RMČ BS, a to na základě hlášenek volných nebytových prostorů předaných ze SNMČ BS.
 • Předkládá Komisi dislokační RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání a podklady ve věcech pronájmu nebytových prostorů.
 • Předkládá Komisi dislokační RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání a podklady ve věcech změny nájemní smlouvy k nebytovým prostorům v subjektu nájmu, v předmětu nájmu, v účelu nájmu apod. (s výjimkou zúžení předmětu nájemní smlouvy z technických důvodů).
 • Předkládá Komisi dislokační RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání a podklady ve věcech snížení nájemného za užívání nebytových prostorů (s výjimkou případů souvisejících s opravami, popř. technickým stavem prostoru).
 • Předkládá Komisi dislokační RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání a podklady ve věcech výpovědí nájmu nebytových prostorů ze strany nájemců, pronajímatele, popř. skončení nájmu nebytových prostorů dohodou a v souladu s rozhodnutím RMČ BS zpracovává výpovědi z nájmu nebytových prostorů dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
 • Předkládá Komisi dislokační RMČ BS a následně RMČ BS, popř. ZMČ BS k projednání podání a podklady týkající se nebytových prostorů, ve věcech uzavření dohod o splátkách týkajících se pohledávek vyplývajících z činnosti tohoto oddělení.
 • Předkládá Komisi dislokační RMČ BS a následně RMČ BS, popř. ZMČ BS k rozhodnutí žádosti o prominutí pohledávek vyplývajících z činnosti tohoto oddělení popř. jejich postoupení.
 • Předává Oddělení správy pohledávek Odboru bytového, popř. externím advokátům, podklady pro soudní, popř. jiná řízení, zejména pak předává podklady pro podání žalob a návrhů soudu týkajících se vyklizení nebytových prostorů, dlužného nájemného a úhrad za plnění spojených s užíváním nebytových prostorů, dlužného příslušenství a jiných dlužných pohledávek vyplývajících z činnosti tohoto oddělení.
 • Zpracovává podněty a žádosti občanů související s činností Odboru bytového, které se týkají užívání bytů a nebytových prostorů v domech svěřených MČ BS.
 • Předkládá příslušné komisi RMČ BS a následně RMČ BS, popř. ZMČ BS k projednání podání a podklady týkající se činností vykonávaných tímto oddělením.
 • Zpracovává návrhy smluv a dodatků v rámci činnosti tohoto oddělení.
 • Vystavuje doklady při platbě v hotovosti na pokladně ÚMČ BS v rámci činnosti tohoto oddělení.
 • Plní další úkoly, kterými jej pověří samosprávné orgány MČ BS nebo tajemník.


 

 • V souladu s rozhodnutím RMČ BS zpracovává výpovědi nájmu bytu podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS k projednání podání a podklady ve věcech zpětvzetí výpovědí.
 • Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS, popř. ZMČ BS k projednání podání a podklady ve věcech uzavření dohod o splátkách týkajících se pohledávek vyplývajících z činnosti tohoto oddělení.
 • Předkládá Komisi bytové RMČ BS a následně RMČ BS, popř. ZMČ BS k rozhodnutí žádosti o prominutí pohledávek vyplývajících z činnosti tohoto oddělení, popř. jejich postoupení.
 • Zajišťuje za MČ BS podávání žalob a dalších návrhů a podání k soudům či správním orgánům ve věcech předaných zejména Oddělením nájmu bytů a nebytových prostor Odboru bytového a SNMČ BS, tj. ve věcech týkajících se vyklizení bytů a nebytových prostorů, dlužného nájemného a úhrad za plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů, dlužného příslušenství a jiných dlužných pohledávek vyplývajících z činnosti Odboru bytového tak, že zpracovává podklady pro podávání těchto žalob externími advokáty a předává advokátům pokyny vyplývající zejména z rozhodnutí orgánů samosprávy.
 • Zajišťuje zastupování MČ BS v řízení před soudy a správními orgány, popř. připravuje v součinnosti s Oddělením nájmu bytů a nebytových prostor Odboru bytového a se SNMČ BS podklady pro toto zastupování externími advokáty ve věcech týkajících se vyklizení bytů a nebytových prostorů, dlužného nájemného a úhrad za plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů, dlužného příslušenství a jiných dlužných pohledávek vyplývajících z činnosti Odboru bytového.
 • Podává za MČ BS návrhy na opravu rozhodnutí či jiná obdobná podání k soudům či správním orgánům ve věcech týkajících se vyklizení bytů a nebytových prostorů, dlužného nájemného a úhrad za plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů, dlužného příslušenství a jiných dlužných pohledávek vyplývajících z činnosti Odboru bytového.
 • Zpracovává a podává návrhy na výkon rozhodnutí zaplacením či vyklizením, a to vše ve věci pohledávek vyplývajících z činnosti Odboru bytového.
 • Zpracovává pro příslušné orgány MČ BS podklady pro odpis pohledávek týkajících se bytů a nebytových prostorů v domech svěřených MČ BS, vyplývajících z činnosti Odboru bytového.
 • Předkládá příslušné komisi RMČ BS a následně RMČ BS, popř. ZMČ BS k projednání podání a podklady týkající se činností vykonávaných tímto oddělením.
 • Zpracovává návrhy smluv a dodatků v rámci činnosti tohoto oddělení.
 • Vystavuje doklady při platbě v hotovosti na pokladně ÚMČ BS v rámci činnosti tohoto oddělení.
 • Plní další úkoly, kterými jej pověří samosprávné orgány MČ BS nebo tajemník.

V přenesené působnosti

 • Provádí vidimaci a legalizaci v rámci odboru.

Životní situace a formuláře

Důležité odkazy