Kancelář tajemníka

Organizační struktura odboru

Pracovník Kontakt Adresa
Kancelář tajemníka
Bc. Petr Štika, MBA, LL.M.
tajemník úřadu
+420 542 526 303
+420 602 100 081
tajemnik@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Bc. Petra Vaňurová
kancelář tajemníka
+420 542 526 313
tajemnik.sekretariat@brno-stred.cz
petra.vanurova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Milan Janík
referent
+420 542 526 152
milan.janik@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Anna Peloušková
projektová manažerka
+420 542 526 320
anna.pelouskova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Dana Vernerová
právnička kanceláře tajemníka
+420 542 526 328
dana.vernerova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Bc. Gabriela Bradáčová
referentka
+420 542 526 326
gabriela.bradacova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Markéta Kupčíková
referentka
+420 542 526 321
marketa.kupcikova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ing. Bc. Michaela Fojtíková
kancelář uvolněného člena ZMČ Brno-střed – oblast legislativy, kancelář uvolněného člena ZMČ Brno-střed – oblast výstavby a dislokací nebytových prostor
+420 542 526 314
michaela.fojtikova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Hana Christ
kancelář 2. místostarosty – oblast školství a bytové politiky, kancelář uvolněného člena ZMČ Brno-střed – oblast sociální a zdravotní
+420 542 526 312
hana.christ@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Martina Vránová
kancelář 4. místostarosty – oblast dopravy a informatiky, kancelář uvolněného člena ZMČ Brno-střed – oblast investic a správy bytových domů
+420 542 526 317
martina.vranova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Světlana Weiss
kancelář 1. místostarostky – oblast obchodu a služeb, bezpečnosti a životního prostředí, kancelář uvolněné členky ZMČ Brno-střed – oblast občanských záležitostí a matriky, pověřena vedením odboru obchodu a služeb
+420 542 526 311
svetlana.weiss@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení Miniúřad
Mgr. et Mgr. Alena Dubravay, MBA
vedoucí oddělení
+420 542 526 562
alena.dubravay@brno-stred.cz
Nádražní 4
MVDr. Milada Holasová
pracovnice Miniúřadu
+420 542 526 560
milada.holasova@brno-stred.cz
Nádražní 4
Mgr. Andrea Hudecová
pracovnice Miniúřadu
+420 542 526 561
andrea.hudecova@brno-stred.cz
Nádražní 4
Mgr. Lenka Jílková
pracovnice Miniúřadu
+420 542 526 379
lenka.jilkova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Olga Plchová
pracovnice Miniúřadu, zajišťuje vystavení povolení k vjezdu na Kraví horu
+420 542 526 378
olga.plchova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ivana Skácelová
pracovnice Miniúřadu
+420 542 526 560
ivana.skacelova@brno-stred.cz
Nádražní 4
Oddělení personální a mzdové
Ing. Markéta Plhalová
vedoucí oddělení personálního a mzdového
+420 542 526 346
marketa.plhalova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Jaroslava Hornová
referentka oddělení personálního a mzdového
+420 542 526 344
jaroslava.hornova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Eva Šrámková
referentka oddělení personálního a mzdového
+420 542 526 343
eva.sramkova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Martina Liznová
referentka oddělení personálního a mzdového
+420 542 526 345
martina.liznova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení provozní
Jana Zemanová
vedoucí provozního oddělení
+420 542 526 322
jana.zemanova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Veronika Bradáčová
vrátná
+420 542 526 323
vratnice@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Edita Korduliaková
referentka správy majetku
+420 542 526 266
edita.korduliakova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ing. Štefánia Repková
referentka
+420 542 526 264
stefania.repkova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Olga Esterlová
vrátná
+420 542 526 120
vratnice@brno-stred.cz
Měnínská 4
Gerasim Dobrev Georgiev
vrátný
+420 542 526 563
Nádražní 4
Vít Křivánek
vrátný
+420 542 526 323
vratnice@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Martin Vitáloš
vrátný
+420 542 526 120
vratnice@brno-stred.cz
Měnínská 4
Markéta Vytopilová
vrátná
+420 542 526 323
vratnice@brno-stred.cz
Dominikánská 2

V samostatné působnosti

 1. Připravuje a zpracovává dle pokynů tajemníka potřebné materiály.
 2. Navrhuje organizaci a dělbu činností v rámci ÚMČ BS.
 3. Plní administrativní a organizační servis pro tajemníka ÚMČ BS:
  • pořizuje zápisy z jednání;
  • připravuje podklady k jednání a na základě pokynů tajemníka se jich účastní.
 4. Vede evidenci vnitřních předpisů, zajišťuje uložení jejich originálů a jejich zveřejnění.
 5. Vede evidenci formulářů a zajišťuje ve spolupráci s Odborem informatiky jejich zveřejnění.
 6. Pronajímá nebo dává do výpůjčky občanské kluby a společenské centrum.

