18. ledna 2021

Rozpočet Brna-střed pro rok 2021

Rozpočet městské části Brno-střed na rok 2021 počítá s výdaji ve výši 524 milionů korun. Bude se opravovat bytový fond, budou se uklízet veřejná prostranství, bude se ale i investovat do nových projektů.

I když se naše městská část musí potýkat s významným snížením svých příjmů, podařilo se díky úsporám ve výdajích roku 2020 pokrýt všechny provozní potřeby pro tento rok. Navíc letošní rozpočet zahrnuje prostředky na investiční projekty ve výši 107 milionů korun. 

“V tomto roce bude zahájena rekonstrukce parku na Moravském náměstí, na které se městská část podílí spoluúčastí ve výši 5,8 milionu korun, a na kterou nám byla schválena dotace od města Brna ve výši 60,5 milionu korun. Letos také zahájíme rozsáhlou dvorní přístavbu na základní škole Antonínská,“ doplnil největší investiční záměry Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed.  

Brno-střed na rok 2021 počítá s celkovými příjmy ve výši 489 milionů korun a výdaji 524 milionů korun. Rozdíl mezi nimi, jenž činí 35 milionů korun, představuje zůstatek finančních prostředků z roku 2020, který je zapojován do rozpočtu 2021. Výše očekávaných příjmů je negativně ovlivněna poklesem příjmů městské části z místních poplatků o 7,2 milionu korun. I pokles daňových příjmů města Brna má dopad na výši neúčelové dotace pro městské části. 

„Pro rok 2021 byla městem Brnem pro naši městskou část schválena neúčelová dotace ve výši 202 milionů korun, což představuje pokles o 10,8 milionu oproti roku 2020. Tato dotace každoročně představuje nejvýznamnější zdroj příjmů našeho rozpočtu a je určena například na údržbu zeleně nebo pro školství a podobně,“ doplnil informaci vedoucí ekonomického odboru Ing. Tomáš Matejov. 

„Na údržbu zeleně jsme pro letošek alokovali 28,1 milionu korun. Přes 69 milionů korun nás pak bude stát údržba chodníků, místních komunikací a také úklid veřejných ploch. Dokončíme rekonstrukci parčíku na Nových sadech a budeme investovat do revitalizace pozemků bývalé kadetky nad ulicí Žižkova,“ uvedl 1. místostarosta Mgr. Martin Landa, který zodpovídá za životní prostředí.

„Kromě přístavby na Antonínské budeme investovat i do dalších škol a školních jídelen v naší správě. Na opravy a rekonstrukce školských zařízení máme připraveno 35,5 milionu korun, z toho například 7 milionů korun půjde na rekonstrukci školní jídelny Horní a 3,5 milionu korun na rekonstrukci školního hřiště u základní školy Hroznová,“ uvedla 2. místostarostka JUDr. Michaela Dumbrovská, do jejíž gesce školství spadá. 

Zcela samostatně je vedeno účetnictví takzvané vedlejší hospodářské činnosti, kam spadá bytové hospodářství, jako jsou nájmy bytů, nebytových prostor nebo opravy bytových domů.
„Pro rok 2021 počítáme s výnosy ve výši 339 milionů korun, přičemž na opravy bytových domů je schválena částka 229 milionů korun, což představuje nárůst o 13 milionů korun oproti roku 2020,“ dodal Ing. Roman Kotěra, 3. místostarosta, zodpovědný za rozpočet a financování.

“Mezi nejvýznamnější investiční akce patří plánované rekonstrukce bytových domů na Vídeňské 11 a Nádražní 4, kam bychom do budoucna chtěli přestěhovat matriku, která je nyní v nevyhovujících prostorách na dvou místech, a navíc špatně dostupná například pro rodiče s kočárky. Budeme pokračovat v kompletních rekonstrukcích bytů a opravách domovních parterů. Podle výsledků pasportizace budeme postupně řešit nutné opravy bytů a domů,“ uvedl radní Ing. Ivo Komárek, zodpovědný za investice a správu bytového fondu.

“I letos chceme pokračovat, pokud to situace dovolí, se zaváděním dětské gymnastiky do základních a mateřských škol, které zřizujeme. Vést děti ke sportu od malička je velmi důležité. Společně s městem letos zahájíme rekonstrukci rekreačního areálu Kraví hora a vybudování wellness, na které se v tomto roce městská část podílí částkou 4,5 milionu korun,” uzavřel výčet největších investic roku 4. místostarosta Ing. Martin Schwab, do jehož gesce spadá sport a turismus.

Důležité odkazy