Management řízení a rozvoje lidských zdrojů ÚMČ Brno-střed (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002931)

Cílem projektu je rozvoj personálních procesů a aplikace principů řízení lidských zdrojů v podmínkách Úřadu městské části Brno-střed.

Cíle bude dosaženo prostřednictvím následujících opatření:

 • Příprava datových vstupů pro zavedení řízení lidských zdrojů (vytvoření vrcholového procesního modelu – funkčního popisu pracovních míst včetně činnostních rolí, komunikačních a organizačních vazeb).
 • Nastavení řízení dle kompetencí (vytvoření kompetenčních modelů a popisů pozic).
 • Standardizace vybraných personálních procesů.
 • Rozvoj vedoucích zaměstnanců v oblasti řízení lidských zdrojů a vybraných zaměstnanců v lektorských dovednostech.

Naplnění cíle bude zhodnoceno prostřednictvím posouzení vyzrálosti systému personálního řízení po zavedení vybraných opatření. Ověření znalostí zaměstnanců, povědomí zaměstnanců o existenci personálních procesů a pravidel, zhodnocení průběhu nastavených procesů, dopadová evaluace – vliv zavedených procesů na fungování úřadu.

Dílčí cíle:

 • Zavedení personální práce.
 • Systematické plánování rozvoje.
 • Nastavení pravidel personální práce, včetně vymezení personálních procesů.
 • Jasné vymezení rolí zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v oblasti personální práce.
 • Zvýšení využitelnosti znalostí interních zaměstnanců a nastavení mechanismů pro jejich přenos.
 • Zvýšení motivovanosti zaměstnanců.
 • Zvýšení personální stability.
 • Zefektivnění systému hodnocení zaměstnanců.

Plnění cílů bude průběžně vyhodnocováno. Vzhledem ke skutečnosti, že máme zmapovánu stávající situaci, budeme monitorovat míru zlepšení stávající situace právě díky realizaci plánovaných opatření.

Důležité odkazy