Kancelář starosty a vnějších vztahů

Organizační struktura odboru

Pracovník Kontakt Adresa
Kancelář starosty a vnějších vztahů
Ing. arch. Vojtěch Mencl
starosta – oblast rozvoje městské části a územního plánování
+420 542 526 300
mencl@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Oddělení interního auditu a kontroly
Mgr. Andrea Navrkalová
vedoucí oddělení interního auditu a kontroly
+420 542 526 348
andrea.navrkalova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Ing. Barbora Plachá
veřejnosprávní kontrola – kontrolorka
+420 542 526 347
barbora.placha@brno-stred.cz
Měnínská 4
Bc. Anna di Lenardo
veřejnosprávní kontrola - kontrolorka a datová analytička
+420 542 526 347
anna.dilenardo@brno-stred.cz
Měnínská 4
Bc. Eva Nejezchlebová
interní audit - auditorka-asistentka
+420 542 526 349
eva.nejezchlebova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Oddělení sekretariát starosty
Jana Staňková
vedoucí oddělení sekretariát starosty
+420 542 526 310
jana.stankova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Ing. Ludmila Zrůstová
pracovnice krizového řízení
+420 542 526 315
+420 778 544 394
ludmila.zrustova@brno-stred.cz
Měnínská 4
Oddělení vnějších vztahů
Ing. Kateřina Kubíková
pověřena vedením oddělení vnějších vztahů
+420 542 526 318
+420 725 556 418
katerina.kubikova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Michal Šťastný
tiskový mluvčí
+420 542 526 306
+420 728 233 958
michal.stastny@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Mgr. Tereza Hálová
referentka komunikace, správa nových médií
+420 542 526 319
tereza.halova@brno-stred.cz
Dominikánská 2
Marta Vojáčková
redaktorka zpravodaje, referentka komunikace
+420 542 526 341
+420 606 220 198
marta.vojackova@brno-stred.cz
Dominikánská 2

Oddělení sekretariát starosty

V samostatné působnosti

 • Plní úkoly uložené starostou.
 • Zajišťuje organizaci porad vedení a využití zasedacích místností Úřadu městské části Brno-střed.
 • Podílí se na zajišťování spisové služby Úřadu městské části Brno-střed, vede centrální evidenci smluv.
 • Eviduje a koordinuje řešení úkolů uložených starostovi městské části Brno-střed, Radě městské části Brno-střed a Zastupitelstvu městské části Brno-střed, zabezpečuje jejich plnění.
 • Zajišťuje a koordinuje zpracování materiálů předkládaných Radě městské části Brno-střed a Zastupitelstvu městské části Brno-střed z úrovně starosty městské části Brno-střed.
 • Provádí dle pokynů starosty městské části Brno-střed, ve stanovených případech, analytickou činnost ve věcech řešených či odesílaných z úrovně starosty, příp. z úrovně odboru.
 • Plní všechny úkoly sekretariátu související s výkonem funkce starosty městské části Brno-střed, tj. např. vede protokol došlé pošty, zajišťuje vnitřní i vnější korespondenci, eviduje a sleduje plnění úkolů a pokynů uložených starostou městské části Brno-střed apod. Vyřizuje podání, stížnosti a podněty adresované starostovi městské části Brno-střed, případně je na základě rozhodnutí starosty postupuje k vyřízení místostarostům či uvolněným členům Zastupitelstva městské části Brno-střed dle jejich rezortní příslušnosti, případně tajemníkovi či odborům Úřadu městské části Brno-střed.
 • Vede časový plán starosty městské části Brno-střed, zajišťuje organizaci jeho pracovního programu.
 • Zajišťuje v součinnosti s Oddělením vnějších vztahů, po stránce organizační a společenské, přijetí návštěv u starosty městské části Brno-střed.
 • Zajišťuje přípravu a organizuje průběh jednání vedených na úrovni starosty městské části Brno-střed, organizuje jeho účast na významných událostech městské části, statutárního města Brna, kulturních, společenských a jiných akcích.
 • Zajišťuje účast starosty městské části Brno-střed na stanovených akcích a v případě účasti dalšího zástupce městské části zabezpečuje vzájemnou koordinaci.
 • Zajišťuje kompletaci materiálů určených k projednání ve vedení městské části, včetně zpracování zápisů, sleduje plnění zadaných úkolů.
 • Shromažďuje podněty občanů starostovi městské části Brno-střed podané při jejich osobních návštěvách sekretariátu, zajišťuje jejich předání, případně podává informace o věcné příslušnosti daného podnětu jinému odboru Úřadu městské části Brno-střed a v těchto případech směřuje občany na odborné zaměstnance Úřadu městské části Brno-střed.
 • Řídí a kontroluje čerpání rozpočtu Kanceláře starosty a vnějších vztahů.
 • Zajišťuje pro uvolněné členy samosprávy, případně další osoby, pro potřeby městské části dopravu přidělenými služebními vozidly a plánuje jejich efektivní využití.
 • Zajišťuje občerstvení pro zasedání Rady městské části Brno-střed a Zastupitelstva městské části Brno-střed.
 • Zajišťuje správu a realizaci projektu Bezpečný střed, koordinaci s projekty prevence kriminality města Brna, připravenost městské části Brno-střed v rámci krizového řízení.

