Kancelář starosty a vnějších vztahů

Organizační struktura odboru

Pracovník Kontakt Adresa
Kancelář starosty a vnějších vztahů
Ing. arch. Vojtěch Mencl
starosta – oblast rozvoje městské části a územního plánování
+420 542 526 300
mencl@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení interního auditu a kontroly
Mgr. Andrea Navrkalová
vedoucí oddělení interního auditu a kontroly
+420 542 526 348
andrea.navrkalova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Lenka Kolářová
interní audit - auditorka
+420 542 526 349
lenka.kolarova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Bc. Anna di Lenardo
veřejnosprávní kontrola - kontrolorka a datová analytička
+420 542 526 347
anna.dilenardo@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Barbora Plachá
veřejnosprávní kontrola – kontrolorka
+420 542 526 347
barbora.placha@brno-stred.cz
Měnínská 4
Oddělení sekretariát starosty
Jana Staňková
vedoucí oddělení sekretariát starosty
+420 542 526 310
jana.stankova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ing. Ludmila Zrůstová
pracovnice krizového řízení
+420 542 526 315
+420 778 544 394
ludmila.zrustova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Oddělení vnějších vztahů
Ing. Kateřina Kubíková
pověřena vedením oddělení vnějších vztahů
+420 542 526 318
+420 725 556 418
katerina.kubikova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Eliška Skokanová
koordinační, projektová a programová pracovnice
+420 542 526 319
eliska.skokanova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Michal Šťastný
tiskový mluvčí, redaktor zpravodaje
+420 542 526 306
+420 728 233 958
michal.stastny@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Marta Vojáčková
šéfredaktorka zpravodaje, referentka komunikace
+420 542 526 341
+420 606 220 198
marta.vojackova@brno-stred.cz
Dominikánská 2

Oddělení sekretariát starosty

V samostatné působnosti

 1. Plní úkoly uložené starostou.
 2. Zajišťuje organizaci porad vedení a využití zasedacích místností ÚMČ BS.
 3. Podílí se na zajišťování spisové služby ÚMČ BS; vede centrální evidenci smluv.
 4. Eviduje a koordinuje řešení úkolů uložených starostovi MČ BS, RMČ BS a ZMČ BS, zabezpečuje jejich plnění.
 5. Zajišťuje a koordinuje zpracování materiálů předkládaných RMČ BS a ZMČ BS z úrovně starosty MČ BS.
 6. Provádí dle pokynů starosty MČ BS, ve stanovených případech, analytickou činnost ve věcech řešených či odesílaných z úrovně starosty, příp. z úrovně odboru.
 7. Plní všechny úkoly sekretariátu související s výkonem funkce starosty MČ BS, tj. např. vede protokol došlé pošty, zajišťuje vnitřní i vnější korespondenci, eviduje a sleduje plnění úkolů a pokynů uložených starostou MČ BS apod. Vyřizuje podání, stížnosti a podněty adresované starostovi MČ BS, případně je na základě rozhodnutí starosty postupuje k vyřízení místostarostům či uvolněným členům ZMČ BS dle jejich rezortní příslušnosti, případně tajemníkovi či odborům ÚMČ BS.
 8. Vede časový plán starosty MČ BS, zajišťuje organizaci jeho pracovního programu.
 9. Zajišťuje v součinnosti s Oddělením vnějších vztahů, po stránce organizační a společenské, přijetí návštěv u starosty MČ BS.
 10. Zajišťuje přípravu a organizuje průběh jednání vedených na úrovni starosty MČ BS, organizuje jeho účast na významných událostech městské části, statutárního města Brna, kulturních, společenských a jiných akcích.
 11. Zajišťuje účast starosty MČ BS na stanovených akcích a v případě účasti dalšího zástupce městské části zabezpečuje vzájemnou koordinaci.
 12. Zajišťuje kompletaci materiálů určených k projednání ve vedení městské části, včetně zpracování zápisů, sleduje plnění zadaných úkolů.
 13. Shromažďuje podněty občanů starostovi MČ BS podané při jejich osobních návštěvách sekretariátu, zajišťuje jejich předání, případně podává informace o věcné příslušnosti daného podnětu jinému odboru ÚMČ BS a v těchto případech směřuje občany na odborné zaměstnance ÚMČ BS.
 14. Řídí a kontroluje čerpání rozpočtu Kanceláře starosty a vnějších vztahů.
 15. Zajišťuje pro uvolněné členy samosprávy, případně další osoby, pro potřeby městské části dopravu přidělenými služebními vozidly a plánuje jejich efektivní využití.
 16. Zajišťuje občerstvení pro schůze RMČ BS a zasedání ZMČ BS.
 17. Zajišťuje správu a realizaci projektu Bezpečný střed, koordinaci s projekty prevence kriminality města Brna, připravenost MČ BS v rámci krizového řízení.
 18. Vykonává činnosti požární ochrany (dále jen „PO“) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“).
 19. Zabezpečuje činnost preventisty PO MČ BS dle Požárního řádu MČ BS, odpovídá za zabezpečení požární ochrany v úřadovnách ÚMČ BS, zajišťuje školení ohledně BOZP a vede evidenci osobních ochranných pracovních pomůcek.

