Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed (CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007705)

Cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity sociálních služeb v podmínkách Úřadu městské části Brno-střed.

Cílem projektu je především podpořit rozvoj sociálních služeb a sociální práce na území městské části Brno-střed.

Dílčí cíle projektu:

 • Stabilizace sociální práce na území městké části.
 • Rozvoj sociálních služeb na území městské části.
 • Zlepšení obrazu odboru sociálního a zdravotního.
 • Zvýšení přenosu znalostí mezi zaměstnanci.
 • Standardizace pracovních postupů v rámci sociální práce.
 • Podpořit systémový rozvoj spolupráce mezi jednotlivými aktéry v oblasti poskytování sociálních služeb a zajišťování sociální práce.

Veškeré cíle byly stanoveny jako SMART. Jejich vyhodnocení bude probíhat prostřednictvím porovnání stávající situace a situace po ukončení realizace projektu.

Sledována bude především:

 • Míra fluktuace a schopnost přenositelnosti znalostí mezi pracovníky odboru.
 • Míra povědomí/informovanosti občanů o sociálních službách a sociální práci.
 • U standardizace procesů bude vyhodnocována jejich efektivita prostřednictvím nastavených metrik.
 • Míra kvalifikace zaměstnanců a míra jejich profesního a znalostního rozvoje.
 • Míra propojení poskytovatelů sociálních služeb a organizací zajišťujících sociální práci.

Zahájení projektu 1. 3. 2018, ukončení projektu 29. 2. 2020.

Projekt byl financován za podpory EU.

Důležité odkazy