V přenesené působnosti

Nevykonává


Oddělení personální a mzdové

V samostatné působnosti

 1. Zajišťuje dodržování OŘ, dodržování stanoveného počtu pracovníků.
 2. Rozúčtovává mzdy/platy/odměny dle jednotlivých kapitol a jednotlivých městských částí.
 3. Zpracovává mzdy/platy odvody i oblast pracovněprávní, rozúčtování mezd zpracovává pro ÚMČ BS a další městské části dle uzavřených smluv.
 4. Vyřizuje pracovněprávní vztahy zaměstnanců, tj. sepisuje pracovněprávní smlouvy, vede personální evidenci zaměstnanců.
 5. Zajišťuje uzavírání dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací s Úřadem práce a následné uzavírání pracovněprávních smluv.
 6. Kontroluje popisy funkcí z hlediska jejich souladu s OŘ a platnými vnitřními předpisy.
 7. Provádí kontrolní činnost dodržování pracovněprávních předpisů na základě pokynů tajemníka.
 8. Kompletuje osobní doklady.
 9. Zajišťuje vstupní lékařské prohlídky.
 10. Kompletuje a vede osobní spisy pracovníků.
 11. Provádí zápočty let odborné praxe pro stanovení zařazení pracovníka do platové třídy a platového stupně.
 12. Stanovuje zásady a kritéria výběrového řízení nebo hodnocení a odměňování zaměstnanců. Zajišťuje výběrová řízení.
 13. Zabezpečuje dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti zaměstnanosti, sociálního zabezpečení apod.
 14. Zajišťuje zpracování rozpočtu pro oblast personální a mzdovou, školení a refundace.
 15. Zajišťuje vstupní vzdělávání úředníků.
 16. Zajišťuje přihlášení úředníků na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti.
 17. Zajišťuje průběžné vzdělávání vedoucích úředníků.
 18. Vede evidenci plánů vzdělávání úředníků.
 19. Zajišťuje výpočet mezd a odměn pracovníků MČ BS, odvod daně z příjmu, pojistného na sociální a všeobecné zdravotní pojištění zaměstnanců, včetně systematického vedení a archivování těchto údajů.
 20. Provádí další srážky z platu (exekuce, zápůjčky, pojistné na sociální zabezpečení atd.).
 21. Sepisuje a vyřizuje žádosti o důchod.
 22. Zpracovává evidenční listy pro důchodové zabezpečení.
 23. Zpracovává roční zúčtování daně z příjmu fyzických osob.

V přenesené působnosti
Nevykonává


Oddělení provozní

V samostatné působnosti

 1. Organizuje, ve spolupráci s Odborem ekonomickým, inventarizaci vlastního majetku MČ BS.
 2. Vede evidenci vlastního majetku MČ BS včetně potřebných podkladů.
 3. Zpracovává návrh rozpočtu výdajů na provoz ÚMČ BS.
 4. Zajišťuje agendu fakturace za dodávky el. energie, tepla, plynu a vody pro budovy ÚMČ BS a nebytové prostory ve správě oddělení.
 5. Zabezpečuje nákup a dodávky kancelářského materiálu a předmětů operativní evidence, drobného dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku pro potřeby ÚMČ BS.
 6. Provozuje sklad s kancelářským materiálem.
 7. Zabezpečuje úklid kanceláří ÚMČ BS, informační vrátní službu a elektronické zabezpečení (EZS a EPS) v objektech MČ BS.
 8. Zajišťuje chod vrátnice ÚMČ BS – Dominikánská 2, Měnínská 4.
 9. Zpracovává podklady pro RMČ BS anebo ZMČ BS týkající se svěřeného majetku MČ BS.
 10. Zajišťuje organizační záležitosti spojené s pořádáním kulturních a slavnostních akcí pořádaných v budovách ÚMČ BS.
 11. Zabezpečuje objednávky na služby související s provozem objektů ÚMČ BS a vykonává ekonomickou agendu související s těmito službami.
 12. Zajišťuje vybavení úřadoven ÚMČ BS hygienickými potřebami.
 13. Spravuje veškeré vybavení pro místní referenda a zajišťuje jeho doplňování.
 14. Zabezpečuje veškeré úkony, které vyplývají z potřeb materiálního zabezpečení místních referend.
 15. Objednává čistící prostředky k zajištění úklidových prací v budovách úřadu a ve společných prostorách bytových domů svěřených MČ BS (čistící prostředky pro úklid bytových domů ve spolupráci s Odborem investičním a správy bytových domů ÚMČ BS).

V přenesené působnosti

 1. Spravuje veškeré vybavení pro volby a referenda (vyjma místních referend) a zajišťuje jeho doplňování.
 2. Zabezpečuje veškeré úkony, které vyplývají z potřeb materiálního zabezpečení voleb a referend (vyjma místních referend).

 

Oddělení Miniúřad

V samostatné působnosti

 1. Zajišťuje činnosti Kontaktního místa pro bydlení, tj. poskytuje poradenství pro občany v bytové nouzi a nastavuje systém koordinované pomoci v této oblasti.
 2. Poskytuje informace pro občany o agendách úřadu.
 3. Poskytuje občanům základní informace k vyřízení jednotlivých agend úřadu.
 4. Pomáhá občanům při vyplňování formulářů a přípravě jejich podání.
 5. Zajišťuje zázemí pro bezbariérové jednání s klienty.

V přenesené působnosti

 1. Zajišťuje provoz Czech POINTu.
 2. Provádí vidimaci a legalizaci.
   

Důležité odkazy