V přenesené působnosti

 • Podílí se na plnění úkolů, spojených s mobilizačními přípravami státu a civilní ochrany.
 • Řídí činnosti v oblasti obrany a ochrany obyvatelstva.
 • V oblasti integrovaného záchranného systému zajišťuje připravenost na mimořádné události, podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva a zajišťuje provoz úložišť materiálu civilní ochrany.
 • V oblasti krizového řízení zajišťuje připravenost městské části na řešení krizových situací a je povinna zajistit provedení krizových opatření ve svých podmínkách při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí.
 • V oblasti integrovaného záchranného systému organizuje přípravu na mimořádné události, podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným záchranným systémem, zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím, hospodaří s majetkem civilní ochrany, poskytuje hasičskému záchrannému sboru (dále jen „HZS“) podklady a informace potřebné ke zpracování Havarijního plánu města Brna nebo vnějšího havarijního plánu, podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel, seznamuje právnické a fyzické osoby a organizační složky na svém území s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva.
 • V oblasti krizového řízení organizuje přípravu na krizové situace, zpracovává plán činnosti orgánů městské části Brno-střed při vzniku mimořádné události, poskytuje HZS podklady a informace potřebné ke zpracování Krizového plánu kraje, shromažďuje údaje o počtu a totožnosti osob, které v době krizového stavu přechodně změnily pobyt a nachází se na správním území městské části, a předává tyto údaje krajskému úřadu a do ústřední evidence o přechodných změnách pobytu osob, podílí se na zajištění veřejného pořádku na svém území, seznamují právnické a fyzické osoby a organizační složky na svém území s charakterem možného ohrožení s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.
 • V oblasti obrany státu plní úkoly a poskytuje údaje pro zabezpečení obrany státu podle pokynů Magistrátu města Brna nebo krajského úřadu, zabezpečuje dodání určených věcných prostředků pro potřeby zajišťování obrany státu podle rozhodnutí města, zabezpečuje výběr a povolání fyzických osob k pracovním výpomocím nebo k pracovním povinnostem pro potřeby obrany státu podle rozhodnutí města, plní úkoly spojené s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu podle rozhodnutí města, organizuje přípravu občanů k obraně státu, poskytuje potřebnou pomoc při evakuaci obyvatel, zajišťuje úkoly spojené s brannou povinností občanů.

