17. října 2022

Rozhodnutí Rady městské části Brno-střed ze dne 17. října 2022

Rada městské části Brno-střed se dnes zabývala aktuální situací a dostupnými informacemi souvisejícími s obviněním JUDr. Otakara Bradáče ve věci přidělování bytů na městské části Brno-střed a vyzvala předsedkyni Kontrolního výboru k součinnosti.

Rada městské části Brno-střed pověřila tajemníka úřadu, aby vyzval Mgr. Moniku Lukášovou Spilkovou, Ph.D., předsedkyni Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Brno-střed ve volebním období 2018–2022 k poskytnutí seznamu 30 až 40 bytů, které uvedla v reportáži vysílané Českou televizí v Událostech v regionech 13. října 2022 a v dalších mediích jako byty, u kterých měli v uplynulých dvou letech zástupci opozice získat podezření na manipulaci, a u kterých měli upozorňovat na nesrovnalosti. Seznam Rada městské části Brno-střed požaduje za účelem provedení interního auditu v této věci s tím, že v případě zjištění, že byty byly přiděleny na základě nepravdivých informací, bude Rada městské části Brno-střed požadovat jejich vrácení a činit další potřebné právní kroky.

„Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Brno-střed byl zřízen s převahou členů z opozičních stran včetně funkce předsedkyně. V uplynulých dvou letech se Kontrolní výbor zabýval pouze třemi podněty, které se týkaly přidělení bytů, a všechny byly uspokojivě vyřešeny. Jestliže nyní paní předsedkyně přichází do médií s vyjádřením o dalších 30 až 40 bytech, u kterých má spolu s dalšími zástupci opozice podezření na manipulaci, je na místě otázka, proč se Kontrolní výbor kontrolou přidělení těchto bytů nezabýval nebo nedal podnět ke kontrole jinému orgánu městské části, například starostovi nebo radě městské části, aby mohla být zjednána náprava a zabráněno možným škodám. V každém případě však postup Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Brno-střed nelze hodnotit jinak, než jako selhání kontrolní funkce v oblasti přidělování bytů," uvedl starosta městské části Brno-střed Ing. arch. Vojtěch Mencl.

Oddělení vnitřního auditu a kontroly bylo ihned po usnesení rady z 10. října starostou pověřeno ihned zahájit operativně zařazené audity zaměřené na prošetření procesu přidělení bytů podle Pravidel pronájmu bytů v městské části Brno-střed a kritérií a způsobu výběru žadatelů o pronájem bytu. Dále pak oddělení zahájilo systémový audit, jehož předmětem je identifikace a snížení rizik při přidělování bytů ve správě městské části Brno-střed, a v neposlední řadě také audit na základě informací, které úřad dosud získal od Policie ČR.

„Pokud nám bývalá předsedkyně Kontrolního výboru Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D., seznam poskytne, tyto byty okamžitě prověříme. Pokud se ukáže, že byty byly přiděleny na základě nepravdivých informací žadatelů, vyzveme je k vrácení bytů a podnikneme další potřebné právní kroky," doplnil Vojtěch Mencl.

Důležité odkazy