Kancelář tajemníka

Organizační struktura odboru

Pracovník Kontakt Adresa
Kancelář tajemníka
Bc. Petr Štika, MBA, LL.M.
tajemník úřadu
+420 542 526 303
+420 602 100 081
tajemnik@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Bc. Petra Vaňurová
kancelář tajemníka
+420 542 526 313
tajemnik.sekretariat@brno-stred.cz
petra.vanurova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Dana Vernerová
právnička kanceláře tajemníka
+420 542 526 328
dana.vernerova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Anna Peloušková
projektová manažerka
+420 542 526 320
anna.pelouskova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Bc. Gabriela Bradáčová
referentka
+420 542 526 326
gabriela.bradacova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Jitka Pekárková
referentka
+420 542 526 386
jitka.pekarkova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Lucie Nováčková
referentka
+420 542 526 388
+420 725 378 840
lucie.novackova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ing. Bc. Michaela Fojtíková
kancelář uvolněného člena ZMČ Brno-střed – oblast legislativy, kancelář uvolněného člena ZMČ Brno-střed – oblast výstavby a dislokací nebytových prostor
+420 542 526 314
michaela.fojtikova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Martina Vránová
kancelář 4. místostarosty – oblast dopravy a informatiky, kancelář uvolněného člena ZMČ Brno-střed – oblast investic a správy bytových domů
+420 542 526 317
martina.vranova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Hana Christ
kancelář 2. místostarosty – oblast školství a bytové politiky
+420 542 526 312
hana.christ@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Světlana Weiss
kancelář 1. místostarostky – oblast obchodu a služeb, bezpečnosti a životního prostředí, kancelář uvolněné členky ZMČ Brno-střed – oblast občanských záležitostí a matriky
+420 542 526 311
svetlana.weiss@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení Miniúřad
Mgr. Bc. Alena Dubravay, MBA
vedoucí oddělení
+420 542 526 562
alena.dubravay@brno-stred.cz
Nádražní 4
MVDr. Milada Holasová
pracovnice Miniúřadu
+420 542 526 379
milada.holasova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Andrea Hudecová
pracovnice Miniúřadu
+420 542 526 561
andrea.hudecova@brno-stred.cz
Nádražní 4
Mgr. Lenka Jílková
pracovnice Miniúřadu
+420 542 526 560
lenka.jilkova@brno-stred.cz
Nádražní 4
Jana Luzarová
pracovnice Miniúřadu
+420 542 526 376
jana.luzarova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Olga Plchová
pracovnice Miniúřadu, zajišťuje vystavení povolení k vjezdu na Kraví horu
+420 542 526 378
olga.plchova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Jakub Pulkrábek
ostraha
+420 542 526 564
jakub.pulkrabek@brno-stred.cz
Nádražní 4
Ivana Skácelová
pracovnice Miniúřadu
+420 542 526 379
ivana.skacelova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení personální a mzdové
Ing. Markéta Plhalová
vedoucí oddělení personálního a mzdového
+420 542 526 346
marketa.plhalova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Jaroslava Hornová
referentka oddělení personálního a mzdového
+420 542 526 344
jaroslava.hornova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Eva Šrámková
referentka oddělení personálního a mzdového
+420 542 526 343
eva.sramkova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Martina Liznová
referentka oddělení personálního a mzdového
+420 542 526 345
martina.liznova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení provozní
Jana Zemanová
vedoucí provozního oddělení
+420 542 526 322
jana.zemanova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Veronika Bradáčová
vrátná
+420 542 526 323
vratnice@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Edita Korduliaková
referentka správy majetku
+420 542 526 266
edita.korduliakova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ing. Štefánia Repková
referentka
+420 542 526 264
stefania.repkova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Olga Esterlová
vrátná
+420 542 526 120
vratnice@brno-stred.cz
Měnínská 4
Vít Křivánek
vrátný
+420 542 526 323
vratnice@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Martin Vitáloš
vrátný
+420 542 526 120
vratnice@brno-stred.cz
Měnínská 4
Markéta Vytopilová
vrátná
+420 542 526 323
vratnice@brno-stred.cz
Dominikánská 2

V samostatné působnosti

 • Připravuje a zpracovává dle pokynů tajemníka potřebné materiály.
 • Navrhuje organizaci a dělbu činností.
 • Plní administrativní a organizační servis pro tajemníka ÚMČ BS:
  - pořizuje zápisy z jednání;
  - připravuje podklady k jednání a na základě pokynů tajemníka se jich účastní.
 • Vede evidenci vnitřních předpisů, zajišťuje uložení jejich originálů a jejich zveřejnění.
 • Vede evidenci formulářů a zajišťuje ve spolupráci s Odborem informatiky jejich zveřejnění.