V přenesené působnosti

 1. Podílí se na plnění úkolů, spojených s mobilizačními přípravami státu a civilní ochrany.
 2. Řídí činnosti v oblasti obrany a ochrany obyvatelstva.
 3. V oblasti integrovaného záchranného systému zajišťuje připravenost na mimořádné události, podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva a zajišťuje provoz úložišť materiálu civilní ochrany.
 4. V oblasti krizového řízení zajišťuje připravenost městské části na řešení krizových situací a je povinno zajistit provedení krizových opatření ve svých podmínkách při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí.
 5. V oblasti integrovaného záchranného systému organizuje přípravu na mimořádné události, podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným záchranným systémem, zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím, hospodaří s majetkem civilní ochrany, poskytuje hasičskému záchrannému sboru (dále jen „HZS“) podklady a informace potřebné ke zpracování Havarijního plánu města Brna nebo vnějšího havarijního plánu, podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel, seznamuje právnické a fyzické osoby a organizační složky na svém území s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva.
 6. V oblasti krizového řízení organizuje přípravu na krizové situace, zpracovává plán činnosti orgánů MČ BS při vzniku mimořádné události, poskytuje HZS podklady a informace potřebné ke zpracování Krizového plánu kraje, shromažďuje údaje o počtu a totožnosti osob, které v době krizového stavu přechodně změnily pobyt a nachází se na správním území městské části, a předává tyto údaje krajskému úřadu a do ústřední evidence o přechodných změnách pobytu osob, podílí se na zajištění veřejného pořádku na svém území, seznamuje právnické a fyzické osoby a organizační složky na svém území s charakterem možného ohrožení s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.
 7. V oblasti obrany státu plní úkoly a poskytuje údaje pro zabezpečení obrany státu podle pokynů MMB nebo krajského úřadu, zabezpečuje dodání určených věcných prostředků pro potřeby zajišťování obrany státu podle rozhodnutí města, zabezpečuje výběr a povolání fyzických osob k pracovním výpomocím nebo k pracovním povinnostem pro potřeby obrany státu podle rozhodnutí města, plní úkoly spojené s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu podle rozhodnutí města, organizuje přípravu občanů k obraně státu, poskytuje potřebnou pomoc při evakuaci obyvatel, zajišťuje úkoly spojené s brannou povinností občanů.