Oddělení vnějších vztahů

V samostatné působnosti

 • Zajišťuje komunikaci s médii, a to prostřednictvím tiskového mluvčího v rozsahu:
  • poskytuje médiím běžné servisní informace o činnosti a chodu Úřadu městské části Brno-střed, o přijatých usneseních Rady městské části Brno-střed a Zastupitelstva městské části Brno-střed, o akcích radnice městské části Brno-střed pro veřejnost a o činnosti příspěvkových organizací, zřízených městskou částí Brno-střed,
  • připravuje podklady pro tiskové zprávy a po jejich schválení starostou městské části Brno-střed zajišťuje jejich následné rozeslání,
  • připravuje podklady pro uvolněné představitele samosprávy městské části Brno-střed pro aktuální a průběžné zodpovídání dotazů médií,
  • zajišťuje svolání, pořádání a moderování tiskových konferencí.
 • Zajišťuje mediální monitoring.
 • Zajišťuje vydávání Zpravodaje městské části Brno-střed. Konečnou podobu Zpravodaje městské části Brno-střed předkládá k projednání a schválení redakční radě Zpravodaje městské části Brno-střed.
 • Pořizuje fotodokumentaci dění na radnici městské části Brno-střed.
 • Připravuje propagační a informační texty a materiály pro potřeby městské části Brno-střed a Úřadu městské části Brno-střed. Předkládá je ke schválení starostovi městské části Brno-střed, případně příslušným místostarostům městské části Brno-střed nebo tajemníkovi Úřadu městské části Brno-střed.
 • Podílí se na správě oficiálních webových stránek městské části Brno-střed, a to zejména:
  • na základě usnesení Rady městské části Brno-střed zajišťuje provedení komplexních strukturálních, programátorských a grafických změn oficiální webové prezentace městské části Brno-střed,
  • v součinnosti s Odborem informatiky provádí a zajišťuje programátorské, grafické a obsahové úpravy a aktualizace webových stránek městské části Brno-střed, a to na základě požadavků starosty, tajemníka, vedoucích odborů, vedoucích samostatných oddělení Úřadu městské části Brno-střed a uvolněných představitelů samosprávy městské části Brno-střed,
  • provádí a zodpovídá za administraci a aktualizaci celkového obsahu aplikace webových stránek městské části Brno-střed, s výjimkou částí, které přímo spravuje jiný odbor,
  • provádí stylistickou kontrolu textů před jejich zveřejněním,
  • navrhuje a kontroluje pravidla provozu webových stránek městské části Brno-střed,
  • podílí se na administraci infoservisu Úřadu městské části Brno-střed prováděného prostřednictvím elektronických newsletterů nebo SMS zpráv,
  • zajišťuje správu oficiálních profilů městské části Brno-střed na sociálních sítích a správu mobilních a webových aplikací.
 • Koordinuje self-promotion radnice (zadávání výroby a dodávání bannerů partnerům radnice a akcí, provoz infostánku radnice na akcích pro veřejnost, provoz systému vývěsek a nástěnek v budovách městské části).
 • Zajišťuje jednotný vizuální styl tiskovin radnice (informační materiály, brožury, novoročenky, reprezentační kalendáře apod.), spolupracuje při pořizování hlavičkových papírů, vizitek apod.
 • Spolupracuje při pořádání akcí městské části Brno-střed.
 • Spolupracuje s příspěvkovými organizacemi, zřízenými městskou částí Brno-střed, a to v oblastech:
  • propagace,
  • pořádání akcí pro veřejnost.
 • Komunikuje s reklamními, public relations a produkčními agenturami a tiskárnami.
 • Navrhuje starostovi městské části Brno-střed odpovídající strategie v oblastech veřejných vztahů, iniciuje konání společenských, kulturních, sportovních a jiných akcí v rámci městské části Brno-střed a radnice městské části Brno-střed.
 • Koordinuje projekty radnice v působnosti Kanceláře starosty a vnějších vztahů, spolupracuje při prezentaci a marketingu projektů v působnosti ostatních odborů Úřadu městské části Brno-střed.
 • Koordinuje za městskou část Brno-střed spolupráci v oblasti rozvoje cestovního ruchu se statutárním městem Brnem a jeho orgány.
 • Zajišťuje a koordinuje spolupráci s partnerskými městy a jejich městskými částmi a související akce.

V přenesené působnosti

 • nevykonává

Důležité odkazy