V přenesené působnosti

 • Zajišťuje provoz Czech POINTu.
 • Provádí vidimaci a legalizaci.

Oddělení personální a mzdové

V samostatné působnosti

 • Zajišťuje dodržování OŘ, dodržování stanoveného počtu pracovníků.
 • Rozúčtovává mzdy/platy/odměny dle jednotlivých kapitol a jednotlivých městských částí.
 • Zpracovává mzdy/platy odvody i oblast pracovněprávní, rozúčtování mezd zpracovává pro ÚMČ BS a další městské části dle uzavřených smluv.
 • Vyřizuje pracovněprávní vztahy zaměstnanců, tj. sepisuje pracovněprávní smlouvy, vede personální evidenci zaměstnanců.
 • Zajišťuje uzavírání dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací s Úřadem práce a následné uzavírání pracovněprávních smluv.
 • Kontroluje popisy funkcí z hlediska jejich souladu s OŘ a platnými vnitřními předpisy.
 • Provádí kontrolní činnost dodržování pracovněprávních předpisů na základě pokynů tajemníka.
 • Kompletuje osobní doklady.
 • Zajišťuje vstupní lékařské prohlídky.
 • Kompletuje a vede osobní spisy pracovníků.
 • Provádí zápočty let odborné praxe pro stanovení zařazení pracovníka do platové třídy a platového stupně.
 • Stanovuje zásady a kritéria výběrového řízení nebo hodnocení a odměňování zaměstnanců. Zajišťuje výběrová řízení.
 • Zabezpečuje dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti zaměstnanosti, sociálního zabezpečení apod.
 • Zajišťuje zpracování rozpočtu pro oblast personální a mzdovou, školení a refundace.
 • Zajišťuje vstupní vzdělávání úředníků.
 • Zajišťuje přihlášení úředníků na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti.
 • Zajišťuje průběžné vzdělávání vedoucích úředníků.
 • Vede evidenci plánů vzdělávání úředníků.
 • Zajišťuje výpočet mezd a odměn pracovníků MČ BS, odvod daně z příjmu, pojistného na sociální a všeobecné zdravotní pojištění zaměstnanců, včetně systematického vedení a archivování těchto údajů.
 • Provádí další srážky z platu (exekuce, zápůjčky, pojistné na sociální zabezpečení atd.).
 • Sepisuje a vyřizuje žádosti o důchod.
 • Zpracovává evidenční listy pro důchodové zabezpečení.
 • Zpracovává roční zúčtování daně z příjmu fyzických osob.

V přenesené působnosti
nevykonává

Oddělení provozní

V samostatné působnosti

 • Organizuje, ve spolupráci s Odborem ekonomickým, inventarizaci vlastního majetku MČ BS.
 • Vede evidenci vlastního majetku MČ BS včetně potřebných podkladů.
 • Zpracovává návrh rozpočtu výdajů na provoz ÚMČ BS.
 • Zabezpečuje nákup a dodávky kancelářského materiálu a předmětů operativní evidence, drobného dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku pro potřeby ÚMČ BS.
 • Provozuje sklad s kancelářským materiálem.
 • Zabezpečuje provoz a úklid kanceláří ÚMČ BS, informační vrátní službu a ochranu v objektech MČ BS.
 • Zajišťuje chod vrátnice ÚMČ BS – Dominikánská 2, Měnínská 4.
 • Zajišťuje agendu spojenou s pronájmem nebytových prostorů v objektech ÚMČ BS, které nejsou bytovými domy.
 • Zpracovává podklady pro RMČ BS anebo ZMČ BS týkající se svěřeného majetku MČ BS.
 • Zajišťuje organizační záležitosti spojené s pořádáním kulturních a slavnostních akcí pořádaných v budovách ÚMČ BS.
 • Zabezpečuje objednávky na služby související s provozem objektů ÚMČ BS a vykonává ekonomickou agendu související s těmito službami.
 • Zajišťuje vybavení úřadoven ÚMČ BS hygienickými potřebami.
 • Spravuje veškeré vybavení pro místní referenda a zajišťuje jeho doplňování.
 • Zabezpečuje veškeré úkony, které vyplývají z potřeb materiálního zabezpečení místních referend.

V přenesené působnosti

 • Spravuje veškeré vybavení pro volby a referenda (vyjma místních referend) a zajišťuje jeho doplňování.
 • Zabezpečuje veškeré úkony, které vyplývají z potřeb materiálního zabezpečení voleb a referend (vyjma místních referend).

 

Oddělení Miniúřad

 

Důležité odkazy