Oddělení vnějších vztahů

V samostatné působnosti

 1. Zajišťuje komunikaci s médii, a to prostřednictvím tiskového mluvčího v rozsahu:
  • poskytuje médiím běžné servisní informace o činnosti a chodu ÚMČ BS, o přijatých usneseních RMČ BS a ZMČ BS, o akcích radnice MČ BS pro veřejnost a o činnosti příspěvkových organizací, zřízených MČ BS;
  • připravuje podklady pro tiskové zprávy a po jejich schválení starostou MČ BS zajišťuje jejich následné rozeslání;
  • připravuje podklady pro uvolněné představitele samosprávy MČ BS pro aktuální a průběžné zodpovídání dotazů médií;
  • zajišťuje svolání, pořádání a moderování tiskových konferencí.
 2. Zajišťuje mediální monitoring.
 3. Zajišťuje vydávání Zpravodaje MČ BS. Konečnou podobu Zpravodaje MČ BS předkládá k projednání a schválení redakční radě Zpravodaje MČ BS.
 4. Pořizuje fotodokumentaci dění na radnici MČ BS.
 5. Připravuje propagační a informační texty a materiály pro potřeby MČ BS a ÚMČ BS. Předkládá je ke schválení starostovi MČ BS, případně příslušným místostarostům MČ BS nebo tajemníkovi ÚMČ BS.
 6. Podílí se na správě oficiálních webových stránek MČ BS, a to zejména:
  • na základě usnesení RMČ BS zajišťuje provedení komplexních strukturálních, programátorských a grafických změn oficiální webové prezentace MČ BS;
  • v součinnosti s Odborem informatiky provádí a zajišťuje programátorské, grafické a obsahové úpravy a aktualizace webových stránek MČ BS, a to na základě požadavků starosty, tajemníka, vedoucích odborů, vedoucích samostatných oddělení ÚMČ BS a uvolněných představitelů samosprávy MČ BS;
  • provádí a zodpovídá za administraci a aktualizaci celkového obsahu aplikace webových stránek MČ BS, s výjimkou částí, které přímo spravuje jiný odbor;
  • provádí stylistickou kontrolu textů před jejich zveřejněním;
  • navrhuje a kontroluje pravidla provozu webových stránek MČ BS;
  • podílí se na administraci infoservisu ÚMČ BS prováděného prostřednictvím elektronických newsletterů nebo SMS zpráv;
  • zajišťuje správu oficiálních profilů MČ BS na sociálních sítích a správu mobilních a webových aplikací.
 7. Koordinuje self-promotion radnice (zadávání výroby a dodávání bannerů partnerům radnice a akcí, provoz infostánku radnice na akcích pro veřejnost, provoz systému vývěsek a nástěnek v budovách městské části).
 8. Zajišťuje jednotný vizuální styl tiskovin radnice (informační materiály, brožury, novoročenky, reprezentační kalendáře apod.), spolupracuje při pořizování hlavičkových papírů, vizitek apod.
 9. Spolupracuje při pořádání akcí MČ BS.
 10. Spolupracuje s příspěvkovými organizacemi, zřízenými MČ BS, a to v oblastech:
  • propagace;
  • pořádání akcí pro veřejnost.
 11. Komunikuje s reklamními, public relations a produkčními agenturami a tiskárnami.
 12. Navrhuje starostovi MČ BS odpovídající strategie v oblastech veřejných vztahů, iniciuje konání společenských, kulturních, sportovních a jiných akcí v rámci MČ BS a radnice MČ BS.
 13. Koordinuje projekty radnice v působnosti Kanceláře starosty a vnějších vztahů, spolupracuje při prezentaci a marketingu projektů v působnosti ostatních odborů ÚMČ BS.
 14. Podílí se na interní komunikaci a koordinuje dobrovolnické akce pracovníků ÚMČ BS.
 15. Koordinuje za MČ BS spolupráci v oblasti kultury, cestovního ruchu a dalších aktivit dle potřeby se statutárním městem Brnem a jeho orgány.
 16. Zajišťuje a koordinuje spolupráci s partnerskými městy a jejich městskými částmi a související akce.

V přenesené působnosti

Nevykonává

Důležité odkazy